Кафедра електроенергетичних систем icon

Кафедра електроенергетичних систем
Скачати 350.53 Kb.
НазваКафедра електроенергетичних систем
Дата29.07.2012
Розмір350.53 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Аерокосмічний інститут

Механіко-енергетичний факультет

Кафедра електроенергетичних систем
Індекс Р 01-8.090603-12


ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи

__________________ М.Кулик

“_____”______________2005р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Технічна експлуатація електроенергетичних систем”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 „Електротехніка”


Спеціальність: 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”


Курс – 5 Семестр – 10

Лекції – 36 Диференційований залік – 10 семестр

Лабораторні заняття – 18

Самостійна робота – 98

Індивідуальна робота – 10

Усього – 162


Курсова робота – 10 семестр


Київ 2005


Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РСМ – 3 – 603/01, напряму 0906 “ Електротехніка”, спеціальності 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”, навчальної програми дисципліни “Технічна експлуатація електроенергетичних систем”, індекс Н-3-8.090603-12, затвердженої 25.02.2003, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.


Робочу навчальну програму склав:

професор кафедри електроенергетичних систем __________ В. Козлов


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електроенергетичних систем, протокол №_____ від “_____”____________2005р.
Завідувач кафедри __________________________________ В.КазакРобоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради аерокосмічного інституту, протокол №_____ від “_____”____________2005р.

Голова НМРК _____________________________________ С. Дмитрієв
Згоден

Декан МЕФ

_______________ В. Панін


“_____”_____________2005р.


ЗМІСТ


Вступ ............................................................................................................

1. Пояснювальна записка ............................................................................

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни ................................................

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..............................................

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця .........................................................................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ..............

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ...................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .................................

^ 2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ..............

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .....................................................

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг ..............................................

2.2.3. Індивідуальна робота, ії тематика і обсяг …………………………….

2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи .................................

2.2.4.1. Курсова робота ...................................................................................

^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..................................

3.1. Основна та додаткова література ..............................................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до ТЗН ..................................................................

^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь.

4.1 Основні терміни, поняття, означення .......................................................

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь...14

4

4

4

4


4

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11


12

12

12ВСТУП


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Основна мета навчальної дисципліни “Технічна експлуатація електроенергетичних систем” полягає в формуванні у майбутніх фахівців сталих знань та вмінь з проведення і організації технічної експлуатації вказаних систем, підтримання потрібного рівня їх надійності і працездатності.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- вивчення методів і приладів, які використовуються в процесі технічної експлуатації електроенергетичних систем для контролю їх стану та підтримання працездатності;

- проведення регламентних та ремонтних робіт, набуття вмінь робити з контрольно-вимірювальним обладнанням і технічною документацією;

- використання прогресивних методів і стратегій технічного обслуговування.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують фахівця в області технічної експлуатації електроенергетичних систем.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • стратегії технічного обслуговування електроенергетичних систем;

 • методи розрахунку обсягу і періоду оглядів, і регламентних робіт електротехнічного обладнання енергетичних систем;

 • властивості різних видів ізоляції, особливості її пробою, устаткування і методи контролю ізоляції;

 • методи сушіння ізоляції;

 • характерні пошкодження магнітопроводів та прояв;

 • методи та прилади контролю контактних з’єднань і прогнозування їх стану;

 • загальні методи контролю вузлів тертя;

 • методи контролю та випробування трансформаторів, електричних двигунів, ліній електропостачання, електричних апаратів, конденсаторів, заземлювачів, розрядників, релейного захисту та автоматики, вимірювальних приладів;

 • методи пошуку місць пошкоджень в лініях електропостачання;

 • технічну документацію, яка ведеться під час експлуатації електротехнічного обладнання та шляхи її вдосконалення;

 • методи аналізу результатів експлуатації;

Вміти:

 • визначити раціональну стратегію технічної експлуатації конкретного електротехнічного обладнання;

 • визначити припустимі температури нагріву ізоляції;

 • визначити ступінь зволоження ізоляції за допомогою мегомметру та інших приладів неруйнівного контролю;

 • провести випробування стану ізоляції підвищеної напруги;

 • провести сушіння ізоляції і електротехнічного обладнання;

 • визначити стан магнітопроводів електротехнічного обладнання;

 • провести контроль стану контактного з’єднання ( рухомого та нерухомого);

 • визначити стан вузлів тертя;

 • визначити місце пошкодження кабелю дистанційними та топографічними методами;

 • розробити паспорт для конкретного електротехнічного обладнання;

 • заповнити бланк-наряд не оперативне перемикання для заданої електричної установки;

 • розрахувати трудовитрати і собівартість обслуговування конкретного об’єкту;^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двух навчальних модулів. Окремим другим модулем є курсова робота, яка виконується в десятом семестрі.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Технічна експлуатація електроенергетичних систем т повинен:

Знати:

- стратегії технічного обслуговування електроенергетичних систем;

 • методи розрахунку обсягу і періоду оглядів, і регламентних робіт електротехнічного обладнання енергетичних систем;

 • властивості різних видів ізоляції, особливості її пробою, устаткування і методи контролю ізоляції;

 • методи сушіння ізоляції.

Вміти:

- визначити ступінь зволоження ізоляції за допомогою мегомметру та інших приладів неруйнівного контролю;

 • провести випробування стану ізоляції підвищеної напруги;

 • провести сушіння ізоляції і електротехнічного обладнання;

 • визначити місце пошкодження кабелю дистанційними та топографічними методами.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Курсова робота”:

Знати:

- методи розрахунку показників надійності електропостачання;

 • методи аналізу результатів експлуатації;

 • методи розрахунку необхідної кількості обслуговуючого персоналу;

Вміти:

 • визначити показники надійності електропостачання будь-якого електроприймача аеропорту і розробити пропозиції щодо доведення їх до заздалегідь заданого рівня;

 • розрахувати трудовитрати і собівартість обслуговування конкретного об’єкту;

1
.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни


Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час професійної та практичної підготовки фахівця.


^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Тематичний план навчальної дисциплінипор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)

Усьо-го

Лекції

Лабора-торні

СРС

Інд.

раб.

1

2

3

4

5

6

7

10 семестр

^ Модуль №1 „Технічна експлуатація електроенергетичних систем”

1.1

Вступ

3

1

-

2

-

1.2

Основні агрегати і елементи електроенер-гетичних систем. Методи і особливості, контролю їх стану і працездатності

35

11

4

16

4

1.3

Характерні пошкодження і відмови агрегатів і елементів електроенергетичних систем, їх прояв і вплив на роботу систем

40

128

16

4

1.4

Вимоги до надійності електроенергетик-них систем, організація і планування їх технічного обслуговування і ремонту.24

8

4

10

2

1.5

Оперативне керування роботою електроенергетичних систем. Заключення

14

4

-

10

-

1.6

Модульна контрольна робота №1

10

-

2

8

-

Усього за модулем №1

126

36

18

62

10

Модуль №2 “Курсова робота”

2.1

Технічна експлуатація конкретних видув обладнання

36

-

-

36

-

Усього за модулем №2

36

-

-

36

-

Усього за 10 семестр

162

36

18

98

10

Усього за навчальною дисципліною

162

36

18

98

10^ 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсягпор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

10 семестр

^ Модуль №1 „Технічна експлуатація електроенергетичних систем”

1.1

Вступ. Завдання і зміст курсу.

2

2

1.2

Основні агрегати і елементи електроенергетичних систем.

2

2

1.3

Методи і особливості контролю агрегатів і елементів електроенергетичних систем.

2

2

1.4

Основні показники і параметри якості ізоляції

2

2

1.5

Періодичність та обсяг робіт по нагляду за станом повітряних ліній електропередач.

2

2

1.6

Характерні пошкодження і відмови кабельних мереж, Методи та обладнання пошуку місць пошкодження

2

2

1.7

Особливості експлуатації колекторних і безконтактних двигунів та генераторів постійного і змінного струму.

2

2

1.8

Технічна експлуатація силових трансформаторів з різними системами охолодження.

2

2

1.9

Періодичність і обсяг робіт під час технічного обслуговування і ремонту роз’єднувачів, вимикачів,

2

2

1.10

Періодичність і обсяг робіт під час технічного обслуговування збірних шин та вимірювальних трансформаторів

2

2

1.11

Параметри і методи перевірки працездатності конденсаторних батарей, техніка безпеки під час їх обслуговування

2

2

1.12

Особливості експлуатації акумуляторних батарей, контроль їх працездатності, періодичність регламентних робіт та конт-рольний заряд- розрядних циклів

2

2

1.13

Параметри і методи контролю напівпровідникових перетворювачів електроенергії випрямлювачів, перетворювачів постійного струму в змінний і т.п

2

2

1.14

Нормативні параметри діагностування стану трубчастих та вентильних розрядників, огляд, перевірка працездатності

2

2

1.15

Нагляд за спорудженням штучних заземлювальних пристроїв. Нормативні значення параметрів, періодичності та обсяг оглядів та випробувань.

2

2

1.16

Методи та засоби забезпечення надійності електропостачання приймачів різних категорій.

2

2

1.17

Завдання експлуатаційної служби яка забезпечує електропостачання підприємств та аеропортів.

2

3

1.18

Структура оперативного керування роботою електропоста-чання. Збір і обробка експлуатаційної інформацій, банки даних, планування проточних робіт на їх базі. Сучасні методи керування та експлуатації систем електропостачання.

2

3

Усього за модулем №1

36

38

Усього за навчальною дисципліною

36

382.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг


пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лабор.

заняття

СРС

10 семестр

^ Модуль №1 „Технічна експлуатація електроенергетичних систем”

1.1

Дослідження електричного опору та ступеня зволоження ізоляції

4

4

1.2

Вивчення пристроїв для випробування ізоляції високою напругою

4

4

1.3

Методи визначення місць пошкодження кабелів

4

4

1.4

Методи визначення опору заземлювальних пристроїв

4

4

1.5

Модульна контрольна робота

2

8

Усього за модулем №1

18

24

Усього за навчальною дисципліною

18

24


^ 2.2.3. Індивідуальна робота


Мета та організація технічної експлуатації електричних систем - 4 години;

Агрегати та елементи електроенергетичних систем, особливості побудови, область використання, основні параметри і характеристики. Показники працездатності - 4 години;

Надійність електроенергетичних систем, вимоги, способи забезпечення - 2 години;

Усього – 10 годин.


^ 2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи
тижня

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)

Форма

контролю

№ тижня

проведення

контролю

1

2

3

4

5

10 семестр

1

Опрацювання матеріалу лекції №1.1

2

ПК

2

2

Опрацювання матеріалу лекції №1.2

2

ПК

2

3

Опрацювання матеріалу лекції №1.3

2

ПК

4

4

Опрацювання матеріалу лекції №1.4

2

ПК

4

4

Підготовка до лабораторного заняття №1.1

4

ПК

4

5

Опрацювання матеріалу лекції №1.5

2

ПК

6

6

Опрацювання матеріалу лекції №1.6

2

ПК

6

7

Опрацювання матеріалу лекції №1.7

2

ПК

8

8

Опрацювання матеріалу лекції №1.8

2

ПК

8

8

Підготовка до лабораторного заняття №1.2

4

ПК

8

9

Опрацювання матеріалу лекції №1.9

2

ПК

10

10

Опрацювання матеріалу лекції №1.10

2

ПК

10

11

Опрацювання матеріалу лекції №1.11

2

ПК

12

12

Опрацювання матеріалу лекції №1.12

2

ПК

12

12

Підготовка до лабораторного заняття №1.3

4

ПК

12

12-17

Виконання курсової роботи

36

Захист КР

17

13

Опрацювання матеріалу лекції №1.13

2

ПК

14

14

Опрацювання матеріалу лекції №1.14

2

ПК

14

15

Опрацювання матеріалу лекції №1.15

2

ПК

16

16

Опрацювання матеріалу лекції №1.16

2

ПК

16

16

Підготовка до лабораторного заняття №1.4

4

ПК

16

17

Опрацювання матеріалу лекції №1.17

3

ПК

18

18

Опрацювання матеріалу лекції №1.183

ПК

18

18

Підготовка до модуль. контр. роботи №1

8

МК

18

Усього за 10 семестр

98Усього за навчальною дисципліною

98
^ 2.2.4.1. Курсова робота


Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у десятому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни.

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця.

В курсовій роботі необхідно підрахувати показники надійності електропостачання одного з електроприймачів аеропорту з визначенням тривалості відмови, розробити схему захисту від помилкових дій з роз’єднувачем на проектування підстанції, розрахувати обсяг регламентних робіт на підстанції, розробити річний план проведення регламентних робіт на електроустаткуванні аеропорту, розробити паспорт кабельної лінії, заповнити бланк – наряд на виконання роботи, скласти послідовність робіт, що необхідно провести для ліквідації аварій в електроустаткуванні, розробити алгоритм перевірки працездатності і пошуку відмови одного з об’єктів електроустаткування аеропорту і накреслити один лист для демонстрування останнього питання.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР, – до 36 годин самостійної роботи.


^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ


3.1. Основна та додаткова література

Основна література

3.1.1. ГРУДИНСКИЙ П. Г., МАНДРЫКИН С. А., УЛИЦКИЙ М. С. Техническая эксплуатация основного электрооборудования станций и подстанций. - М.: «Энергия», 1974. - 576 с.

3.1.2. ФЕДОРОВ А.А., ПОПОВ Ю.П. Эксплуатация электрооборудо-вания промышленных предприятий. – М.: “Энергоиздат”, 1986. – 280 с.

3.1.3. МАНДРЫКИН С. А., ФИЛАТОВ А.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования станций и сетей. – М.: «Энергоатомиздат», 1983. -344 с.

3.1.4. Нормы випробування електрообладнання. ГКД 34.20.302-2002. – К.: ОЕП ГРІФРЕ, 2003. – 216 с.

3.1.5. ПРАВИЛА технічної експлуатації електроустановок споживачів. Держенергонагляд України: - К.:”Дисконт”, 1995, - 260 с.

3.1.6. ПРАВИЛА безпечної експлуатації електроустановок споживачів. ДНАОП 0.00- 1.21- 98. – К.: „Основа”, 1998. – 379 с.

3.1.7. Посібник з правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж. Под заг. ред. Є. І. Удода. – К.: ДП НТУКЦ „Аселенерго” 2004 – 800 с.

3.1.8. ШУСТЕРМАН В. Ю., КОЗЛОВ В. Д. Техническая эксплуата­ция электрооборудования аэропортов. Лабораторные работы № 1 - 4 для студентов специальности 0621.- К.: КИИГА, 1982 – 52 с.

3.1.9. ШУСТЕРМАН В. Ю. Техническая эксплуатация электрообору-дования аэропортов. Лабораторные работы № 5 - 9 для студентов специальности 0621. - К.: КИИГА, 1984 - 64 с.

Додаткова література

3.2.1. Селивахин А. И. Сагутдинов Р. Ш. Эксплуатация электрических распределительных сетей. – М.: «Высшая школа», 1990.- 239 с.

3.2.2. ПРАВИЛА устройства электроустановок (ПЭУ) 6-е изд. Перераб. и доп.-М.: Энергоиздат, 1985. –640 с.

3.2.3. СИНЯГИН Н.Н., АФАНАСЬЕВ Н.А., НОВИКОВ С.А. Система планово – предупредительного ремонта оборудования и сетей промыш-ленной энергетики. – М. “Энергоиздат”, 1984. – 448 с

3.2.4. СПРАВОЧНИК по наладке электроустановок и электроавто-матики. Е.И. Забокрицкйй и др.- К.: Наукова думка, 1985.-708 с.

3.2.5. МУСАЭЛЯН Э.С. Наладка и испытание электрооборудова­ние электростанции и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1986.-504с.

3.2.6. КОРОТКОВ Г.С. и др. Эксплуатация подстанций 6-10 кВ городского типа. - М.: Энергия", 1983. - 254с.

3.2.7. ГОСТ 28.001-81 Система технического обслуживания и ремонта. Основные положения. Госстандарт. М.: - Введ 01.09.81

3.2.8. НАСТАВЛЕНИЕ по электросветотехническому обеспечению полетов в гражданской авиации СССР (На ЭСТОП ГА-86). -М.: Воздуш­ный транспорт, 1987.- 128 с.


^ 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗНпор

Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Слайди, плакати

1.2, 1.3, 1.5, 1.6

17 прим.

2.

Прилад контролю стану ізоляції, препаровані зразки електричних апаратів

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

15 прим.


3.

Методичні вказівки з виконання КР

2.1

5 прим.

та електронна версія

4.

Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт

1.2, 1.3, 1.4, 1,6,

5 прим. з кожної лабораторної роботи та їх електронні версії^ 4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ


4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не розповсюджується на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною (комбінованою) формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців з дозволу проректора з навчальної роботи.

4.1.2. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.3. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.7. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.


4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.


4.1.7.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.


4.1.7.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.


4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).


^ 4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь


4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента


10 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання та захист лабораторної роботи №1.1

10

Виконання та захист курсової роботи

18
Виконання та захист лабораторної роботи №1.2

10

Заохочувальні заходи

3

Виконання та захист лабораторної роботи №1.3

10

Виконання та захист лабораторної роботи №1.4

10

Заохочувальні заходи

8

Виконання модульної контрольної роботи №1

20

Усього за модулем №1

68

^ Виконання та захист курсової роботи

21
Семестровий диференційований залік

11

Усього за 10 семестр

100


4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою


Оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалою

Виконання

та захист

лабораторної

роботи


Виконання

модульної

контрольної

роботи

Виконання

та захист

курсової роботи (модуль №2)

9-10

17-20

17-18

Відмінно

7-8

13-16

14-16

Добре

5-6

10-12

10-13

Задовільно

менше 5

менше 10

менше 10

Незадовільно


4.2.3. Якщо студент виконав та захистив лабораторні роботи та КР з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються заохочувальні бали за кожен такий вид навчальної роботи: модуль №1 – до 8 балів, модуль №2 – до 3 балів.

Ще один бал може бути доданий до підсумкової модульної рейтингової оцінки модуля №1, якщо студент взяв участь (доповідь, повідомлення) у роботі щорічної студентської або іншої науково-технічної конференції.

4.2.4. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент за результатами захисту, дорівнює 16 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.5. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.6. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.7. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.8. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.


Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою


Модуль №1

Оцінка за національною шкалою

60-68

Відмінно

48-59

Добре

35-47

Задовільно

менше 35

Незадовільно


4.2.9. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи та позитивної контрольної модульної рейтингової оцінки не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.

У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною (за національною шкалою) оцінкою (табл. 4.2), яка має бути додана до поточної модульної рейтингової оцінки.

4.2.10. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.11. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.12. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює семи (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.13. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкових семестрових Відповідність екзаменаційної

модульних рейтингових оцінок у балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінкам за національною шкалою за національною шкалою


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно


4.2.15. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)


4.2.16. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (у даному випадку – у десятому семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

4.2.17. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.18. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.19. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

4.2.20. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами захисту курсової роботи, окрім відомості модульного контролю, заноситься також до навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 17/Відм., 16/Добре, 11/Задов..


Схожі:

Кафедра електроенергетичних систем iconПаспорт спеціальності
Режими роботи та процеси в електричному та електротехнічному обладнанні електричних станцій, електроенергетичних систем
Кафедра електроенергетичних систем iconСтатті у журналах І збірниках праць
Оптимізація режимів електроенергетичних систем на основі комбінаторного принципу з використанням матриці чутливості
Кафедра електроенергетичних систем iconПаспорт спеціальності 05. 14. 02 Електричні станції, мережі І системи
Режими роботи, процеси в електроенергетичному й електротехнічному обладнанні електричних станцій, електроенергетичних систем
Кафедра електроенергетичних систем icon1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41
Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах...
Кафедра електроенергетичних систем iconКод модуля: ес 6032 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Числові методи розвязання систем лінійних скінчених рівнянь. Числові методи розв’язання систем нелінійних скінчених рівнянь. Математичні...
Кафедра електроенергетичних систем iconНавчально-методичні роботи
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів електроенергетичних спеціальностей з дисципліни “Оптимізація...
Кафедра електроенергетичних систем iconОпис модуля назва модуля
Назва модуля: Функціональні властивості елементів електроенергетичних систем (курсова робота)
Кафедра електроенергетичних систем icon1. Назва модуля: Автоматика електроенергетичних систем
Теорія автоматичного керування. Теоретичні основи електротехніки. Промислова електроніка та перетворювальна техніка. Електричні машини....
Кафедра електроенергетичних систем icon1. Назва модуля: Регулювання режимів електроенергетичних систем
Теорія автоматичного керування. Теоретичні основи електротехніки. Промислова електроніка та перетворювальна техніка. Електричні машини....
Кафедра електроенергетичних систем iconКод модуля: ес 6031 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Математичні моделі аналізу усталених режимів електроенергетичних систем. Методи вузлових напруг та контурних струмів, балансу потужностей....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи