Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік icon

Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік
Скачати 56.18 Kb.
НазваЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік
Дата09.09.2014
Розмір56.18 Kb.
ТипЗвіт


ЗВІТ

про виконання індивідуального плану

аспірантки кафедри авіаційної

англійської мови

Немлій Людмили Сергіївни

за 2010-2011 навч.рік.

Навчаюсь в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти” (очна форма навчання).

Тема дисертаційного дослідження «Формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів управління повітряного руху у процесі фахової підготовки».

Науковий керівник професор Петращук О.П.

За звітний період проблено таку роботу:

1. Складено кандидатський іспит з філософії (жовтень 2010)

2. Змінено та відпрацьовано тему наукового дослідження

3.Здійснено обґрунтування теми наукового дослідження на кафедрі авіаційної англійської мови

4. Складено план дисертації

5. Оформлено вступ

6. Написано перший розділ дисертації

7.Зроблено напрацювання щодо другого розділу дисертації

8.Приймала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів: «Проблеми навігації і управління рухом» (Київ, 23-24 литопада 2010 року)

9. За темою дисертації опубліковано тези :

Формування навичок педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів на тренажерному комплексі засобом проективної діяльності// Проблеми навігації і управління рухом. Професійно-орієнтована авіаційна англійська мова : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів 23-24 листопада 2010 року. К.: - НАУ, 2010р. – С.143-144.

10. Зроблено напрацювання статті «Роль педагогічної компетентності в процесі фахової підготовки диспетчерів-інструкторів СПР»

11.Приймала участь у першій всеукраїнській науково-методичній конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма» (29-30 березня 2011 року, м.Київ)

12.За темою дисертації опубліковано тези : Комунікативні уміння диспетчера-інструктора УПР як засіб практичної підготовки стажерів на тренажерному комплексі : Матеріали першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма» (29-30 березня 2011 року, м.Київ)

13. Опрацювала ряд літературних джерел:

^ Серед них дисертаційні дослідження:

1.Буцика Івана Михайловича «Методика підготовки диспетчерів-інструкторів служби повітряного руху до педагогічної діяльності в умовах модульної технології: дис. канд. пед. наук:13.00.02-Х.,2005.

2.Шишко А.В. Формування педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземних мов: дис. канд. пед. наук:13.00.04

3.Демченко С.О. Розвиток педагогічно-професійної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих технічних закладів освіти: дис. канд. пед. наук:13.00.04

4.Міщенко І.Б. Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки: дис. канд. пед. наук:13.00.04

5.Зеленька Л.Д. проблеми формування професійно-педагогічної компетентності вчених Слобожанщини : дис. канд. пед. наук:13.00.04

6.Черевко В.П. Формування комунікативної компетентності : дис. канд. пед. наук:13.00.04

7. Чистовська І.П. Формування педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління: дис. канд. пед. наук:13.00.04

8.Елькін М.В. формування професійної компетентності майбутніх вчителів географії засобами проективної діяльності: дис. канд. пед. наук:13.00.04

9. Мартинюк В.А. Інтерактивний проект як засіб стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів вищого навчального закладу : дис. канд. пед. наук:13.00.09-К.,2006

Автореферати :

1. Щербаков Е.К. Автоматизация моделирования ситуаций воздушного движения для индивидуального обучения на тренажере: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 /Московский институт гражданской авиации. - М., 1988. - 24с

2.Григорецький И.О. Автоматизація діагностики інформаційних моделей авіадиспетчера в процесі допуску до самостійної роботи: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 /В.О.григорецький,Нац.трансп.ун-т.-К.,2005.-18с.

3.Демченко Д.І. формування професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів у фаховій підготовці:Автореф. дис. канд.пед. наук:13.00.04.- Х.,2010-20с.

4.Сікорська Л.О. Формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів у процесі вивчення іноземних мов: Автореф. дис. канд.пед. наук:13.00.04.- К.,2005-18с.

Наукова література:

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192с.

2. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога //Педагогика. - 2003.- №10. - С.51-55.

3. Зязюн. І.А. Педагогічна майстерність: Підручник для вищих педагогічних навчальних закладів. - К.: Вища шк., 1997.- 349с

4. Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования. - Л.: ЛГУ, 1980. -171 с.

5. Маркова А.К. Формирование мотивации учения. - М.: Просвещение, 1990. - 192с.

6. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576с.

7. Ягупов В.В. Педагогіка. - К.: Либідь, 2002.- 560с.

50. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989.– 192с.

8. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога // Педагогика. – 2003. – №10. – С.51-55.

9. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр методичної літератури, 2003. – 316 с.

10.Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.

11.Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.

12. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности. – М.: Изд-во МГУ, 1987. − 208 с.

13. Кузьмина Н.В. Методы для анализа деятельности педагогов: Методические рекомендации. –Л.: ИЦДБ, 1975. –12 с.

14.Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. – М.: Просвещение, 1990. – 103 с.

15.Кузьмина Н.В. Формирование педагогических способностей.– М., 1961.– С. 72-89.

16. Маркова А.К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя. // Педагогика.– 1995.– № 6.– С. 27-31.

17.Маркова А.К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя. // Советская педагогика.– 1990.– № 8.– С. 87-89.

18. Митина Л.М. Психология профессионального развития. – М., 1998. – 200 с.

19.Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 3-е изд. – М.: Школа-Пресс. – 2000. – 512 с.

20. Сластенин В.А. Формирование профессиональной культуры учителя. – М.: Прометей, 1993, — 178 с.

21.Сластенин В.А., Тамарин В.Э. Методологическая культура учителя. // Советская педагогика.– 1990.– № 7.– С. 82-88.

22.Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика. – К.: «Преса України», 2003. – 319 с.

23. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – Тернопіль: Навчальна книга, 2003. – 136 с.

24.Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогіка: Учебник для индустриально-педагогических техникумов и для студентов інженерно педагогических спеціальностей. – Екатеренбург: Деловая книга, 1999. -329с.

25.Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. За модульно-рейтинговою системою навч. для студ магіст.- К.:Центр навчальної літератури, 2005.- 396с.


Індивідуальний план аспірантки 2011 навчального року виконано.
Аспірантка Немлій Л.С.
Науковий керівник Петращук О.П.

Схожі:

Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік iconЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови іан нау немлій Людмили Сергіївни За 2011-2012 навч рік
Закінчую навчання в аспірантурі за спеціальністю 13. 00. 04 – «Теорія і методика професійної освіти» (очна форма навчання) 22 липня...
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік iconЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік
Навчаюсь в аспірантурі за спеціальністю 13. 00. 04 – «Теорія і методика професійної освіти» (заочна форма навчання)
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік iconУ з порядком денним: Про виконання календарного плану спортивно-масових заходів спортивного клубу університету за 2010-2011 навч рік. Про підсумки огляд-конкурс
Про виконання календарного плану спортивно-масових заходів спортивного клубу університету за 2010-2011 навч рік
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік iconПро виконання індивідуального учбового плану за перший (другий) рік навчання та запропонований індивідуальний учбовий план на другий (третій) рік. Виступили
Звіт аспіранта Петрова Петра Петровича про виконання індивідуального учбового плану за перший (другий) рік навчання та запропонований...
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік iconПро виконання індивідуального учбового плану за третій рік навчання та підсумки трьох років навчання в аспірантурі (20 20 рр.). Виступили
Звіт аспіранта Петрова Петра Петровича про виконання індивідуального учбового плану за третій рік навчання та підсумки трьох років...
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік iconЗавідуючому кафедрою
Відповідно до наказу ректора від розгляд комісією звіту роботи за 2011/2012 навч рік І плану на 2011/2012 навч рік Вашої кафедри...
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік iconДоповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему
«Звіт про виконання плану наукових досліджень І нововведень за 2010 рік та заходи щодо їх впровадження в практику охорони здоров’я...
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік iconПро виконання індивідуального плану третього року навчання в аспірантурі та стан виконання дисертаційної роботи. Виступили: Науковий керівник аспіранта Петрова П.
Звіт аспіранта Петрова Петра Петровича про виконання індивідуального плану третього року навчання в аспірантурі та стан виконання...
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік iconСумський державний університет
Звіт аспіранта Петрова Петра Петровича про виконання індивідуального учбового плану протягом першого (другого) року навчання (20...
Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік iconЗвіт драгнєва Юрія Володимировича „ Про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2008-2009 навчального року
Протягом І півріччя 2008-2009 навчального року згідно індивідуального плану виконано таку роботу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи