Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 406.53 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка1/3
Дата29.07.2012
Розмір406.53 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки і систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки


"Затверджую"

Проректор з навчальної роботи

__________Кулик М.С.

“____” ________2006 р.


Індекс РО1-8.090605-40


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни


"Енергозбереження"

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 "Електротехніка"


спеціальність: 6.090600 „Світлотехніка

і джерела світла”


Семестр – 8

Курс 4 Диф. залік – 8 семестр

Лекції - 34

Практичні заняття - 17

Самостійна робота - 30

Усього - 81


Київ 2006

Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану №РБ-3-605/01 напряму 0906 „Електротехніка”, спеціальності 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”, навчальної програми дисципліни “Енергозбереження”, індекс Н-3-8.090605-40, затвердженої , “Тимчасового положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004р., №112/од.


Робочу навчальну програму склав:

професор Повстень Віктор Олександрович


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні випускової кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол №14 від 21.03.2005 р.


Завідувач кафедри

д.т.н., проф. Васильєв В.В.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління, протокол

№___ від „__”________2006 р.


Голова НМРР Безкоровайний Ю.М.


"Згоден"


Декан факультету систем управління

__________ Кривоносенко О.П.

„__”_________2006 р.


Зміст


Вступ.....................................................................................................................................3


1. Пояснювальна записка...............................................................................................3

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни....................................................................3

1.2 Завдання вивчення навчальної дисципліни.................................................................3

1.3 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця...............3

1.4 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни..................................3

1.5 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів.......................................3

1.6 Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни....................................................6


^ 2. Зміст навчальної дисципліни.....................................................................................7

2.1 Тематичний план навчальної дисципліни....................................................................7

2.2 Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять.............................8

2.2.1 Лекційні заняття, їх тематика і обсяг........................................................................8

2.2.2 Практичні заняття, їх тематика і обсяг......................................................................9

2.2.3 Самостійна робота студента і контрольні заходи..................................................10


^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни „Енергозберігаючі

технології”..........................................................................................................................11


3.1 Основна та додаткова література................................................................................11

3.2 Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН...............................................................................................................12


^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь................13

4.1 Основні терміни, поняття, означення.........................................................................13

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь................................14


Вступ

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


 1. Пояснювальна записка


^ 1.1 Мета викладання навчальної дисципліни

Основною метою викладання навчальної дисципліни „Енергозбереження” є фундаментальна теоретична і практична підготовка студентів з питань, що стосуються виробництва, перетворення і економного споживання різних видів енергії у ринкових умовах.

^ 1.2 Завдання вивчення навчальної дисципліни

Головними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • вивчення існуючих і перспективних енергетичних ресурсів, їх розміщення та особливостей;

 • засвоєння способів і енергозберігаючих технологій виробництва, транспортуван- ня і споживання різних видів енергії.

^ 1.3 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

На базі здобутих знань і умінь фахівець напряму 0906 повинен бути здатен професійно розв’язувати інженерні задачі, пов’язані з виробництвом, транспортуван- ням і економним споживанням різних видів енергії.

^ 1.4 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення дисципліни „Енергозбереження” студенти повинні:

Знати:

 • корені енергетичної проблеми та підходи до її розв’язання;

 • загальні відомості про ресурси енергії та системи виробництва, розподілу та споживання енергії у різних галузях господарської діяльності;

 • вітчизняний досвід і досягнення інших країн зі створення енергозберігаючих технологій у виробництві, сільському господарстві та побуті;

 • законодавчі акти України з енергозбереження;

 • екологічні аспекти енергетики;

 • методики і порядок проведення енергетичного аудиту, структуру енерговитрат і структуру ринку енергії, механізми ціноутворення і формування тарифів на енергоносії і електроенергію та інші питання, що стосуються енергозбереження.

Уміти:

 • кваліфіковано проводити енергетичний аудит, розробляти і впроваджувати у виробництво нові енергозберігаючі технології та удосконалювати існуючі для підвищення їх ефективності і зменшення енергоємності та негативного впливу на довкілля.

^ 1.5 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і з урахуванням відведеного часу складається з трьох навчальних модулів.

1.5.1 У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля №1 „Загальні відомості про виробництво, розподіл і споживання енергії” студент повинен:

Знати:

 • енергетичні проблеми, їх корені та підходи до розв’язання;

 • ресурси енергії та системи їх транспортування;

 • паливно-енергетичний комплекс та стан електроенергетики України.

Уміти:

 • знаходити оптимальні підходи до розв’язання енергетичних проблем в конкретних виробничих умовах та в побуті.

1.5.2 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Енергозберігаючі технології” студент повинен:

Знати:

 • вітчизняний досвід і досягнення інших країн зі створення енергозберігаючих технологій у виробництві, сільському господарстві та побуті;

 • енергозберігаючі технології в освітлювальних системах, в системах з електромеханічними перетворювачами енергії, в теплових та інших системах;

 • особливості енергозберігаючих технологій в авіаційній галузі.

Уміти:

розробляти і впроваджувати у виробництво нові енергозберігаючі технології та удосконалювати існуючі для зменшення їх енергоємності і підвищення ефективності.

1.5.3 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 „Енергетичний аудит і екологічні аспекти енергетики” студент повинен:

Знати:

 • законодавчі акти України з енергозбереження;

 • екологічні аспекти енергетики;

 • методики і порядок проведення енергетичного аудиту, структуру енерговитрат;

 • структуру ринку енергії і механізми ціноутворення і формування тарифів на енергоносії та електроенергію, інші питання, що стосуються енергозбереження.

Уміти:

 • кваліфіковано проводити енергетичний аудит;

 • розробляти і впроваджувати заходи щодо покращення екологічної ситуації довкілля в умовах швидкого зростання енергоспоживання;

 • розробляти і впроваджувати економічні стимули для зменшення енергоємності національного продукту та енергозбереження в ринкових умовах.^ 1.6 Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Вища математика

Теоретичні основи електротехніки

Фізика

Електричні машиниЕлектричні апарати

Джерела оптичного

випромінювання

Енергозбереження


Електричні мережі і

системи

Світлотехнічні

системи і

установки

Фотометричні

пристрої

Основи метрології та електровимірювальна техніка

Основи

екології

^ 2. Зміст навчальної дисципліни


2.1 Тематичний план навчальної дисципліни


№ п/п

Назва теми

Обсяг навчальних

занять, год.Усього


Лекції

Практ.

СРС

1

2

3

4

5^
Модуль №1
„Загальні відомості про виробництво, розподіл і споживання енергії”

1.1

Вступ. Енергетична проблема, її корені та підходи до розв’язання.

4,5

2

1

1,5

1.2

Ресурси енергії та системи їх транспортування.

4,5

2

1

1,5

1.3

Паливно-енергетичний комплекс України.

4,5

2

1

1,5

1.4

Електроенергетика України і її стан.

7,5

4

1

2,5

1.5

Модульна контрольна робота №1

4

-

2

2

Усього за модулем №1

25

10

6

9
^

Модуль №2


Енергозберігаючі технології”

2.1

Енергозберігаючі технології в освітлювальних системах.

9

4

2

3

2.2

Енергозберігаючі технології в системах з електромеханічними і електрогідравлічними перетворювачами енергії.

12

6

2

4

2.3

Енергозберігаючі технології в теплових системах.

9

4

2

3

2.4

Енергозберігаючі технології в авіаційній галузі.

3

2

-

1

2.5

Модульна контрольна робота №2

4

-

2

2
^

Усього за модулем №2


37

16

8

13

Модуль №3

Енергетичний аудит і екологічні аспекти енергетики”

3.1

Екологічні аспекти енергозбереження.


3

2

-

1

3.2

Енергетичний аудит і його забезпечення.

10

4

2

4

3.3

Енергетичний ринок України.

3

2

-

1

3.4

Модульна контрольна робота №3

3

-

1

2

Усього за модулем №3

19

8

3

8

^ Усього за навчальною дисципліною

81

34

17

30
  1   2   3

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи