Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 380.87 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка1/3
Дата29.07.2012
Розмір380.87 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки


Індекс Р-01-8.090605-8
“Затверджую”

проректор університету

з навчальної роботи

______________ М. Кулик

______________ 2005 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Зовнішнє освітлення”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям 0906 – Електротехніка

Спеціальність 8.090605 “Світлотехніка і джерела світла”

^

Курс - 5 Семестр - 9


Лекції - 34 год. Іспит - 9 семестр

Практичні заняття - 17 год.

Індивідуальна робота - 10 год.

Самостійна робота - 74 год.

Всього - 135 год.

Курсова робота - 9 семестр


Київ 2005


Робоча навчальна програма з дисципліни “Зовнішнє освітлення” складена на основі робочого навчального плану спеціальності 8.090605 “Світлотехніка і джерела світла” та навчальної програми дисципліни “Зовнішнє освітлення”, індекс Н – 3 – 8.090605 – 8, затвердженої 26 травня 2004 року, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно- модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затвердженої наказом ректора від 15.06.2004 р. № 122/од.


Робочу навчальну програму склав :

професор кафедри електротехніки

і світлотехніки к.т.н._______________________ І. Зеленков


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол №__ від __________2005 р.


Звідувач кафедри _________________________ В. Васильєв


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної редакційної комісії факультету систем управління, протокол № 12 від “21” лютого 2005 р.


Голова НМРК__________________________Ю. Безкоровайний


“Згоден”

Декан факультету

систем управління

________________ О. Кривоносенко

“___”___________ 2005 р.


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………….4

 1. Пояснювальна записка………………………………………………………...4

  1. Мета викладання навчальної дисципліни…………………………………….4

  2. Завдання вивчення навчальної дисципліни…………………………………..4

  3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця…4

  4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни……………...4

  5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів…………………5

  6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни………………………….5

 1. Зміст навчальної дисципліни.............................................................................

  1. Тематичний план навчальної дисципліни……………………………………6

  2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять…………..7

   1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг………………………………………..7

   2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг………………………………………8

   3. Індивідуальна робота, її тематика і обсяг…………………………………...9

   4. Самостійна робота студента і контрольні заходи…………………………..9

    1. Реферат…………………………………………………………………….10

    2. Курсова робота……………………………………………………………10

 2. Навчально-методичні матеріали з дисципліни…………………………...11

  1. Основна та додаткова література…………………………………………….11

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь.......11

4.1. Основні терміни, поняття, означення………………………………………...11

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь………13


ВСТУП


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невідємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


 1. ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни.

Основна мета – дати студентам необхідний обсяг знань з питань будови зовнішнього освітлення вулиць, майданів, різних архітектурних споруд, зовнішнього освітлення промислових і виробничих підприємств, обсяг знань з конструкції світильників зовнішнього освітлення. Виховати у студентів почуття творчого пошуку по рішенню задач проектування різних систем зовнішнього освітлення.


^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни.

Основними задачами вивчення цієї дисципліни є:

 • навчити студента умінню оцінити якість та ефективність елементів і конструкцій установок зовнішнього освітлення;

 • навчити студента користуватись нормативною та проектно-технічною документацією;

 • навчити умінню проводити розрахунки характеристик і параметрів зовнішнього освітлення об’єктів з використанням комп’ютерних програм;

 • навчити студента оцінювати якість архітектурного освітлення і вносити рекомендації по його удосконаленню.


^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійних знань.

На базі здобутих знань фахівець буде ефективно виконувати роботи по проектуванню систем зовнішнього освітлення, вибору енергозберігаючих джерел світла, якісно проводити розрахунки освітленності і яскравості об’єктів зовнішнього освітлення.


^ 1.4. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати конструкцію установок зовнішнього освітлення, розміщення мереж вуличного освітлення, методи розрахунку освітленності і яскравості об’єктів освітлення, схеми управління установками зовнішнього освітлення;

 • вміти оцінити якість та ефективність розробленої системи зовнішнього освітлення, провести розрахунки параметрів освітленності і яскравості об’єктів зовнішнього освітлення, вміти користуватися проектно-технічною і нормативною документацією.


^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів.

Навчальний матеріал дисципліни “Зовнішнє освітлення” структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів. Окремим третім модулем є курсова робота, яка виконується в дев'ятому семестрі.

1.5.1. В результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №2 “Елементи і параметри зовнішнього освітлення” студент повинен:

Знати :

 • джерела світла і світлові прилади для систем зовнішнього освітлення;

 • норми освітленості і яскравості об'єктів зовнішнього освітлення;

Вміти :

- проектувати системи зовнішнього освітлення

- розраховувати параметри освітленості різних об'єктів, зовнішнього освітлення;

1.5.2. В результаті засвоєння навчального матеріалу модуля№2 “Спеціальні види зовнішнього освітлення” студент повинен:

Знати :

 • порядок проектування і вибору світлових приладів і джерел світла для різних спеціальних видів зовнішнього освітлення;

 • рекомендації по вибору параметрів освітлення і яскравості різних спеціальних об'єктів;

Вміти :

- вибрати джерела світла і світлові прилади для різних видів зовнішнього освітлення;

- розраховувати параметри освітленості при проектуванні цих систем освітлення

^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни.

Основи

світлотехніки Джерела світла Світлові прилади Світлотехнічні

матеріалиСвітлотехнічні

^

Фотометрія Зовнішнє освітлення установки та

системи
Дизайн Комп’ютерна Волоконно-оптичні

освітлення графіка та лінії

моделювання


 1. Зміст навчальної дисципліни.

^ 2.1.Тематичний план навчальної дисципліни.пор

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Практичні заняття

Інд. робота

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7
9семестр
^ Модуль №1 Елементи і параметри зовнішнього освітлення

1.1.

Норми освітленості і яскравості об’єктів зовнішнього освітлення.

10

4

2

-

4

1.2.

Джерела світла і світлові прилади зовнішнього освітлення.

14

6

2

-

6

1.3.

Освітлення вулиць і площ різних категорій.

15

6

3

-

6

1.4.

Реферат по питанням теми.

4

-

-

2

2

1.5.

Модульна контрольна робота №1

3

-

1

-

2
^

Усього за модулем №1


46

16

8

2

201

2

3

4

5

6

7

^ Модуль №2 Спеціальні види зовнішнього освітлення.

2.1.

Освітлення спортивних споруд.

11

4

2

-

5

2.2.

Архітектурно-декоративне освітлення.

13

6

2

-

5

2.3.

Рекламне і святкове освітлення.

11

4

2

-

5

2.4.

Пристрої і системи керування установками зовнішнього освітлення.

11

4

2

-

5

2.5.

Реферат.

4

-

-

2

2

2.6.

Модульна контрольна робота №2.

3

-

1

-

2

Усього за модулем №2

53

18

9

2

24

Модуль №3 Курсова робота

3.1.

Вибір типу зовнішнього освітлення, його розрахунок для вулиць і площ різних категорій (конкретні варіанти) міста

36

-

-

6

30

^ Усього за навчальною дисципліною

135

34

17

10

74
  1   2   3

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи