Кафедра електротехніки І світлотехніки icon

Кафедра електротехніки І світлотехніки
Скачати 370.77 Kb.
НазваКафедра електротехніки І світлотехніки
Сторінка1/2
Дата29.07.2012
Розмір370.77 Kb.
ТипДокументи
  1   2

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки
Індекс Р01-8.090605-13

ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи

__________________ М.Кулик

“_____”______________2005р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Волоконно-оптичні лінії”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 “Електротехніка”


спеціальність 8.090605 “Світлотехніка і джерела світла”


Курс – 5 Семестр – 9

Лекції – 34 Диференційований залік – 9 семестр

Практичні заняття – 17

Індивідуальна робота – 10

Самостійна робота – 74

Усього – 135

Курсова робота – 9 семестр


Київ 2005

Робоча навчальна програма з дисципліни „Волоконно-оптичні лінії” складена на основі робочого навчального плану N РСМ-3-605/01 напряму 0906 „Електротехніка” спеціальності 8.090605 “Світлотехніка і джерела світла”, навчальної програми цієї дисципліни індекс Н-3-8.090605-11, затвердженої 22.12.2004р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 р. №122/од.


Робочу навчальну програму склав:

доцент кафедри електротехніки і світлотехніки ______________ В.Шевченко


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № 12 від 21 лютого 2005 р.
Завідувач кафедри ________________________________________ В.ВасильєвРобоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління інституту електроніки та систем управління, протокол №_____ від “_____”____________2005р.

Голова НМРК ________________________________ Ю.Безкоровайний
“Згоден”

Декан факультету систем управління

__________________О.Кривоносенко

“_____”_______________2005 року.


ЗМІСТ


Вступ ............................................................................................................

1. Пояснювальна записка ............................................................................

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни ................................................

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..............................................

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця .........................................................................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ..............

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ...................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .................................

^ 2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ..............

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .....................................................

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг ..................................................

2.2.3. Індивідуальна робота ..............................................................................

2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи .................................

2.2.4.1. Курсова робота .....................................................................................

^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..................................

3.1. Основна та додаткова література ..............................................................

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.1 Основні терміни, поняття, означення .......................................................

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ....

4

4

4

4


4

4

5

6

6

6

7

7

9

10

10

11

12

12

13

13

15ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна „Волоконно-оптичні лінії” є провідною навчальною дисципліною для фахівців спеціалізації „Волоконно-оптичні системи” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”. Основною метою викладання дисципліни “Волоконно-оптичні лінії” є формування у студентів необхідних теоретичних знань та практичних умінь проектування, розробки та експлуатації оптичних ліній зв'язку та волоконних освітлювальних систем.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- надання теоретичних знань та практичних навичок в галузі проектування, розробки та експлуатації оптичних волоконних систем;

- ознайомлення з методами досліджень та розрахунками основних енергетичних та спектральних характеристик лазерних випромінювачів та приймачів оптичного випромінювання;

- підготовка студентів для практичної діяльності у галузі експлуатації та ремонту волоконно-оптичних ліній.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дисципліна „Волоконно-оптичні лінії” є спеціальною дисципліною, яка формує у спеціаліста досконалу систему знань в області оптичних систем передачі інформації, що дозволяє йому займатися проектуванням та експлуатацією волоконно-оптичних систем зв'язку, систем зовнішнього та внутрішнього освітлення на основі оптичного волокна, розраховувати та забезпечувати надійність волоконно-оптичних ліній, здійснювати технічний контроль, діагностування та прогноз технічного стану обладнання, що використовується в волоконно-оптичних системах зв’язку.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- Основні терміни та визначення в галузі квантової електроніки, фізичної оптики;

- Основні стандарти, нормативно-технічні документи та рекомендації в галузі квантової електроніки, оптичної волоконної техніки;

- Методи розрахунку, оцінки та забезпечення надійності волоконно-оптичних ліній у процесі експлуатації;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

- Розраховувати параметри оптичних сигналів, які поширюються в оптичному волокні;

- Розраховувати втрати в оптичних волокнах;

- Розраховувати схеми підсилювачів оптичних сигналів та схеми для відокремлення сигналів на фоні перешкод;

- Розраховувати та забезпечувати надійність волоконно-оптичних систем у процесі експлуатації.

^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з трьох навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Поширення світла в оптичних волокнах” студент повинен:

Знати:

- механізми втрат оптичного випромінювання при поширенні в оптичних волокнах;

- фізичні особливості ступінчатого та градієнтного волокон;

- методи виготовлення оптичних волокон;

Вміти:

- самостійно розраховувати часові параметри оптичного сигналів при поширенні в оптичних волокнах;

- самостійно розраховувати інформаційну пропускну здатність волоконно-оптичних каналах зв’язку.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Волоконно-оптичні системи зв’язку” студент повинен:

Знати:

- основи розрахунку волоконно-оптичних систем передачі інформації;

- методи модуляції оптичного випромінювання;

- основні типи випромінювачів та приймачів оптичного випромінювання для волоконного оптичного зв’язку;

- принципи побудови аналогових і цифрових волоконно-оптичних систем зв’язку.

Вміти:

- самостійно розробляти волоконно-оптичні системи передачі інформації;

- самостійно виконувати розрахунки параметрів сигналів при проходженні в волоконно-оптичних оптичному каналі зв’язку.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 „Курсова робота” студент повинен:

Знати:

- методики розрахунків спектральних та енергетичних характеристик волоконно-оптичних систем зв'язку;

- основні типи оптичних волокон систем зв’язку.

Вміти:

- розробляти оптичні схеми волоконно-оптичних каналів передачі інформації;

- робити вибір необхідних лазерних випромінювачів, оптичного волокна, оптичних з’єднувачів та фотоелектронних приймачів оптичного випромінювання.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Вміти:


Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисциплінип/п


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Практичні

СРС

ІР

1

2

3

4

5

6

7

9 семестр

^ Модуль №1 „Поширення світла в оптичних волокнах”

1.1

Оптичні явища при заломленні на межі двох діелектричних середовищ.

9

4

2

3
1.2

Поширення світла в ступінчатих та градієнтних волокнах.

13

4

2

5

2

1.3

Спільний вплив дисперсії матеріалу та міжмодової дисперсії.

11

4

2

5
1.4

Вибір оптимального спектрального діапазону для оптичного волокна.

9

2

2

3

2

1.5

Методи виготовлення оптич-них кварцових волокон.

6

2

2

2
1.6

Модульна контрольна робота №1.

3

2
1
Усього за модулем №1

51

18

10

19

4

Модуль №2 „Волоконно-оптичні системи зв’язку”

2.1

Випромінювачі для волокон-но-оптичних систем.

11

4

2

5
2.2

Приймачі випромінювання в оптичних системах зв’язку.

13

4

2

5

2

2.3

Аналогові та цифрові волоконно-оптичні системи зв’язку.

13

4

2

5

2

2.4

Застосування ВОЛЗ в локальних мережах зв’язку.

8

2

1

3

2

2.5

Модульна контрольна робота №2.

3

2
1
Усього за модулем №2

48

16

7

19

6
^ Модуль №3 „Курсова робота”

3.1

Розробка волоконно-оптич-ного каналу передачі інформації

36


36
Усього за модулем №3

36


36
Усього за навчальною дисципліною

135

34

17

74

10

^ 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
  1   2

Схожі:

Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки та світлотехніки
Р 01 – 090603 24 затверджую р 01 – 090605 24 Проректор з навчальної роботи
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-1 090605-46, затвердженої 12. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090603-45, затвердженої 12. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки та світлотехніки
Н-3 090605-21, затвердженої 10. 07. 2002, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconДоцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу
Економіко-технологічне обґрунтування вибору оптимальної структури авіаційних ремонтних підприємств
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи