Індекс н 090605 icon

Індекс н 090605
Скачати 62.81 Kb.
НазваІндекс н 090605
Дата29.07.2012
Розмір62.81 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


Індекс Н-3. 8.090605
“Затверджую”

Проректор університету

з навчальної роботи

__________М.С.Кулик

“___”_______2005 року.


Навчальна програма

дисципліни “Комп’ютерна графіка та моделювання”

для спеціальності 8.090605 “Світлотехніка та джерела світла”.


Всього 135 годин

в тому числі аудиторних 51 годин


Іспит – 9 семестр


Київ 2005

Навчальна програма дисципліни "Комп’ютерна графіка та моделювання" складена на основі навчального плану спеціальності 8.090605 “Світлотехніка та джерела світла" № НСМ-3-605/01 затвердженої 11.09.2001 р.


Навчальну програму склав


к.т.н., доц. каф. Степура Володимир Ілліч


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри електротехніки і світлотехніки Спеціальності 8.090605. “Світлотехніка і джерела світла”, протокол №_____від “_____”________ 2005 року


Завідувач випускової кафедри

_________________Васильєв В.В.

“_____”______________ 2005 року.


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту електроніки та систем управління, протокол

№-_____від “____”______ 2005 року.

Голова НМРР П’яних Б.Є.


“Згоден”

Декан факультету систем управління

______________ Кривоносенко О. П.

“____”_________________2005 року.


“Згоден”

Директор інституту електроніки та систем управління

______________ Синєглазов В. М.

“_____”_______________ 2005 року.

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна "Комп’ютерна графіка та моделювання" є провідною навчальною дисципліни фахівців спеціалізації "комп’ютерна розробка систем освітлення" спеціальності "Світлотехніка та джерела світла".

^ Основною метою викладання навчальної дисципліни "Комп’ютерна графіка та моделювання" є формування у студентів необхідних знань та вмінь у галузі комп’ютерної графіки та моделювання за допомогою ряду програмних пакетів, які потрібні для практичної діяльності в галузі проектування та візуалізації розроблених проектів світлотехнічних пристроїв та систем.

^ Головною задачею викладення дисципліни є навчити студентів основам комп’ютерної графіки та моделювання необхідних їм у подальшій професійній діяльності.

^ Загальна направленість дисципліни полягає у засвоєнні методик створення та обробки графічних об'єктів, створених та збережених у цифрових форматах запису зображень за допомогою математичних та графічних програмних пакетів.

У засвоєнні методик комп'ютерної візуалізації та обробки фотометричних даних отриманих при світловимірюваннях натурних об'єктів, методик визначення та співставлення фотометричних даних об’єктів за їх зображеннями побудованими оптичними системами.

Дисципліна "Комп’ютерна графіка та моделювання" є одною з основних профілюючих дисциплін у навчальному плані, яка завершує підготовку спеціаліста зі світлотехніки, є провідною системою знань у галузі комп'ютерного проектування систем зовнішнього та внутрішнього освітлення, які потрібні фахівцю спеціальності "Світлотехніка та джерела світла" спеціалізації "комп’ютерна розробка систем освітлення" у його майбутній професійній діяльності.

^ Вивчення дисципліни “ Комп’ютерна графіка та моделювання” базується на знаннях наступних дисциплін:

  • фізика, розділи: теплове випромінювання, оптика.

  • математика, розділи: диференціальні рівняння.

  • промислова електроніка та мікропроцесорна техніка, розділи: електронні прилади.

  • метрологія та вимірювальна техніка, розділи: електричні вимірювання приладами безпосередньої оцінки величин, що вимірюються.

  • Світлотехніка.

  • Фотометрія.

  • Прикладна оптика.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- основні терміни та визначення в галузі комп’ютерної графіки;

- графічні системи комп’ютерів;

- принципи дії пристроїв для перетворення зображень у цифрову форму;

- характеристики цифрових зображень;

- колірні моделі, що застосовуються у комп’ютерній графіці і перехід між ними;

- системи відтворення кольору;

- програмні пакети створення і обробки зображень растрової і векторної графіки;

- методи візуалізації розрахункових фотометричних даних світлотехнічних проектів систем зовнішнього та внутрішнього освітлення.


^ В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- застосовувати ряд графічних та математичних програмних пакетів для обробки та створення графічних даних растрової та векторної графіки;

- комплектувати комп’ютерні графічні системи для обробки зображень;

- користуватися пристроями для перетворення та відображення графічних даних;

- виконувати та визначати необхідні параметри стиснення відеоданих;

- визначати та усувати похибки шифрування графічних даних.

- виконувати візуалізацію фотометричних досліджень та вимірювань, необхідну для виконання сучасних дизайн-проектів світлотехнічних систем.


^ Загальний обсяг навчальної дисципліни “Комп’ютерна графіка та моделювання” складає 135 годин.

Дисципліна у повному обсязі викладається у дев’ятому навчальному семестрі. В якості кінцевої форми контролю передбачено іспит.


^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Базові основи комп’ютерної графіки. Графічні системи комп’ютерів.

Виведення цифрованих зображень на екран монітора. Принцип дії IBM – сумісних графічних апаратних засобів. Відеоадаптери, їх параметри та характеристики. Схема передачі відеоданих, від введення до відображення на моніторі. Характеристики графічних плат. Перетворення відеоданих у різних колірних режимах роботи монітора. Характеристики моніторів.

^ Принцип дії та застосування цифрувальних пристроїв та відео ЦАП.

Принцип дії пристроїв для цифрування зображень. Джерела світла. Інтерфейс TWAIN. Відеокамери, як джерело сигналу для пристроїв цифрування зображень. Пристрої на основі приладів із зарядовим зв’язком.

^ Типи цифрувальних пристроїв. Системи професійного цифрування.

Особливості конструкції пристроїв для цифрування зображень. Барабанні та планшетні сканери, принцип дії. Пристрої для обробки діапозитивів. Листові та багатоцільові сканери. Цифрові фотокамери.

^ Практичне цифрування зображень. Характеристики цифрованих зображень.

Роздільна здатність та глибина кольору цифрових зображень. Лінія як міра роздільної здатності зображення. Частоти та деталі зображення. Кольороподілення. Колірні моделі, перетворення між ними.

^ Колірні моделі, системи відповідності кольорів і режими.

Вимірювання, калібрування та керування кольором. Роздільна здатність та графічні формати. Деякі питання практики застосування кольору у кінематографії, поліграфії, телебаченні. Кольорофотографічні матеріали. Копіювальні фільтри та коригуючі маски. Способи поліграфічного відтворення кольору. Забезпечення та корекція правильного кольоровідтворення. Колір у телебаченні. Системи телевізійного відтворення кольору. Основні кольори передаючих камер.

^ Цифрування чорно-білих, та кольорових зображень.

Цифрові представлення чорно-білих та кольорових зображень. Двоградаційні та напівтонові зображення. Зв’язок технічних характеристик пристроїв для цифрування з параметрами отриманого цифрового зображення.

^ Формати графічних файлів.

Збереження відеоданих. Формати графічних даних TIF, PCX, BMP Таrga та інших. Структура графічних файлів TIF, PCX, BMP Таrga. Цифрова відеотехніка та необхідність стиснення відеоданих.

^ Стиснення графічних зображень (відео даних) та втрати фотометричної інформації.

Стиснення без втрат. Методи Хаффмана, LZW та кодування довгих серій. Стиснення з втратами інформації. Дискретно-косинусне перетворення (ДКП) та JPEG-файли. Програмні кодеки, динамічний JPEG. Інші види стиснення відеоданих, MPEG, Wavelet, фрактальне.

^ Похибки цифрування. Методи їх усунення.

Методи калібровки цифрувальних пристроїв. Похибки цифрових зображень, методи їх усунення. Цифрова фільтрація. Згортка, фільтри нижніх і верхніх частот. Виділення контурів, згладжуючі фільтри. Рангово-порядкові фільтри. Фільтри спец ефектів.

^ Програмні пакети обробки та створення цифрових зображень.

Растрова та векторна графіка. Визначення растрової та векторної графіки. Векторні зображення у порівнянні з растровими, особливості та характеристики. Програмні пакети обробки векторної та растрової графіки, особливості роботи. Взаємні перетворення різних типів графічних об'єктів.


3. ОСНОВНА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Петров М.Н., Молочков В.П. Компютерная графика: Учебник для вузов (+CD)– СПб.: Питер, 2002. – 736с.

2. Шлихт Г.Ю. Цифровая обработка цветных изображений. — М., Издательство ЭКОМ, 1997. - 336 с.: ил.

3. Мешков В.В., Матвеев А.Б. Основы светотехники: Учеб. пособие для вузов: Ч. 2 Физиологическая оптика и колориметрия. – М.: Энергоатомиздат, 1989. 432 с.

4. Бабак В.П. та ін. Обробка сигналів: Підручник – К.: Либідь 1999. - 496с.

Схожі:

Індекс н 090605 iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма дисципліни "Світлотехнічні установки та системи" складена на основі робочого навчального плану спеціальності...
Індекс н 090605 iconІндекс: Р01 090605-33
Н-3 090605-33, затвердженої 22. 10. 2003, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Індекс н 090605 iconО. Л. Черкашина Конспект
Конспект лекцій з дисципліни «Розрахунок І конструювання світлових приладів» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання...
Індекс н 090605 iconРозв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь
...
Індекс н 090605 iconМіністерство освіти І науки України
Освітлення міст та спортивних споруд” (для студентів 5курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 090605, 090605 „Світлотехніка...
Індекс н 090605 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
«Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних...
Індекс н 090605 iconПромисловість Індекс промислової продукції
За січень–травень п р. індекс промислової продукції без урахування обсягів виробництва та розподілення електроенергії, газу та води...
Індекс н 090605 iconПромисловість Індекс промислової продукції
За січень–червень п р. індекс промислової продукції без урахування обсягів виробництва та розподілення електроенергії, газу та води...
Індекс н 090605 iconПромисловість Індекс промислової продукції
За січень–квітень п р. індекс промислової продукції без урахування обсягів виробництва та розподілення електроенергії, газу та води...
Індекс н 090605 iconПромисловість Індекс промислової продукції
За січень–травень п р. індекс промислової продукції без урахування обсягів виробництва та розподілення електроенергії, газу та води...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи