Школи-інтернати Н.І. Полюлях icon

Школи-інтернати Н.І. Полюлях
Скачати 93.66 Kb.
НазваШколи-інтернати Н.І. Полюлях
Дата28.09.2012
Розмір93.66 Kb.
ТипДокументи

Школи-інтернати


Н.І. Полюлях,

методист інтернатних закладів


Навчально-виховний процес у 2010/2011 н.р. у загальноосвітніх та спеціальних школах-інтернатах області здійснюватиметься відповідно до нормативно-правової бази, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки, зокрема, листа МОН України від 05.03.2010 р. № 1/9-143 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 н.р.», «Плану дій управління освіти і науки облдержадміністрації, управління освіти Чернівецької міської ради, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, керівників дошкільних, загальноосвітніх, інтернатних і позашкільних навчальних закладів щодо вирішення проблеми підвищення якості знань, навчання і управління педагогічним персоналом до 2012/2013 н.р.», затвердженого наказом управління освіти і науки від 28.03.2005 р. № 120, наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 29.03.10 № 141 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 н.р., його структуру і забезпечення організованого початку навчання», методичних рекомендацій ОІППО щодо викладання навчальних дисциплін та організації виховної роботи у 2010/2011 н.р.

У загальноосвітніх школах-інтернатах навчально-виховний процес організовуватиметься у 1-4 класах відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682; у 5-10 класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66; в 11-х класах – за Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом МОН України від 20.05.2003 р. № 306.

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь – за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849, зі змінами, внесеними наказом МОН від 11.09.2009 № 852; 5-7 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цих типів, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 р. № 778, зі змінами, внесеними наказом МОН від 11.09.2009 № 852; 8-11 (12) класи – за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цих типів, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 р. № 842, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 22.08.2005 р. № 489.

Повноцінність базової та загальної середньої освіти забезпечується комплексною реалізацією інваріантної, варіативної та корекційної частини робочого навчального плану. Не допускається зменшення кількості годин, відведених на інваріантну та корекційну частини.

Варіативну складову робочих навчальних планів адміністрації шкіл-інтернатів конкретизують самостійно з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрового забезпечення, рекомендацій МОН України, пропозицій Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО.

У 2010/2011 н.р. педагогічні колективи шкіл-інтернатнів працюватимуть на вирішенням наступних завдань:

 • створення сприятливого освітнього та естетичного середовища для розвитку, самореалізації учнів, керуючись основними положеннями нормативних документів в галузі освіти;

 • забезпечення якості освітніх послуг шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій: особистісно зорієнтованого, розвивального навчання, інтерактивних, інформаційних технологій, гуманної педагогіки Ш. Амонашвілі, управлінського менеджменту;

 • оновлення змісту виховної та корекційно-розвиткової роботи з метою формування в учнів ціннісних орієнтирів, професійного самовизначення, успішної соціалізації у суспільстві;

 • вдосконалення методичної роботи з педагогами, вивчення передового педагогічного досвіду, використання нестандартних форм і методів роботи;

 • виконання завдань щодо реалізації єдиної науково-методичної проблеми закладу;

 • використання виховного потенціалу учнівського самоврядування для активної участі дітей у практичній життєдіяльності класу, школи;

 • формування гуманістично спрямованої особистості учня, загальнолюдських цінностей, потребу у духовному самовдосконаленні через впровадження діяльнісних форм виховання;

 • спрямування роботи шкільних гуртків на розвиток творчих здібностей учнів, стимулювання проявів творчого самовираження;

 • впровадження у практику виховної роботи з учнями розвивальні цільові програми «Я – особистість», тренінги щодо підвищення самооцінки учнів, формування життєвих компетентностей дітей з особливими потребами;

 • залучення учнів до планування виховних заходів шляхом анкетування, діагностування, захисту творчих проектів, створюючи мотивацію на активну участь у позашкільній роботі;

 • впровадження концепції освіти «Рівний-рівному» з метою формування в учнів здорового способу життя;

 • залучення учнів до участі у фестивалях, конкурсах виставках декоративно-прикладного мистецтва;

 • налагодження зв’язків з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, фондами з метою консолідації зусиль виховних впливів на особистість учня.

Актуальним є питання створення іміджу школи-інтернату як закладу, який повинен відповідати сучасним освітнім стандартам, вимогам держави, суспільства, забезпечити розвиток особистості учня, здатної до адаптації у самостійному житті. Позитивний досвід роботи в цьому напрямку сприятиме підвищенню довіри батьків, соціуму до інтернатних закладів.

Нова парадигма освіти визначає ключові змістовно-ціннісні орієнтири освітнього процесу: не вчити, а навчити дитину вчитися, створити атмосферу успіху, формувати мотивацію до самонавчання, до саморозвитку, самоактуалізації, використовувати набуті знання та вміння для розв’язання проблем, прийняття самостійних рішень.

Сформувати таку особистість може педагог, який постійно розвиває свій творчий потенціал, підвищує рівень фахової майстерності, впроваджує нетрадиційні форми і методи навчання та виховання.

В основу методичної роботи кожного закладу, яка ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки, конкретному аналізі результатів навчально-виховного, методичного процесу має бути покладений діагностичний аспект, мета якого – вивчення рівня професійної компетентності педагогів, дослідження потреб у підвищенні фахової майстерності, задоволення запитів вчителів, які мають різний рівень фахової підготовки та компетентності, створення умов для самореалізації та самовдосконалення творчого вчителя.

Важливою складовою професійної майстерності вчителя є його здатність до самоосвіти, розширення й поглиблення знань, підвищення рівня предметної підготовки, усвідомленого розуміння необхідності у безперервному самовдосконаленні й саморозвитку як необхідної умови результативності навчально-виховного процесу з метою формування творчої особистості учня. Самоосвітня діяльність вчителя включає: науково-дослідну роботу за проблемою, участь у колективних та групових формах методичної роботи, вивчення передового педагогічного досвіду, практичну апробацію особистих напрацювань.

Питання самоосвітньої діяльності вчителів слід заслуховувати на засіданнях методичних об’єднань поряд з іншими актуальними проблемами, як вдосконалення форм і методів методичної роботи, впровадження інноваційних педагогічних технологій для реалізації компетентнісного підходу, підвищення результативності уроку та якості знань учнів, висвітлення та поширення передового педагогічного досвіду кращих педагогів школи, моніторинг результативності науково-методичної роботи в школі, обговорення нових видань з педагогіки, психології, методики викладання предметів.

Зростанню рівня фахової майстерності, розвитку творчої індивідуальності вчителя, формуванню готовності до прийняття та впровадження педагогічних інновацій сприятимуть творчі динамічні групи вчителів за рівнем фахової майстерності: «Школа вищої педагогічної майстерності», «Школа вдосконалення майстерності», «Школа становлення молодого вчителя», «Школа створення позитивної мотивації до творчості».

Серед завдань «Школи молодого вчителя» головними є наступні: підвищення мотивації педагогів-початківців до вдосконалення методики викладання предмета, рівня професійної компетентності, результативності сучасного уроку, впровадження особистісно зорієнтованого підходу до учнів, зацікавленості у результатах своєї праці. Значну увагу потрібно приділити індивідуальним формам методичної роботи з молодими вчителями, зокрема, наставництву, стажуванню, відвідуванню уроків, позакласних заходів, дистанційному навчанню, самоосвіті.

Одним із шляхів підвищення фахової майстерності вчителів є атестація. З метою її вдосконалення слід використовувати нетрадиційні підходи: творчі самопрезентації, панорами творчих звітів вчителів, захист творчих проектів, автопортрет на фоні школи, атестаційні марафони тощо.

У практиці шкіл-інтернатів поряд із традиційними (семінари-практикуми, проблемні семінари, «круглі столи») варто ширше використовувати нетрадиційні форми методичної роботи: фестивалі творчих уроків, методичні ринги, декади, творчі вернісажі, методичні вітальні, тижні молодого спеціаліста, тижні наставника, презентації творчих проектів, методичні турніри, аукціони, ярмарки педагогічних ідей, тренінги, ділові ігри, майстер-класи.

Нових підходів потребує організація виховної роботи у школах-інтернатах області. Виховання дитини у навчальних закладах інтернатного типу – одна з важливих соціальних проблем. Школа-інтернат повинна стати затишною домівкою, де кожен учень почувається господарем, де немає байдужості, де його оточує атмосфера радості, добра, творчості, взаємоповаги, демократичних стосунків усіх членів навчально-виховного процесу на засадах гуманної педагогіки.

Важливими складовими результативності виховного процесу є: врахування унікальності особистості кожної дитини, її індивідуальних особливостей, вивчення потреб, інтересів дітей, забезпечення реалізації їх можливостей, розвиток пізнавальної та творчої активності, заохочення успіхом, організація змістовного дозвілля дітей, спільна діяльність вчителя та учнів на засадах довіри, взаєморозуміння.

Планування виховної роботи у 2010/2011 н.р. варто здійснювати на діагностичній основі згідно з нормативно-правовою базою щодо організації виховного процесу в освітніх закладах, зокрема, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів».

Дієвим та змістовним є той план виховної роботи, який враховує результати діагностування дітей, їх пропозиції щодо проведення заходів, особливості контингенту учнів, традиції закладу, пріоритетні напрямки виховання, традиційні та нетрадиційні форми і методи виховної роботи, актуальні проблеми виховання. Основою виховних заходів має бути діяльнісний підхід, творча новизна, емоційна забарвленість, пізнавально-інформаційний зміст. Виховний вплив педагогів слід спрямувати на формування учнів національної свідомості, людської гідності, поваги до народних звичаїв обрядів, художньо-естетичну освіченість, дбайливе ставлення до власного здоров’я, усвідомлення необхідності у здоровому способі життя, чуйне відношення до людей і довкілля. Розділи плану виховної роботи класних керівників та вихователів обговорюються і затверджуються на засіданні методичного об’єднання.

Доцільно організована позакласна діяльність учнів, участь у виховних заходах, гуртках, клубах за інтересами відкриває великі можливості для самореалізації та розвитку творчого потенціалу учнів.

До активної діяльності учнів у житті школи-інтернату спонукає методично правильно організоване учнівське самоврядування, в якому функція класного керівника, вихователя – консультативна. Важливу роль при цьому відіграють людські якості особистості педагога: чуйність, доброта, щирість, розуміння, милосердя, що дає можливість бути справжнім захисником дитячих сподівань, допомогти кожній дитині досягнути успіху.

Роль учнівського самоврядування у формуванні особистості учня досить суттєва, адже учні беруть участь у вирішенні всіх життєвих проблем закладу, окреслюють завдання та шляхи їх реалізації, вчаться приймати рішення, аналізувати, відповідати за свої дії. Учнівське самоврядування будує свою роботу на принципах відкритості, гласності, активності доступності, системності. У центрі уваги органів самоврядування – виховання бережливого ставлення до шкільного майна, предметів побуту, особистих речей, формування почуття господаря.

Становленню в учнів лідерських, організаторських якостей сприяє навчання у «Школі лідерів», тематику засідань якої планує і здійснює педагог-організатор. Головне у самоврядуванні учнів, щоб кожен усвідомив важливість виконаного завдання, відчув успіх, що, в свою чергу, виховує позитивну самооцінку, почуття впевненості у собі, довіру до людей.

Корекційна спрямованість навчально-виховного процесу в спецшколах-інтернатах зумовлює здійснювати корекційно-відновлювальну, індивідуальну роботу з учнями на основі всебічного обстеження та вивчення стану здоров’я дітей, вад фізичного та (або) розумового розвитку, психіки.

Актуальні питання корекційно-розвиткової, методичної, навчально-виховної роботи заслуховуються на засіданнях методичних об’єднань школи, педагогічних радах.

Перелік питань, рекомендованих для розгляду на методичних об’єднаннях педагогів шкіл-інтернатів

 1. Основні завдання педагогічного колективу щодо розвитку особистості учня, підвищення якості знань у навчально-виховному процесі школи на засадах творчої співпраці учителів, учнів, батьків.

 2. Розвиток інноваційного потенціалу особистості вчителя у методичній роботі школи-інтернату.

 3. Основні напрямки роботи щодо реалізації завдань єдиної науково-методичної проблеми школи у 2010/2011 н.р.

 4. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес школи-інтернату з метою удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня.

 5. Педагогіка співробітництва – ефективний засіб оптимізації навчально-виховного процесу.

 6. Роль внутрішкільного моніторингу у вдосконаленні навчально-виховного процесу.

 7. Гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу у школі-інтернаті.

 8. Формування конкурентоспроможної особистості учня з постійною потребою у самореалізації та самовдосконаленні.

 9. Професійна етика та культура педагогічних стосунків у школі-інтернаті.

 10. Формування життєвих компетентностей учнів, позитивної мотивації щодо залучення їх учнів до учнівського самоврядування.

 11. Особистість педагога – дійовий чинник формування особистості дитини.

 12. Створення системи гармонійного розвитку і саморозвитку особистості учня у виховному процесі школи.

Схожі:

Школи-інтернати Н.І. Полюлях iconСоціальний педагог може працювати в наступних сферах
Сфера освіти: загальноосвітні школи різного типу, школи-інтернати, дитячі будинки, центри дитячої творчості
Школи-інтернати Н.І. Полюлях iconТипова навчальна програма з дисципліни " психологія вищої школи"
Завдання психології вищої школи відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, “Національної Доктрини розвитку освіти в Україні”....
Школи-інтернати Н.І. Полюлях iconНаукові школи науковий напрямок наукової школи
Вплив геодинамічних процесів на формування І нафтогазоносність осадових басейнів”
Школи-інтернати Н.І. Полюлях iconВід творчості вчителя – до творчості учня
Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Середино-Будської районної ради відбувся майстер-клас директора школи...
Школи-інтернати Н.І. Полюлях icon2. Типові навчальні плани початкової школи Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 р. №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи»
Введення в дію Типових навчальних планів початкової школи буде відбуватися поетапно
Школи-інтернати Н.І. Полюлях iconНаукова школа (назва школи)
Керівництво або участь в роботі спеціалізованих наукових рад по захисту докторських дисертацій за профілем наукової школи
Школи-інтернати Н.І. Полюлях iconАкадемія наук вищої школи України
України, засновник І перший президент ан вищої школи України Віталій Іларіонович Стріха. Президій Дії вищої школи України запрошує...
Школи-інтернати Н.І. Полюлях iconСучасні форми роботи із новопризначеними керівниками школи. Анотація
У зв’язку з цим, виникає гостра необхідність підготовки нового покоління управлінців для школи ХХІ століття
Школи-інтернати Н.І. Полюлях iconПоложення про наукові школи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наукова школа колектив професійних вчених, які розробляють під керівництвом керівника школи висунуту ним дослідницьку програму
Школи-інтернати Н.І. Полюлях icon1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р
Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи складаються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи