Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 285.68 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Дата29.07.2012
Розмір285.68 Kb.
ТипДокументи

Національний авіаційний університет


“Затверджую”

Проректор університету

з навчальної роботи

__________М.С.Кулик

“___”_______2004 року.


Індекс Р01 - 8.090605 - 38.


Робоча навчальна програма

дисципліни

“Світлотехнічні установки та системи”.


Спеціальність 8.090605 “Світлотехніка і джерела світла”

Факультет систем управління
Кафедра електротехніки і світлотехнікиКурс – 3

Семестр – 5, 6

Лекції – 52

Диф. залік – 5, 6 семестр

Практичні заняття – 17
Лабораторні заняття – 18
Індивідуальна робота – 6
Самостійна робота – 69
Всього 162 годин

Домашнє завдання – 1

Курсова робота – 6 семестр


Київ 2004

Робоча навчальна програма дисципліни "Світлотехнічні установки та системи" складена на основі робочого навчального плану спеціальності 8.090605 "Світлотехніка і джерела світла" та навчальної програми цієї дисципліни індекс Н - 3 - 8.090605 - 38 затвердженої "___"__________2004 р.


Робочу навчальну програму склали:


професор кафедри "ЕіС" Зеленков І. А.


доцент кафедри "ЕіС" Степура В. І.


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки та світлотехніки, протокол № від "_____"________________200 р.


Завідувач кафедрою ____________Васильєв В.В.


Робоча навчальна програма обговорена та ухвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету Систем управління протокол №_____

від "____"_________200 року


Голова НМРК _______________Кривоносенко О. П.


“Згоден”

Декан факультету

систем управління


____________Азарсков В. М.


“___”_________2004 року.

1. Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі:


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни.

Метою викладання навчальної дисципліни "Світлотехнічні установки та системи" є надання студентам теоретичних знань та практичних навиків в галузі світлотехніки, які необхідні для практичної діяльності під час проектування, розробки та експлуатації світлотехнічних систем.


1.2. Задачі вивчення навчальної дисципліни.

Задачею вивчення дисципліни є освоєння методик розрахунків, проектування та нормування світлотехнічних установок; вивчення способів облаштування безпечних світлотехнічних установок для різноманітних середовищ та об'єктів; підготовка фахівця для практичної діяльності.


1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійних знань.

Дисципліна "Світлотехнічні установки та системи" є узагальнюючою системою знань у різноманітних галузях, світлотехніки, електротехніки та фотометрії, які потрібні фахівцю спеціальності "Світлотехніка і джерела світла" у його практичній діяльності. На базі здобутих знань фахівець буде виконувати професійні задачі розрахунку світлотехнічних установок внутрішнього і зовнішнього освітлення.


1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- методики розрахунку світлотехнічних параметрів світлотехнічних установок та систем";

- призначення, будову, комплектність та принцип роботи світлотехнічних установок та систем;

особливості експлуатації світлотехнічних систем.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- вибрати та застосувати необхідний метод розрахунку світлотехнічних систем;

- розраховувати, проектувати та комплектувати, світлотехнічні установки різного призначення..


1.5. Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни.

Вивчення навчальної дисципліни "Світлотехнічні установки та системи" базується на засвоєнні таких дисциплін, теоретичні основи електротехніки, основи світлотехніки, фотометрія, джерела світла, світлові прилади, та інші.

2. Зміст навчальної дисципліни

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Таблиця 1Назва теми

Обсяг навчальних занять, год.

Самостійна робота студента, год.

п/п

Лекції

Практичні.

Лабораторні

1

2

3

4

5

6

5 семестр

1

Вступна лекція. Загальні положення та класифікація світлотехнічних установок

21

2

Методика розрахунків світлотехнічних установок. Загальні положення

2

2
2

3

.Метод коефіцієнта використання.

4

2
2

4

Визначення початкових даних для методу коефіцієнта використання.

2

2
2

5

Метод сили світла. Загальні положення. Оформлення розрахунків.

4

2
2

6

Метод сили світла для розрахунків освітленості від приладів з симетричним світлорозподілом.

4

2
10,5

7

Метод сили світла для розрахунків освітленості від приладів з несиметричним світлорозподілом.

4

2
3

8

Розрахунок освітленості від світлових ліній.

4

2
3

9

Розрахунок освітленості від світлових ліній з розривами.

2

2
2

10

Розрахунок освітленості від світлових поверхонь.

4

1
2,5

11

Графоаналітичні методи розрахунку освітленості від світлових поверхонь.

21

Всього за семестр

34

17
31

6 семестр

12

Прожекторні світлотехнічні установки.

42

13

Нормування якісних показників освітлення.

2
4

3

14

Загальні питання проектування освітлювальних установок.

2
4

3

15

Вибір системи освітлення, освітленості і коефіцієнту запасу світлотехнічних установок.

2
4

3,5Таблиця 1(Продовження)

1

2

3

4

5

6

16

Вибір освітлювальних приладів та джерел світла.

2
6

3,5

17

Розташування освітлювальних приладів.

21

18

Розрахунок потужності освітлювальних установок.

21

19

Електричні схеми світлотехнічних установок.

21

Всього за семестр

18
18

18

Всього за навчальний рік

52

17

18

492.2. Проектування дидактичного плану з видів навчальних занять

2.2.1. Лекційні заняття, їх зміст і обсяг.

Таблиця 2

Номер теми лекції та назва

Зміст лекції

Обсяг лекції, год.

Обсяг самостійної роботи, год.

1

2

3

4

5 семестр

1. Вступна лекція. Загальні положення та класифікація світлотехнічних установок

Основні принципи класифікації світлотехнічних установок. Місце освітлювальних установок у загальній структурі установок загально промислового та путового використання.

2

1

2. Методика розрахунків світлотехнічних установок. Загальні положення.

Загальні методи розрахунку освітлювальних установок. Вибір нормованої фотометричної характеристики.

2

1

3. Метод коефіцієнта використання.

Вплив розсіяної складової світлового потоку та конструктивних особливостей світильників на освітленість розрахункової площини.

2

0,5

Методика розрахунків світлотехнічних установок методом коефіцієнта використання. Індекс приміщення та його визначення.

2

0,5

4. Визначення початкових даних для методу коефіцієнта використання.

Методи ви визначення та номенклатура початкових даних для розрахунку коефіцієнта використання. Границі застосування розрахунку світлотехнічної установки методом коефіцієнта використання.

2

1Таблиця 2 (продовження)

1

2

3

4

5. Метод сили світла. Загальні положення. Оформлення розрахунків.

Методи розрахунку прямої складової освітленості довільним чином орієнтованої розрахункової площини.

2

0,5

Правила визначення розрахункових даних. Приклади розрахунків. Границі застосування розрахунку світлотехнічної установки методом сили світла

2

0,5

6 Метод сили світла для розрахунків освітленості від приладів з симетричним світлорозподілом.

Методи розрахунку прямої складової освітленості від світлових приладів з симетричним світлорозподілом.

2

1

Правила виконання розрахунків за графіком Яковлєва, за допомогою елементарних та просторових кривих рівних значень освітленості

2

0,5

7. Метод сили світла для розрахунків освітленості від приладів з несиметричним світлорозподілом..

Методи розрахунку прямої складової освітленості від світлових приладів з несиметричним світло розподілом.

2

1

Правила виконання розрахунків методом просторових кривих рівних значень відносної освітленості для несиметричного світильника.

2

1

8. Розрахунок освітленості від світлових ліній.

Аналітичні методи розрахунку прямої складової освітленості від світлових приладів, що являють собою світлову лінію.

2

1

Графічні методи розрахунку прямої складової освітленості від світлових приладів, що являють собою світлову лінію.

2

1

9. Розрахунок освітленості від світлових ліній з розривами.

Методи розрахунку прямої складової освітленості від світлових приладів, що являють собою світлову лінію з розривами.

2

1

10. Розрахунок освітленості від світлових поверхонь.

Аналітичні методи розрахунку прямої складової освітленості від світлових приладів, що являють собою світлову поверхню. Метод коефіцієнта освітленості

2

1

Метод номограм розрахунку освітленості від світної поверхні. Оцінка похибки світлотехнічних розрахунків світних поверхонь.

2

1

11. Графоаналітичні методи розрахунку освітленості від світлових поверхонь.

Викладаються графоаналітичні методи розрахунку освітленості від світлових поверхонь Гершуна та Данилюка.

2

1

Всього за семестр

34

14,5Таблиця 2 (продовження)

1

2

3

4

6 семестр

12. Прожекторні світлотехнічні установки.

Особливості проектування прожекторних установок зовнішнього освітлення. Вибір джерел світла та світильників. Проектування прожекторних веж.

2

1

Правила виконання установок прожекторного освітлення. Системи керування та організація експлуатації установок прожекторного освітлення.

2

1

13. Нормування якісних показників освітлення.

Принципи нормування якісних показників освітлення. Показники засліпленості та дискомфорту. Пульсація випромінювання. Спектральний склад випромінювання.

2

1

14. Загальні питання проектування освітлювальних установок.

Основні вимоги до безперебійності дії освітлювальних установок. Способи обслуговування світильників при експлуатації освітлювальних установок. Об’єм та зміст проектної документації.

2

1

15 Вибір системи освітлення, освітленості і коефіцієнту запасу світлотехнічних установок.

Принципи вибору системи освітлення, вибору нормованих рівнів освітленості та коефіцієнта запасу.

2

1

16. Вибір освітлювальних приладів та джерел світла.

Принципи вибору освітлювальних приладів та джерел світла за умовами навколишнього середовища, за характеристиками світлорозподілу, блискучості та економічними показниками.

2

1

17. Розташування освітлювальних приладів.

Принципи розташування освітлювальних приладів загального, місцевого, та заливаючого світла.

2

1

18. Розрахунок потужності освітлювальних установок.

Принципи та методи розрахунку потужності освітлювальних установок за силою світла, світловим потоком і питомою потужністю.

2

1

19. Електричні схеми світлотехнічних установок.

Принципи побудови електричних схем електропостачання світлотехнічних установок та систем.

2

1

Всього за семестр

18

9

Всього за навчальний рік

52

23,52.2.2. Практичні (семінарські) заняття, їх зміст і обсяг

Таблиця 3

Номер практичного (семінарського) заняття та назва
^

Зміст заняття


Обсяг заняття, год.

Обсяг самостійної роботи, год.

1

2

3

4

1. Методика розрахунків світлотехнічних установок.

Розглядаються загальні методи розрахунку світлотехнічних установок. Пряма та розсіяна складова світлового потоку у світлотехнічних розрахунках.

2

1

2. Метод коефіцієнта використання.

Розглядаються приклади розрахунку освітленості приміщень методом коефіцієнта використання..

2

1

3. Визначення початкових даних для методу коефіцієнта використання.

Розглядаються приклади визначення початкових даних для розрахунків методом коефіцієнта використання. Індекс приміщення.

2

1

4. Метод сили світла. Загальні положення. Оформлення розрахунків.

Розглядаються методи сили світла у світлотехнічних розрахунках. Правила оформлення результатів розрахунків.

2

1

5. Метод сили світла для розрахунків освітленості від приладів з симетричним світлорозподілом.

Розглядяються приклади розрахунку методом сили світла для освітленості від приладів з симетричним світлорозподілом.

2

1

6. Метод сили світла для розрахунків освітленості від приладів з несиметричним світлорозподілом.

Розглядаються приклади розрахунку освітленості аналітичним методом та методом просторових кривих рівної відносної освітленості

2

1

7. Розрахунок освітленості від світних ліній

Розглядаються приклади розрахунку освітленості аналітичним методом від світних ліній.

2

1

8. Розрахунок освітленості від світлових ліній з розривами..

Розглядаються приклади розрахунку освітленості від світлових ліній з розривами.

2

1

9. Графоаналітичні методи розрахунку освітленості від світних поверхонь.

Розглядаються приклади розрахунку освітленості від світних поверхонь за методами Гершуна та Данилюка.

1

0,5

Всього

17

8,5


2.2.3. Лабораторні заняття, їх зміст і обсяг

Таблиця 4

Номер лабораторного заняття та назва
^

Зміст заняття


Обсяг заняття, год.

Обсяг самостійної роботи, год.

1

2

3

4

1. Освітленість горизонтальної поверхні від точкового джерела світла з рівномірним світлорозподілом.

Вивчення розподілу горизонтальної освітленості та способів її розрахунку методом просторових ізолюкс для точкового джерела з рівномірним світлорозподілом.

4

2

2. Освітленість горизонтальної поверхні від лінійного джерела світла.

Вивчення розподілу горизонтальної освітленості та методів її розрахунку створюваної лінійним випромінювачем.

4

2

3. Освітленість горизонтальної поверхні від двох точкового джерел світла з рівномірним світлорозподілом.

Вивчення розподілу горизонтальної освітленості та методів її розрахунку від двох точкових джерел світла з рівномірним світлорозподілом.

4

2,5

4. Метод коефіцієнта використання розрахунку освітленості.

Вивчення методів розрахунку освітленості від точкових джерел світла методом коефіцієнта використання.

6

2,5

Всього

18

92.2.3. Зміст домашнього завдання та курсової роботи

Метою домашнього завдання є засвоєння методик розрахунків та знайомство з довідковою літературою. Розрахунок передбачує розрахунок горизонтальної, вертикальної і похилої освітленості у приміщенні до 100 м2 , що створюється світлотехнічною установкою до складу якої входить 4 світлових прилади .

Тематика домашнього завдання: Розрахунок прямої складової освітленості від точкових випромінювачів з симетричним світлорозподілом.

Домашнє завдання виконується окремо кожним студентом і повинно складатися з розрахункової записки обсягом 3 – 7 аркушів.

Обсяг самостійної роботи студента при виконанні домашнього завдання складає 8 годин.


Мета курсової роботи - засвоєння методик розрахунків світлотехнічних установок та світлотехнічних систем, вивчення способів проектування світлотехнічних систем різного призначення при різних умовах експлуатації. Засвоєння методів роботи з довідковою літературою.

Обсяг самостійної роботи студента при виконанні курсової роботи - 20 годинам.

Тематика курсових робіт:

Світлотехнічні установки зовнішнього та внутрішнього освітлення різного призначення у різних умовах експлуатації. Кількість варіантів необмежена. Висота підвісу світильників від 2 до 25 метрів, загальна площа розрахункової поверхні - до 200 м2.

Курсова робота виконується окремо кожним студентом і повинно складатися з розрахункової записки обсягом 15 – 20 аркушів.


2.2.4. Індивідуальна робота 6 год.

Метою індивідуальних занять є поглиблене вивчення окремих розділів дисципліни "Світлотехнічні установки та системи".

Тематика індивідуальних занять:


5 семестр

  • Математична корекція видності освітлюваних об’єктів в за формулами Шкловера – 1 год.

  • Застосування математичних пакетів Excel, MathCad у світлотехнічних розрахунках – 2 год.


6 семестр

  • Спеціалізовані програмні пакети для світлотехнічних розрахунків та проектування систем електроживлення світлових пристроїв – 3 год.;


3. Самостійна робота студентів і контрольні заходи

Таблиця 5

Номер тижня

Зміст самостійної роботи студентів

Обсяг годин

Форма контролю

Номер тижня, коли проводиться контроль.

І

2

3

4

5

5 семестр

1

Проробка матеріалу лекції №1.

1

СР
2

Проробка матеріалу лекції №2 та підготовка до практичного заняття №1.

2

Опитування

2

3

Проробка матеріалу лекції №3.

0,5

СР

3

4

Проробка матеріалу лекції №4 та підготовка до практичного заняття №2

1,5
4

5

Проробка матеріалу лекції №5.

1

СР

5

6

Проробка матеріалу лекції №6 та підготовка до практичного заняття №3

1,5
6

7

Проробка матеріалу лекції №7.

0,5

СР

7

8

Проробка матеріалу лекції №8 та підготовка до практичного заняття №4

2
8

9

Проробка матеріалу лекції №9 та виконання домашнього завдання.

8,5

ДЗ

9

10

Проробка матеріалу лекції №10 та підготовка до практичного заняття №5

2
10

Таблиця 5 (продовження)

І

2

3

4

5

11

. Проробка матеріалу лекції №11.

1

СР

11

12

Проробка матеріалу лекції №12 та підготовка до практичного заняття №6

2
12

13

Проробка матеріалу лекції №13.

1

СР

13

14

Проробка матеріалу лекції №14 та підготовка до практичного заняття №7

2
14

15

Проробка матеріалу лекції №15.

1

СР

15

16

Проробка матеріалу лекції №16 та підготовка до практичного заняття №8

2
16

17

Проробка матеріалу лекції №17 та підготовка до практичного заняття №9.

1,5
17

Всього за семестр

316 семестр

1-2

Проробка матеріалу лекції №18 та підготовка до лабораторної роботи №1 (частина 1).

2

Опитування

3-4

3-4

Проробка матеріалу лекції №19 та підготовка до лабораторної роботи №1 (частина 2).

2

СР

5-6

5-6

Проробка матеріалу лекції №20 та підготовка до лабораторної роботи №2 (частина 1).

2

Опитування

7-8

7-8

Проробка матеріалу лекції №21 та підготовка до лабораторної роботи №2 (частина 2).

2

СР

9-10

9-10

Проробка матеріалу лекції №22 та підготовка до лабораторної роботи №3 (частина 1).

2

Опитування

11-12

11-12

Проробка матеріалу лекції №23 та підготовка до лабораторної роботи №3 (частина 2).

2,5

СР

13-14

13-14

Проробка матеріалу лекції №24 та підготовка до лабораторної роботи №4 (частина 1).

2

Опитування

15-16

15-16

Проробка матеріалу лекції №25. Виконання курсової роботи та підготовка до лабораторної роботи №4 (частина 2).

22,5

КР

17

17-18

Проробка матеріалу лекції №26.

1

СР

18

Всього за семестр

38Всього за навчальний курс

69
4. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

4.1. Основна та додаткова література

4.1.1. Основна література

1. Мешков В.В., Епанешников М.М. Осветительные установки. М.: Энергия, 1972. 360 с.

2. Епанешников М.М. Электрическое освещение М.: Энергия, 1973. 352 с.

3. Кнорринг Г. М. Светотехнические расчёты в установках искусственного освещения. Л.: Энергия, 1973. 200 с.

4. Шайкевич А.С. качество промышленного освещения. М. – Л.: Госэнергоиздат, 1962. 296 с.

5. Рябов М.С., Циперман Л.А. Электрическая часть осветительных установок. М.: Энергия, 1966. 360 с.

6. Клюев С.А. Освещение производственных помещений. М.: Энергия, 1979. 152 с.

7. Дадиомов М.С. прожекторное освещение, М.-Л.: Госэнергоиздат, 1978. 169 с.

8. Кроль Ц.И., Мясоедова Е.И., Терешкевич С.Г. Качество промышленного освещения. М.: Энергоатомиздат, 1990.

9. Тищенко Г.А. Осветительные установки. М.: Высшая школа, 1984. 247 с.

10. Лямцов А.К., Тищенко Г.А. Электроосветительные и облучательные установки. М.: Колос, 1983. 224 с.


Додаткова література 4.1.2.

1. Лурье М. Г., Райцельский Л.А., Циперман Л.А. устройство, монтаж и эксплуатация осветительных установок. М.: энергия, 1976. 264 с.

2. Гусев Н.М., Макаревич В.Г. Световая архитектура. М.: строиздат, 1973. 246 с.

3. Справочная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Г. М. Кнорринга. Л.: Энергия, 1976. 384 с.

4. Руководство по выбору цветности и цветораспределения источников света при проектирования искусственного освещения. НИИСФ. М.: Стройиздат, 1980. 40 с.

5. Пособие по расчёту и проектированию естественного, искусственного и совмещённого освещения (к СНиП II-4-79) НИИСФ. М.: Стройиздат, 1985.Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи