Розділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури icon

Розділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури
НазваРозділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури
Трусов В. П
Дата28.09.2012
Розмір62.5 Kb.
ТипДокументи

Розділ 3. Додатки

3.1. Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури


1. Книги (монографії): (один автор) Прізвище, Ініціали автора. Назва книги / Ініціали, Прізвище автораВидавництво, рік видання. – хх с. (кількість сторінок книги) або С. хх (номер сторінки, з якої взята цитата).

Наприклад: Трусов В. П. Социально-психологические исследования когнитивных процессов / В. П. Трусов – Л., 1980. – 369 с.

2. Книги (монографії): (два-три автори) Прізвище, Ініціали першого автора. Назва книги / Ініціали, Прізвища усіх авторівВидавництво, рік видання. – хх с. (кількість сторінок книги) або С. хх (номер сторінки, з якої взята цитата).

Наприклад: Романовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Романовська, Ю. В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93 с.

^ 3. Книги (монографії): (чотири автори) Назва книги / [Ініціали, Прізвища усіх авторів]Видавництво, рік видання. – хх с. (кількість сторінок книги) або С. хх (номер сторінки, з якої взята цитата).

Наприклад: Синдром «професійного вигорання» та професійна кар'єра працівників освітніх організацій: Гендерні аспекти: навч.: посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти / [Бондарчук О. І., Биховський В. Т., Винославська О. В., Івкін В. М.]; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. – К.: Міленіум, 2006. – 368 с.

^ 4. Книги (монографії): (п'ять і більше авторів) Назва книги / [Ініціали, Прізвища трьох перших авторів та інші]; під ред. Ініціали, Прізвище редактора.Видавництво, рік видання. – хх с. (кількість сторінок книги) або С. хх (номер сторінки, з якої взята цитата).

Наприклад: Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навчальний посібник / [О. М. Пєхота, В.Д. Будак, А.М. Старєва та інші]; за ред. І.А. Зязюна, О.М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.

^ 5. Окремий розділ або стаття з книги: Прізвище, Ініціали автора (першого автора). Назва статті (розділу) / Ініціали, Прізвище (прізвища) автора (авторів). Назва книги / Відповідальний редактор.(або назва журналу) – Видавництво, рік видання. – хх с. (кількість сторінок книги) або С. хх (номер сторінки, з якої взята цитата).

Наприклад: Кон И. С. Отрочество как этап жизни и некоторые психолого-педагогические характеристики переходного возраста / И. С.Кон, Д. И. Фельдштейн // В мире подростка; под ред. А. А. Бодалева – М.: Педагогика, 1980. – С. 16-28.

6. Електронні ресурси: Назва статті [Електронний ресурс] / Ініціали, Прізвища авторів // Назва ресурсу. – рік. – № хх. – С. хх. – Режим доступу до ххххххх: http:// www. адреса сторінки.

Наприклад: Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровків, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – №4. – Режим доступу до журн.: http:// www. nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.


^

3.2. Зразок оформлення титульної сторінки


Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти

Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


^ НАЗВА РОБОТИ

(індивідуальний творчий проект)


Виконаний слухачем курсів

підвищення кваліфікації

вчителів (за фахом)

Прізвище, ім’я, по батькові,

кваліфікаційна категорія

(педагогічне звання),

навчальний заклад


м. Чернівці

Дата проведення курсів
^

3.3. Технологія оцінювання якості індивідуальних творчих проектів слухачів курсів підвищення кваліфікації


Аспекти оцінювання

Шкала оцінювання

^ Само-

оцінка

Експертна оцінка

Загальна оцінка

 1. Оцінка змісту проекту

  1. Актуальність, концепту­альність,об ґрунтованість про­блеми, відповідність завданням сучасної педагогіки

  2. Відповідність мети, зав­дань, плану, результатів обра­ній темі

  3. Реальність та практична чи теоретична цінність

  4. Обсяг та повнота розробки

II. Захист проекту

2.1. Якість доповіді (компо­зиція, логіка, послідовність, аргументованість, чіткість, оригінальність)

2.2. Педагогічна техніка (куль­тура мовлення, почуття часу, утримання уваги аудиторії, артистизм тощо)

2.3. Ерудованість (обсяг та глибина знань з теми, відповіді на питання, загальна культура)

2.4. Методика використання наочних та технічних засобів

ІІІ. Оцінка результатів проекту

3.1. Завершеність, готовність до подальшого застосування

3.2. Якість оформлення результатів3


3


3

3


3


3


3


3


3

3


Всього:

30


Примітка:

Критерії оцінювання виконання або прояву властивості, ознаки за 3-бальною шкалою, а саме:

1бал — низький рівень;

2 бали — середній рівень;

3 бали — високий рівень.
^

3.4. Схема рецензії на індивідуальний творчий проект


1. Актуальність обраної теми.

2. Обсяг і структура роботи.

3. Загальна характеристика поданого матеріалу (наукова новизна, обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, методичне та практичне значення, повнота висвітлення обраної теми та ін.).

4. Особиста точка зору автора на питання, які висвітлюються в роботі.

5. Відповідність вимогам ділового мовлення.

6. Дотримання вимог щодо оформлення списку використаних джерел.

7. Наявність і характеристика додатків.

8. Висновки (критичні зауваження, пропозиції щодо подальшого використання і оцінювання представленої роботи та ін.).

9. Дата перевірки.

10. П.І.Б. викладача, який склав рецензію. Підпис.


Література:


 1. Бирка М.Ф. Використання інформаційно-комп'ютерних технологій в управлінський діяльності директора загальноосвітнього навчального закладу / М.Ф.Бирка // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. Вип. 2. – Чернівці: Черемош, 2010. – С. 62-66.

 2. Бирка М.Ф. Інноваційні засоби навчання / М.Ф.Бирка // Освіта Буковини. – № 19 (91). – 20 травня 2011 р. – (вкладка: наукова діяльність). – С. 1-13.

 3. Бюлетень вищої атестаційної комісії України // 2009. – № 5.

 4. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям. – К., 1995. – 45 с.

 5. Державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Видання офіційне. – К.: Вид-во стандартів, 1996. – 25с.

 6. Ковальчук В.І., Бирка М.Ф. Методичні рекомендації до курсу «Інформаційні технології» у ПТНЗ. Професія – «Кравець» (форма навчання – ТУ) / Василь Ковальчук, Маріан Бирка. – К.: ТОВ «Майстерня книги», 2010. – 136 с.

 7. Петров Ю.А. Культура мышления: метологические проблемы нучно-педагогической работы. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 118 с.

 8. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. - К.:Лібра, 2004. – 344 с.

 9. Положення про випускну роботу слухача курсів підвищення кваліфікації Університету менеджменту освіти. – К.: УМО, 2009. - 8 с.

 10. Професійний розвиток педагогічних працівників: педагогічна андрагогіка: Науково-методичний посібник / За заг. ред. В.І.Пуцова, Л.Я. Набоки. – К., 2007. – 228 с.

 11. Сайти вчителів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://direktor.at.ua/dir/5.

 12. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Ін-т української мови. – 4-те вид., випр. й доп. – К.: Наук. думка, 1993. – 240 с.

Схожі:

Розділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури iconРусскоязычные книги
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації
Розділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури iconПриклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Розділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури iconФорма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
move to 0-3488816
Розділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури iconПриклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дипломах, магістерських бакалаврських та курсових роботах конституція України та кодекси
Конституція України. // Відомості Верховної Ради України. – 1966. – №30. – Ст. 141. – 2005. – №2. – Ст. – 44
Розділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури iconРозділ Структура, зміст, правила оформлення, оцінки та захисту індивідуального творчого проекту слухача курсів підвищення кваліфікації
Творча робота складається зі змісту роботи, вступу, огляду літератури, опису методів І методик, представлення педагогічного досвіду...
Розділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури iconПриклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, І списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська). — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Розділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури iconПриклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, І списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Розділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури iconПриклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Розділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури iconФорма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Розділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури iconФорма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи