Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 393.21 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка1/2
Дата29.07.2012
Розмір393.21 Kb.
ТипДокументи
  1   2


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки та світлотехнікиІндекс Р-01-8.090603-46

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор університету

з навчальної роботи

_____________ М.С. Кулик

“_____” ________ 2005 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни
“Електротехнічне обладнання трансформаторних підстанцій”

(за кредитно-модульною системою)


^

Напрям: 0906 „Електротехніка”


Спеціальність: 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”


Курс - - 4 Семестр – 7


Лекції - 34 години Диф. залік 7 семестр

Лабораторні заняття - 34 години

Самостійна робота - 67 годин

Всього -135 годин


Домашнє завдання – 1 (7 сем.)


Київ-2005

Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану №РБ-3-603/01 напряму 0906 “Електротехніка” спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”, навчальної програми дисципліни “Електричне обладнання трансформаторних підстанцій”, затвердженої 27.03.2001 р., індекс Н-3-7.090603-41, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.


Робочу навчальну програму склав:

доцент кафедри електротехніки

та світлотехніки, к.т.н.,

___________________ Михайло Іванович Соломаха


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки та світлотехніки, протокол

№_____ від “_____”____________2005 р.

Завідувач кафедри ___________________________ В. Васильєв
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління, протокол №____ від “___”__________ 2005 р.

Голова НМРК ______________________________ Ю. Безкоровайний
„Згоден”

Декан ФСУ

_______________ Кривоносенко О.П.“_____”_____________2005 р.


ЗМІСТ


Вступ ............................................................................................................

1. Пояснювальна записка ............................................................................

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни ................................................

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..............................................

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця .........................................................................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ..............

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ...................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни ................................

^ 2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ...............................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...............

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .....................................................

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг ..............................................

2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи .................................

2.2.3.1. Домашнє завдання ................................................................................

^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..................................

3.1. Основна та додаткова література ..............................................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до ТЗН ..................................................................

^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.1 Основні терміни, поняття, означення .......................................................

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ....


4

4

4

4


4

4

5

5

6

6

7

7

7

8

8

9

9


9

10

10

11


ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни “Електротехнічне обладнання трансформаторних підстанцій” - дати студентам необхідні теоретичні і практичні знання по електричних схемах підстанцій аеропортів напругою 0,4 і 6-10 кВ та їх конструкції і обладнанню; конструкції заземлювальних пристроїв та пристроїв захисту від блискавок.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • навчити майбутнього спеціаліста інженерному аналізу та синтезу електричних схем підстанції 6-10 та 0,4 кВ аеропортів і інших споживачів, проектуванню заземлювальних пристроїв, та пристроїв захисту від блискавок; забезпеченню охорони праці і здоров`я людей в процесі експлуатації обладнання.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна є складовою циклу дисциплін вільного вибору студентом. На базі здобутих знань спеціаліст зможе виконувати професійну діяльність на промислових та інших видах підприємств при експлуатації силових систем енергопостачання підприємства, організувати експлуатацію електричних підстанцій аеропортів та проводити їх проектування, виконувати перевірку заземлювальних пристроїв та пристроїв захисту від блискавок.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • загальні вимоги до електричних схем електропостачання електроприймачів різних категорій;

 • основні вимоги до конструкції трансформаторних підстанцій аеропортів;

 • основні вимоги до розподільчих пристроїв 6-10 і 0,4 кВ, типові варіанти виконання їх електричних схем;

 • основні вимоги до обладнання підстанцій;

 • основні вимоги до конструкції заземлювальних пристроїв та їх типові варіанти виконання;

 • загальні вимоги до захисту трансформаторних підстанцій від блискавок.

Вміти:

 • вибирати структуру електричної частини трансформаторної підстанції для електроприймачів різних категорій;

 • комплектувати розподільчі пристрої 6-10 і 0,4 кВ з стандартних елементів;

 • розраховувати параметри заземлювальних пристроїв трансформаторних підстанцій;

 • розраховувати захист трансформаторних підстанцій від блискавок.

^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля №1 „ТП, шини, ізолятори, трансформатори, РП-6…10 кВ” студент повинен:

Знати:

- класифікацію та призначення трансформаторних підстанцій, основні вимоги до конструкції;

- шинні конструкції, опорні та прохідні ізолятори;

- силові трансформатори;

- варіанти схем приєднання в РП-6…10 кВ;

- схеми РП-6…10 кВ та варіанти заповнення схем виконання.

Вміти:

- аналізувати схеми РП-6…10 кВ;

- перевіряти електродинамічну та термічну стійкість елементів;

- оцінювати можливості обладнання в схемі РП-6…10 кВ;

- вибирати приводи комутаційних апаратів.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „РП-0,4 кВ, облік, заземлення ТП, захист від блискавок” студент повинен:

Знати:

- схеми РП-0,4 кВ;

- варіанти заповнення схем виконання РП;

- будову та принцип роботи комутаційних апаратів до 1000 В і їх приводів;

- призначення, принцип дії та конструкції сучасних електроприладів контролю та захисного обладнання.

Вміти:

- аналізувати схеми РП-0,4 кВ;

- вибирати силові комутаційні апарати до 1000 В;

- компонувати конструктиви щитів НН;

- вибирати електроприлади та захисне обладнання.


^ 1.6. Міждисциплінарні зв`язки навчальної дисципліни

Вивчення дисципліни “Електричне обладнання трансформаторних підстанцій” базується на знаннях одержаних при вивченні дисциплін: “Фізика”, “Теоретичні основи електротехніки”, “Електричні машини”, “Електричні апарати”, “Електричні мережі”, “Захист та автоматика в електроенергетичних системах”.

Дисципліна “Електричне обладнання трансформаторних підстанцій” є основною для вивчення таких дисциплін як “Системи електросвітлотехнічного забезпечення польотів”.

^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисциплінипор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Лабора-торні

СРС

1

2

3

4

5

6


Модуль №1 „ТП, шини, ізолятори, трансформатори, РП-6…10 кВ”7 семестр
1.1

Призначення трансформаторних підстанцій в системі електропостачання аеропортів, класифікація ТП, основні вимоги до конструкції

15

4

4

7

1.2

Шинні конструкції, прохідні і опорні ізолятори, вибір збірних шин, прохідних ізоляторів

15

4

4

7

1.3

Силові трансформатори

4

2

-

2

1.4

Електричні схеми РП 6-10 кВ, варіанти схем приєднання, вибір електричних схем РП 6-10 кВ електроприймачів різних категорій. Варіанти заповнення схем виконання

22

6

6

10

1.5

Модульна контрольна робота №1

4

-

2

2
Усього за модулем №1

60

16

16

28


Модуль №2 „РП-0,4 кВ, облік, заземлення ТП, захист від блискавок”


2.1

Електричні схеми РП 0,4 кВ. Варіанти приєднання до збірних шин. ТП живлення об`єктів радіосвітлотехнічного забезпечення польотів. Комплектні розподільні пристрої низької напруги

26

6

8

12

2.2

Електричні системи безперебійного електроживлення

14

4

4

6

2.3

Облік електроенергії

11

2

4

5

2.4

Пристрої заземлення, конструкція та експлуатація. Нормативні значення опору

8

4

-

4

2.5

Захист від ударів блискавок електричного устаткування розподільних пристроїв і підстанцій

4

2

-

2

2.6

Домашнє завдання

8

-

-

8

2.7

Модульна контрольна робота №2

4

-

2

2
Усього за модулем №2

75

18

18

39
^ Усього за 7 семестр

135

34

34

67
Усього за навчальною дисципліною

135

34

34

67


^ 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг

№ пор.

Назва теми

Лекції, год.

СРС, год.

1

2

3

4
7 семестр


^ Модуль №1 „ТП, шини, ізолятори, трансформатори, РП-6…10 кВ”1.1

Призначення трансформаторних підстанцій в системі електропостачання аеропортів, класифікація ТП

2

1,5

1.2

Варіанти живлення ТП, основні вимоги до конструкції

2

1,5

1.3

Шинні конструкції, вибір ізоляторів

2

1,5

1.4

Шинні конструкції, вибір збірних шин

2

1,5

1.5

Силові трансформатори

2

2,0

1.6

Схеми РП 6-10 кВ, варіанти схем приєднання

2

1,0

1.7

Електричні схеми РП 6-10 кВ електроприймачів різних категорій

2

1,5

1.8

Варіанти заповнення схем виконання РП 6-10 кВ

2

1,5
Усього за модулем №1

16

12
^ Модуль №2 „РП-0,4 кВ, облік, заземлення ТП, захист від блискавок”2.1

РП 0,4 кВ, варіанти приєднання до збірних шин

2

1,0

2.2

Електричні схеми РП 0,4 кВ

2

1,5

2.3

Комплектні розподільні пристрої низької напруги

2

1,5

2.4

Електричні системи безперебійного електроживлення

2

1,0

2.5

Схеми систем безперебійного електроживлення

2

1,0

2.6

Облік електроенергії

2

1,0

2.7

Пристрої заземлення, конструкція та експлуатація

2

2,0

2.8

Нормативні значення опору, розрахунки

2

2,0

2.9

Захист від ударів блискавок електричного устаткування

2

2,0
Усього за модулем №2

18

13
Усього за 7 семестр та за навчальною дисципліною

34

25  1   2

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи