Кафедра електротехніки І світлотехніки icon

Кафедра електротехніки І світлотехніки
Скачати 409.39 Kb.
НазваКафедра електротехніки І світлотехніки
Сторінка3/3
Дата29.07.2012
Розмір409.39 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
2.2.3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсягп/п


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лабор.

заняття

СРС

1

2

3

4

5 семестр

^ Модуль №1 „Фізичні основи лазерної техніки. Управління характеристиками лазерного випромінювання”

1.1

Дослідження розходимості випромінювання напівпровідни-кового лазера.

2

2

1.2

Дослідження часових і просторових характеристик лазерного випромінювання.

2

2

1.3

Дослідження спектральних характеристик ексимерного лазера

2

2

1.4

Дослідження енергетичних характеристик газового лазера високого тиску.

2

2

Усього за модулем №1

8

8

2.1

Реєстрація параметрів оптичного випромінювання за допомогою теплових приймачів.

2

2

2.2

Дослідження схем роботи фотодіодів в фотогальванічному та фотодіодному режимах. Вивчення спектральних та частотних характеристик фотодіодів.

2

3

2.3

Дослідження втрат лазерного випромінювання при поширенні в оптичному волокні.

2

2

2.4

Дослідження методів амплітудної модуляції лазерного випромінювання.

3

3

Усього за модулем №2

9

10

Усього за 5 семестр

17

18

Усього за навчальною дисципліною

17

182.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходитижня

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)

Форма

контролю

№ тижня

проведення

контролю

1

2

3

4

5

5 семестр

1

Опрацювання матеріалу лекції №1.1

3

ПК

2

1

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.1

2

ПК

2

2

Опрацювання матеріалу лекції №1.2

3

ПК

3

2

Підготовка до лабораторного заняття №1.1

2

ПК

3

3

Опрацювання матеріалу лекції №1.3

3

ПК

4

3

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.2

3

ПК

4

4

Опрацювання матеріалу лекції №1.4

3

ПК

5

4

Підготовка до лабораторного заняття №1.2

2

ПК

5

5

Опрацювання матеріалу лекції №1.5

3

ПК

6

5

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.3

2

ПК

6

6

Опрацювання матеріалу лекції №1.6

3

ПК

7

6

Підготовка до лабораторного заняття №1.3

2

ПК

7

7

Опрацювання матеріалу лекції №1.7

3

ПК

8

7

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.4

2

ПК

8

8

Опрацювання матеріалу лекції №1.8

3

ПК

9

8

Підготовка до лабораторного заняття №1.4

2

ПК

9

9

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.5

3

ПК

9

9

^ Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

МК

9

10

Опрацювання матеріалу лекції №2.1

3

ПК

11

10

Підготовка до лабораторного заняття №2.1

2

ПК

11

11

Опрацювання матеріалу лекції №2.2

3

ПК

12

11

Опрацювання матеріалу практичного заняття №2.1

2

ПК

12

12

Опрацювання матеріалу лекції №2.3

3

ПК

13

12

Підготовка до лабораторного заняття №2.2

3

ПК

13

12-15

Виконання ДЗ №1

8

Захист ДЗ

15

13

Опрацювання матеріалу лекції №2.4

3

ПК

14

13

Опрацювання матеріалу практичного заняття №2.2

2

ПК

14

14

Опрацювання матеріалу лекції №2.5

3

ПК

15

14

Підготовка до лабораторного заняття №2.3

2

ПК

15

15

Опрацювання матеріалу лекції №2.6

3

ПК

16

15

Опрацювання матеріалу практичного заняття №2.3

3

ПК

16

16

Опрацювання матеріалу лекції №2.7

3

ПК

16

16

Підготовка до лабораторного заняття №2.4

3

ПК

16

17

Опрацювання матеріалу практичного заняття №2.4

3

ПК

17

17

^ Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

МК

17

Усього за 5 семестр

94Усього за навчальною дисципліною

94^ 2.2.4.1. Домашнє завдання

Метою домашнього завдання (ДЗ) є засвоєння методик розрахунків оптичних та оптоелектронних систем для створення оптичних каналів зв'язку, вибір необхідного обладнання для випромінюючих та приймальних систем. При виконанні ДЗ потрібно розробити оптичну схему, зробити вибір необхідних лазерних випромінювачів та фотоелектронних приймачів оптичного випромінювання, розробити схеми модуляції лазерних сигналів.

Тема домашнього завдання: „Розробка безпровідникового лазерного каналу зв’язку”.

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Обсяг самостійної роботи студента при виконанні домашнього завдання дорівнює 8 годинам.


^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Основна та додаткова література

Основна література

3.1.1. Прикладная физическая оптика: Учебник для вузов/ И.М.Нагибина, В.А.Москалев, Н.А.Полушкина, В.Л.Рудин. – М.: Высш. шк., 2002. -565 с.

3.1.2. Мандель Л., Вольф Э. Оптическая когерентность и квантовая оптика. Пер. с англ./ Под ред. Проф. Самарцева В.В. – М.: Наука, 2000. – 896 с.

3.1.3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. – М.: Наука, 1985. -752 с.

3.1.4. Калитиевский Н.И. Волновая оптика. – М.: Высшая школа, 1995. -463 с.

3.1.5. Мирошников М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов. – Л.: Машиностроение, 1983. – 696 с.

3.1.6. Звелто О. Физика лазеров. – М.: Мир, 1979. -373 с.

3.1.7.Привалов И.Е. Газоразрядные лазеры в измерительных комплексах. – Л.: Судостроение,1989. -260 с.

Додаткова література.

3.1.8. Криксунов Л.З. Справочник по основам инфракрасной техники. – М.: Сов. Радио, 1978. – 400 с.

3.1.9. Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. – М.: Машиностроение, 1989. – 360 с.

3.1.10. Бутусов М.М., Галкин С.Л., Оробинский Б.П., Пал Б.П. Волоконная оптика и приборостроение. - Л.: Машиностроение, 1987. - 328 с.

3.1.11. Волоконно-оптическая связь: Приборы, схемы и системы. Пер. с англ. /Под ред. М.Дж.Хауэса и Д.В.Моргана. - М.: Радио и связь, 1982. 272 с.


^ 4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не розповсюджується на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною (комбінованою) формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців з дозволу проректора з навчальної роботи.

4.1.2. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.3. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.7. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.7.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

4.1.7.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньозважена оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок (у даному випадку – за п’ятий семестр) у балах з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплому фахівця.

^ 4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

5 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання та захист лабораторної роботи №1.1

4

Виконання та захист лабораторної роботи №2.1

4
Виконання та захист лабораторної роботи №1.2

4

Виконання та захист лабораторної роботи №2.2

4

Виконання та захист лабораторної роботи №1.3

4

Виконання та захист лабораторної роботи №2.3

4

Виконання та захист лабораторної роботи №1.4

4

Виконання та захист лабораторної роботи №2.4

4

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №1.1

3

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №2.1

3

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №1.2

3

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №2.2

3

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №1.3

3

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №2.3

3

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №1.4

3

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №2.4

3

Заохочувальні заходи

6

Виконання та захист домашнього завдання №1

8

Виконання модульної контрольної роботи №1

6

Заохочувальні заходи

7Виконання модульної контрольної роботи №2

6

Усього за модулем №1

40

Усього за модулем №2

49

Семестровий диференційований залік

11

Усього за 5 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалоюОцінка в балах

Оцінка

за національною шкалою

Виконання та захист матеріалу практичних занять

Виконання

та захист

лабораторної роботи

Виконання

та захист

домашнього

завдання

Виконання

модульної

контрольної

роботи

3

4

8

6

Відмінно

2

3

7

5

Добре

1

1-2

5-6

3-4

Задовільно

менше 1

менше 1

менше 5

менше 3

Незадовільно

4.2.3. Якщо студент виконав та захистив лабораторні роботи та домашнє завдання з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються по одному додатковому заохочувальному балу за кожен такий вид навчальної роботи; якщо студент виконав та захистив матеріал практичного заняття з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються по 0,5 додаткового заохочувального балу за кожен такий вид навчальної роботи: модуль №1 – до шести балів, модуль №2 – до семи балів.

Ще один бал може бути доданий до підсумкової модульної рейтингової оцінки модуля №2, якщо студент взяв участь (доповідь, повідомлення) у роботі щорічної студентської або іншої науково-технічної конференції.

4.2.4. Якщо студент виконав та захистив домашнє завдання поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент за результатами захисту, дорівнює 7 (оцінці “добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.5. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.6. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.7. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.8. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою

Модуль №1

Модуль №2

Оцінка за національною шкалою

36-40

43-49

Відмінно

31-35

37-42

Добре

24-30

29-36

Задовільно

менше 24

менше 29

Незадовільно4.2.9. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи та позитивної контрольної модульної рейтингової оцінки не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.

У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною (за національною шкалою) оцінкою (табл. 4.2), яка має бути додана до поточної модульної рейтингової оцінки.

4.2.10. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.11. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.12. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює семи (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.13. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).


Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкових семестрових Відповідність залікової

модульних рейтингових оцінок у балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінкам за національною шкалою за національною шкалоюОцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

79-89

Відмінно
11-12

Відмінно

68-78

Добре
9-10

Добре

53-67

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно4.2.15. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)


4.2.16. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (у даному випадку – у п’ятому семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

4.2.17. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.18. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.19. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.
1   2   3

Схожі:

Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки та світлотехніки
Р 01 – 090603 24 затверджую р 01 – 090605 24 Проректор з навчальної роботи
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-1 090605-46, затвердженої 12. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-11, затвердженої 22. 12. 2004р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки та світлотехніки
Н-3 090605-21, затвердженої 10. 07. 2002, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconДоцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу
Економіко-технологічне обґрунтування вибору оптимальної структури авіаційних ремонтних підприємств
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи