Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од icon

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
НазваПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Сторінка1/6
Дата18.10.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки


Індекс Р 01-8.090603-31

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_________________М.Кулик

„____” ______________2005 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

Джерела електричної енергії”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 „Електротехніка”

Спеціальність: 6.090600 "Електротехнічні системи електроспоживання"Курс 2

Лекції – 52 год.

Практичні заняття – 35 год.

Самостійна робота – 75 год.

Всього – 162 год.

Домашнє завдання (1) — 3 семестр

Курсова робота – 4 семестр

Семестр — 3, 4

Екзамен — 3 семестр

Диференційований залік — 4 семестр


Київ – 2005

Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану №РБ-3-603/01 напряму 0906 “Електротехніка” спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”, навчальної програми дисципліни “Джерела електричної енергії” індекс Н-3-8090603-31 затвердженої 1.10.2002р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.


Робочу навчальну програму склала

к.т.н.,
доцент кафедри електротехніки і світлотехніки ________ Шкварницька Т.Ю.


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол №___ від _____________2005 р.


Завідувач кафедри ЕіС_____________________________ Васильєв В.В.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління, протокол №___ від ________2005 р.


Голова НМРК _______________________________ Безкоровайний Ю.М.


“ЗГОДЕН”

Декан факультету систем управління

________________ Кривоносенко О.П.

“___”_________2005 р.


Зміст

Вступ 5

1. Пояснювальна записка 5

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 5

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни 5

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 5

1.4. Інтегровані вимоги до знань і вмінь навчальної дисципліни 5

1.5. Інтегровані вимоги до знань і вмінь навчальної дисципліни. 6

1.5.1. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М1 „Енергетика та енергетична наука” студент повинен 6

1.5.2. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М2 „Традиційні способи перетворення різних видів енергії в електричну” студент повинен 6

1.5.3. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М3 „Нові способи перетворення різних видів енергії в електричну” студент повинен 6

1.5.4. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М4 „Системи енергозбереження” студент повинен 6

1.5.5. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М5 „Нетрадиційні джерела енергії і їх особливості” студент повинен 6

1.5.6. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М6 „Курсова робота” студент повинен 7

1.6. Міждисциплінарні зв\'язки навчальної дисципліни. 7

^ 2. Зміст навчальної дисципліни. 8

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни. 8

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять. 10

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг. 10

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг. 12

2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи 14

2.2.3.1. Домашнє завдання 15

2.2.3.2. Курсова робота. 15

^ 4. Навчально-методичні матеріали з дисципліни. 17

4.1. Основна та додаткова література 17

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 18

4.1 Основні терміни, поняття, означення 18

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 20Вступ


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаних студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах на оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090605-37 затвердженої 15. 11. 2003р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
«Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)»...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (2) 6 семестр
Н – 3 090605 36, затвердженої 26. 05. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090603-41, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090605-35, затвердженої 05. 02. 2004, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (1) 6 семестр
Н – 3 090605 45, затвердженої 05. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090600-39, затвердженої 17. 02. 05 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи