Кафедра електротехніки І світлотехніки icon

Кафедра електротехніки І світлотехніки
Скачати 393.45 Kb.
НазваКафедра електротехніки І світлотехніки
Дата29.07.2012
Розмір393.45 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки
Індекс Р01 8.090605-14

ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи

__________________ М.Кулик

“_____”______________2005р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Принцип побудови оптичних систем

передачі інформації”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 “Електротехніка”


спеціальність 8.090605 “Світлотехніка і джерела світла”


Курс – 5 Семестр – 9

Лекції – 34 Екзамен – 9 семестр

Практичні заняття – 17

Індивідуальна робота – 10

Самостійна робота – 74

Усього – 135

Домашні завдання – 2 (9 семестр)


Київ 2005

Робоча навчальна програма з дисципліни „Принцип побудови оптичних систем передачі інформації” складена на основі робочого навчального плану N РСМ-3-605/01 напряму 0906 „Електротехніка” спеціальності 8.090605 “Світлотехніка і джерела світла”, навчальної програми цієї дисципліни індекс Н-3-8.090605-12, затвердженої 22.12.2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 р. №122/од.


Робочу навчальну програму склав:

доцент кафедри електротехніки і світлотехніки ______________ В.Шевченко


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № 12 від 21 лютого 2005 р.
Завідувач кафедри ________________________________________ В.ВасильєвРобоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління інституту електроніки та систем управління, протокол №_____ від “_____”____________2005р.

Голова НМРК ________________________________ Ю.Безкоровайний
“Згоден”

Декан факультету систем управління

__________________О.Кривоносенко

“_____”_______________2005 року.


ЗМІСТ


Вступ ............................................................................................................

1. Пояснювальна записка ............................................................................

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни ................................................

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..............................................

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця .........................................................................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ..............

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ...................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .................................

^ 2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ..............

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .....................................................

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг ..................................................

2.2.3. Індивідуальна робота ............................................................................

2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи .................................

2.2.4.1. Домашні завдання .................................................................................

^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..................................

3.1. Основна та додаткова література ..............................................................

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.1 Основні терміни, поняття, означення .......................................................

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ....

4

4

4

4


4

4

5

6

6

6

8

8

9

10

11

11

12

12

13

13

15ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна „Принцип побудови оптичних систем передачі інформації” є провідною навчальною дисципліною для фахівців спеціалізації „Волоконно-оптичні системи” спеціальності „Світлотехніка та джерела світла”. Основною метою викладання дисципліни є формування у студентів необхідних теоретичних знань та практичних умінь у галузі проектування, розробки та експлуатації оптичних ліній зв'язку.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- надання теоретичних знань та практичних навичок в галузі проектування, розробки та експлуатації оптичних систем;

- ознайомлення з методами досліджень та розрахунками основних енергетичних та спектральних характеристик лазерних випромінювачів та приймачів оптичного випромінювання;

- підготовка студентів для практичної діяльності у галузі експлуатації та ремонту оптичних систем передачі інформації.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дисципліна “Принцип побудови оптичних систем передачі інформації” є спеціальною дисципліною, яка допомагає фахівцю вирішувати професійні задачі: виконувати проектування та експлуатацію оптичних систем зв’язку.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- Основні терміни та визначення в галузі квантової електроніки, фізичної оптики;

- Основні стандарти, нормативно-технічні документи та рекомендації в галузі квантової електроніки, оптичної техніки;

- Методи розрахунку, оцінки та забезпечення надійності оптичних систем передачі інформації у процесі експлуатації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

- Застосовувати одержані знання на практиці у процесі розробки та технічної експлуатації оптичних систем зв'язку;

- Розраховувати та забезпечувати надійність оптичних систем передачі інформації у процесі експлуатації;

- Здійснювати технічний контроль, діагностування та прогноз технічного стану лазерного та оптико-електронного обладнання, яке використовується в оптичних системах передачі інформації.

^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Оптичні системи зв’язку” студент повинен:

Знати:

- сучасні види оптичних систем зв’язку;

- механізми втрат оптичного випромінювання при поширенні в різних середовищах;

- основні типи випромінювачів для оптичного зв’язку;

- основні типи приймачів оптичного випромінювання.

Вміти:

- самостійно розраховувати основні параметри оптичного випромінювання при поширенні в різних середовищах;

- експериментально визначати основні характеристики та параметри фотоприймачів;

- самостійно розраховувати інформаційну пропускну здатність оптичного каналу зв’язку.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Загальні принципи передачі і приймання оптичних сигналів” студент повинен:

Знати:

- основи розрахунку оптичних систем передачі інформації;

- методи модуляції оптичного випромінювання;

- основні схеми підсилювачів оптичних сигналів;

- основні принципи відокремлення оптичних сигналів на фоні випадкових перешкод.


Вміти:

- самостійно розробляти оптичні системи передачі інформації;

- самостійно виконувати розрахунки параметрів сигналів при проходженні в оптичному каналі зв’язку.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Вміти:


Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Тематичний план навчальної дисципліни
п/п


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Практичні

СРС

ІР

1

2

3

4

5

6

7

9 семестр

^ Модуль №1 „Оптичні системи зв’язку”

1.1

Архітектура систем зв’язку. Основні види оптичних систем зв’язку.

18

4

4

8

2

1.2

Інформаційна пропускна здатність оптичного каналу зв’язку.

13

4

2

7
1.3

Основи енергетичного розрахунку приймально-передавальної частини оптич-ного каналу зв’язку.

15

4

2

9
1.4

Узгодження приймачів випромінювання з оптичними системами.

14

4

2

6

2

1.5

Домашнє завдання №1.

8


8
1.6

Модульна контрольна робота №1.

3

2
1
Усього за модулем №1

71

18

10

39

4

Модуль №2 „Загальні принципи передачі і приймання оптичних сигналів”

2.1

Загальні принципи передачі дискретних сигналів. Регене-рація цифрових сигналів.

15

4

2

7

2

2.2

Схеми підсилення сигналів в оптичних системах зв’язку.

16

4

2

8

2

2.3

Основні принципи відокрем-лення оптичного сигналу на фоні випадкових перешкод.

16

4

3

9
2.4

Домашнє завдання №2.

8


8
2.5

Апаратура для вимірювання параметрів оптичного випро-мінювання.

6

2
2

2

2.6

Модульна контрольна робота №2.

3

2
1
Усього за модулем №2

64

16

7

35

6

Усього за навчальною дисципліною

135

34

17

74

10^ 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсягп/п


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

9 семестр

^ Модуль №1 „Оптичні системи зв’язку”

1.1

Сучасний стан справ у галузі оптичних систем передачі інформації.

2

2

1.2

Узагальнена структурна схема оптичної системи зв’язку. Аналіз переваг і недоліків відкритих оптичних ліній зв’язку.

2

2

1.3

Вимірювання кількості інформації та інформаційна здатність каналу зв’язку.

2

3

1.4

Основні етапи перетворення аналогового сигналу в цифровий.

2

2

1.5

Джерела випромінювання для оптичних систем передачі інформації.

2

3

1.6

Основи енергетичного розрахунку вихідного сигналу в оптичних системах зв’язку.

2

3

1.7

Узгодження приймачів випромінювання з оптичними системами по оптико-геометричних параметрах.

2

2

1.8

Узгодження приймачів випромінювання з оптичними системами по спектрально-геометричних характеристиках.

2

2

1.9

Модульна контрольна робота.

2

1

Усього за модулем №1

18

20

Модуль №2 „Загальні принципи передачі і приймання оптичних сигналів”

2.1

Модуляція оптичного випромінювання. Дискретні сигнали. Достовірність передачі сигналів.

2

3

2.2

Регенерація цифрових сигналів. Квантова межа детектування. Вплив підсилювача та теплових шумів на імовірність похибок.

2

2

2.3

Характерні схеми підсилення оптичних сигналів.

2

3

2.4

Джерела шуму в оптичному приймачеві. Аналіз схем підсилювачів.

2

2

2.5

Вплив побічного випромінювання на роботу приймального пристрою. Рівномірний та нерівномірне фон.

2

2

2.6

Основні принципи відокремлення оптичного сигналу на фоні випадкових перешкод.

2

3

2.7

Апаратура для вимірювання параметрів оптичного випромінювання.

2

2

2.8

Модульна контрольна робота.

2

1

Усього за модулем №2

16

18

Усього за 9 семестр

34

38

Усього за навчальною дисципліною

34

38

^ 2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсягпор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Практичні заняття

СРС

1

2

3

4

8 семестр

^ Модуль №1 “Оптичні системи зв’язку”

1.1.

Поширення електромагнітного випромінювання в оптичних середовищах.

2

2

1.2.

Аналіз основних видів оптичних систем зв’язку.

2

2

1.3

Перетворення аналогового сигналу в цифровий.

2

2

1.4

Джерела випромінювання для оптичного зв'язку.

2

3

1.5

Приймачі оптичного випромінювання.

2

2

Усього за модулем №1

10

11

Модуль №2 “ Загальні принципи передачі і приймання оптичних сигналів”

2.1

Кодування та декодування сигналів. Достовірність передачі сигналів.

2

2

2.2

Аналіз схем підсилення оптичних сигналів.

2

3

2.3

Відокремлення оптичного сигналу на фоні випадкових перешкод.

2

2

2.4

Методи вимірювання енергетичних, часових та просторових параметрів оптичного випромінювання.

1

2

Усього за модулем №2

7

9

Усього за навчальною дисципліною

17

20

^ 2.2.3. Індивідуальна робота

1. Тема „Принципи побудови оптичних каналів зв’язку” - 2 год.

2. Тема „Апаратура для вимірювання параметрів оптичного випроміню-вання” - 2 год.

3. Тема „Фотодетектори для відкритих каналів оптичного зв’язку” - 2 год.

4. Тема „Напівпровідникові лазери для оптичного зв’язку” - 2 год.

5. Тема „Сучасні тенденції розвитку оптичних систем зв’язку” - 2 год.

^ 2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходитижня

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)

Форма

контролю

№ тижня

проведення

контролю

1

2

3

4

5

5 семестр

1

Опрацювання матеріалу лекції №1.1

2

ПК

2

1

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.1

2

ПК

2

2

Опрацювання матеріалу лекції №1.2

2

ПК

3

3

Опрацювання матеріалу лекції №1.3

3

ПК

4

3

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.2

2

ПК

4

4

Опрацювання матеріалу лекції №1.4

2

ПК

5

4-7

Виконання ДЗ №1

8

Захист ДЗ

7

5

Опрацювання матеріалу лекції №1.5

3

ПК

6

5

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.3

2

ПК

6

6

Опрацювання матеріалу лекції №1.6

3

ПК

7

7

Опрацювання матеріалу лекції №1.7

2

ПК

8

7

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.4

3

ПК

8

8

Опрацювання матеріалу лекції №1.8

2

ПК

9

9

Опрацювання матеріалу практичного заняття №1.5

2

ПК

9

9

^ Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

МК

9

10

Опрацювання матеріалу лекції №2.1

3

ПК

11

11

Опрацювання матеріалу лекції №2.2

2

ПК

12

11

Опрацювання матеріалу практичного заняття №2.1

2

ПК

12

12

Опрацювання матеріалу лекції №2.3

3

ПК

13

12-15

Виконання ДЗ №2

8

Захист ДЗ

15

13

Опрацювання матеріалу лекції №2.4

2

ПК

14

13

Опрацювання матеріалу практичного заняття №2.2

3

ПК

14

14

Опрацювання матеріалу лекції №2.5

2

ПК

15

15

Опрацювання матеріалу лекції №2.6

3

ПК

16

15

Опрацювання матеріалу практичного заняття №2.3

2

ПК

16

16

Опрацювання матеріалу лекції №2.7

2

ПК

16

17

Опрацювання матеріалу практичного заняття №2.4

2

ПК

17

17

^ Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

МК

17

Усього за 9 семестр

74Усього за навчальною дисципліною

74^ 2.2.4.1. Домашні завдання

Метою домашнього завдання № 1 є засвоєння методик розрахунків оптичних та оптоелектронних систем для створення оптичних каналів зв'язку. При виконанні домашньої роботи потрібно розробити оптичну схему, зробити вибір необхідних оптичних випромінювачів та фотоелектронних приймачів, розробити схеми модуляції оптичних сигналів.

Тема домашньої роботи № 1 „Розробка оптичної системи зв’язку”.

Обсяг самостійної роботи студента при виконанні домашнього завдання № 1 дорівнює 8 годинам.

Метою домашнього завдання № 2 є засвоєння методик розрахунків підсилювачів оптичних сигналів, які використовуються в системах оптичного зв’язку. При виконанні домашньої роботи потрібно розробити схему приймальної частини оптичної системи зв’язку, зробити вибір необхідних фотоелектронних приймачів, розробити оптичну систему приймача, виконати розрахунок параметрів вихідного сигналу з урахуванням впливу шумів і сторонніх сигналів.

Тема домашньої роботи № 2 „Розробка приймальної частини оптичної системи зв’язку”.

Обсяг самостійної роботи студента при виконанні домашнього завдання № 2 дорівнює 8 годинам.

^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Основна та додаткова література

Основна література

3.1.1. Прикладная физическая оптика: Учебник для вузов /И.М.Нагибина, В.А.Москалев, Н.А.Полушкина, В.Л.Рудин. - М.: Высш. шк., 2002. -565 с.

3.1.2. Мандель Л., Вольф Э. Оптическая когерентность и квантовая оптика. Пер. с англ./ Под ред. Проф. Самарцева В.В. - М.: Наука, 2000. – 896 с.

3.1.3. Гринфилд Д. Оптические сети. - М.: ДиаСофт, 2002.

3.1.4. Мирошников М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов. - Л.: Машиностроение, 1983. - 696 с.

3.1.5. Якушенков А.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. - М.: Машиностроение, 1989. - 360 с.

3.1.6. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. - М.: Наука, 1985. - 752 с.

3.1.7. Калитиевский Н.И. Волновая оптика. - М.: Высш. шк., 1995. - 463 с.


Додаткова література.

3.1.8. Криксунов Л.З. Справочник по основам инфракрасной техники. - М.: Сов. Радио, 1978. – 400 с.

3.1.9. Бутусов М.М., Галкин С.Л., Оробинский Б.П., Пал Б.П. Волоконная оптика и приборостроение. - Л.: Машиностроение, 1987. - 328 с.

3.1.10. Волоконно-оптическая связь: Приборы, схемы и системы. Пер. с англ. /Под ред. М.Дж.Хауэса и Д.В.Моргана. - М.: Радио и связь, 1982. 272 с.


^ 4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не розповсюджується на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною (комбінованою) формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців з дозволу проректора з навчальної роботи.

4.1.2. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.3. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.7. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.7.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

4.1.7.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньозважена оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок (у даному випадку – за дев’ятий семестр) у балах з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплому фахівця.

^ 4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

9 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №1.1

5

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №2.1

5
Виконання та захист матеріалу практичного заняття №1.2

5

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №2.2

5

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №1.3

5

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №2.3

5

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №1.4

5

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №2.4

5

Виконання та захист матеріалу практичного заняття №1.5

5

Виконання та захист домашнього завдання №2

10

Виконання та захист домашнього завдання №1

10

Заохочувальні заходи

5

Заохочувальні заходи

6

Виконання модульної контрольної роботи №2

6

Виконання модульної контрольної роботи №1

6Усього за модулем №1

47

Усього за модулем №2

41

Семестровий екзамен

12

Усього за 9 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалоюОцінка в балах

Оцінка

за національною шкалою

Виконання

та захист

практичного заняття

Виконання

та захист

домашнього

завдання

Виконання

модульної

контрольної

роботи

5

8

8

Відмінно

4

7

7

Добре

2-3

5-6

5-6

Задовільно

менше 2

менше 5

менше 5

Незадовільно

4.2.3. Якщо студент виконав та захистив практичні заняття та домашні завдання з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються по одному додатковому заохочувальному балу за кожен такий вид навчальної роботи: модуль №1 – до шести балів, модуль №2 – до п’яти балів.

Ще один бал може бути доданий до підсумкової модульної рейтингової оцінки модуля №2, якщо студент взяв участь (доповідь, повідомлення) у роботі щорічної студентської або іншої науково-технічної конференції.

4.2.4. Якщо студент виконав та захистив домашнє завдання поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент за результатами захисту, дорівнює 7 (оцінці “добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.5. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.6. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.7. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.8. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою

Модуль №1

Модуль №2

Оцінка за національною шкалою

36-40

43-48

Відмінно

31-35

37-42

Добре

24-30

29-36

Задовільно

менше 24

менше 29

Незадовільно4.2.9. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи та позитивної контрольної модульної рейтингової оцінки не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.

У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною (за національною шкалою) оцінкою (табл. 4.2), яка має бути додана до поточної модульної рейтингової оцінки.

4.2.10. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.11. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.12. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює семи (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.13. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

4.2.15. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку то від допускається до семестрового контролю з дисципліни, який здійснюється в формі семестрового екзамену.

4.2.16. Семестровий екзамен здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової залікової роботи тривалістю до трьох академічних годин.

4.2.17. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) залікову рейтингову оцінку (табл. 4.5), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується.

У протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.

Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкових семестрових Відповідність екзаменаційної

модульних рейтингових оцінок у балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінкам за національною шкалою за національною шкалоюОцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

79-89

Відмінно
11-12

Відмінно

68-78

Добре
9-10

Добре

53-67

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно4.2.18. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 9 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5.

4.2.19. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.20. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без заліку, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку.

У протилежних випадках він повинен обов’язково складати семестровий екзамен.

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)


4.2.21. Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати письмову заяву на ім’я декана факультету (табл. 4.7).

Таблиця 4.7
^

Зразок заяви студента про звільнення від складання семестрового екзамену


Декану ФСУ ІЕСУ

доц. Кривоносенко О.П.

студента 401 гр. ФСУ

Іванова В.І.

ЗАЯВА

У зв’язку з отриманням мною у 9 семестрі 2005-2006 навчального року позитивних підсумкових модульних рейтингових оцінок з усіх двох модулів дисципліни “Принцип побудови оптичних систем передачі інформації” (35 та 36 балів відповідно) без порушення встановлених термінів і позитивної підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки – 71 бал (“Добре” – за національною шкалою), прошу Вашого дозволу на звільнення мене від складання семестрового екзамену з даної дисципліни (провідний викладач – доц. Шевченко В.О.) і зарахування мені підсумкової семестрової рейтингової оцінки, що дорівнює 71+9=80 балам, “Добре” – за національною шкалою та “С” – за шкалою ECTS.

Дата Підпис

Погоджено ________________В.Шевченко4.2.22. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

Наприклад, якщо студент має підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку 71 бал, що відповідає оцінці “Добре” за національною шкалою, то до 71 бала викладач повинен додати 9 балів. Тоді підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента буде дорівнювати 80 балам, що відповідає оцінці “Добре” за національною шкалою та оцінці “С” за шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.23. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках “Залікова рейтингова оцінка” заліково-екзаменаційної відомості робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова семестрова рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового диференційованого заліку і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.24. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.25. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.26. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

Схожі:

Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки та світлотехніки
Р 01 – 090603 24 затверджую р 01 – 090605 24 Проректор з навчальної роботи
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-1 090605-46, затвердженої 12. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090603-45, затвердженої 12. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-11, затвердженої 22. 12. 2004р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки та світлотехніки
Н-3 090605-21, затвердженої 10. 07. 2002, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconНаціональний авіаційний університет
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки І світлотехніки, протокол № від “ ” 2005р
Кафедра електротехніки І світлотехніки iconДоцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу
Економіко-технологічне обґрунтування вибору оптимальної структури авіаційних ремонтних підприємств
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи