Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 411.78 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка5/5
Дата29.07.2012
Розмір411.78 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

4.2 Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь


4.2.1 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента


5 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання та захист лабораторної роботи №1.1

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.1

6

Виконання та захист лабораторної роботи №1.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №1.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №1.4

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.4

6

Заохочувальні заходи

4

Заохочувальні заходи

4

Виконання модульної контрольної роботи №1

8

Виконання модульної контрольної роботи №2

8

Усього за модулем №1

36

Усього за модулем №2

36

^ Виконання та захист курсової роботи

17

Семестровий диференційний залік

11

Усього за 5 семестр

100


4.2.2 Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.

4.2.3 Якщо студент виконав та захистив лабораторні роботи, з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки може додаватися по одному додатковому заохочувальному балу за кожен такий вид навчальної роботи: модуль №1 та №2 – до чотирьох балів.

4.2.4 Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент за результатами захисту, дорівнює 13 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на чотири бали у порівнянні з максимальною і наведеною в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою


Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Виконання та захист лабораторної роботи

Виконання модульної контрольної роботи

Виконання та захист курсової роботи

(модуль 3)

5-6

8

16-17

Відмінно

3-4

7

13-15

Добре

2

5-6

10-12

Задовільно

менше 2

менше 5

Менше 10

Незадовільно

4.2.5 Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.6 Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.7 Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.8 Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою

Модуль №1

Модуль №2

Модуль №3

(Курсова робота)

Оцінка за національною шкалою

32-36

32-36

16-17

Відмінно

27-31

27-31

13-15

Добре

21-26

21-26

10-12

Задовільно

Менше 21

Менше 21

Менше 10

Незадовільно

4.2.9 Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

4.2.10 У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.11 У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.12 При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює семи (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з максимальною, наведеною в табл. 4.2.

4.2.13 Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.14 Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).


Таблиця 4.4
Таблиця 4.5

Відповідність підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою
Відповідність рейтингової оцінки диференційованого заліку в балах оцінці за національною шкалою

Оцінка

В балах

Оцінка

за національною шкалою
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

79-89

Відмінно
11

Відмінно

66-78

Добре
9

Добре

53-65

Задовільно
7

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно


4.2.15 Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (у даному випадку – у п’ятому семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки (табл. 4.4.) та залікової рейтингової оцінки (табл. 4.5), встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

4.2.16 Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.17 Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS (табл. 4.6) заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.


Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59

Незадовільно

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1 – 34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)4.2.18 Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

4.2.19 Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами захисту курсової роботи (у даному випадку – модуль №3), окрім відомості модульного контролю, заноситься також до навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 17/Відм., 15/Добре, 11/Задов.

1   2   3   4   5

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи