Факультет систем управління icon

Факультет систем управління
Скачати 458.18 Kb.
НазваФакультет систем управління
Сторінка1/5
Дата29.07.2012
Розмір458.18 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Національний авіаційний університет

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління


Кафедра електротехніки і світлотехніки


“Затверджую”

Проректор університету

з навчальної роботи

________________М. Кулик

“___” _____________2005 р.


Індекс Р01 - 8.090605 - 38

Робоча навчальна програма

навчальної дисципліни

Світлові прилади”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 “Електротехніка”

Спеціальність: 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”


Курс - 3 Семестри - 5, 6

Диференційований залік - 5, 6 семестри

Лекції - 52 години

Практичні заняття - 17 годин
^

Лабораторні заняття - 18 годин

Самостійна робота - 75 годин


Всього годин - 162


Курсова робота - 6 семестр


Київ 2005

Робоча навчальна програма дисципліни “Світлові прилади” складена на основі робочого навчального плану РБ-3-605/01 напряму 0906 “Електротехніка” спеціальності 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла, навчальної програми дисципліни “Світлові прилади”, індекс
Н-3-8.090605-38, затвердженої 20.12.2005 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.


Робочу навчальну програму склав

доцент кафедри електротехніки і світлотехніки В. Курілов


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки.

Протокол № 2 від 5.09. 2005 р.


Завідувач кафедри В. Васильєв


Робоча навчальна програма обговорена та ухвалена на засіданні навчально-методично-редакційної комісії факультету систем управління. Протокол № _4_ від “_24_”___10___2005 р.

^

Голова НМРК Ю. Безкоровайний
“Згоден”

Декан факультету систем управління________________ О. Кривоносенко


“_16_” _____12_______2005 р.

ЗМІСТ


Вступ 4

1. Пояснювальна записка 4

 1. Мета викладання навчальної дисципліни 4

 2. Завдання вивчення навчальної дисципліни 4

 3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 4

 4. Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни 4

 5. Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальних модулів 4

 6. Міждисциплінарні зв`язки навчальної дисципліни 5

2. Зміст навчальної дисципліни 5

 1. Тематичний план навчальної дисципліни 5

 2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 6

 1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 6

 2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 7

 3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг 7

 4. Самостійна робота студентів і контрольні заходи 8

 1. Курсова робота 10

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни 10

3.1. Основна та додаткова література 10

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН 10

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 11

 1. Основні терміни, поняття, означення 11

 2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 12

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи усіх видів і рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю з наступним переведення оцінки в балах в оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  1. Мета викладання навчальної дисципліни

Основною метою дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів у галузі світлових приладів (СП) шляхом розкриття сучасних концепцій, понять, методів та технологій дослідження СП до рівня, необхідного для проектування та ефективної експлуатації світлотехнічних систем, основою яких є СП.

  1. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданням вивчення навчальної дисципліни є:

 • оволодіння основами теорії і методами аналізу, розрахунку та дослідження СП;

 • засвоєння принципів дії, конструкцій, властивостей, галузей застосування СП;

 • засвоєння світлотехнічної термінології та символіки.

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дисципліна «Світлові прилади» є однією з теоретичних основ сукупності знань та умінь світлотехнічної підготовки фахівця спеціальності “Світлотехніка та джерела світла”, належить до її професійно-орієнтованих дисциплін.

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

знати:

 • світлотехнічні закони, класифікацію та методи розрахунку СП;

 • принципи дії, будову, характеристики, області застосування СП;

 • основні правила експлуатації СП;

 • світлотехнічну термінологію та символіку,

уміти:

 • розраховувати світлотехнічну частину СП;

 • експериментально визначати параметри та характеристики СП;

 • правильно вибирати тип СП для освітлення конкретного об`єкту;

правильно експлуатувати СП при дотриманні правил безпеки.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох модулів у кожному семестрі.

1.5.1. В результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 “Основи теорії СП” у п’ятому семестрі студент повинен:

знати:

 • світлотехнічні закони;

 • світлотехнічну термінологію та символіку;

 • характеристики СП;

 • класифікацію СП;

 • основи конструювання СП,

уміти:

 • визначати властивості СП за його маркуванням;

 • правильно вибирати тип СП для освітлення конкретного об`єкту.

1.5.2. В результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 “Методи розрахунку СП” у п’ятому семестрі студент повинен:

знати:

 • методи розрахунку та аналізу СП,

уміти:

 • розраховувати основні світлотехнічні характеристики СП.

1.5.2. В результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 “Прожектори і світильники” у шостому семестрі студент повинен:

знати:

 • принципи дії, будову, властивості, області застосування прожекторів і світильників;

 • способи розрахунку світлотехнічної частини прожекторів і світильників,

уміти:

 • розраховувати світлотехнічну частину прожекторів і світильників;

 • теоретично та експериментально визначати характеристики прожекторів і світильників;

 • правильно вибирати прожектори і світильники для освітлення конкретного об`єкту та уміло їх експлуатувати.

1.5.3. В результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 “Курсова робота” у шостому семестрі студент повинен:

знати:

 • будову, характеристики джерел світла та СП;

 • способи розрахунку світлотехнічної частини СП,

уміти:

 • розраховувати світлотехнічну частину СП;

 • визначати властивості та параметри конструйовуваних СП.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Дисципліна “Світлові прилади” є базовою для вивчення таких дисциплін як “Світлотехнічні установки та системи”, “Авіаційні світлотехнічні системи”, “Основи конструювання електротехнічних та світлотехнічних систем”, “Зовнішнє освітлення” та інших спеціальних дисциплін. При викладанні курсу використовуються знання, одержані студентами при вивченні дисциплін «Вища математика», «Фізика», «Основи світлотехніки», та «Електротехнічні матеріали».


^ 2. Зміст навчальної дисципліни

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Таблиця 2.1пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять, год.

Усього

Лекції

Практичні

Лабораторні

СРС

1

2

3

4

5

6

7
5 семестр^

Модуль №1 “Основи теорії СП”

1.1

Вступ

4,5

2

1

0

1,5

1.2

Основні поняття та характеристики СП

12

6

2

0

4

1.3

Основи конструювання СП

9

4

2

0

3

1.4

Технічна експлуатація СП

3

2

0

0

1

1.5

Модульна контрольна робота №1

3

0

2

0

1
Усього за модулем №1

31,5

14

7

0

10,5
  1   2   3   4   5

Схожі:

Факультет систем управління iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Метою дисципліни "Інтелектуальні засоби систем автоматики І управління" є отримання загальних знань з області застосування методів...
Факультет систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Факультет систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 091401-4 –Системи управління І автоматики
Факультет систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Факультет систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Факультет систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Факультет систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Факультет систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Факультет систем управління iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Проектування комп’ютеризованих систем управління
Дисципліна „Проектування комп’ютеризованих систем управління” є однією з фундаментальних дисциплін спеціалітету, оскільки одним з...
Факультет систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Протокол № від ” ” 200 р. Голова Ученої ради А. С. Васюра
Факультет систем управління iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи