Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 376.71 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Дата29.07.2012
Розмір376.71 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки і систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки


Індекс Р01 – 8.090603-39 ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

__________________ М. Кулик


„____” _____________ 2005 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 „Електротехніка”

Спеціальність: 6.090600 „Електротехнічні системи електроспоживання”


Курс – 4 Семестр – 7

Лекції – 34 Диференційований залік – 7 семестр

Лабораторні заняття – 34

Самостійна робота – 94

Усього – 162

Курсовий проект – 7 семестр


Київ 2005

Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ-3-603/01 напряму 0906 „Електротехніка” спеціальності 6.090600 „Електротехнічні системи електроспоживання”, навчальної програми дисципліни „Основи електроприводу”, індекс Н-3-8.090600-39, затвердженої 17.02.05 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та „Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 № 122/од.


Робочу навчальну програму склав доцент кафедри електротехніки і світлотехніки

_______________________М. Попов


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки та світлотехніки, протокол № __________ від „____”_______________ 2005 р.

Завідувач кафедри

_______________________В. Васильєв


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії і факультету систем управління, протокол № __________ від „____”_______________2005 р.


Голова НМРК _______________________ Ю.Безкаравайний


ЗГОДЕН

Декан ФСУ

___________________ О. Кривоносенко


„____”_____________ 2005 р.


Зміст

Вступ


Стр.

 1. Пояснювальна записка.

4

  1. Мета викладання навчальної дисципліни.

4

  1. Завдання вивчення навчальної дисципліни.

4

  1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.

4

  1. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни.

4

  1. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів.

4

  1. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни.

5

 1. Зміст навчальної дисципліни.

6

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни.

6

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять.

7

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг.

7

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг.

8

2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи.

8

2.2.3.1. Курсовий проект.

9

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни.

9

3.1. Основна і додаткова література.

9

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних матеріалів до ТЗН.

10

^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь.

10

4.1. Основні терміни, поняття, означення.

10

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь.

12Вступ


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


 1. Пояснювальна записка
  1. Мета викладання навчальної дисципліни «Основи електроприводу ».

Основна мета викладання навчальної дисципліни для студентів спеціальності 8.090603 – дати їм знання структури сучасного електропривода, способів регулювання швидкості обертання, властивостей електроприводу з двигунами різних типів.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни.

Головним завданням вивчення дисципліни є:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­― надання студентам уявлення про технічні можливості сучасного електроприводу;

― ознайомити студентів з методами регулювання швидкості обертання і гальмування електроприводу різних типів;

― навчити студентів вибирати тип і потужність електроприводу залежно від умов його використання.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.

Дана дисципліна є базовою для вивчення подальших професійних навчальних дисциплін студентів спеціальності 8.090603. Професійні знання, які набуваються при вивченні дисципліни, включають в себе знання принципів дії, методів аналізу і вибору електроприводу.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни.

Після вивчення дисципліни «Основи електроприводу » студенти повинні:

знати принципи дії будь-яких електроприводних систем, вплив параметрів двигунів на їхні електричні показники; властивості і основні характеристики двигунів і методи їхнього експериментального визначення.

уміти вибирати електричні двигуни для конкретних умов використання; використовувати паспортні і експериментальні дані для визначення характеристик двигунів.

^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з трьох навчальних модулів. Окремим третім модулем є курсовий проект.

^ 1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 «Загальні питання електроприводу» студент повинен:

знати:

― основні складові частини будь-якої системи електроприводу та їхнє призначення;

― умови стійкості роботи електроприводу;

― правила приведення моментів опору і моментів інерції до вала двигуна;

― методику вибору потужності електроприводу залежно від умов його використання ;

уміти:

― розраховувати механічні характеристики електропривода;

― вибирати тип і потужність електропривода.

^ 1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №2 «Регулювання та гальмування електропривода » студент повинен:

знати:

― способи регулювання і гальмування двигунів усіх типів;

― методику приведення до валу двигуна моментів опору і моментів інерції;

― механічні і моментні характеристики двигунів незалежного, паралельного і послідовного збудження, а також асинхронного і синхронного двигунів.

уміти:

― розраховувати механічні характеристики двигунів;

― розраховувати криві розгону і гальмування двигунів.

^ 1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №3 «Курсовий проект» студент повинен:

знати:

― принцип вибору потужності двигунів за діаграмою навантаження;

― способи регулювання асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором.

уміти:

― вибирати потужність електроприводу виходячи з умов його використання;

― будувати механічні і гальмові характеристики електроприводу.


^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліниВища

математика

Електричні

машини

Теоретичні основи

електротехніки2. Зміст навчальної дисципліни


^ 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни.
Назва теми

Обсяг навчальних занять

( год.)

Усього

Лекцій

Лаборат

СРС

1

2

3

4

5

6


7 семестр

Модуль №1. «Загальні питання електроприводу»


1.1.

Загальна структура сучасного електроприводу. Механічні характеристики електроприводу.

26

8

8

10

1.2.

Нагрів і охолодження електроприводу. Діаграма навантаження і вибір потужності електроприводу.

21

6

8

7

1.3.

Модульна контрольна робота №1.

3

2
1

Усього за модулем №1.

50

16

16

18


Модуль №2. «Регулювання та гальмування електроприводу »


2.1.

Регулювання швидкості обертання двигунів постійного струму.

16

6

4

6

2.2.

Регулювання швидкості обертання асинхронного і синхронного двигунів.

27

6

12

9

2.3.

Гальмові режими електроприводу.

12

4

2

6

2.4.

Модульна контрольна робота №2.

3

2
1

Усього за модулем №2.

58

18

18

22


Модуль №3. «Курсовий проект »


3.1.

Розрахунок асинхронного електроприводу підіймального механізму.

5454

Усього за модулем №3.

5454

Усього за навчальною дисципліною

162

34

34

94^ 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять.


2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг.
Назва теми

Обсяг навчальних занять

( год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4


7 семестр

Модуль №1 «Загальні питання електроприводу»


1.1.

Загальна структура сучасного електропривода. Призначення і функції окремих елементів електропривода.

2

1

1.2.

Механічні характеристики електричних двигунів. Жорсткі та м`які характеристики.

2

1

1.3.

Класифікація навантаження електропривода. Стійки та не стійки режими роботи.

2

1

1.4.

Рівняння руху електропривода. Приведення моментів навантаження до вала двигуна.

2

1

1.5.

Нагрів та охолодження електродвигуна. Короткочасних, повторно-короткочасний режими.

2

1

1.6.

Діаграма навантаження двигуна.

2

1

1.7.

Вибір потужності двигуна за середнім моментом та за середнім струмом.

2

1

1.8.

Модульна контрольна робота №1.

2

1

Усього за модулем №1.

16

8


Модуль №2. «Регулювання та гальмування електроприводу »


2.1.

Регулювання двигунів постійного струму за схемою „генератор-двигун”.

2

1

2.2.

Регулювання двигунів постійного струму з паралельним і незалежним збудженням.

2

1

2.3.

Принцип дії і регулювання вентильного двигуна постійного струму.

2

1

2.4.

Регулювання асинхронних двигунів з розривом струму та за частотним методом.

2

1

2.5.

Асинхронний двигун систем, що слідкують та його регулювання.

2

1

2.6.

Пуск і регулювання синхронного двигуна.

2

1

2.7.

Гальмові режими електроприводу постійного струму. Реверс.

2

2

2.8

Гальмування і реверс асинхронного електропривода.

2

2

2.9.

Модульна контрольна робота №2.

2

1

Усього за модулем №2.

18

11

Усього за навчальною дисципліною.

34

19^ 2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг.
Назва теми

Обсяг навчальних занять

( год.)

Лабораторні заняття

СРС

1

2

3

4


Модуль №1 «Загальні питання електроприводу»


1.1

Дослідження процесів нагріву і охолодження електродвигуна.

4

3

1.2.

Дослідження механічних характеристик двигуна постійного струму паралельного збудження.

4

3

1.3.

Дослідження механічних характеристик двигуна постійного струму послідовного збудження.

4

2

1.4

Дослідження механічних характеристик двигуна постійного струму змішаного збудження

4

2

Усього за модулем №1

16

10


Модуль №2 «Регулювання та гальмування електроприводу »


2.1.

Дослідження способів регулювання двигуна постійного струму з паралельним збудженням.

4

3

2.2.

Дослідження релейного асинхронного електроприводу.

4

2

2.3

Дослідження способу частотного регулювання асинхронного двигуна.

4

2

2.4

Дослідження характеристик синхронного електроприводу.

4

2

2.5

Дослідження характеристик асинхронного двигуна електроприводу, що слідкує.

2

2

Усього за модулем №2.

18

11

Усього за навчальною дисципліною.

34

21^ 2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи


№ тижня

Зміст самостійної роботи

Обсяг СРС (год)

Форма контролю

№ тижня проведення контролю

1

2

3

4

5


7 семестр


1.

Опрацювання матеріалу лекції 1.1

1

ПК

2

2.

Опрацювання матеріалу лекції 1.2.

1

ПК

3

2.

Підготовка до виконання л.р. 1.1

3

ПК

3,6

3.

Опрацювання матеріалу лекції 1.3.

1

ПК

4

3-15

Виконання курсового проекту

54

Захист

КП

15,16

1

2

3

4

5

4.

Опрацювання матеріалу лекції 1.4

1

ПК

5

4.

Підготовка до виконання л.р. 1.2

3

ПК

5,7

5.

Опрацювання матеріалу лекції 1.5

1

ПК

6

6.

Опрацювання матеріалу лекції 1.6

1

ПК

7

6.

Підготовка до виконання л.р. 1.3

2

ПК

7

7.

Опрацювання матеріалу лекції 1.7

1

ПК

8

8.

Підготовка до виконання л.р. 1.4

2

ПК

8

8.

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

МК

8

9.

Опрацювання матеріалу лекції 2.1

1

ПК

10

10.

Опрацювання матеріалу лекції 2.2

1

ПК

11

10.

Підготовка до виконання л.р. 2.1

3

ПК

11,13

11.

Опрацювання матеріалу лекції 2.3

1

ПК

12

12.

Опрацювання матеріалу лекції 2.4

1

ПК

13

12.

Підготовка до виконання л.р. 2.2

2

ПК

13

13.

Опрацювання матеріалу лекції 2.5

1

ПК

14

14.

Опрацювання матеріалу лекції 2.6

1

ПК

15

14.

Підготовка до виконання л.р. 2.3

2

ПК

15

15.

Опрацювання матеріалу лекції 2.7

2

ПК

16

16.

Опрацювання матеріалу лекції 2.8

2

ПК

16

16.

Підготовка до виконання л.р. 2.4

2

ПК

16

17.

Підготовка до виконання л.р. 2.5

2

ПК

17

17.

Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

МК

17

Усього за навчальною дисципліною

94

^ 2.2.3.1. Курсовий проект


Курсовий проект (КП) з дисципліни виконується з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу.

Конкретна мета проекту міститься у розробці асинхронного електроприводу підіймального механізму, що потребує від студента знань методики вибору потужності двигуна за діаграмою навантаження, способів регулювання і гальмування асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, розрахунку перехідних процесів у електроприводі.

Виконання, оформлення і захист КП здійснюється студентом в індивідуальному порядку.

Час, потрібний для виконання КП –54 години самостійної роботи.


^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ


3.1. Основна та додаткова література


Основна література

3.1.1. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода.

М.: Энергоиздат, 1981.-576 с.


Додаткова література

3.1.2. Андреев В.П., Сабинин Б.А. Основы электропривода.

М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963.-770 с.

3.1.3. Зимин Е.Н., Чувалов И.И. Электрооборудование промышленных предприятий. Часть 1. Автоматизированный электропривод и электрооборудование промышленных механизмов. М.: Стройиздат, 1977.-432 с.


^ 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН.
Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Плакати, що ілюструють перетворення енергії в електричних машинах

1.3.; 2.1.

6

2.

Розрізи електричних машин


2.2; 2.3;3.1;4.3.

1

3.

Стенд мікромашин


4.6.

1

5.

Реальні зразки електричних машин усіх типів

Усі теми дисципліни

25

6.

Складові частини електричних машин усіх типів

Усі розділи дисципліни

12^ 4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ


4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об`єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентом знань та вмінь, семестровий контроль здійснюється в університеті в письмовій формі або з використанням комп`ютерних інформаційних технологій. Ця норма не розповсюджується на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною (комбінованою) формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців з дозволу проректора з навчальної роботи.

4.1.2. Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов`язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.3. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально - технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.7. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної і самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінку за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.7.5. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплома.

^ 4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1.


Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента


7 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Модуль №3

Мах. кількість

балів

Вид навчальної роботи

Мах. кількість балів

Вид навчальної роботи

Мах. кількість балів

Мах. кількість балів
Виконання та захист лабораторної роботи (л.р.) №1.1.

6

Виконання та захист л.р. №2.1.

6Виконання та захист л.р. №1.2.

6

Виконання та захист л.р. №2.2.

6Виконання та захист л.р. №1.3.

6

Виконання та захист л.р. №2.3.

6Виконання та захист л.р. №1.4.

6

Виконання та захист л.р. №2.4.

6

Виконання та захист л.р. №2.5.

6Заохочувальні заходи

2

Заохочувальні заходи

2Модульна контрольна робота №1

6

Модульна контрольна робота №2

6Усього за модулем №1

32

Усього за модулем №2

38^ Виконання та захист курсової роботи

19

11

Семестровий диференційований залік

100

Усього за 7 семестр

4.2.2.Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.


Таблиця 4.2.


Оцінки в балах

Оцінки за національною шкалою

Виконання та захист лабораторної роботи

Виконання модульної контрольної роботи

Виконання та захист курсової роботи (модуль №3)

6

6

18-19

Відмінно

5

5

15-17

Добре

3-4

3-4

11-14

Задовільно

Менше 3

Менше 3

Менше 11

Незадовільно


4.2.3. Якщо студент виконав та захистив лабораторні роботи з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної рейтингової оцінки додаються по одному додатковому заохочувальному балу за кожен такий вид навчальної роботи: модуль №1 – до двох балів, модуль №2 – до двох балів.

4.2.4. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна рейтингова оцінка в балах, яку може отримати студент за результатами захисту, дорівнює 17 балів (оцінці „Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали (порівняно з табл. 4.2.).

4.2.5. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.6. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав всі види навчальної роботи даного модуля, то він допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.7. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.8. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.


Таблиця 4.3.


Відповідність підсумкових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою


Модуль №1

Модуль №2

Оцінки за національною шкалою

29-32

34-38

Відмінно

24-29

28-35

Добре

19-23

23-27

Задовільно

Менше 19

Менше 23

Незадовільно


4.2.9.Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2.) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3.)

Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи та позитивної контрольної модульної рейтингової оцінки не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.

У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною (за національною шкалою) оцінкою (табл. 4.2.), яка має бути додана до поточної модульної рейтингової оцінки.

4.2.10. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці „Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис „Не з`явився”, а у колонці „Підсумкова модульна рейтингова оцінка ” – „Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з`явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадах вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.11. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.12. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює п`яти (оцінці „Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл.4.2.

4.2.13. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).


Таблиця 4.4. Таблиця 4.5.


Відповідність підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою

Відповідність залікової рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою


Оцінка

в балах

Оцінка

національною

шкалою
Оцінка

в балах

Оцінка

в балах

77-89

Відмінно

11-12

11-12

66-78

Добре

9-10

9-10

53-65

Задовільно

7-8

7-8

менше 53

Незадовільно

менше 7

менше 74.2.15. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.16. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (у даному випадку - у сьомому семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" -11 балів, для "Добре" - 9 балів, для "Задовільно" - 7 балів}.

4.2.17. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.18. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.19. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

4.2.20. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами захисту курсової роботи (у даному випадку - модуль № 3), окрім відомості модульного контролю, заноситься також до навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 18/Відм., 15/Добре,11/Задов.


Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно


(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89

Добре

В
^

Дуже добре


(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

С

Добре


(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих

помилок)

67-74

Задовільно

D

Задовільно


(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-66

Е

Достатньо


(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59

Незадовільно

FX

Незадовільно


(з можливістю повторного складання)

1-34

F

Незадовільно


(з обов'язковим повторним

курсом)Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи