Кафедра електротехніки І світлотехніки icon

Кафедра електротехніки І світлотехніки
Скачати 439.05 Kb.
НазваКафедра електротехніки І світлотехніки
Сторінка1/2
Дата29.07.2012
Розмір439.05 Kb.
ТипДокументи
  1   2

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки
Індекс Р-01-8.090605-46

ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи

__________________ М.Кулик

“_____”______________2005р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Оптоелектронні системи”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 “Електротехніка”


спеціальність 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”


Курс – 4 Семестр – 8

Лекції – 34 Екзамен – 8 семестр

Практичні заняття – 17

Лабораторні заняття – 17

Індивідуальна робота – 8

Самостійна робота – 59

Усього – 135

Домашні завдання – 1 (8 семестр)


Київ 2005

Робоча навчальна програма з дисципліни „Оптоелектронні системи” складена на основі робочого навчального плану NРБ-3-605/01 напряму 0906 „Електротехніка” спеціальності 6.090600 “Світлотехніка і джерела світла”, навчальної програми цієї дисципліни індекс Н-1-8.090605-46, затвердженої 12.11.2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 р. №122/од.


Робочу навчальну програму склав:

доцент кафедри електротехніки і світлотехніки ______________ В.Шевченко


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № 12 від 21 лютого 2005 р.
Завідувач кафедри ________________________________________ В.ВасильєвРобоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління інституту електроніки та систем управління, протокол №_____ від “_____”____________2005р.

Голова НМРК ________________________________ Ю.Безкоровайний
“Згоден”

Декан факультету систем управління

__________________О.Кривоносенко

“_____”_______________2005 року.


ЗМІСТ


Вступ ............................................................................................................

1. Пояснювальна записка ............................................................................

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни ................................................

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..............................................

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця .........................................................................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ..............

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ...................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .................................

^ 2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ..............

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .....................................................

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг ..................................................

2.2.3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг ..............................................

2.2.4. Індивідуальна робота ...............................................................................

2.2.5. Самостійна робота студента і контрольні заходи.................................

2.2.5.1. Домашнє завдання ................................................................................

^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..................................

3.1. Основна та додаткова література ..............................................................

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.1 Основні терміни, поняття, означення .......................................................

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ....

4

4

4

4


4

4

5

6

6

6

7

7

9

10

10

11

12

13

13

14

14

16ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни “Оптоелектронні системи” є розкриття фізичних основ оптоелектронної техніки, ознайомлення з принципами роботи пристроїв оптоелектронної техніки; ознайомлення з оптоелектронними реєструючими приладами на основі теплових та фотоелектронних приймачів випромінювання.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- надання теоретичних знань та практичних навичок в галузі проектування, розробки та експлуатації систем на основі оптичних випромінювачів;

- ознайомлення з методами досліджень та розрахунками основних енергетичних та спектральних характеристик оптоелектронних приладів;

- підготовка фахівців для практичної діяльності у галузі експлуатації та ремонту оптоелектронних систем.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дисципліна “Оптоелектронні системи” є спеціальною дисципліною, яка формує у спеціаліста досконалу систему знань в області квантової електроніки, лазерної техніки, оптоелектроніки, голографії, волоконно-оптичної техніки, що дозволяє займатися експлуатацією існуючої та проектуванням нової оптоелектронної техніки.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- Основні терміни та визначення в галузі квантової електроніки;

- Основні стандарти, нормативно - технічні документи та рекомендації в галузі квантової електроніки;

- Методи розрахунку, оцінки та забезпечення надійності лазерних та оптоелектронних систем у процесі експлуатації;

- Основні методи та засоби контролю, діагностування та прогнозу технічного стану лазерного та оптоелектронного обладнання.;

- Основні правила охорони праці та навколишнього середовища у процесі технічної експлуатації лазерного обладнання;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

- Застосовувати одержані знання на практиці у процесі розробки та технічної експлуатації лазерних та оптоелектронних систем;

- Розраховувати та забезпечувати надійність лазерних та оптоелектронних систем у процесі експлуатації;

- Організовувати технічну експлуатацію конкретних лазерних систем;

- Здійснювати технічний контроль, діагностування та прогноз технічного стану лазерного та оптоелектронного обладнання.

^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Теоретичні основи оптоелектроніки” студент повинен:

Знати:

- основні фізичні характеристики світлових хвиль;

- закони прикладної і фізичної оптики;

- фізичні основи дії фотоприймачів;

- основні типи приймачів оптичного випромінювання.

Вміти:

- самостійно розраховувати основні параметри оптичного випромінювання при поширенні в різних середовищах;

- експериментально визначати основні характеристики та параметри фотоприймачів;

- самостійно розраховувати характеристики оптоелектронного каналу.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Оптоелектронні прилади та системи” студент повинен:

Знати:

- основні принципи побудови оптоелектронних приладів;

- основи розрахунку оптичних систем оптоелектронних приладів;

- основні етапи розрахунку точності оптоелектронного приладу;

- основи розрахунку оптичних систем передачі інформації.

Вміти:

- самостійно досліджувати оптико-електронні пристрої для реєстрації оптичного випромінювання;

- самостійно виконувати узгодження приймачів з оптичними системами по оптико-геометричних та спектрально-енергетичних характеристиках;

- самостійно розробляти оптичні системи передачі інформації.

^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліниВміти:


Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Тематичний план навчальної дисципліни
п/п


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Прак-тичні

Лабора-торні

СРС

ІР

1

2

3

4

5

6

7

8

8 семестр

^ Модуль №1 „Теоретичні основи оптоелектроніки”

1.1

Фізичні основи оптоелектро-ніки. Основні закони прикладної і фізичної оптики.

22

4

4

4

8

2

1.2

Фізичні основи дії фотоприймачів.

10

4

2
4
1.3

Основні типи приймачів оптичного випромінювання.

29

6

4

4

13

2

1.4

Деякі питання нелінійної оптики.

4

22
1.5

Модульна контрольна робота №1.

3

21
Усього за модулем №1

68

18

10

8

28

4

Модуль №2 „Оптоелектронні прилади та системи”

2.1

Принцип побудови опто-електронних приладів.

9

4

2
3
2.2

Оптичні системи оптоелект-ронних приладів.

19

4

2

4

9
2.3

Оптичні системи передачі інформації.

16

4

2

2

6

2

2.4

Домашнє завдання №1.

8

8
2.5

Реєстрація розсіяного оптичного випромінювання.

12

2

1

3

4

2

2.6

Модульна контрольна робота №2.

3

21
Усього за модулем №2

67

16

7

9

31

4

Усього за 8 семестр

135

34

17

17

59

8

Усього за навчальною дисципліною

135

34

17

17

59

8


^ 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
  1   2

Схожі:

Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки та світлотехніки
Р 01 – 090603 24 затверджую р 01 – 090605 24 Проректор з навчальної роботи
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090603-45, затвердженої 12. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-11, затвердженої 22. 12. 2004р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки та світлотехніки
Н-3 090605-21, затвердженої 10. 07. 2002, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconДоцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу
Економіко-технологічне обґрунтування вибору оптимальної структури авіаційних ремонтних підприємств
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи