Кафедра електротехніки І світлотехніки icon

Кафедра електротехніки І світлотехніки
Скачати 409.39 Kb.
НазваКафедра електротехніки І світлотехніки
Сторінка1/3
Дата29.07.2012
Розмір409.39 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки
Індекс Р-01 - 8.090603- 45

ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи

__________________ М.Кулик

“_____”______________2005р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Оптоелектронні системи”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 “Електротехніка”


спеціальність 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”


Курс – 3 Семестр – 5

Лекції – 34 Диференційований залік – 5 семестр

Практичні заняття – 17

Лабораторні заняття – 17

Самостійна робота – 94

Усього – 162

Домашні завдання – 1 (5 семестр)


Київ 2005

Робоча навчальна програма з дисципліни „Оптоелектронні системи” складена на основі робочого навчального плану NРБ-3-603/01 напряму 0906 „Електротехніка” спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”, навчальної програми цієї дисципліни індекс Н-3-8.090603-45, затвердженої 12.11.2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 р. №122/од.


Робочу навчальну програму склав:

доцент кафедри електротехніки і світлотехніки ______________ В.Шевченко


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № 12 від 21 лютого 2005 р.
Завідувач кафедри ________________________________________ В.ВасильєвРобоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління інституту електроніки та систем управління, протокол №_____ від “_____”____________2005р.

Голова НМРК ________________________________ Ю.Безкоровайний
“Згоден”

Декан факультету систем управління

__________________О.Кривоносенко

“_____”_______________2005 року.


ЗМІСТ


Вступ ............................................................................................................

1. Пояснювальна записка ............................................................................

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни ................................................

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..............................................

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця .........................................................................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ..............

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ...................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .................................

^ 2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ..............

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .....................................................

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг ..............................................

2.2.3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг ..............................................

2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи .................................

2.2.4.1. Домашнє завдання ................................................................................

^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..................................

3.1. Основна та додаткова література ..............................................................

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.1 Основні терміни, поняття, означення .......................................................

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ....

4

4

4

4


4

4

5

6

6

6

8

8

9

10

11

12

13

13

14

14

16ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни “Оптоелектронні системи” є розкриття фізичних основ лазерної та оптоелектронної техніки, ознайомлення з методами управління параметрами лазерного випромінювання та принципами роботи пристроїв лазерної техніки; ознайомлення з оптоелектронними реєструючими приладами на основі теплових та фотоелектронних приймачів випромінювання.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- надання теоретичних знань та практичних навичок в галузі проектування, розробки та експлуатації систем на основі оптичних випромінювачів;

- ознайомлення з методами досліджень та розрахунками основних енергетичних та спектральних характеристик оптоелектронних приладів;

- підготовка фахівців для практичної діяльності у галузі експлуатації та ремонту оптоелектронних систем.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дисципліна “Оптоелектронні системи” є спеціальною дисципліною, яка формує у спеціаліста досконалу систему знань в області квантової електроніки, лазерної техніки, оптоелектроніки, голографії, волоконно-оптичної техніки, що дозволяє займатися експлуатацією лазерної та оптико-електронної техніки та проектуванням нової оптоелектронної техніки.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- Основні терміни та визначення в галузі квантової електроніки;

- Основні стандарти, нормативно - технічні документи та рекомендації в галузі квантової електроніки;

- Методи розрахунку, оцінки та забезпечення надійності лазерних та оптоелектронних систем у процесі експлуатації;

- Основні методи та засоби контролю, діагностування та прогнозу технічного стану лазерного та оптоелектронного обладнання.;

- Основні правила охорони праці та навколишнього середовища у процесі технічної експлуатації лазерного обладнання;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

- Застосовувати одержані знання на практиці у процесі розробки та технічної експлуатації лазерних та оптоелектронних систем;

- Розраховувати та забезпечувати надійність лазерних та оптоелектронних систем у процесі експлуатації;

- Організовувати технічну експлуатацію конкретних лазерних систем;

- Здійснювати технічний контроль, діагностування та прогноз технічного стану лазерного та оптоелектронного обладнання.

^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Фізичні основи лазерної техніки. Управління характеристиками лазерного випромінювання” студент повинен:

Знати:

- основні фізичні характеристики світлових хвиль;

- закони прикладної і фізичної оптики;

- основні принципи роботи лазера;

- характеристики лазерного випромінювання.

Вміти:

- експериментально визначати основні параметри і характеристики лазерних пристроїв;

- самостійно розробляти схеми управління характеристиками лазерного випромінювання.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Оптоелектронні прилади та системи” студент повинен:

Знати:

- основні принципи побудови оптико-електронних приладів;

- класифікацію приймачів оптичного випромінювання;

- основні принципи побудови лазерних інформаційно-вимірювальних систем.


Вміти:

- самостійно досліджувати оптико-електронні пристрої для реєстрації оптичного випромінювання;

- самостійно розробляти лазерні системи передачі інформації.

^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни


Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Тематичний план навчальної дисципліни
п/п


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Практич-ні

Лабора-торні

СРС

1

2

3

4

5

6

7

5 семестр

^ Модуль №1 „Фізичні основи лазерної техніки. Управління характеристиками лазерного випромінювання”

1.1

Фізичні основи лазерної техніки. Лазерне випроміню-вання

19

4

4
11

1.2

Основні принципи роботи лазера

14

4

2
8

1.3

Характеристики лазерного випромінювання. Управ-ління характеристиками лазерного випромінювання

32

6

4

4

18

1.4

Типи лазерів. Технологічні лазери

13

2
4

7

1.5

Модульна контрольна робота №1

3

21

Усього за модулем №1

81

18

10

8

45

Модуль №2 „Оптоелектронні прилади та системи”

2.1

Принцип побудови опто-електронних приладів

14

4

2
8

2.2

Класифікація приймачів оптичного випромінювання. Теплові приймачі. Фото-електронні приймачі

23

4

2

4

13

2.3

Домашнє завдання №1

8

8

2.4

Оптичні системи передачі інформації. Загальні положення

19

4

2

2

11

2.5

Лазерні інформаційно-вимірювальні системи

14

2

1

3

8

2.6

Модульна контрольна робота №2

3

21

Усього за модулем №2

81

16

7

9

49

Усього за 5 семестр

162

34

17

17

94

Усього за навчальною дисципліною

162

34

17

17

94^ 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
  1   2   3

Схожі:

Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки та світлотехніки
Р 01 – 090603 24 затверджую р 01 – 090605 24 Проректор з навчальної роботи
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки та світлотехніки
Н-3 090605-21, затвердженої 10. 07. 2002, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-11, затвердженої 22. 12. 2004р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-1 090605-46, затвердженої 12. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconДоцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу
Економіко-технологічне обґрунтування вибору оптимальної структури авіаційних ремонтних підприємств
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи