Актуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн, icon

Актуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн,
Скачати 244.54 Kb.
НазваАктуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн,
Дата27.09.2012
Розмір244.54 Kb.
ТипДокументи


Актуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн, в яких упроваджені міжнародні стандарти оцінки якості знань, що передбачають застосування тестів. Актуальність вирішення проблеми тестового контролю в навчанні ІМ в середній загальноосвітній школі викликана низкою причин.

ІМ входить до переліку обов’язкових предметів державного компонента навчального плану, які підлягають опануванню учнями для отримання державного атестата про середню освіту. Відомо, що успішне оволодіння ІМ безпосередньо залежить від ефективності процесу навчання цієї мови, яка, у свою чергу, зумовлюється управлінням, що забезпечується контролем (Ю.К.Бабанський, В.М.Єфімов, Н.Ф.Тализіна та ін.). У навчанні ІМ широкого розповсюдження набули тести завдяки своїй здатності задовольнити основні вимоги, що висуваються до контролю, такі як об’єктивність, надійність, валідність, практичність та економічність. Саме тестовий контроль виступає оптимальним засобом управління процесом засвоєння ІМ та підвищення ефективності всієї системи навчання ІМ в середній загальноосвітній школі.

Іншим важливим питанням, яке спонукає до застосування тестового контролю у процесі навчання ІМ у середніх загальноосвітніх школах, є питання достовірності оцінок з предмета “Іноземна мова” в офіційних документах, таких як табель і атестат. Як правило, ці оцінки не відображають об’єктивного рівня володіння учнями іншомовним мовленням відповідно до вимог державної програми та державного освітнього стандарту. В результаті однакові оцінки виставляються учням з різним рівнем підготовки, оскільки невизначеними залишаються критерії та інструменти об’єктивного оцінювання іншомовної комунікативної  компетенції /ІКК/ учнів.

Необхідно також зазначити, що чинні програми навчання та державний стандарт з ІМ мають виражену комунікативну спрямованість, яка чітко відображена в головній меті навчання – оволодіння учнями ІМ як засобом спілкування. В той же час існуюча практика контролю рівня сформованості ІКК в учнів середньої загальноосвітньої школи як у процесі навчання, так і на випускних іспитах не відповідає принципу комунікативності навчання, що зумовлює суперечність між характером програмних вимог до володіння ІМ та характером традиційних форм контролю.

Ще одним невирішеним питанням залишається визначення вимірників навчальних досягнень учнів середніх загальноосвітніх шкіл, наявність яких передбачається державним стандартом з ІМ.

^ В освітніх системах розвинених країн тестовий контроль у навчанні ІМ уже давно посідає центральне місце і відіграє роль головного інструмента визначення рівня навчальних досягнень учнів у володінні ІКК.

^ Вивченню проблеми тестування у навчанні ІМ присвячено багато праць (Л.В.Банкевич, Ж.А.Витковская, С.И.Воскерчьян, Э.М.Вырк, Ю.В.Головач, А.Ю.Горчев, Н.А.Дадыдкина, Е.Ф.Иванова, В.А.Коккота, О.П.Петренко, О.Г.Поляков, Ф.Н.Рабинович, И.А.Рапопорт, Н.С.Саєнко, Р. Сельг, И.Соттер, Е.Л.Товма, С.К.Фоломкина, И.А.Цатурова, J.Alderson, L.Bachman, C.Chapelle, C.Clapham, J.Clark, A.Cohen, A.Davis, G.Fulcher, J.Heaton, A.Hughes, D.Lussier, K.Morrow, J.Oller, A.Palmer, T.Shohamy, B.Spolsky, N.Underhill, D.Wall, C.Weir, M.Zeidner та ін.). Теоретичні положення, визначені в цих дослідженнях, складають досить грунтовну загальну теорію тестового контролю у навчанні ІМ. Проте залишаються нерозробленими теоретичні основи тестового контролю у навчанні ІМ у середній загальноосвітній школі, в яких ураховувалися б сучасні досягнення в теорії і практиці тестування, а також у галузях лінгвістики, психолінгвістики, психології та методики викладання. Найбільш інтенсивно проблема тестування для середньої загальноосвітньої школи вивчалася в 70-80-х роках групою вчених під керівництвом І.А.Рапопорта. Проведені дослідження дозволили вирішити деякі питання, які на той час мали інноваційний характер. Сьогодні ж при вирішенні проблеми тестового контролю необхідно враховувати нові досягнення й підходи, набуті сучасною світовою теорією і практикою тестування. В опублікованих працях ця проблема розглядається без урахування особливостей мовленнєвої поведінки тестованого в умовах  комунікації, а також без урахування в тестовому контролі особистісних якостей учня та специфіки навчання ІМ у певному типі навчального закладу. Проте згадані чинники суттєво впливають на ефективність тестування і повинні враховуватись на всіх його етапах – від розробки тесту до проведення тестування у навчальному процесі та оцінювання відповідей тестованих.

^ На початку 90-х років в Україні були розроблені тести з ІМ для учнів середніх навчальних закладів, які використовувались під час проведення випускних іспитів. Значним недоліком цих тестів була їх недостатня наукова обгрунтованість. Тому результати виконання таких тестів не могли слугувати надійним показником рівня навчальних досягнень в оволодінні учнями ІКК. Отже, отримані під час випускного іспиту результати виконання випускниками середніх шкіл в 1993-95 роках нестандартизованих тестів з ІМ були ненадійними через відсутність науково обгрунтованої методики розробки подібних тестів, а також процедур оцінки як якісних характеристик тестових завдань /ТЗ/, так і відповідей тестованих на завдання тестів. Отже, стандартизація тестового контролю для проведення випускних іспитів теж залишається тією проблемою, яка обов’язково потребує вирішення, оскільки державним стандартом передбачається застосування тестів як вимірників навчальних досягнень учнів в оволодінні ІКК відповідно до програмних вимог.

У Росії та країнах Прибалтики протягом останніх років за підтримки Британської Ради здійснювалися проекти з розробки стандартизованих випускних тестів з англійської мови. Але недоліком цих проектів вважається те, що питання розробки тестів вирішується тільки в межах потреб випускного іспиту і не розглядається як елемент цілісної системи тестового контролю, що функціонує протягом усього періоду навчання ІМ у школі. Отже, слід констатувати, що практика тестового контролю з ІМ у середній загальноосвітній школі ще не має надійного наукового підґрунтя.

Саме системний та інтеракціональний підходи до тестування можуть забезпечити теоретичні основи методики тестового контролю з ІМ в середній загальноосвітній школі. Так, дослідження тестового контролю з позицій системного підходу дає можливість врахувати специфіку тестування в шкільних умовах та описати систему тестового контролю як підсистему системи навчання ІМ у середній загальноосвітній школі. Система тестового контролю, яка охоплює всі ланки навчального процесу з ІМ на всіх ступенях навчання, здатна забезпечити надійне управління цим процесом з метою підвищення його ефективності.

Дослідження проблеми тестового контролю з позицій інтеракціонального підходу дозволяє врахувати в тестуванні закономірності використання ІМ як засобу спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності, що виступає кінцевою метою навчання ІМ відповідно до вимог проекту державного освітнього стандарту і державної програми.

Застосування системного та інтеракціонального підходів до вивчення проблеми тестового контролю в навчанні ІМ у середній загальноосвітній школі потребує уточнення низки питань, які, як показав аналіз наукової літератури, ще не вирішувались у методиці навчання ІМ. Це, наприклад, питання створення системи тестового контролю з ІМ у школі, призначення елементів системи тестового контролю, визначення ступеня психологічної готовності до тестування учнів різних вікових груп, методики розробки тесту з ІМ у системі тестового контролю, застосування матриці при розробці ТЗ, методів оцінювання відповідей тестованих при виконанні ТЗ в різних видах мовленнєвої діяльності тощо.

Прикладом розробки системного підходу до системи педагогічного оцінювання може слугувати міжнародний проект «Справедливе оцінювання», що здійснюється за підтримки програми TEMPUS_TACIS Європейської комісії через Центр тестування при МОЗ України. Цей проект передбачає знайомство вчителів, викладачів та керівників навчальних закладів з новими знаннями та підходами до педагогічного оцінювання.

^ Світова практика тестового контролю є багаторівневою багатокомпонентну функціональною системою, а сам процес тестування є ні чим іншим як моделюванням мовленнєвої поведінки тестованого, яку він здатний продемонструвати в реальному спілкуванні.

Виконаний структурний аналіз ІКК як об’єкта тестового контролю дозволив виділити у складі ІКК учня константну (мовна та лінгвокраїнознавча компетенції) та операціональну (мовленнєва компетенція) частини. Операціональна частина – мовленнєва компетенція – представлена, у свою чергу, мовленнєвими вміннями в чотирьох видах мовленнєвої діяльності, ступінь успішності функціонування яких можна спостерігати зовні в мовленнєвій поведінці тестованого при виконанні ТЗ. Об’єктом тестування може виступати лише ІКК, який безпосередньо вимірюється тестом Отже, тест з ІМ безпосередньо має вимірювати рівень володіння конкретними вміннями та опосередковано рівень володіння відповідними мовними і лінгвокраїнознавчими знаннями, що загалом визначає рівень володіння учнем ІКК в тому чи іншому виді мовленнєвої діяльності.

^ Психологічна готовність до виконання тесту з ІМ означає: а) сформованість інтересу тестованого до ІМ та мотивації до тестування; б) наявність у тестованого попереднього досвіду виконання тестів; в) інтелектуальну спроможність тестованого виконувати ТЗ з ІМ. Психологічна готовність учнів вікової групи “молодші підлітки” за компонентами першої підструктури (інтерес, мотивація) є достатньою, а за компонентами другої (попередній досвід виконання подібних тестів) і третьої (інтелектуальна спроможність) є обмеженою.

Проведений аналіз сучасних підходів до тестування дозволив встановити, що сьогодні в теорії тестування існує виражена тенденція пошуку шляхів валідизації тестового контролю володіння ІМ шляхом максимального наближення процедури тестування до умов, подібних тим, в яких відбувається реальне спілкування. Ця тенденція формує комунікативний напрям розвитку теорії тестування, в рамках якого сформувався  інтеракціональний підхід до тестування. Концептуальною основою цього підходу виступає ідея про взаємозв’язок та взаємодію, з одного боку, між складниками процесу іншомовної комунікації в реальних (позатестових) обставинах і під час виконання тесту (в тестових обставинах), а з іншого – між компонентами тесту і складниками процесу тестування (L.Bachman, A.Palmer). Отже, з позицій інтеракціонального підходу валідність тестового контролю ІКК учнів середньої загальноосвітньої школи забезпечується врахуванням під час тестового контролю закономірностей реалізації іншомовного спілкування в умовах навчання або реального життя.

Слід наголосити, що систему тестового контролю ІКК утворюють такі складники: цілі, функції, принципи, об’єкти тестового контролю, його типи (підтипи), види (підвиди), форми, етапи, прийоми, способи, засоби, тест навчальних досягнень з ІМ, вимоги до якості тесту, діяльності тестованого, розробника тесту, адміністратора тестування, екзаменатора (рейтера), методи оцінювання відповідей тестованих, результати тестуванняФункціонування системи тестового контролю спрямоване на досягнення головної мети – управління процесом навчання ІМ у середній загальноосвітній школі шляхом своєчасного і систематичного визначення реального рівня навчальних досягнень учнів в оволодінні ІКК відповідно до програмних вимог за певний період навчання ІМ. Оскільки управління здійснюється завдяки прийняттю рішень на підставі аналізу отриманих результатів про успішність або неуспішність досягнення цілей навчання, то метою тестового контролю є перевірка, аналіз, оцінювання та констатація результатів функціонування процесу навчання на кожному ієрархічному рівні, його спрямованість на досягнення цілей навчання, виховання, розвитку та освіти особистості учня. Аналіз ієрархічного характеру навчально-виховного процесу

Основні цілі тестового контролю зумовлюються ієрархією навчання ІМ і полягають у визначенні рівня навчальних досягнень учнів в оволодінні ІКК а) на окремому етапі уроку, б) по завершенні уроку, в) по завершенні роботи над темою (тематичним циклом), г) наприкінці семестру (півріччя, року), д) по завершенні навчання на конкретному ступені.

Супутними цілями тестового контролю виступають: а) підвищення ефективності реалізації нетестового контролю; б) отримання кількісних показників якості навчання з ІМ на відповідному відрізку навчального процесу; в) отримання підтвердження ефективності чи неефективності застосованих методів і прийомів навчання; г) сприяння актуалізації набутих знань та сформованих навичок і вмінь мовлення з метою іншомовного спілкування; д) виявлення прогалин у засвоєнні змісту навчання та прогнозування подальшої успішності в оволодінні ІКК.  Основні та супутні цілі тестового контролю узгоджуються з практичною метою навчання. В інших цілях тестового контролю знаходять відображення виховна, розвиваюча та освітня цілі навчання ІМ. За цілями визначаються наступні види тестового контролю.

^ За основними цілями:

 • тестовий контроль з метою визначення рівня навчальних досягнень тестованого в оволодінні окремою навичкою або вмінням  протягом етапу уроку або уроку;

 • тестовий контроль з метою визначення рівня навчальних досягнень тестованого в оволодінні ІКК в межах окремої теми;

 • тестовий контроль з метою визначення рівня навчальних досягнень тестованого в оволодінні ІКК в межах кількох тем протягом чверті, півріччя або року навчання;

 • тестовий контроль з метою визначення рівня навчальних досягнень тестованого в оволодінні ІКК за окремий ступінь навчання в середньому навчальному закладі.

За супутніми цілями:

 • тестовий контроль з метою отримання кількісних показників якості навчання, що відбувалось на конкретому відрізку навчального процесу;

 • тестовий контроль з метою підтвердження ефективності чи неефективності застосованих методів і прийомів навчання;

 • тестовий контроль з метою актуалізації набутих знань та сформованих навичок і вмінь мовлення з метою здійснення іншомовного спілкування;

 • тестовий контроль з метою виявлення прогалин у знаннях та вміннях і прогнозування подальших успіхів в оволодінні ІМ.

^ За іншими цілями:

 • тестовий контроль з метою виховання в учнів здатності до самодисципліни та самоорганізованості, емоційної врівноваженості до стресових впливів, формування мотивів щодо якісного оволодіння ІМ;

 • тестовий контроль з метою формування спеціальних умінь виконання тесту з ІМ;

 • тестовий контроль з метою подальшого розвитку в учнів умінь інтелектуальної діяльності.

Виходячи з положення про взаємовплив і взаємодію складових елементів системи тестового контролю, ми вважаємо, що головні та додаткові функції тестового контролю обумовлюються головною метою тестового контролю та цілями навчання. З цього випливає, що основною функцією системи тестового контролю буде саме управляюча функція. Управляюча функція реалізується на всіх етапах навчального процесу з ІМ шляхом проведення тестування по завершенні окремого етапу уроку, теми (тематичного циклу), чверті (півріччя, року) та окремого ступеня навчання при отриманні надійних даних про успішність або неуспішність перебігу навчальної діяльності учнів в оволодінні ІКК.

^ Додатковими функціями тестового контролю є мотиваційно-орієнтуюча, контролююча, констатуюча, оціночна, навчальна, освітньо-виховна, розвиваюча, коригуюча і прогнозуюча функції. Мотиваційно-орієнтуюча функція реалізується у процесі формування мотивації навчальної діяльності шляхом створення в учнів установки на засвоєння матеріалу, їх орієнтації в системі навчальної роботи, яка спрямовується на усунення прогалин у знаннях, навичках та вміннях, удосконалення набутих навичок і вмінь з метою поліпшення результатів тестування. Контролююча функція реалізується в ході визначення навчальних досягнень учня в оволодінні ІМ як засобом спілкування на певному відрізку навчального процесу з ІМ. Констатуюча функція здійснюється під час прийняття рішення про рівень навчальних досягнень учня в оволодінні ІКК. Оціночна функція реалізується у процесі оцінювання рівня навчальних досягнень з предмета “Іноземна мова” шляхом переведення числових покажчиків (балів) успішності володіння ІМ в академічні оцінки. Навчальна функція має місце під час виконання ТЗ, яке потребує від тестованого актуалізації набутих знань та сформованих навичок і вмінь мовлення. Освітньо-виховна функція реалізується в ході вирішення завдань виховання в учня соціальних та моральних якостей, а також спеціальних умінь виконання тесту з ІМ. Розвиваюча функція реалізується у процесі формування особистісних якостей шляхом розвитку в учнів операціонального мислення, інтелектуальної спроможності виконувати  тест з ІМ. Коригуюча функція здійснюється на етапі  виявлення необхідних змін  у методиці навчання шляхом отримання узагальнених даних про якість навчання, ефективність застосованих методів та прийомів навчання, які використовує вчитель у навчальному процесі з метою їх своєчасного коригування або заміни. Прогнозуюча функція має місце при визначенні причин успішності або неуспішності навчальної діяльності учнів в оволодінні ІКК шляхом порівняння фактичних результатів, отриманих під час тестування, з очікуваними та  прогнозування подальших успіхів конкретного учня в опануванні ІМ відповідно до програмних вимог.

Успішне досягнення цілей тестового контролю та ефективна реалізація усіх його функцій забезпечується його організацією у практиці навчання ІМ за конкретними принципами. Виходячи з позицій інтеракціонального підходу до тестування та узагальнюючи описані в спеціальній літературі принципи навчання та контролю з урахуванням специфіки тестування, нами були визначені такі принципи організації тестового контролю ІКК у середній загальноосвітній школі: автентичності тестування, наступності тестового контролю, врахування вікових психологічних особливостей тестованих, таємності тесту, врахування попереднього досвіду виконання ТЗ з ІМ, практичності, об’єктивності результатів.

^ Принцип автентичності тестування реалізується шляхом забезпечення комунікативної спрямованості ТЗ, відповідності змісту і прийомів тестування  змісту і прийомам навчання і нетестового контролю, співвіднесеності характеристик учнів з характеристиками тестованих. Принцип наступності тестового контролю реалізується шляхом проведення тестування на кожному завершеному відрізку навчального процесу з ІМ. При цьому кожний наступний тест, який пропонується учням для виконання, через матрицю узгоджується за характером і специфікаціями з попереднім. Це дозволяє забезпечити ефективність функціонування системи тестового контролю і реалізувати циклічність процедури тестування як у плані змісту, так і в плані структури. Принцип урахування вікових психологічних особливостей учнів полягає в забезпеченні інтересу тестованих до тестування та посильності виконання тесту навчальних досягнень на відповідному етапі тестування. Принцип таємності тесту дозволяє реалізувати одну з головних вимог, що висуваються до тестового контролю, а саме забезпечення таємності змісту тесту, який призначається для оцінювання рівня навчальних досягнень з ІМ за конкретний період навчання. Принцип урахування попереднього досвіду виконання ТЗ з ІМ реалізується, в основному, на початковому  ступені навчання, коли учні починають оволодівати прийомами навчальної діяльності, самоконтролю та самокорекції. В цей же час вони починають виконувати тренувальні ТЗ, користуватися пам’ятками щодо виконання тесту з ІМ. Оскільки учні на початковому ступені ще не мають достатнього досвіду виконання тесту з ІМ, вони потребують спеціальної додаткової підготовки до виконання типових ТЗ, які будуть їм пропонуватися в майбутніх тестах. Принцип практичності передбачає доступність тестових матеріалів та засобів щодо їх використання у процесі тестування в середній загальноосвітній школі вчителями або під час проведення тестового контролю ІКК учнів середніх загальноосвітніх шкіл на базі спеціальних незалежних центрів. Принцип об`єктивності результатів досягається шляхом забезпечення тесту і ТЗ необхідними якісними характеристиками під час їх розробки і випробування, шляхом точного визначення об`єктів вимірювання та методів оцінювання відповідей тестованих за заздалегідь встановленими критеріями і схемою оцінки та процедури переведення результатів тестування в академічні оцінки успішності учнів з предмета “Іноземна мова”.

На основі вивчення праць, присвячених комплексному опису мовленнєвих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності як компонентів змісту навчання, контролю (И.Л.Бим, А.Ю.Горчев, Н.В.Елухина., А.Д.Климентенко, А.В.Коккота, И.М.Курдюмова, Р.К.Миньяр-Белоручев, А.А.Миролюбов, И.А.Рапопорт, В.Л.Скалкин, Н.К.Скляренко, С.Ф.Шатилов, M.Canale, A.Cohen, D.Larsen-Freeman, J.Oller, P.Rea, W.Rivers, B.Spolsky та ін.) та іншомовної культури учнів середніх шкіл (Е.И.Пассов), аналізу закономірностей функціонування мовленнєвих механізмів у різних видах мовленнєвої діяльності в процесі навчання і контролю (И.А.Зимняя, А.А.Леонтьев, О.И.Москальская, M.McGroarty, R.Politzer,  S.Savignon та ін.) та узагальнення вимог державної програми і проекту державного стандарта з ІМ, ми визначили конкретні об’єкти тестового контролю ІКК учнів у межах її операціональної частини. Такими об’єктами виступають:

  1. ^ Мовленнєва компетенція в різних видах читання (вивчаючому, ознайомлювальному, вибірковому) на рівні макровмінь: загального та повного розуміння тексту, розуміння деталей тексту.

  1. Мовленнєва компетенція в аудіюванні на рівні макровмінь: розуміння основного змісту та деталей усного повідомлення.

  1. ^ Мовленнєва компетенція в говорінні у двох формах (діалогічній і монологічній) на рівні макровмінь вести: діалог етикетного характеру, діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін думками (повідомленнями), монолог-повідомлення, монолог-розповідь, монолог-опис, монолог-розмірковування.

4. ^ Мовленнєва компетенція в писемному мовленні на рівні макровмінь заповнити документ типу “формуляр”, написати листа або вітальну листівку та підписати поштовий конверт, написати короткий твір (опис), повідомлення, нотатки, план до тексту, тези.

Аналіз змісту організаційних складників системи тестового контролю ІКК у співвідношенні з такими ж складниками загальної системи навчання дозволив нам визначити етапи, види, підвиди, типи, підтипи, форми, способи, прийоми і засоби тестування з метою практичної реалізації системи тестового контролю ІКК у процесі навчання ІМ у середній загальноосвітній школі. Отже тестування класифікується таким чином: за етапами проведення – чотири основних етапи тестування: на уроці (етапі уроку), по завершенні теми (тематичного циклу), наприкінці чверті (півріччя, навчального року), по завершенні ступеня навчання в середній загальноосвітній школі; за видами тестового контролю – поточне, тематичне, рубіжне і підсумкове тестування; за ступенем офіційності тестового контролю – підвиди тестування: неофіційне з низьким статусом результатів та офіційне з високим статусом результатів; за ступенем стандартизованості тесту з ІМ – типи тестування: нестандартизоване, локально стандартизоване, стандартизоване; за ступенем комунікативної спрямованості ТЗ – підтипи тестування:  дискретне, інтегративне, комунікативне; за формами проведення – письмове, усне та комп’ютеризоване тестування; за способами проведення – колективне та індивідуальне тестування; за прийомами – тестування, під час якого передбачається отримання від тестованих різних за характером відповідей: вибіркових, напівпродукованих, продукованих; за засобами – тестування, в якому застосовуються: а) засоби для індивідуального користування тестованим (книжка з тестом, бланк для відповідей); б) засоби для забезпечення процедури тестування з боку адміністратора (методичні вказівки щодо проведення тестування); в) засоби для забезпечення діяльності екзаменатора (рейтера) відповідно до методу оцінювання результатів виконання тесту (ключі відповідей, рейтингова критеріальна шкала).

Аналіз діяльнісного аспекту системи тестового контролю, представленого діяльностями тестованого, розробника тесту, адміністратора тестування та екзаменатора (рейтера), дозволив уточнити й описати особливості діяльності цих учасників процесу тестування в системі тестового контролю ІКК у середній загальноосвітній школі. Діяльність тестованого має подвійну природу і реалізується в а) іншомовній діяльності під час виконання ТЗ і  б) організаційній діяльності, спрямованій на застосування найефективніших стратегій виконання тесту. В останньому випадку успішність діяльності тестованого зумовлюється його віковими психологічними особливостями. Діяльність розробника синтезує всі вимоги, що висуваються до розробки тесту, і спрямовується специфікаціями цього тесту  в залежності від цілей, змісту та умов тестування, контингенту тестованих. Діяльність адміністратора спрямована на забезпечення процесу тестування всім необхідним для надання тестованим найкращих умов і можливостей для успішного виконання тесту. Діяльність екзаменатора (рейтера) реалізується під час оцінювання відповідей тестованих за допомогою об’єктивного чи суб’єктивного методу оцінювання.

Тест навчальних досягнень з ІМ є стрижнем системи тестового контролю ІКК і займає в її структурі центральне місце. Тест інтегрує всі ознаки цієї системи і відіграє головну роль у збереженні системи та управлінні нею. З метою визначення концептуальної основи тесту з ІМ, придатного для використання в системі тестового контролю, нами були вивчені внутрішні механізми процесу тестування на основі аналізу взаємодії його складників. Ця взаємодія відбувається між характеристиками ТЗ і характеристиками тестованих під час здійснення ними мовленнєвої діяльності в умовах тестування. До характеристик ТЗ, які взаємодіють з характеристиками тестованих, відносяться характеристики сетінгу, рубрик тесту, подачі матеріалу, очікуваної відповіді, взаємодія між подачею матеріалу та очікуваною відповіддю. До характеристик тестованого, які взаємодіють з характеристиками ТЗ, належать особистісні характеристики (вік, стать, рідна мова, рівень і тип загальної освіти, попередній досвід виконання подібних тестів), тематичні знання та емоційне ставлення до тестування. Специфіка мовленнєвої діяльності тестованого під час тестування визначалась шляхом зіставлення: а) особливостей комунікативних завдань, які вирішуються в позатестовому спілкуванні, і ТЗ, які пропонуються тестованим для здійснення спілкування в умовах тестування; б) особливостей мовленнєвої поведінки тестованих під час виконання комунікативних завдань і ТЗ; в) індивідуальних особливостей учнів та індивідуальних особливостей тестованих. Було встановлено, що особливості ТЗ визначають ступінь і спосіб залучення компонентів комунікативної компетенції тестованого до реалізації мовленнєвої поведінки під час здійснення іншомовного спілкування в обставинах тестування. Через надання ТЗ тих чи інших характеристик змінюється характер усього тесту. Отже, ТЗ слугує головним інструментом моделювання форми і змісту мовленнєвої поведінки тестованого, зумовлюючи цілі, засоби і способи здійснення іншомовного спілкування.

Особливості взаємодії згаданих характерстик враховуються під час розробки тесту навчальних досягнень з ІМ шляхом визначення та описання його специфікацій, до яких входять: а) специфікації тесту (цілі, типи ТЗ, структура тесту, конструкт, що вимірюється, контингент тестованих, план оцінювання якості тесту); б) специфікації окремого ТЗ (характеристики сетінгу, подачі матеріалу, очікуваної відповіді, характер взаємодії між пред’явленням матеріалу та очікуваною відповіддю, інструкції, розподіл часу на виконання завдань, визначення конструкту /об’єкта тестування/ та методу оцінювання відповідей тестованих). Специфікації тесту і ТЗ описуються у вигляді матриці, що дозволяє стандартизувати процедуру розробки тесту навчальних досягнень з ІМ в системі тестового контролю ІКК.

З цього випливає, що якість тесту з ІМ, придатного для використання в системі тестового контролю, визначається ступенем його відповідності таким якісним характеристикам як 1) автентичність, 2) інтерактивність, 3) конструктна валідність, 4) надійність, 5) дискримінаційна здатність, 6) складність, 7) сила впливу результатів тесту, 8) практичність. Автентичність та інтерактивність є необхідними якостями комунікативного тесту, що забезпечується включенням до тесту комунікативно спрямованих ТЗ. Автентичність тесту з ІМ передбачає його релевантність параметрам мовленнєвої ситуації реального спілкування виучуваною мовою. Інтерактивність тесту розуміється як ступінь інтенсивності залучення індивідуальних характеристик тестованого у процесі виконання ним ТЗ. Автентичність та інтерактивність тесту збільшують його конструктну валідність, оскільки вона показує, якою мірою іншомовна мовленнєва поведінка, що демонструється тестованим в умовах виконання тесту, може визначати той рівень ІКК, на якому тестований здатний спілкуватися в реальному житті. Наступні якісні характеристики – надійність, дискримінаційна здатність та складність тесту є стандартними для будь-якого тесту з ІМ і відображають його потужність як вимірювального інструмента. Сила впливу результатів тесту і його практичність визначають організаційну цінність тесту для навчально-виховного процесу з ІМ. Сила впливу тесту проявляється на двох рівнях: а) мікрорівні – особистісному, шляхом впливу на конкретного тестованого та на інших осіб, що користуються результатами тестування; б) макрорівні – соціальному, шляхом впливу на систему освіти в цілому. В системі тестового контролю ІКК сила впливу тесту з ІМ залежить також від характеру висновків і рішень, які приймаються екзаменатором на підставі результатів, отриманих під час тестування. Практичність тесту з ІМ в системі тестового контролю розуміється як така його властивість, яка забезпечує ефективне використання цього тесту у практиці навчання в середній загальноосвітній школі. При цьому враховуються три типи ресурсів: людські, матеріальні та часові.

Тестовий контроль навчальних досягнень учнів в оволодінні ІКК реалізується у практиці навчання за циклічно-спіральною моделлю. Запропонована модель розроблена з урахуванням кумулятивності ІКК учнів, яка зумовлюється циклічністю навчання ІМ (урок – серія уроків /тема, тематичний цикл/ – чверть – півріччя – рік – ступінь) та етапів реалізації тестового контролю ІКК у середній загальноосвітній школі при проведенні поточного, тематичного, рубіжного та підсумкового тестування з ІМ.

Методика розробки тесту включає шість послідовних етапів розробки тесту (рис.2)..

1. ^ Проектування тесту передбачає формулювання цілей; уточнення умов реального спілкування, в яких тестований застосовує ІМ; визначення типів ТЗ для включення в тест; визначення конструкту, який вимірюється цим тестом; складання плану оцінки придатності тесту з метою визначення адекватного балансу між якісними характеристиками тесту; визначення доступних ресурсів.

2. ^ Складання матриці тесту (тестового завдання) здійснюється шляхом описання а) структури тесту, якою визначається кількість частин тесту і ТЗ у кожній частині, підпорядкованість ТЗ за складністю, послідовність розташування ТЗ, відносна важливість кожної частини тесту в залежності

від цілей; б) специфікацій включених до тесту ТЗ, якими визначається мета завдання; конструкт, що вимірюється завданням; сетінг; розподіл часу, відведеного на виконання частин тесту і ТЗ; інструкції до частин тесту і ТЗ, характеристики пред’явлення матеріалу та очікуваної відповіді; метод оцінювання відповідей тестованих. На цьому ж етапі проводиться пілотування окремих типів ТЗ з метою попереднього визначення їх якості у плані доцільності включення в тест,

3. ^ Складання пілотного варіанта тесту навчальних досягнень з ІМ передбачає операціоналізацію розробленої матриці шляхом наповнення ТЗ конкретним матеріалом.

4. Пілотування тесту в типовому контингенті тестованих з метою визначення ступеня його придатності для використання в системі тестового контролю ІКК в середній загальноосвітній школі.

5. Обробка, аналіз та інтерпретація отриманих результатів для встановлення параметрів якісних характеристик тесту і визначення необхідних коректив для внесення у пілотний тест.

6. ^ Складання остаточного варіанта тесту здійснюється у процесі коректування пілотного тесту так, щоб усунути недоліки розробленого тесту, виявлені при його пілотуванні та аналізі результатів.

Враховуючи той факт, що підсумковий тестовий контроль передбачає визначення та оцінювання навчальних досягнень учнів в оволодінні ІКК по завершенні навчання на конкретному ступені, при розробці підсумкового тесту враховується кумулятивний характер ІКК шляхом включення до тесту комунікативно спрямованих ТЗ. Визначення типів ТЗ, придатних для включення до цього тесту, здійснювалось нами на основі аналізу комунікативних завдань, які вирішуються учнями під час навчання іншомовного спілкування в в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. В результаті цього аналізу були визначені 20 типів комунікативно спрямованих ТЗ, адаптованих до вимог проекту державного стандарту з ІМ в  аудіюванні, читанні, говорінні та письмі.

Шляхом випробування під час пілотування якості різних сполучень характеристик пред’явлення матеріалу, що подається в ТЗ, та характеристик очікуваної відповіді були уточнені типи ТЗ, придатних для включення в підсумковий тест навчальних досягнень з ІМ, і складені формати цих тестів для початкового, середнього та старшого ступенів навчання. У форматі визначаються частини тесту, типи ТЗ у кожній частині, об’єкт тестування (конструкт) у кожному завданні
Отже, тест навчальних досягнень з ІМ виступає одночасно засобом спонукання тестованого до виявлення мовленнєвої поведінки, яка забезпечує отримання очікуваної відповіді, та вимірювальним інструментом, здатним визначити ступінь успішності цієї відповіді, що регульована Державним стандартом та Програмами з іноземних мов.Схожі:

Актуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн, iconМодульний підхід до навчання іноземної мови у вищих технічних закладах освіти постановка проблеми
Професійно орієнтоване спілкування іноземною мовою сприяє розширенню наукових зв’язків, встановлення плідних професійних контактів...
Актуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн, iconСистема віршів, що сприяє формуванню мовленнєвих навичок на уроках французької мови
Представлена підбірка поезій французькою мовою присвячена формуванню в учнів шкільного віку іншомовної мовленнєвої компетенції, зокрема...
Актуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн, iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки...
Актуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн, iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки...
Актуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн, iconНаказ №113 Про організацію та проведення заходів щодо вивчення рівня навчальних досягнень учнів з української мови, математики та історії України
«Про затвердження алгоритму проведення заходів щодо вивчення рівня навчальних досягнень учнів з української мови, математики та історії...
Актуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн, iconМ. Горького оглядовий реферат за фахом
Анотація дисертаційного дослідження іноземною мовою – 3-5 стор. (актуальність, мета та завдання, методологічна основа дослідження,...
Актуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн, iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Актуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн, iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Актуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн, iconМетодичні рекомендації для учителів біології щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Для цього потрібно підготувати законодавчу базу для створення незалежних агенцій оцінювання якості за прикладом розвинених країн,...
Актуальність тематики зумовлена соціальним замовленням у галузі оцінки навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою /ІМ/ у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільноти розвинених країн, iconТороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів
Результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, уміннями І навичками – метою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи