Характеристика тесту з англійської мови icon

Характеристика тесту з англійської мови
Скачати 100.53 Kb.
НазваХарактеристика тесту з англійської мови
Дата09.09.2014
Розмір100.53 Kb.
ТипДокументи

 Характеристика тесту з англійської мови
Вступне тестування з англійської мови проводиться з метою визначення базового рівня знань та вмінь (вхідна рейтингова оцінка) слухачів підготовчих курсів. Зміст тесту визначається чинною навчальною програмою для 5‑10 класів загальноосвітнього навчального закладу з навчальної дисципліни «Англійська мова».

Форма проведення – тестування. Загальна кількість завдань тесту – 6. На виконання тесту відведено – 45 хвилин. Тест оцінюється в 60 балів.

Вступне тестування включає такі теми навчальної програми з дисципліни «Англійська мова»: лексика, морфологія, синтаксис, орфографія.

Тест складається із завдань трьох рівнів.

Рівень І. Завдання з виробом однієї правильної відповіді (завдання № 1–№ 3).

Завдання цієї форми передбачає застосування одержаних у навчальному закладі знань з лексики та морфології.

До кожного з п’яти пунктів завдань № 1–№ 3 пропонується 4 варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Пункт завдання вважається виконаним, якщо слухач вибрав та позначив правильну відповідь.

Пункт завдання № 1–№ 3 вважається невиконаним у випадках:

 • позначена неправильна відповідь;

 • позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них позначена й правильна відповідь;

 • правильна відповідь не позначена взагалі;

 • зроблено будь-яке виправлення.

Кожний пункт завдання № 1–№ 3 оцінюється в 1 бал. Всього – 15 балів.

^ Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завдання № 4, №5).

Завдання цієї форми передбачає застосування одержаних у навчальному закладі знань з морфології та синтаксису.

Відповідь на кожний з п’яти пунктів завдання № 4, №5 формулюється слухачем самостійно. Пункт завдання вважається виконаним, якщо слухач сформулював правильну відповідь. Пункт завдання №4, №5 вважається невиконаним у випадку, якщо слухач сформулював неправильну відповідь.

Кожний пункт завдання № 4, №5 оцінюється в 1 бали. Всього – 10 балів.

Рівень ІІ. Завдання на заповнення пропусків у тексті (завдання № 6)

Завдання цієї форми спрямоване на перевірку рівня сформованості вмінь читання та передбачає застосування одержаних у навчальному закладі знань та вмінь з лексики, морфології та синтаксису. Від слухача вимагається повне розуміння невеликого за обсягом (приблизно 1000–1200 друкованих знаків), завершеного за сюжетом і змістом автентичного тесту з незначною кількістю незнайомої лексики, значення якої може бути або встановлено із контексту, або не є перешкодою для загального розуміння.

Слухач має заповнити п’ять пропусків у тексті завдання, використовуючи для цього запропоновані варіанти. Пункт завдання вважається виконаним, якщо слухач вибрав та позначив правильний варіант заповнення пропуску.

Пункт завдання № 6 вважається невиконаним у випадках:

 • позначено неправильний варіант заповнення пропуску;

 • позначено два або більше варіантів, навіть якщо серед позначених є правильний;

 • правильний варіант не позначено взагалі;

 • зроблено будь-яке виправлення.

Кожний пункт завдання № 6 оцінюється в 3 бали. Всього – 15 балів.

Рівень ІІІ. Завдання з розгорнутою відповіддю (завдання № 7)

Завдання цієї форми (написання міні-есе в межах передбаченого обсягу – 10 речень) передбачає застосування одержаних у навчальному закладі знань та вмінь з лексики, морфології, синтаксису та орфографії.

Завдання оцінюється в 20 балів, які розподіляються нижчезазначеним чином.

1. Зміст і форма письмового повідомлення (від 0 до12 балів):

 • 0–3 бали надаються за чітке формування тези висловлювання, яка відповідає поставленому завданню і відображає ставлення слухача до проблеми;

 • 0–3 бали надається за переконливістю і доцільність аргументів, які можуть виступати у вигляді конкретного прикладу, факту, цитати, контраргументу тощо;

 • 0–3 бали надається за логічність і послідовність викладу думок;

 • 0–3 бали надається за відповідність висновку тезі й наведеним аргументам.

2. Компетенція писемного мовлення ( від 1 до 4 балів):

 • 4 бали надаються за достатній лексичний запас слухача, яким він користується при написані висловлювання; наявність порівнянь, з’єднувальних кліше; високо різноманітність вжитих граматичних структур, моделей тощо;

 • 3 бали надаються за достатній лексичний запас; наявність порівнянь, з’єднувальних кліше; недостатню різноманітність вжитих граматичних структур, моделей тощо.

 • 2 бал надається за посередній лексичний запас; відсутність з’єднувальних кліше, недостатню різноманітність вжитих граматичних структур, моделей тощо;

 • 1 бал надається за посередній лексичний запас; відсутність з’єднувальних кліше, недостатню різноманітність вжитих граматичних структур, моделей тощо.

3. Рівень розвитку граматичної компетенції (від 0 до 4 балів):

 • за орфографію 0–2 балів;

 • за морфологію 0–2 балів.

Орфографія:

 • 2 бали за 1–2 несуттєві помилки, які не порушують акту комунікації (помилка у власній назві тощо);

 • 1 бал за 3–4 помилки, які порушують акт комунікації;

 • 0 балів – 5 і більше орфографічних помилок.

Морфологія:

 • 2 бали – відсутність морфологічних помилок;

 • 1 бал за 1–2 морфологічні помилки (множина іменників, часові форми дієслів тощо);

 • 0 балів – 3 і більше морфологічних помилок.

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

I. Fill in the gap with a suitable word.

1. Brian’s room was an place.

A) amazement B) amazing C) amazed D) amaze

2. It isn’t very to leave the lights on when you are not in the room.

A) economic B) economical C) economy D) econometrician

3.  I tried to fix the car but I a complete mess.

A) took B) made C) did D) put

4. While skating full speed I heard a car coming behind.

A) with B) at C) to D) on

5. He up the word in his dictionary.

A) saw B) watched C) looked D) caught

Зразок відповіді.

I. Fill in the gap with a suitable word.

1 – B 2 – B 3 – B 4 – B 5 – C

II. Replace the italicized word with its synonym.

1. His speech affected public opinion greatly in that question.

A) included B) influenced C) improved D) rejected

2. We required extra help in that situation.

A) provided B) needed C) compelled D) rejected

3. Show me the nearest way to the station.

A) advance B) momentary C) unending D) direct

4. She is the appropriate person for this position.

A) arrogant B) changeable C) right D) sociable

5. I want to settle the problem once and for all.

A) solve B) persuade C) deceive D) postpone

Зразок відповіді.

II. Replace the italicized word with its synonym.

1 – B 2 – B 3 – D 4 – C 5 – A

III. Choose the correct answer to fill in the gap.

1.  Sydney Opera House is one of the most modern buildings in the world.

A) a B) an C) the D) no article

2. She bought an expensive necklace at ... Harrods.

A) a B) an C) the D) no article

3. What a difficult exam ... was!

A) those B) this C) that D) these

4. Students were very surprised ... the news.

A) about B) with C) by D) on

5. Old ... were broken.

A) radio B) radios C) radioes D) radio

Зразок відповіді.

III. Choose the correct answer to fill in the gap.

1 – C 2 – D 3 – C 4 – B 5 – B

ІV. Open the brackets. Change the verb given in the brackets if necessary. Put an alternative question to sentence 5.

1. If I 1) … (be) you, I 2) … (drink) a cup of warm milk.

2. If I 1) … (have) anything to tell you, I 2) … (tell) you. (But there was no news)

3. When morning came, the storm already 1) … (stop), but the snow still 2) … (fall).

4. When it 1) … (get) too hot, please, 2) … (turn) on the conditioning.

5. Agatha Christie wrote a lot of detective stories.

Зразок відповіді.

IV. Open the brackets. Change the verb given in the brackets if necessary.

1. If I were you, I would drink a cup of warm milk.

2. If I had had anything to tell you, I would have told you.

3. When morning came, the storm had already stopped, but the snow is still falling.

4. When it gets too hot, please, turn on the conditioning.

5. Did Agatha Christie write a lot of detective stories or historical novels?

V. Turn the following sentences into Reported Speech.

1. «Can I come in?» he asked. He asked ... .

2. «Why don’t we arrange a party», said Henry. Henry suggested ... .

3. «Don’t keep us in suspense», he said. He asked ... .

4. «I was here in 1990», Harry said. Henry said that ... .

5. «I will never return to this city again», said Ann to Kevin. Ann said to Kevin that she ...

Зразок відповіді.

V. Turn the following sentences into Reported Speech.

 1. He asked if he could come in.

 2. Henry suggested arranging a party.

 3. He asked not to keep them in suspense.

 4. Henry said that he was there in 1990.

 5. Ann said to Kevin that she would never return to that city again.

Рівень ІІ. Завдання на заповнення пропусків у тексті

VІ. Read the text. Choose the proper word/ word combination from given below the text to fill in gaps 1– 5. There is one word/ word-combination that you won’t need to use.

Newspapers have existed in Britain since 1621. But for over 300 years they were written and read by only a (1) … minority. When, in 1896, a new newspaper was produced in large numbers and at such low prices that ordinary people could buy it on every street corner, it was an instant success. «The Daily Mail», which is still (2) … today, was the mother of the modern tabloid, and the beginning of a whole new subculture in the British press. Today more than twice as many tabloids are sold than the so-called «quality press» titles.

Originally, the word tabloid (3) … the size and format. Tabloid papers were smaller and handier than normal newspapers, known as broadsheets. But today, for most people, the word tabloid has nothing to do with shape and size. What makes a tabloid a tabloid is content, and above all, style. The tabloids (4) … a special formula: they report the news, sure, but only certain kinds. You won’t find anything on changes in the stock market, but you can be sure to read if the prime minister’s wife has a lover.

Scandals, murders and disasters all are described in detail, but the details of political and economic life just don’t appear. Tabloids dedicate most of their pages to stories about celebrities. This involves photographing them in embarrassing situations, gossiping about their private lives. However, the tabloids are not simply an irritation for celebrities; they are also a (5) …, a means of gaining popularity.

running B vehicle for self-promotion C embarrassing

D referred to E tiny F follow

Зразок відповіді.

. Read the text. Choose the proper word/ word combination from given below the text to fill in gaps 1–5. There is one word/ word-combination that you won’t need to use.

1 – E 2 – A 3 – D 4 – F 5 – B

Рівень ІІІ. Завдання з розгорнутою відповіддю

VIІ. Write ten sentences FOR or AGAINST the given statement. The essay consisted of less than five sentences will not be checked.

They say that our life would be less interesting without music.
 Варіант 1

Variant № 1
Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

I. Fill in the gap with a suitable word.

1. Ask me questions I my best to answer them.

A) do B) make C) will do D) will make

2. Measles broke in the village.

A) down B) out C) off D) in

3. He decided to with his plans in spite of her objections.

A) go through B) go ahead C) call off D) bring up

4. The clock it’s five past ten.

A) tells B) says C) talks D) speaks

5. My marriage five years ago.

A) set up B) broke up C) went up D) turned up

II. Replace the italicized word with its synonym.

1. You may show him the new play because he adores theatre.

A) is interested in B) loves C) desires D) appreciates

2. They have an aggressive dog.

A) fierce B) forceful C) quiet D) clumsy

3. The train departs at eleven.

A) leaves B) comes C) breaks D) stays

4. He is famous for his thrilling detective stories.

A) exciting B) boring C) funny D) skilled

5. Students imitated the picture of a well-known painter.

A) ignored B) handed C) copied D) wrapped

III. Choose the correct answer to fill in the gap.

1. It was a difficult period. We had to work than usual.

A) hard B) hardly C) hardest D) harder

2. Yesterday we reached Cape of Good Hope.

A) a B) an C) the D) no article

3.  are my children – Susan and Tom.

A) these B) this C) that D) it

4. He stayed there for two months.

A) about B) near C) by D) on

5. The brought milk.

A) milkmans B) milkmen C) milkmens D) milkman’s

IV. Open the brackets. Change the verb given in the brackets if necessary. Put a disjunctive question to sentence 5.

 1. These tablets should (take) before meals.

2. It seems to me, it (rain) since lunchtime.

3. I wish I (can) speak several languages.

4. She is a (generous)-hearted person.

5. I am very busy today. (, ?)

V. Turn the following sentences into Reported Speech. Complete the given sentences.

 1. He said, «I’m going out». – He said that .

 2. «Did you see Tom?» he said to his wife. – He asked his wife .

 3. «Let’s buy it!» said my brother. – My brother .

 4. «I can swim», Ann says. – Ann says that .

 5. He said to us, «I will be on time». – He promised us.

Рівень ІІ. Завдання на заповнення пропусків у тексті

VI. Read the text. Choose the proper word/ word combination from given below the text to fill in gaps 1–5. There is one word/ word-combination that you won’t need to use.

When British and American people use the word «family» (1) … the mother, father and their children. In a general social context, «the family» is usually (2) … mean this nuclear family.

Society in Britain and the US is traditionally based on a nuclear family living in the same house and closely involved in each other’s lives. Fifty years ago, the typical family was a husband and a wife, and two or three children. The father spent all day at work and made most of the decisions about how the money he earned was spent. The mother stayed at home to manage the house and look after the children. Children were (3) … their parents.

Many modern families live rather differently, and because of this some people think that the family unit is dying and society is being weakened. Many couples still get married, but others live together without (4) … . A few years ago, couples living together usually got married when they wanted to start a family but this happens less now. Another trend is (5) … married later in life and to have fewer children so the size of the average family is shrinking.

taken to

B expected to obey

C for people to get

which normally consists of

E they often mean only

F getting married

Рівень ІІІ. Завдання з розгорнутою відповіддю

VII. Write ten sentences FOR or AGAINST the given statement. The essay consisted of less than five sentences will not be checked.

It’s better to choose a prestigious profession than the one you are born for.
 Варіант 2

Variant № 2
Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

I. Fill in the gap with a suitable word.

1. Quite people were in the park.

A) a few B) few C) a little D) little

2. Measles broke in the village.

A) down B) out C) off D) in

3. You are too late; this information is date now.

A) over B) out of C) into D) out

4. San Francisco to the north of Los Angeles.

A) lays B) is laying C) lies D) is lying

5. I had run out of money but luckily I was able to some.

A) lend B) rent C) loan D) borrow

II. Replace the italicized word with its synonym.

1. How many distinct dialects are there in your country?

A) amazed B) ancient C) various D) natural

2. It is time to be going home; your mother will be worried.

A) anxious; B) quiet C) irritable D) tiresome

3. This fiery young man begins to cry over little things.

A) unpleasant; B) terrified; C) hot-tempered; D) amazed.

4. Follow your own natural inclinations.

A) artificial B) sensible C) inborn D) significant

5. They were busy and couldn’t extend their visit.

A) keep; B) prolong; C) pay; D) reject.

III. Choose the correct answer to fill in the gap.

1. With the population of nearly seven million, London is much than Paris.

A) big B) more big C) biggest D) bigger

2. Last summer we went to ... seaside for two weeks.

A) a B) an C) the D) no article

3. I phoned Sarah last night and gave ... the message.

A) she B) her C) hers D) she’s

4. The lifeguard saved the child ... drowning.

A) about B) near C) from D) on

5. We had some ... for dinner.

A) salmones B) salmon’s C) salmons D) salmon

IV. Open the brackets. Change the verb given in the brackets if necessary. Put a question to the subject in sentence 5.

1. She ... (study) Chinese for several years.

2. Peter is late. He may ... (miss) the train.

3. I wish I ... (know) the rhyme but I didn’t.

4. I find it quite ... (embarrass) to talk in front of a group of people.

5. The window will have been replaced by the glazier by now. (?)

V. Turn the following sentences into Reported Speech. Complete the given sentences.

1. «Come in, John», she said. She told John ... .

2. «I suppose we can talk», he said. He said that ... .

3. «I know you will laugh at me», said Tom. Tom was sure that ... .

4. «It is something burning», said Kathy. Kathy said that ... .

5. «They are both my friends», I said. I said that ... .

Рівень ІІ. Завдання на заповнення пропусків у тексті

VI. Read the text. Choose the proper word/ word combination from given below the text to fill in gaps 1–5. There is one word/ word-combination that you won’t need to use.

Once, it was easy to know what to wear to the office. For male managers, it was always a dark suit and white shirt with a tie. With the arrival of Dress-Down Friday, all the old rules went away. Some companies (1) … in which once a week (on Friday) the employees were allowed to wear casual clothes of their choice. In recent years, casual dress days at the office have become widespread in the USA. Casual Fridays have become (2) … that some people are coming to work in outfits that resemble pyjamas.

In a recent poll, 8 % of Americans thought that it is OK (3) … to have a dress-down day, while 12 % thought it is not. Those who opposed the dress-down policy pointed out that casual dress style might encourage casual or sloppy work.

So what’s appropriate for the office? There are two important factors when discussing dress codes in the workplace. First of all, it must (4) … . Employees need to know what is expected of them; otherwise, a dress code that is meant to create a relaxed atmosphere might actually increase stress. Second, employees must always (5) … . We spoke with a lawyer in a firm with a casual dress policy who keeps a jacket and tie in his office, and puts it on when expecting a client who might be offended by a more casual approach.

appropriate for the office

B so casual

C consider their clients

D introduced the system

E for business

F be clear

Рівень ІІІ. Завдання з розгорнутою відповіддю

VII. Write ten sentences FOR or AGAINST the given statement. The essay consisted of less than five sentences will not be checked.

People used to think that the family played an important role in the society, but times have changed and now the family is much less important.

Схожі:

Характеристика тесту з англійської мови iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Пояснювальна записка
Вступні випробування з англійської мови для абітурієнтів проводяться у формі письмового тесту
Характеристика тесту з англійської мови iconХарактеристика тесту із всесвітньої історії
Зміст тесту визначається чинною навчальною програмою для 5‑10 класів загальноосвітнього навчального закладу з навчальної дисципліни...
Характеристика тесту з англійської мови iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
Упм англійської мови, «Лексикологія», «Стилістика», «Історія мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської...
Характеристика тесту з англійської мови iconКафедра базових І спеціальних дисциплін характеристика тесту з навчальної дисципліни «Англійська мова»
Підсумкова атестація з англійської мови у 2013-2014 н р проводиться з метою перевірки рівня знань та вмінь слухачів відповідно до...
Характеристика тесту з англійської мови iconМетодичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови»
Курс лексикології англійської мови – складова частина теоретичного курсу англійської мови, метою якого є системний виклад основних...
Характеристика тесту з англійської мови iconПрограма в ступного фахового випробування з іноземної мови
Програму до вступного екзамену з англійської мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою...
Характеристика тесту з англійської мови icon«Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо-український словник»
Англійської мови. Робота містить теоретичне обґрунтування лінгвістичних та соціолінгвістичних параметрів. Прикладним аспектом монографії...
Характеристика тесту з англійської мови iconЛекційний модуль Лекція Американський варіант англійської мови
«фонетичні, лексичні, граматичні, орфографічні особливості американського варіанту англійської мови»
Характеристика тесту з англійської мови iconПрограма вступного випробування з іноземної мови
Програму до вступного тестового випробування з англійської мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених...
Характеристика тесту з англійської мови iconТехнологія використання дидактичних умов активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях англійської мови
Статті автор теоретично обґрунтовує дидактичні умови, що забезпечують активізацію пізнавальної діяльності студентів на заняттях з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи