Методичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році icon

Методичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Скачати 154.16 Kb.
НазваМетодичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Дата28.09.2012
Розмір154.16 Kb.
ТипДокументи

МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР

до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році


У 2009/2010 навчальному році державна підсумкова атестація в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18 02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом МОЕ від 21.12.2009 № 1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року № 39/17334 та відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 p. M 1/9-50 "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році".

Державній підсумковій атестації підлягають ре­зультати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.

У загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня з навчанням російською та іншими мовами націо­нальних меншин поряд з українською мовою (мова і читання) можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з мови навчання (мова і читання).

Формою проведення державної підсумкової атестації в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів є підсумкові контрольні роботи, що про­водяться відповідно до календарного планування.

Атестація результатів навчання з української мови учнів, які почали вивчати її в 3 або 4 класі, здійснюється за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

Бали за атестацію з зазначених навчальних пред­метів виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів, за­тверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 р. № 755.

Метою підсумкових контрольних робіт є визна­чення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці.

Річною підсумковою роботою з української мови (мови навчання) передбачається перевірка мовлен­нєвих умінь учнів (уміння будувати речення, зв'язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів), практичне зас­тосування мовних знань з фонетики, лексики, граматики, орфографії тощо відповідно до держав­них вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів із зазначеного предмета.

Підсумкова контрольна робота з мови склада­ється з восьми завдань різних рівнів складності, серед яких: п'ять тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді, два від­критих завдання, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь, і одне творче - зв'язне висловлювання (5-7 речень) на задану тему (додаток 1).

Підсумкові контрольні роботи з російської мови (мови навчання) укладені за аналогією з підсумковими роботами з української мови (мови навчання)
(додаток 2).

Таку ж структуру мають і підсумкові контрольні роботи з української мови для шкіл з навчанням росій­ською мовою (д о даток 3).

Оцінювання робіт здійснюється таким чином: за кожне правильно виконане тестове завдання зак­ритого типу ставиться один, бал, кожне відкрите завдання оцінюється двома балами (у разі, якщо таке завдання виконане частково, учень одержує один бал); творче завдання — трьома балами: 1 бал -за зміст висловлювання; 1 бал - за грамотність (вра­ховуються орфограми, передбачені навчальними програмами початкової школи); 1 бал - за вислов­лення власної думки.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням польською, молдовською, румунською, кримськотатарською, угорською, болгарською мовами рекомендуємо проводити підсумкові контрольні роботи з української мови та з мови навчання у формі диктанту.

Підсумкова контрольна робота з читання (мова навчання) спрямована на перевірку розуміння змісту прочитаного тексту; обізнаності з колом дитячого читання, доступного цьому вікові; усвідомлення на елементарному рівні літературознавчих понять, необхідних під час аналізу твору; умінь узагальню­вати зміст прочитаного (розкривати головну думку); практичних умінь роботи над текстами різних жан­рів (казкою, оповіданням, віршем, байкою, леген­дою); здатності відчувати роль та красу художнього слова (якими засобами описано ту чи іншу подію, предмети, явища); умінь виконувати творчі зав­дання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного (додаток 4, додаток 5).

Робота складається з тексту для самостійного читання та восьми письмових завдань, п'ять із яких -тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді, два - завдання відкритого типу з короткою відповіддю (на встановлення від­повідності; на встановлення правильної послідов­ності тощо) і одне творче завдання з розгорнутою відповіддю.

Підсумкові контрольні роботи з читання україн­ською мовою (російська мова навчання) мають таку ж структуру, як і роботи з читання (мови навчання) (додаток 6).

Текст віршованої форми може бути менший за обсягом. У такому разі в завданнях передбачено тексти на "дочитування" (д о д а т о к 4 (2), д о д аток 5 (2), додаток 6 (2). Підсумкову контрольну роботу з читання україн­ською мовою та з читання (мовою навчання) у загально­освітніх навчальних закладах (класах) з навчанням польською, молдовською, кримськотатарською, угор­ською, болгарською, румунською мовами можуть укладати методичні об'єднання вчителів початко­вих класів (вчителі у школах з малою чисельністю учнів) за такою ж структурою відповідно до програ­мових вимог.

Усі завдання учні розпочинають виконувати після прочитання тексту.

Тестові завдання закритого типу оцінюються 1 балом. Завдання відкритого типу оцінюються у межах 2 балів за кожне (частково виконане завдання оцінюється 1 балом). Творчі завдання оцінюються З балами з урахуванням змісту викладу, висловлення власної думки, використання засобів виразності мови.

Бали за роботу з читання виставляються без урахування помилок за грамотність.

Підсумкова контрольна робота з математики проводиться у вигляді комбінованої контрольної роботи (традиційної) або роботи, укладеної з тесто­вих завдань різної форми.

Комбінована контрольна робота (традиційна) містить вирази з багатоцифровимй числами на виз­начення порядку дій (з дужками чи без дужок); складені задачі; завдання на порівняння, перетво­рення одних величин в інші; завдання на знаход­ження частини від числа; завдання на застосування геометричного матеріалу тощо (додаток 7(1).

Робота тестового характеру містить 12 завдань. Серед них - завдання таких видів: закриті з вибо­ром однієї правильної відповіді; відкриті на допов­нення; відкриті з вільним викладом відповіді (додаток 7 (2).

Звертаємо увагу на деякі особливості оцінюван­ня підсумкових контрольних робіт із завданнями тестового характеру, а саме: 12 балів ставиться, якщо всю роботу виконано правильно; 10-11 балів-якщо допущено 1-2 помилки у завданнях закритого типу; 7-9 балів - якщо виконано 8-9 завдань, у тому числі завдання змістової лінії "Задачі"; 4-6 балів -якщо виконано 6-7 завдань закритого типу; 2-3 бали - якщо правильно виконано 3-4 завдання закритого типу або 1-2 завдання закритого типу, у тому числі задача.

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт сформовано відповідно до вимог, викладених у ^ Програмах для 1-4 класів середньої загальноосвіт­ньої школи (К.: Початкова школа, 2006).

Рішення про вибір текстів для написання під­сумкових контрольних робіт того чи іншого збірника завдань приймає загальноосвітній навчальний заклад.

Кожна з контрольних робіт проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці.

На проведення кожної роботи відводиться 1 ака­демічна година (шкільний урок). У Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хво­роба, довготривале перебування на лікуванні,

спортивних змаганнях, переїзди в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бу­ти присутніми у визначений час для написання підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію вистав­ляються цим учням за результатами семестрового оцінювання. .

Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.

З навчальних предметів, які підлягають держав­ній підсумковій атестації, при виставленні річної оцінки враховуються також результати підсумкових контрольних робіт.

Просимо звернути увагу на правильність запов­нення розділу "Зведений облік досягнень у навчанні учнів 1-4 класів"класного журналу для 4 класу.№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові учня (учениці)

Оцінки

Інваріантна складова

Варіативна складова

Рішення

педагогічної ради

(дата і номер)

про результати

досягнень у навчанні учня

Мова навчання

Мова навчання (читання)

Українська мова як державна

Друга мова

Іноземна мова

Математика

Я і Україна (Природознавство, Громадянська освіта)

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Трудове навчання

Фізична культура

Основи здоров’я

Риторика

Хореографія
1.

Дорош

Ярослав

Олександрович

1 семестр

9

10

9

9

8

10

10

10

11

12
11

11Переведено до 5 класу. Протокол від 29.05.2010 р.

№97

11 семестр

10

И

10

10

9

10

11

11

И

12

12

12

12Державна підсумкова атестація (4-ті класи)

10

11


10
Річні

10

11

10

10

9

10

11

11

11

12

12

12

122.

Дудко

Катерина

Іванівна

1 семестр

8

9

8

8

8

10

9

9

10

10

И

10

10Переведено до 5 класу. Протокол від 29.05.2010 р. №97

П семестр

9

10

8

8

8

11

10

10

11

11

11

11

11Державна підсумкова атестація (4-ті класи)

9

10

8

8
11
Річні

9

10

8

8

8

11

10

10

11

И

11

11

113.

Варакута

Антон

Олексійович

1 семестр

11

12

10

10

11

12

11

11

11

11

12

Зао

11Переведено до 5 класу. Нагороджено похвальним листом. Протокол від 29.05.2010 р. №97

11 семестр

12

12

И

11

11

12

11

11

11

11

12

Зар

12Державна підсумкова атестація (4-ті класи)

12

12


12
Річні

12

12

11

11

И

12

11

11

И

11

12

Зар

12


Схожі:

Методичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики у 9-х та 11-х класах у загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2009/2010 навчальному році
Методичних рекомендацій мону щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та 11 (12) класах загальноосвітніх...
Методичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році

Методичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури,світової літератури
Про проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури, світової літератури у загальноосвітніх...
Методичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році визначені...
Методичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови І літератури в загальноосвітніх навчальних закладах області в 2009/2010 н р
Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 19. 02. 10 №67 «Про порядок закінчення 2009/2010...
Методичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconРекомендац ії щодо проведення державно ї підсумкової атестації в 9, 11 класах у 2013-2014 н р
Міністерства освіти і науки від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Методичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconІнформація про них буде подана до 20 лютого цього року. Рішення про використання того чи іншого збірника завдань приймає загальноосвітній навчальний заклад. У випускних 9-х класах
Проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році
Методичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconПро порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році
move to 1812-11155
Методичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з біології у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Методичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з хімії у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи