Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет




Скачати 311.19 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Дата29.07.2012
Розмір311.19 Kb.
ТипДокументи



НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Кафедра електротехніки і світлотехніки


Індекс: Р01-8.090605-9 “Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

...........Кулик М.С.

„.....”.................2005р.

______________________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 Електротехніка

Спеціальність: 8.090605 «Світлотехніка і джерела світла»


Курс 5 Семестр - 9
^

Лекції 17 Диф залік – 9 семестр

Лабораторні заняття 17


Індивідуальна робота 6

Самостійна робота 41

Всього 81

Домашнє завдання 1 (9 семестр)




Київ 2005


Робоча навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень» складена на основі робочого навчального плану NPCM-3-605/01 напряму 0906 «Електротехніка», спеціальності 8.090605 «Світлотехніка і джерела світла» та навчальної програми дисципліни «Основи наукових досліджень», індекс Н – 3 – 8.090605 – 6, затвердженої 11 червня 2002 р., Тимчасового положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту) та Тимчасового положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених за наказом ректора від 15.06.2004р.,№122/од.


Робочу навчальну програму склав:

д.т.н., професор

................................Повстень В. О.


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні випускової кафедри електротехніки і світлотехніки

Протокол № ____ від “____”__________ 2005 року.


Завідувач кафедри

член-кореспондент НАН України

д.т.н., професор

........................ Васильєв В. В.


Робоча навчальна програма обговорена та ухвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління, протокол №___від “___”_____2005 р.

Голоова НМРК ....................... Безкоровайний Ю.М.


„Згоден”

Декан факультету систем управління

..............................Кривоносенко О.П.

“_______”___________2005 р.


ЗМІСТ


Вступ ...........................................................................................................Стр.


1. Пояснювальна записка ............................................................................4


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни ..................................................................... 4

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ...................................................................4

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця ...............................................................................................................................4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни .................................... 4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ................... ......................4

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни ...................................................... 5


^ 2. Зміст навчальної дисципліни ................................................................. 6


2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ..................................................................... 6

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять .................................... 7

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг ..........................................................................7

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг................................................................... 9

2.2.3. Індивідуальна робота .....................................................................................

2.2.4. Самостійна робота студента та контрольні заходи................................................... 10

2.2.4.1. Домашнє завдання..................................................................................................... 10


^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..................................10


3.1. Основна та додаткова література ...................................................................................10

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до ТЗН .......................................................................................10


^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь


4.1 Основні терміни, поняття, означення .............................................................................11

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ......................... 12


ВСТУП


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни.

Основною метою дисципліни „Основи наукових досліджень” є підготовка магістрів до самостійного розв’язання наукових проблем та проведення наукових досліджень у сфері світлотехніки, джерел світла, світлових приладів і світлотехнічних установок в умовах ринкової економіки.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Головним завданням вивчення дисципліни є:

 • аналіз наукових проблем в світлотехнічній галузі та перспективи її розвитку;

 • надання магістрам теоретичних та практичних знань, які необхідні для виконання ними науково-дослідних, проектних та винахідницьких робіт.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця

Дисципліна „Основи наукових досліджень” належить до спеціальних дисциплін, які формують наукову підготовку магістрів.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

В результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати:

 • основні науково-технічні проблеми в світлотехнічній галузі та перспективи подальшого розвитку цієї галузі;

 • основні методи фізико-математичного забезпечення наукових пошуків та досліджень;

 • основні методи проведення експериментальних досліджень світлотехнічних систем;

 • основні вимоги до підготовки наукової документації та документації на винаходи;

Уміти:

 • кваліфіковано аналізувати, обґрунтовувати та вирішувати основні питання, що стосуються наукової діяльності магістрів.

^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.

1.5.1. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля №1 “Методологія наукових досліджень” студент повинен:

Знати:

 • основні науково-технічні проблеми світлотехніки;

 • основні тенденції в напрямку удосконалення та створення освітлювальних установок;

 • аналітичні методи досліджень.

Уміти:

 • аналізувати інформацію та завдання наукових досліджень;

 • обґрунтовувати актуальність вибраних тем досліджень, їх значимість.

1.5.2. У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля №2 ”Наукові дослідження та патентно-ліцензійна справа” студент повинен:

Знати:

 • методи проведення експерименту;

 • основні етапи проектування, їх наукове забезпечення та оформлення результатів;

Уміти:

 • готувати наукові звіти, магістерські роботи з певної тематики;

 • складати заявки на винаходи;

 • розраховувати економічну ефективність науково-технічних досліджень.


^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни.

























. . . . . . . . . . . .




^ 2. Зміст навчальної дисципліни

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни




Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)

Усього

Лекції

Л.р

СРС ІР

1

2

3

4




5

6 7

9 семестр

Модуль №1 “Методологія наукових досліджень”




1.1

Мета і задачі вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень”, її роль у підготовці магістрів

6

2




2

2

1.2

Основні науково-технічні проблеми в світлотехнічній галузі і перспективи її подальшого розвитку

3

2







1

1.3

Науково-технічна інформація і інформаційний пошук

3

2







1

1.4

Фізико-математичне забезпечення наукових пошуків і досліджень

19

2




6

5 6

1.5

Домашнє завдання

8










8

1.6

Модульна контрольна робота №1

6







2

4

Усього за модулем №1

45

8




10

21 6



^ Модуль №2 ”Наукові дослідження та патентно-ліцензійна справа”




2.1

Методи експериментальних досліджень і їх метрологічне забезпечення

17

2

7




8

2.2

Наукове забезпечення проектних робіт у світлотехнічній галузі

4

2







2

2.3

Аналіз та оформлення результатів наукових досліджень

4

2







2

2.4

Патентно-ліцензійна справа

2

1







1

2.5

Впровадження та ефективність наукових досліджень

3

1







2

2.6

Модульна контрольна робота №2

6

1




5

^ Усього за модулем №2.

36

9

7

20

Усього за навчальною дисципліною

81

17

17

41 6




^ 2.2. Проектування дидактичного процесу за видами навчальних занять.

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг.






Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)

Лекції

СРС

1

2

3




4



9 семестр

МОДУЛЬ №1 “Методологія наукових досліджень”




1.1.

Введення. Мета і задачі вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень”, її роль у підготовці магістрів – світлотехніків. Сучасний стан вітчизняної науки і її роль у досягненні науково-технічного прогресу в Україні. Система підготовки національних наукових кадрів.

2




1

1.2

Основні вимоги до різних сучасних світлотехнічних систем. Шляхи підвищення енергоекономічності та збільшення строку служби джерел світла, світлових приладів, установок та систем. Основні проблеми забезпечення екологічної безпеки та техніки безпеки. Основні тенденції в напрямку удосконалення та створення нових джерел світла, пускорегулювальної апаратури, техніки освітлювання, світлових приладів, спрощення експлуатації освітлювальних установок.

2




1

1.3.

Аналіз інформації та постановка задач наукових досліджень. Складання наукових оглядів за матеріалами опублікованих робіт та іншої інформації і визначення тематики науково-технічних розробок і досліджень у певному напрямку. Оцінка та обґрунтування актуальності вибраної теми досліджень і теоретичної та практичної її значимості. Критерії оцінки перспективності вибраної тематики досліджень.

2




1



1.4.

Методологія теоретичних досліджень. Фізичні і математичні моделі. Аналітичні методи досліджень. Складання диференціальних та інтегральних рівнянь, які описують фізичні чи інші процеси в світлотехнічних установках і вибір методів розв'язання систем цих рівнянь. Методи оптимізації. Умовний екстремум функції багатьох змінних та його використання для визначення найкращого компромісного рішення. Основи теорії подібності. Визначення критеріїв подібності для узагальнення результатів наукових досліджень. Імовірнісно-статичні методи досліджень. Методи системного аналізу.

2




1

Усього за модулем №1

8




4



^ Модуль №2 ”Наукові дослідження та патентно-ліцензійна справа”




2.1.

Методологія проведення експерименту. Розробка лабораторних стендів і установок для проведення експериментальних досліджень. Методики обробки отриманих результатів і оцінка їх точності.

2




1

2.2.

Основні етапи проектування та оформлення їх результатів. Документація та запровадження у виробництво.

2




2

2.3.

Підготовка наукових звітів, магістерських випускних робіт і дисертаційних робіт з певної тематики. Основні вимоги до них. Формулювання і обґрунтування основних висновків за результатами проведених досліджень та публічний захист наукових звітів та дисертацій. Розробка рекомендацій та пропозицій на основі проведених досліджень.

2




2

2.4.

Складання заявок на винаходи. Формула винаходу та вимоги до неї. Пошук відповідного прототипу. Правила оформлення опису заявок на винаходи. Захист авторських прав.

1




1

2.5.

Розрахунок економічної ефективності науково-технічних розробок і досліджень, способи впровадження наукових досліджень у виробництво

1




2



2.6

Модульна контрольна робота №2

1




5

^ Усього за модулем №2.

9




13

Усього за навчальною дисципліною

17

17



^ 2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг.

№ п/п


Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)

Лабораторні заняття

СРС

1

2

3




4



Модуль №1 “Методологія наукових досліджень”




1.1

Знайомство з обладнанням лабораторії. Техніка безпеки при проведенні наукових досліджень.

2



1

1.2

Вибір і складання програм для ЕВМ та їх застосування для проведення наукових досліджень.

2




2

1.3

Складання і дослідження фізичних і математичних моделей джерел світла і ПРА

4

2

1.4

Модульна контрольно робота

2

4

Усього за модулем №1


10




9

^ Модуль №2 ”Наукові дослідження та патентно-ліцензійна справа”





2.1

Розробка і підготовка лабораторного стенду для проведення випробувань електронного ПРА

4




3,5

2.2

Дослідження моделі безелектродного розрядного джерела світла.

3




3,5

Усього за модулем №2

7




7

Усього за навчальною дисципліною


17




16



^ 2.2.3 Індивідуальна робота (6г)


Теми:

 1. Основи теорії подібності (2 г.)

 2. Умовний екстремум (2 г.)

 3. Методи оптимізації (2 г.)



^ 2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи



тижня

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

годин

Форма

контролю

№ тижня

проведення

контролю

1 – 2

Опрацювання матеріалу лекцій №1.1,1.2

2

ПК

5,7

3 – 4

Опрацювання матеріалу лекцій №1.3,1.4

2

ПК



5 – 6

Опрацювання матеріалу лекцій №1.4, підготовка до л. р. №1.1



2

ПК

7 – 8

підготовка до л. р. №1.2

1

ПК



ДЗ



11,13

9 – 10

Опрацювання матеріалу лекцій №2.1,2.2, захист домашнього завдання

10

11 – 12

Опрацювання матеріалу лекції №2.3, підготовка до л. р. №1.3, захист д.з.

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1


4

ПК


МКР

13 – 14

Опрацювання матеріалу лекції №2.4 підготовка до л. р. №2.1

2





15

15 – 16

Опрацювання матеріалу лекцій №2.5,2.6 підготовка до л. р. №2.2

2

перевірка д.з.

17

Підготовка до модульної контрольної роботи№2

5

МКР

17

Усього за навчальною дисципліною

31







^ 2.2.3.1. Домашнє завдання

Метою домашнього завдання є набуття досвіду роботи з науковою літературою. Темою домашнього завдання є складання аналітичного огляду опублікованих в останній час наукових робіт за спеціальністю.

Час, потрібний для виконання домашнього завдання – до 8 годин самостійної роботи.

^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

3.1 Основна та додаткова література.

Основна література.

 • Лудченко А.А., Лудченко А.Я.,Примак Т.А. Основы научных исследований. Учебное пособие. – К.: Знання, 2000. – 114 с.

 • Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

 • Глушко И.М., Сиденко В.М. Основы научных исследований. – 3-е изд. перераб и доп. – Харьков: Вища школа. Изд-во при Хаар. Ун-те, 1983. – 224 с.

Додаткова література.

 • Алабужем П.М., Геронимус В.Б. и др. Теория подобия и размерностей. Моделирование. – М.: Высшая школа, 1968. – 320 с.

 • Айвазян С.А., Еников И.С., Мелашкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное издание. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.

 • Бондар А.Г., Статюха Г.А. Планированиеэ ксперимента в химической технологи. – К.: Вища школа, 1976. – 182 с.

^ 4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.2. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.3. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.4. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.5. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.6. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.7.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

4.1.7.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньозважена оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплому фахівця.


^ 4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

(відповідно до віділеного часу на дисціпліну)



семестр

Модуль №1

Модуль №2

Вид навчальної роботи

Макс. кількість балів

Вид навчальної роботи

Макс. кількість балів

Виконання та захист л. р.№1.1

10

Виконання та захист л. р.№2.1

10

Виконання та захист л. р.№1.2

10

Виконання та захист л. р.№2.2

10

Виконання та захист домашнього завдання

12

Виконання та захист л. р.№2.3

10

Заохочувальні заходи

8

Заохочувальні заходи

6

Виконання модульної к.р. №1

6

Виконання модульної к.р. №2

6

Усього за модулем №1

46

Усього за модулем №2

42

Семестровий диференційований залік

12

Усього за семестр

100



4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.


Таблиця 4. 2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалою

Виконання та захист л.р.

Виконання

та захист

д. з.

Виконання

модульної

контрольної

роботи


9-10

11-12

6

Відмінно

7-8

9-10

5

Добре

6-7

7-8

4

Задовільно

Менше 6

менше 7

менше 4

Незадовільно



4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.4. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.5. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.6. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою


Модуль №1

Модуль №2

Оцінка за національною шкалою

41 – 46

38 – 42

Відмінно

35 – 40

32 – 37

Добре

28-34

25 – 31

Задовільно

Менше 28

Менше 25

Незадовільно



4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи та позитивної контрольної модульної рейтингової оцінки не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.

У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною (за національною шкалою) оцінкою (табл. 4.2), яка має бути додана до поточної модульної рейтингової оцінки.

4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість. Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює семи (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.11. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.12. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкових семестрових Відповідність екзаменаційної

модульних рейтингових оцінок у балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінкам за національною шкалою за національною шкалою

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою




Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

79-88

Відмінно




11-12

Відмінно

66-78

Добре




9-10

Добре

53-65

Задовільно




7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно




менше 7

Незадовільно



4.2.13. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

(у балах) оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59

Незадовільно



FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)



4.2.21. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (у даному випадку – у 9 семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

4.2.22. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.23. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.24. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.


Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи