Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
Скачати 380.87 Kb.
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка3/3
Дата29.07.2012
Розмір380.87 Kb.
ТипДокументи
1   2   3


2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг.

№ пор
^
Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Практичні заняття
СРС

Модуль №1 Елементи і параметри зовнішнього освітлення.


1.1.

Конструкція і параметри світильників зовнішнього освітлення.

2

2

1.2.

Джерела світла зовнішнього освітлення. Рекомендації по їх вибору для світильників.

2

2

1.3.

Правила вибору норм освітленності і яскравості для вуличного освітлення.

2

2

1.4.

Розрахунок параметрів електричних мереж вуличного освітлення.

1

2

1.5.

Модульна контрольна робота №1

1

2
Усього за модулем №1

8

10
1

2

3

4

^ Модуль № 2 Спеціальні види зовнішнього освітлення.

2.1.

Вивчення схем розміщення освітлювальних приладів на архітектурних об’єктах

2

3

2.2.

Розрахунок освітленності конкретних спортивних об’єктів і споруд

2

2

2.3.

Рекламне освітлення. Розгляд конкретних прикладів рекламного освітлення в м. Києві

2

3

2.4.

Вивчення схем розташування установок зовнішнього освітлення відкритих виробничих територій

2

3

2.5.

Модульна контрольна робота №2

1

2

Усього за модулем №2

9

13
^

Усього за навчальною дисципліною


17

23


2.2.3. Індивідуальна робота, її зміст і обсяг


№ пор
^
Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Інд. заняття
СРС

Модуль №1 Елементи і параметри зовнішнього освітлення.


1.1.

Написання реферату по лекційним темам модуля (за індивідуальним планом)

2

2

Модуль № 2 Спеціальні види зовнішнього освітлення.

2.1.

Написання реферату по лекційним темам модуля (за індивідуальним планом)

2

2

Модуль №3 Курсова робота

3.1.

Вибір і розрахунок схем зовнішнього дорожнього освітлення

6

30

Усього за навчальною дисципліною

10

34


2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи

№ тиж.
^
Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС (год)

Форма контролю

№ тиж. пров. контр

9 семестр

1

2

3

4

5

1

Опрацювання матеріалу лекції № 1.1.

1

ПК

2

2

Опрацювання матеріалу лекції № 1.2.

1

ПК

3

2

Опрацювання матеріалу практичного заняття № 1.1.

2

ПК

3

3

Опрацювання матеріалу лекції № 1.3.

1

ПК

4

4

Опрацювання матеріалу лекції № 1.4.

1

ПК

5

4

Опрацювання матеріалу практичного заняття № 1.2.

2

ПК

5

5

Опрацювання матеріалу лекції № 1.5.

1

ПК

6

6

Опрацювання матеріалу лекції № 1.6.

1

ПК

7

6

Опрацювання матеріалу практичного заняття № 1.3.

2

ПК

7

1

2

3

4

5

7

Опрацювання матеріалу лекції № 1.7.

1

ПК

8

8

Опрацювання матеріалу лекції № 1.8.

1

ПК

9

8

Опрацювання матеріалу практичного заняття № 1.4.

2

ПК

9

6-8

Виконання реферату 1.1.

2

ПК

6-9

8

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

2

МК

9

9

Опрацювання матеріалу лекції № 2.1.

1

ПК

10

10

Опрацювання матеріалу лекції № 2.2.

1

ПК

11

10

Опрацювання матеріалу практичного заняття № 2.1.

2

ПК

11

11

Опрацювання матеріалу лекції № 2.3.

1

ПК

12

12

Опрацювання матеріалу лекції № 2.4.

1

ПК

13

12

Опрацювання матеріалу практичного заняття № 2.2.

2

ПК

13

13

Опрацювання матеріалу лекції № 2.5.

1

ПК

14

11-14

Виконання курсової роботи

30

ПК

11-15

14

Опрацювання матеріалу лекції № 2.6.

1

ПК

15

14

Опрацювання матеріалу практичного заняття № 2.3.

2

ПК

15

15

Опрацювання матеріалу лекції № 2.7.

1

ПК

16

14-16

Виконання реферату 2.1.

2

ПК

14-17

16

Опрацювання матеріалу лекції № 2.8.

1

ПК

17

16

Опрацювання матеріалу практичного заняття № 2.4.

2

ПК

17

17

Опрацювання матеріалу лекції № 2.9.

1

ПК

17

17

Підготовка до модульної контрольної роботи №2

2

МК

17

Усього за навчальною дисципліною

74

-

-


2.2.4.1 Реферат

Реферати с дисципліни «Зовнішнє освітлення» виконуються з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, та вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання, є складною частиною модулів N1, N2.

Конкретна мета реферату в залежності варіанту завдання, містить в собі описання і аналіз різних схем і типів зовнішнього освітлення, їх елементів, зокрема вибір джерел світла і світлових приладів для використання при зовнішнього освітлені об’єктів.

Виконання, оформлення та захист реферату здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. Час, потрібний для виконання реферату – 4 години (2 години індивідуальної роботи, і 2 години самостійної роботи студента.)

^ 2.2.4.2 Курсова робота

Курсова робота с дисципліни виконується в дев’ятому семестрі з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань і вмінь, набутих студентом в процесі засвоєння навчальних матеріалів основних розділів дисципліни.

Виконання курсової роботи планується за окремим модулем N3, за темою «Вибір типу зовнішнього освітлення, його розрахунок для вулиць і площ різних категорій» згідно запропонованого варіанту завдання. Після вивчення цих питань на лекційних і практичних заняттях, студент отримує індивідуальний варіант завдання і може приступати до виконання курсової роботи, яка повинна бути здана в установлені викладачем і деканатом термін. Час, потрібний для виконання курсової роботи, до 36 годин (6 годин індивідуальної роботи і 32 години самостійної роботи).


^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ.

    1. Основна та додаткова література.

Основна література.

3.1.1. Н.В.Волоцкой, М.С. Дадиоиов, Л.Д.Николоев. Освещение открытых пространств. Л.: Энергоиздат, 1981,232с.

3.1.2. М.М.Епанешников. «Электрическое освещение», М., Энергия, 348с.

3.1.3. Д.Т. Медведев. “Експлуатація мереж вуличного освітлення”, К., Будівельник, 1974.

Додаткова література

3.1.4. “ Справочная книга по светотехнике”/под редакцией проф. Айзенберга Ю.Б./ 1995, 528 с.

3.1.5. М.С. Дадиоиов. “ Прожекторное освещение” Л., Энергия, 1978.

3.1.6. “ Искусство освещения города”. Сборник статей по наружному архитекторному освещению. М. Издательство “Знак”, 2002, 112с.

3.1.7. СНиП 23-05-95. Искусственное и естественное освещение. Нормы проектирования.


^ 4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ


4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не розповсюджується на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною (комбінованою) формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців з дозволу проректора з навчальної роботи

4.1.2. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.3. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.7. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.7.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

4.1.7.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньозважена оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок (у даному випадку – за четвертий та п’ятий семестри) у балах з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплому фахівця.


^ 4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента9 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Макс. кількість балів

Вид навчальної роботи

Макс. кількість балів

Вид навчальної роботи

Макс. кількість балів

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №1.1

4

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №2.1.

4
Виконання та захист матеріалу практичного заняття №1.2

4

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №2.2.

4
Виконання та захист матеріалу практичного заняття №1.3

4

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №2.3

4
Виконання та захист матеріалу практичного заняття №1.4

4

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №2.4

4

Виконання та захист реферату

6

Виконання та захист реферату

6


Поточний контроль засвоєння лекційного матеріалу

4

Поточний контроль засвоєння лекційного матеріалу

4
Заохочувальні заходи

4

Заохочувальні заходи

4
Виконання модульної контрольної роботи №1

8

Виконання модульної контрольної роботи №2

8
Усього за модулем №1

38

Усього за модулем №2

38
^ Модуль №3 Виконання та захист курсової роботи

10

Семестровий іспит

14

Усього за 9 семестр

1004.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалою

Виконання та захист матеріалу практичних занять

Виконання та захист реферату

Виконання

модульної контрольної роботи

Виконання

та захист

курсової роботи

4

6

7-8

8-10

Відмінно

3

5

5-6

6-7

Добре

2

3-4

3-4

4-5

Задовільно

1

менше 3

менше 3

менше 4

Незадовільно4.2.3. Якщо студент виконав всі види поточного контролю у встановлений термін, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються заохочувальні бали: модуль №1 – 4 бали ; модуль №2 – 4 бали.

Така ж сума балів в порядку заохочення може бути додана до підсумкової модульної рейтингової оцінки модуля № 2, якщо студент візьме участь (доповідь, повідомлення) в роботі щорічної студентської або іншої науково-технічної конференції.

4.2.4. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.5. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.6. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.7. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.


Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою

Модуль №1

Модуль №2

Оцінка за національною шкалою

34-38

34-38

Відмінно

27-33

27-33

Добре

21-26

21-26

Задовільно

менше 21

менше 21

Незадовільно4.2.8. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

4.2.9. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.10. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.11. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.12. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за 9-й семестр становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

Відповідність підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою.


Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкових семестрових Відповідність екзаменаційної

модульних рейтингових оцінок у балах рейтингової оцінки в балах оцінці оцінкам за національною шкалою за національною шкалою

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

68-76

Відмінно
12-14

Відмінно

54-67

Добре
9-11

Добре

42-53

Задовільно
7-8

Задовільно

Менше 42

Незадовільно
менше 7

Незадовільно4.2.13. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку то від допускається до семестрового контролю з дисципліни, який здійснюється в формі семестрового екзамену.

4.2.14. Семестровий екзамен здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи тривалістю до трьох академічних годин.

4.2.15. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.5), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується.

У протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.

4.2.16. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок за кожний семестр окремо у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.17. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку.

У протилежних випадках він повинен обов’язково складати семестровий екзамен.

4.2.18. Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати письмову заяву на ім’я декана факультету.

4.2.19. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках “Екзаменаційна рейтингова оцінка” заліково-екзаменаційної відомості робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова семестрова рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.


Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)


4.2.20. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.21. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.22. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, згідно таблиці 4.6. наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е

1   2   3

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи