Зразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22 icon

Зразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22
НазваЗразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22
Дата17.11.2012
Розмір84.2 Kb.
ТипДокументи

Зразок оформлення статті

УДК 004.05; 510.22


А.В.Шостак, О.В.Верешко

Луцький національний технічний університет

frame1

Зонування міської території за умов невизначеності

frame2

В роботі проведено дослідження … .

frame3

A.Shostak, O.Vereshko. Zonning of municipal territory in order to fuzzy model. Research is in – process conducted … .

frame4

Параметрично нечіткий інтервал S будемо визначати в такий спосіб:

, (1)

де – ядро; і – нижнє і верхнє модальні значення нечіткого інтервалу S; l – неспадна функція; r – незростаюча функція.

Для більшої наочності подамо отримані коефіцієнти на схемі міста Луцька (рис. 1).Рис. 1. Схема економіко-планувальних районів м. Луцька та
коефіцієнтів привабливості

frame5

В нашому випадку, маємо наступні вагові коефіцієнти різних факторів впливу, обчислених на основі емпіричних досліджень (табл. 1):

Таблиця 1

Вагові коефіцієнти різних факторів впливу

Фактор

Вага

0,118

0,109

0,104

0,092

0,108

0,128

frame6

Висновки

Отримані коефіцієнти показали, що вони частково відповідають реальним даним і ринковій вартості житла на даний момент в різних районах міста.

frame7

 1. Сявавко М., Рибицька О. Математичне моделювання за умов невизначеності . - Львів: Українські технології, 2000. -319с.

^ Організаційний комітет


Голова: Божидарнік В.В., д.т.н., проф., ректор ЛНТУ, м. Луцьк,
Україна


Заступник голови: Боярчук Б.А., к.т.н., доц., декан ФБД ЛНТУ,
м. Луцьк, Україна


Члени оргкомітету: Колчунов В.Н., д.т.н., проф., КНАУ, м. Київ,
Україна


Бабич Є.М., д.т.н., проф. НУВГП, м. Рівне, Україна


Савенко В.Я., д.т.н., проф. НТУ м. Київ, Україна


^ Белятинський А.О., д.т.н., проф. НАУ м. Київ, Україна


Зенон Кічка, директор у справах фондів ЄС

ГОЛДІКОМ, м. Острув Великопольські, Польща


Технічні секретарі: Верешко О.В., Фоменко М.С.


Основні терміни та АДРЕСи для реєстрації, пересилання та отримання інформації

 1. Прийом заявок – до 15 лютого 2011 р. бажано по електронній пошті на E-mail: lntu_mbg@ukr.net (тема: ^ “БРДСМ - 2011”) або на адресу: Луцький національний технічний університет, каф. МБГ, вул. Потебні, 56, 43018, м. Луцьк, Україна.

 2. Прийом оргвнесків – до 1 березня 2011 р. грошовим банківським переказом, або по приїзду.

для учасників із України

26001230531400 в АК-К «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 2414821262, МФО 351005 (з поміткою «Конференція») на ім’я Авраменко Валентини Володимирівни.

^ Призначення платежу: Оргвнесок за ……….(ПІБ)

Конференція «БРДСМ - 2011»

 1. Прийом статей – до 1 березня 2011 р. на Е-mail:

lntu_mbg@ukr.net (тема: ^ “БРДСМ - 2011”) або

на адресу: Луцький національний технічний університет, каф. МБГ, вул.Потебні, 56, м. Луцьк, 43018, Україна (з поміткою “БРДСМ - 2011”)

Увага ! Ксерокопія квитанції про сплату оргвнеску, роздрукований екземпляр статті, електронний носій з файлом статті, експертний висновок та рецензія висилаються поштою на вказану адресу.

 1. Прийом повідомлень про участь із вказанням дати та часу прибуття і відбуття – до 15 березня 2011 р.

 2. Оперативний зв’язок за телефонами:+380509242708 (моб.) Ужегова Ольга Анатоліївна


+380957506981 (моб.) Фоменко Марина Сергіївна


^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Луцький національний технічний університет

Київський національний університет

будівництва та архітектури

Національний транспортний університет м. Київ

Національний авіаційний університетм. Київ

Hochschule Ostwestfalen – Lippe

(Lembgo, Deutschland)

Politechnika Lublinska(Lublin, Polska)

Волинська обласна державна адміністрація


^
інформаційне повідомленняМіжнародна

наукова конференція

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ


«бУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ДИЗАЙН СУЧАСНОГО МІСТОБУДУВАННЯ »
7-9 квітня 2011 року


^ УКРАЇНА, ЛУЦЬК

Шановні колеги!

Луцький національний технічний університет, Київський національний університет будівництва та архітектури, Національний транспортний університет, Національний авіаційний університет, Волинська обласна державна адміністрація у квітні 2011 року проводять міжнародну науково-практичну конференцію «^ бУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ДИЗАЙН СУЧАСНОГО МІСТОБУДУВАННЯ» з виданням матеріалів конференції у фаховому збірнику наукових праць (згідно ВАК).


Програма і тематика конференції:

Чотириденна програма конференції передбачає:

 • Пленарні доповіді;

 • Стендові доповіді;

 • Екскурсії Луцьким історико – культурним заповідником та пам’ятними місцями Волині;

 • Інші заходи.Робота конференції буде проходити у вигляді засідань та дискусій за такими напрямками:

 • сучасні проблеми містобудування в Україні. Пріоритети та перспективи розвитку ;

 • сучасні технології та методи розрахунків у будівництві;

 • перспективи розвитку автодорожньої галузі;

 • проблеми міцності та надійності будівельних елементів, конструкцій;

 • теорія і практика формування та реконструкції середовища життєдіяльності людини;


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції. Для цього необхідно вислати на адресу оргкомітету анкету та матеріали статей до 1 березня 2011 року. Матеріали, що надіслані після вказаних термінів не розглядаються.

^ Попередню програму роботи конференції буде надіслано у другому повідомлені та розміщено на сайті ЛНТУ (http://lutsk-ntu.com.ua).

Для відшкодування витрат, пов’язаних з виданням збірника наукових праць та організації екскурсій, встановлено оргвнесок у розмірі, еквівалентному 200 грн. (в т.ч. ПДВ).

Робочі мови конференції: українська, російська, німецька, англійська та польська.

Міжнародна

наукова конференція

^ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ


«бУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ДИЗАЙН СУЧАСНОГО МІСТОБУДУВАННЯ »

7 - 9 квітня 2011 року


Заявка

на участь у конференції

Прізвище

Ім’я

По батькові

Місце роботи та службова адреса


Посада

Вчений ступінь та звання

Адреса доповідача (для листування)


E-mаil:

Теl: Fax:

Інформація про доповідь (назва статті)


Автори:

…………………………………………………..

Необхідні технічні засоби:

проектор_________ комп’ютер _________

Інше_________________________________

Відомості про сплату оргвнеску __________________

Оргвнесок буде внесено при реєстрації

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 1. Наукова стаття обов’язково повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 2. Стаття повинна бути набрана у текстовому редакторі не нижче MS WORD 6.0/7.0 і надрукована тільки на лазерному або струйному принтері на білих листах формату А5 (148210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не менше 5-6 сторінок.

 3. Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле 1,5 см. Від краю до колонтитула верхнього – 1 см, нижнього – 0 см.

 4. Шапка статті: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації – набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається прописними літерами шрифтом Arial Cyr розміром 11 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

 5. Анотації (українською, російською та англійською мовами) повинні містити авторів, назву статті та короткий її зміст і розміщуються на 1 см нижче назви статті, набираються з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.

 6. Основний текст розміщується на 1 см нижче анотацій, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

 7. Для набирання формул застосовувати редактор формул MS WORD (використовувати шрифти: Symbol, Time New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

 8. Якщо в статті наявні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

 9. Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ширини рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під яким розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.

 10. Література подається загальним списком в кінці рукопису згідно з вимогами державного стандарту через 1 см від останнього рядка.

 11. Обов’язково статті пересилати електронною поштою за такою адресою: lntu_mbg@ukr.net

 12. До статті обов'язково додається експертний висновок і дві рецензії: зовнішня і внутрішня. Редакція залишає за собою право направляти статті на додаткову рецензію.

 13. При своєчасній подачі матеріалів збірник наукових праць буде видано до початку конференції.


Статті, що не відповідають вище вказаним вимогам,

до друку не приймаються.

Схожі:

Зразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22 iconЗразок оформлення статті удк 43-3 І.І. Петренко
Анотація мовою оригіналу та ключові слова подаються на початку статті (прізвище, ім’я, по батькові, назва статті, 5–6 рядків змісту...
Зразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22 iconЗразок оформлення статті удк 43-3 І.І. Петренко
move to 1812-11467
Зразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22 iconЗразок оформлення статті
move to 1812-11460
Зразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22 iconУдк 004. 9 Оформлення тез доповідей для публікації в матеріалах міжнародної конференції Автоматика/Automatics 2012
move to 1192-20759
Зразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22 iconЗразок оформлення тексту статті удк: 599. 742. 3+591. 4(477. 64) Морфологічні особливості собаки єнотоподібного
Дослідження собаки єнотоподібного проводились на території Запорізького регіону у 2006-2008 роках. Було встановлено, що адвентивні...
Зразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22 iconЗразок оформлення статті
У статті розглядаються проблеми навчання рідної мови за системою В. Сухомлинського, аналізуються методичні поради вченого щодо активного...
Зразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22 iconЗразок структури статті: удк: дума І. Я. Національний університет „Львівська політехніка”
Проблеми реалізації конкурентної політики на товарних ринках національної економіки
Зразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22 iconВимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу)
Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною...
Зразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22 iconЗразок оформлення статті
Л. О. Бирюкович, А. Н. Степанчук. Исследование термоэмиссионных свойств сплавов системы LaB6-MeB6 (где Me-Ce,Pr,Nd). В работе проведено...
Зразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22 iconЗразок оформлення статті
Л. О. Бирюкович, А. Н. Степанчук. Исследование термоэмиссионных свойств сплавов системы LaB6-MeB6 (где Me-Ce,Pr,Nd). В работе проведено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи