Інститут електроніки та систем управління icon

Інститут електроніки та систем управління
Скачати 68.71 Kb.
НазваІнститут електроніки та систем управління
Дата29.07.2012
Розмір68.71 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ І СВІТЛОТЕХНІКИ
ПОЛОЖЕННЯпро рейтингову систему оцінювання підсумків практики


експлуатаційна практика ­

для студентів спеціальності 7.090605 С. “Світлотехніка і джерела світла”
Укладач професор Зеленков І.А. ____________________

асистент Пряхіна Н.Г. ____________________


Положення обговорено на засіданні кафедри

Протокол № 20 від 05.06.2006


Завідувач кафедри Е і С В. Васильєв ____________________


ЗГОДЕН

Декан факультету О. Кривоносенко ____________________


Загальна характеристика практики:

Курс - 5 Семестр - 10

Індивідуальна робота - 144 годин
^

Самостійна робота - 72 години


Усього - 216 години


Київ 2006


1. Рейтингова система оцінювання (РСО) підсумків практики є невід’ємною складовою її програми.

2. Метою РСО є визначення рівня набутих студентом знань, умінь і навичок (компетенцій) та якості виконання ним, відповідно до програми практики, індивідуальних завдань в балах за 100-бальною шкалою, національною шкалою та шкалою ECTS.

3. Протягом навчального року розроблене кафедрою “Положення про РСО підсумків експлуатаційної практики” змінювати не можна.

4. Зміст практики та кількість балів за виконання студентом окремих видів робіт приведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студентаМодуль №1

Ознайомлення з методами розробки обслуговування та експлуатації світлотехнічного обладнання.


Вид

навчальної роботи

Макс.

кількість

балів

1.

Ознайомлення з програмою практики, складання та узгодження з керівником план-графіку її проходження, отримання індивідуального завдання.

5

2.

Проходження інструктажу з порядку проходження практики та охорони праці.

5

3.

Оцінювання оформленого звіту з практики:
3.1.

Наявність матеріалів, щодо участі в екскурсіях.

10

3.2.

Опис структури підприємства, основні підрозділи. Схема будови і призначення вимірювальної апаратури.

10

3.3.

Опрацювання результатів збору статистичних даних для написання звіту. Результатів вивчення експлуатаційної документації вимог до електрообладнання.

10

3.4.

Результатів проведених розрахунків мереж. Результатів виконання світлових та електричних вимірювань.

15

3.5.

Виконання індивідуального завдання

15

4.

Представлення характеристики від бази практики з зазначенням оцінки за національною шкалою: „5” -

„4” -

„3”-

„2”-


15

13

11

менше 11

5.

Оформлення та захист звіту з практики

15

Усього

100


УВАГА! Якщо студент не виконав п.1 та п.2 він не отримує за них ніяких балів.


^ Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 2.


Таблиця 2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах за види навчальної роботи

Оцінка

за національною шкалою

14 – 15

10

Відмінно

12 – 13

8 – 9

Добре

9 – 11

6 – 7

Задовільно

менше 9

менше 6

Незадовільно


5. Якщо студент виконував практичну роботу з експлуатаційної практики з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.

У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною (за національною шкалою) оцінкою.

6. Підсумкова рейтингова оцінка з практики є еквівалентом підсумкової семестрової рейтингової оцінки.

Вона визначається в балах, виходячи із 100-бальної шкали, з наступним перерахунком у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS відповідно до “Тимчасового положення про рейтингову систему оцінювання“, затвердженого наказом ректора від 15.06.2004 №122/од (табл. 3).

7. Підсумкова рейтингова оцінка з практики дорівнює сумі оцінок за виконання всіх видів робіт, передбачених програмою практики, підготовку та захист звіту з практики.

8. РСО з практики не передбачає оформлення відомостей модульного контролю. Для оформлення підсумків практики обов’язковими є лише відомості семестрового контролю.

9. Підсумкова рейтингова оцінка з практики в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості семестрового контролю, навчальної картки та залікової книжки студента.

Причому, у заліково-екзаменаційній відомості заповнюється лише колонка “Підсумкова семестрова рейтингова оцінка“ – в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS (Таблиця 3).

10. До залікової книжки та навчальної картки студента підсумкова рейтингова оцінка з практики заноситься, наприклад, так: 96/Відм./А, 85/Добре/В, 77/Добре/С, 69/Задов./D, 61/Задов./Е тощо.

11. Підсумкова рейтингова оцінка студента з практики враховується при обчисленні за встановленою процедурою його семестрового рейтингу, призначенні стипендії тощо.

12. Перескладання позитивної підсумкової рейтингової оцінки з практики з метою її підвищення не дозволяється.

13. Вирішення питання щодо статусу студента, який не виконав програму практики з тих чи інших причин, здійснюється в установленому порядку, відповідно до “Положення про порядок організації та проведення практик студентів“, затвердженого ректором університету 01.03.2001.

Таблиця 3

Відповідність підсумкових рейтингових оцінок з практики

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання робіт лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(рівень виконання вище середнього з кількома помилками)

75 – 81

C

Добре

(у загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю виконання окремих видів робіт та повторного розгляду звіту)

1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повним повторним проходженням практики)

Схожі:

Інститут електроніки та систем управління iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Метою дисципліни "Інтелектуальні засоби систем автоматики І управління" є отримання загальних знань з області застосування методів...
Інститут електроніки та систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Інститут електроніки та систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Інститут електроніки та систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Інститут електроніки та систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Інститут електроніки та систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 091401-4 –Системи управління І автоматики
Інститут електроніки та систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Інститут електроніки та систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Інститут електроніки та систем управління iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Протокол № від ” ” 200 р. Голова Ученої ради А. С. Васюра
Інститут електроніки та систем управління iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Інститут електроніки та систем управління iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи