Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од icon

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Скачати 450.46 Kb.
НазваПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Сторінка1/5
Дата03.12.2012
Розмір450.46 Kb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки


Індекс Р 01-8.090605-37

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_________________М.Кулик

„____” ______________2005 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

Системи телеуправління світлотехнічними установками”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 „Електротехніка”

Спеціальність: 6.090600 " Світлотехніка і джерела світла"Курс 4

Лекції – 34 год.

Лабораторні заняття – 34 год.

Самостійна робота – 67 год.

Всього – 135 год.

Домашнє завдання (1) — 8 семестр


Семестр — 8

Екзамен — 8 семестр


Київ – 2005

Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану №РБ-3-605/01 напряму 0906 “Електротехніка” спеціальності 6.090600 “Світлотехніка та джерела світла” затвердженого 11.09.2001 р., навчальної програми дисципліни “Системи телеуправління світлотехнічними установками” індекс Н-3-8090605-37 затвердженої 15.11.2003р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.


Робочу навчальну програму склала

к.т.н.,
доцент кафедри електротехніки і світлотехніки ________ Шкварницька Т.Ю.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол №__ від ______2005 р.


Завідувач кафедри ЕіС_____________________________ Васильєв В.В.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління, протокол №___ від ________2005 р.


Голова НМРК _______________________________ Безкоровайний Ю.М.


“ЗГОДЕН”

Декан факультету систем управління

________________ Кривоносенко О.П.

“___”_________2005 р.


Зміст

Вступ 4

1. Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі 4

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 4

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни. 4

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця. 4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни. 4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів. 5

1.5.1. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М1 „Основи теорії телеуправління” студент повинен 5

1.5.2. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М2 „Сучасні системи телеуправління” студент повинен 5

1.6. Міждисциплінарні зв\'язки навчальної дисципліни. 6

^ 2. Зміст навчальної дисципліни. 7

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни. 7

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять. 8

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг. 8

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг. 9

2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи 10

2.2.3.1. Домашнє завдання 11

^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни. 12

3.1. Основна та додаткова література. 12

Основна література 12

Додаткова література 12

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН 13

^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 15

4.1 Основні терміни, поняття, означення 15

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 17Вступ


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаних студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах на оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).
^

1. Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни


Метою викладання дисципліни є формування у студентів необхідних знань та вмінь у галузі проектування та технічного обслуговування систем телеуправління світлотехнічними установками.
^

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни.


Основна задача вивчення дисципліни - вивчення методів та технічних засобів, що використовуються а процесі телемеханізації диспетчерського керування та контролю світлотехнічними установками.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090603-31 затвердженої 10. 2002р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
«Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)»...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (2) 6 семестр
Н – 3 090605 36, затвердженої 26. 05. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090603-41, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090605-35, затвердженої 05. 02. 2004, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (1) 6 семестр
Н – 3 090605 45, затвердженої 05. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090600-39, затвердженої 17. 02. 05 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи