Індекс: Р01 090605-33 icon

Індекс: Р01 090605-33
НазваІндекс: Р01 090605-33
Сторінка1/4
Дата29.07.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ І СВІТЛОТЕХНІКИ


Індекс: Р01-8.090605-33 “Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

Кулик М.С.

„ ” 2005р.


______________________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Джерела оптичного випромінювання”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 „Електротехніка”

Спеціальність 8.090605 «Світлотехніка і джерела світла»


Курс – 4 Семестр – 7, 8

Лекції – 51 Диф. залік – 7, 8 семестр

Лабораторні заняття – 17

Практичні заняття – 17

Індивідуальна робота – 5

Самостійна робота – 99

Всього годин – 189

Курсова робота – 7 семестр


Київ 2005


Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану №РБ-3-605/01 напряму 0906 „Електротехніка”, спеціальність 8.090605 «Світлотехніка та джерела світла», навчальної програми дисципліни “Джерела оптичного випромінювання”, індекс Н-3-8.090605-33, затвердженої 22.10.2003, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту) ” та “Тимчасового положення про рейтингову систему оцінювання ”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 .№ 112/од.


Робочу навчальну програму склав:

д.т.н., професор кафедри

„Електротехніка і світлотехніка”_____________________Повстень В.О.


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні випускової кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № ____ від “____”__________ 2005 року.


Завідувач кафедри

д.т.н., проф._______________________________________Васильєв В.В


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління інституту електроніки і систем управління, протокол №___від “___”_____2005 р.

Голова НМРК _______________________Безкоровайний Ю.М.


ЗГОДЕН

Декан ФСУ

____________________Кривоносенко О.П.

“_______”___________2005 р.


ЗМІСТ


Вступ 4


1. Пояснювальна записка 4

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 4

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни 4

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 5

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів 4

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 6


^ 2. Зміст навчальної дисципліни 7

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 7

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 9

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 9

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 12

2.2.3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг 14

2.2.4. Індивідуальна робота 15

2.2.5. Самостійна робота студента та контрольні заходи 15

2.2.5.1 Курсова робота 17


^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни 18

3.1. Основна та додаткова література 18

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних

матеріалів до ТЗН 19


^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 20

4.1 Основні терміни, поняття, означення 20

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 21


ВСТУП


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів і студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ЕСТS (European Credit Transfer System).


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни.

Основною метою викладання дисципліни Джерела оптичного випромінювання є фундаментальна підготовка студентів з питань, що стосуються теорії джерел світла, їх створення, застосування та технічної експлуатації.

^ 1.2 Завдання вивчення навчальної дисципліни

Головними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

  • засвоєння фізичних основ різних типів джерел оптичного випромінювання

  • вивчення будови і принципів дії різних типів джерел оптичного випромінювання

  • вивчення властивостей і характеристик різних типів джерел оптичного випромінювання

  • дослідження методів розрахунку, принципів конструювання та особливостей технічної експлуатації різних типів джерел оптичного випромінювання

  • розгляд можливих шляхів подальшого удосконалення і перспектив створення нових типів джерел світла.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

На базі здобутих знань і умінь фахівець цієї спеціальності повинен бути здатен професійно розвязувати різні інженерні задачі, повязані з проектуванням, виробництвом та технічною експлуатацією джерел світла та світлотехнічних систем.

^ 1.4 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення дисципліни Джерела оптичного випромінювання студенти повинні:

Знати:

  • фізичні основи, принцип дії, будову, основні властивості, позитивні якості та недоліки різних типів джерел світла, методики їх розрахунку і особливості експлуатації та запобіжні заходи при роботі з ними.

Уміти:

  • кваліфіковано розраховувати, конструювати, вибирати та експлуатувати різні типи джерел світла.

^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і з врахуванням відведеного часу складається з п’ятьох навчальних модулів. Окремим третім модулем є курсова робота, що виконується в сьомому семестрі.

^ 1.5.1. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля №1 “Теплові джерела оптичного випромінювання” студент повинен:

Знати:

-фізичні основи оптичного випромінювання;

-основи теорії теплообмінних процесів;

-загальну характеристику, будову і основи теорії різних типів теплових джерел оптичного випромінювання, їх класифікацію і маркування;

Уміти:

-виконувати інженерні розрахунки ламп розжарювання і грамотно їх застосовувати та експлуатувати;

^ 1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 “Загальні питання теорії розрядних джерел оптичного випромінювання” студент повинен:

Знати:

-загальні питання теорії розрядних джерел оптичного випромінювання, їх основні типи, класифікацію і маркування;

Уміти:

- розраховувати теплообмін при різних способах розповсюдження тепла;

-розраховувати розрядні джерела оптичного випромінювання низького тиску та їх характеристики;


^ 1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3”Курсова робота” студент повинен

Знати:

-детальніше властивості різних розрядних джерел оптичного випромінювання і методи їх розрахунку та проектування;

Уміти:

-виконувати інженерні розрахунки розрядних ламп різних типів та конструювати їх;

^ 1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 “Різновиди розрядних джерел оптичного випромінювання високого і надвисокого тиску” студент повинен

Знати:

-загальні характеристики розрядних ламп високого і надвисокого тиску, особливості та характеристики ртутних розрядних ламп високого тиску з виправленою кольоровістю і ртутно-вольфрамових лампи, кольорових розрядних ламп, металевогалогенних розрядних ламп, ксенонових ламп, імпульсних розрядних ламп, ламп-світильників, ламп тліючого світіння і неонових дугових ламп;

Уміти:

-грамотно вибирати та експлуатувати розрядні лампи високого і надвисокого тиску та визначати вплив на їх властивості різних умов, в яких вони працюють;

^ 1.5.5. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №5 “Інші типи джерел оптичного випромінювання” студент повинен

Знати:

-основні причини відмов і скорочення строку служби розрядних ламп та вплив їх на довкілля;

-фізичні основи теорії, принцип дії, будову основні властивості та особливості джерел оптичного випромінювання з радіоактивними ізотопами, світловипромінюючих блоків, електролюмінісцентних панелей та газових лазерів;

-шляхи подальшого удосконалення і перспективи створення нових типів джерел оптичного випромінювання;

Уміти:

-оцінювати екологічність різних джерел оптичного випромінювання;

-грамотно вибирати і експлуатувати джерела оптичного випромінювання з радіоактивними ізотопами, світлодіоди, індикатори та світлодіодні блоки, електролюмінісцентні панелі та газові лазери; ;


^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни.. . . . . . . . . . . .
2. Зміст навчальної дисципліни.

    1. Тематичний план навчальної дисципліни


пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять(год.)

Усього

Лекції

Практичні

Лабора -торні

СРС

ІР

1

2

3


4


5

6

7

8

7 семестр

^ Модуль №1 „ Теплові джерела оптичного випромінювання ”

1.1

Вступ

4,5

2

-

1

1,5

-

1.2

Фізичні основи оптичного випромінювання

10

4

2

-

4

-

1.3

Основи теорії теплообмінних процесів

12,5

2

5

-

5,5

-

1.4

Загальна характеристика, будова теплових джерел оптичного випромінювання.

10

4

-

2

4

-

1.5


Галогенні лампи розжарювання

7

2

-

2

3

-

1.6

Розрахунок теплових джерел оптичного випромінювання і основні причини відмов їх у роботі

10

2

4

-

4

-

1.7

Модульна контрольна робота №1

3

2

-

-

1

-

Усього за модулем №1

57

18

11

5

23

0

Модуль №2 „Загальні питання теорії розрядних джерел оптичного випромінювання”

2.1

Загальні питання теорії розрядних джерел оптичного випромінювання, їх класифікація і маркування

16

6

2

-

8

-

2.2

Люмінесцентні та газосвітні лампи

15

6

-

4

5

-

2.3

Розрахунок розрядних ламп

13

2

4
7

-

2.4

Ртутні розрядні лампи високого тиску з виправленою кольоровістю і ртутно-вольфрамові лампи

9

-

-

4

5

-

2.5

Металевогалогенні розрядні лампи

4

-

-

2

2

-

2.6

Натрієві розрядні лампи

4

-

-

2

2

-

2.7

Модульна контрольна робота №2

3

2

-

-

1

-

Усього за модулем №2

64

16

6

12

30

0

Модуль №3 „Курсова робота”

3.1

Проектування розрядних джерел оптичного випромінювання

36

-

-

-

36

-

Усього за модулем №3

36

-

-

-

36

-

Усього за 7 семестр

157

34

17

17

89

0

8 семестр

Модуль №4 „ Різновиди розрядних джерел оптичного випромінювання високого і надвисокого тиску ”

4.1

Загальна характеристика розрядних ламп високого і надвисокого тиску

1,5

1

-

-

0,5

-

4.2

Ртутні розрядні лампи високого тиску з виправленою кольоровістю і ртутно-вольфрамові лампи

3

2

-

-

1

-

4.3

Металевогалогенні розрядні лампи

4

2

-

-

1

1

4.4

Натрієві розрядні лампи

4

2

-

-

1

1

4.5

Ксенонові розрядні лампи

3

1

-

-

1

1

4.6

Імпульсні лампи

3

1

-

-

1

1

4.7

Лампи-світильники, лампи тліючого світіння і неонові дугові лампи

1,5

1

-

-

0,5

-

4.8

Модульна контрольна робота №4

3

2

-

-

1

-

Усього за модулем №4

23

12

-

-

7

4

Модуль №5 „ Інші типи джерел оптичного випромінювання ”

5.1

Основні причини відмов і скорочення строку служби розрядних ламп

1,5

1

-

-

0,5

-

5.2

Зменшення забруднення навколишнього середовища при виробництві і експлуатації джерел світла

1,5

1

-

-

0,5

-

5.3

Джерела світла з радіоактивними ізотопами, світловипромінюючі діоди та індикатори, багатоелементні світлодіодні блоки, електро-люмінесцентні панелі та газові лазери

2,5

1

-

-

0,5

1

5.4

Шляхи подальшого удосконалення і перспективи створення нових типів джерел світла

1,5

1

-

-

0,5

-

5.5

Модульна контрольна робота №5

2

1

-

-

1

-

Усього за модулем №5

9

5

-


-


3

1

Усього за 8 семестр

32

17

-

-

10

5

Усього за навчальною дисципліною

189

51

17

17

99

5
  1   2   3   4

Схожі:

Індекс: Р01 090605-33 iconІндекс н 090605
Навчальна програма дисципліни "Комп’ютерна графіка та моделювання" складена на основі навчального плану спеціальності 090605 “Світлотехніка...
Індекс: Р01 090605-33 iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма дисципліни "Світлотехнічні установки та системи" складена на основі робочого навчального плану спеціальності...
Індекс: Р01 090605-33 iconО. Л. Черкашина Конспект
Конспект лекцій з дисципліни «Розрахунок І конструювання світлових приладів» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання...
Індекс: Р01 090605-33 iconРозв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь
...
Індекс: Р01 090605-33 iconМіністерство освіти І науки України
Освітлення міст та спортивних споруд” (для студентів 5курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 090605, 090605 „Світлотехніка...
Індекс: Р01 090605-33 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
«Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних...
Індекс: Р01 090605-33 iconПромисловість Індекс промислової продукції
За січень–травень п р. індекс промислової продукції без урахування обсягів виробництва та розподілення електроенергії, газу та води...
Індекс: Р01 090605-33 iconПромисловість Індекс промислової продукції
За січень–червень п р. індекс промислової продукції без урахування обсягів виробництва та розподілення електроенергії, газу та води...
Індекс: Р01 090605-33 iconПромисловість Індекс промислової продукції
За січень–квітень п р. індекс промислової продукції без урахування обсягів виробництва та розподілення електроенергії, газу та води...
Індекс: Р01 090605-33 iconПромисловість Індекс промислової продукції
За січень–травень п р. індекс промислової продукції без урахування обсягів виробництва та розподілення електроенергії, газу та води...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи