Розпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного icon

Розпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного
Скачати 125.76 Kb.
НазваРозпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного
Дата17.11.2012
Розмір125.76 Kb.
ТипРозпорядження

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 10.06.2011 № 57/розПро проведення конкурсного відбору проектів НД та ДКР, що виконуватимуться з 2012 р.
На виконання наказу ректора НАУ від 10.06.2011 р. №160/од “Про проведення конкурсного відбору проектів НД та ДКР, що виконуватимуться з 2012 р.”, та з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної цінності прикладних досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок державного бюджету


ПРОПОНУЮ:


1. Заступникам директорів інститутів з наукової роботи, деканам факультетів комп’ютерних наук і систем:

- довести до відома науковців університету відомості про проведення Міністерством освіти та науки, молоді і спорту України конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що фінансуватимуться за рахунок державного бюджету починаючи з 2012 року;

- утворити, для проведення попереднього етапу конкурсу, з членів Науково-методично-редакційної ради комісії (у складі 3-7 осіб) для розгляду і аналізу проектів наукових досліджень і розробок, що пропонуються науковцями інституту (Додаток 1, Додаток 2). Комісії мають визначити науковий рівень запропонованих фундаментальних досліджень та практичної цінності прикладних досліджень і розробок, відповідність їх світовим рівням досліджень, можливість впровадження та вплив результатів досліджень (розробок) на підвищення рівня навчального процесу;

- розглянути та обговорити на засіданні Вченої ради інституту (факультету) пропозиції комісії щодо результатів попереднього етапу конкурсного відбору проектів і прийняти відповідне рішення про подання Проектів на конкурс НАУ;

- попередити наукових керівників проектів про обмеження на кількість проектів, які можуть очолювати один науковий керівник (як правило - не більше двох проектів);

- попередити наукових керівників проектів про необхідність дотримання:

- тем проектів у відповідності до пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень та розробок НАУ на 2010-2015 рр., перелік яких розміщений на сайті НАУ в розділі “наука”.

- вимог МОНмолодьспорту України щодо рівня наукового керівництва, згідно з яким керівниками проектів мають бути доктори наук;

- вимог Вченої ради НАУ щодо наявності госпрозрахункових робіт, докторантів та аспірантів у претендентів на бюджетне фінансування НД та ДКР;

- довести до відома наукових керівників проектів про уточнення назв секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОНмолодьспорту України (Додаток 4);

- подати проекти, що пройшли попередній відбір, за встановленими формами до відділу науково-методичного забезпечення діяльності НАУ до 16 червня 2011 р. у 2-х роздрукованих примірниках та на магнітному носієві (дискета 3,5”, CD-R, DVD-R) з витягами з протоколів засідання Ради інституту.


2. Затвердити склад експертів, які здійснюватимуть експертизу проектів зазначених досліджень та розробок (Додаток 3).


3. Секретареві НТР НАУ:

- скласти розклад засідань та організувати засідання НТР з розгляду проектів досліджень і розробок;

- підготувати відповідні документи для подання проектів до МОН України.


4. Начальнику відділу науково-методичного забезпечення діяльності НДЧ Корбут Л.А.:

- організувати проведення наукової експертизи проектів і представити результати на засідання НТР НАУ;

- підготувати відповідні документи та подати їх разом з проектами у МОНмолодьспорту України до 29 червня 2011 р.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою


Проректор університету
з наукової роботи В. Харченко


Додаток 1

Форма


Секція


Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи _______________________________________________________________________


Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:


Назва наукового проекту:


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)


Науковий ступінь учене звання _______


Місце основної роботи


Посада


Робоч.тел., факс: дом. тел. E-mail:


^ Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи).


Проект розглянуто й погоджено рішенням науково-технічної ради НАУ

від «_____» 2011р., протокол № .^ Керiвник проекту


________________________________

Керівник організації

Проректор із наукової роботи НАУ


_______________________________

(підпис)


" "____________2011 р.

(підпис)


" "____________2011 р.

М.П.

^ Секція


ПРОЕКТ

фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету


Назва проекту: (не більше 15 слів)


Код КПКВ 2201020 – «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах»

^ Строки виконання (3 роки): з по

Обсяг фiнансування: тис. грн, зокрема на 2012 рiк:


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)


^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків)

 • об’єкт дослідження;

 • предмет дослідження;

 • загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект;

 • конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, вирішення якої передбачається в проекті.


^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 • мета;

 • задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

 • значимість проекту для отримання нових знань, підтвердження гіпотез, теорій, подальшого використання на практиці.


^ 4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків):

 • аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми;

 • напрацювання авторів проекту в даному напрямі.^ 5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (до 40 рядків):

 • отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо;

 • порівняння очікуваних результатів із результатами світового рівня.


^ 7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

 • при підготовці спеціалістів та магістрів;

 • при підготовці кандидатів та докторів наук;

 • при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях;

 • при підготовці публікацій у виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • при підготовці публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та інші);

 • при підготовці публікацій в журналах з імпакт-фактором;

 • при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом Міністерства);

 • при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;

 • при оформленні охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 3 роки):

 • захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації;

 • перелік монографій за тематикою проекту та їх видавці;

 • перелік підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • публікації у вітчизняних виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • публікації, представлені у наукометричних базах та в журналах з імпакт-фактором;

 • охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва авторського права), ліцензії.
 • ^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

 • назва та зміст етапу;

 • очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності на кожному етапі.


^ 10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ________; кандидати наук ________;

 • молоді учені до 35 років ___________, з них кандидатів ______, докторів ________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти , студенти ______.

Р а з о м :


^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.Додаток 2


Секція


^ Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи ______________________________________________________________________


Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:


Назва наукового проекту:


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)


Науковий ступінь учене звання


Місце основної роботи

Посада

Робоч. тел., факс: дом. тел.:

E-mail:

Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи)


Проект розглянуто й погоджено рішенням науково-технічної ради НАУ

від «_____» 2011р., протокол № .^ Керівник проекту


________________________________

Керівник організації

Проректор із наукової роботи


_______________________________

(підпис)


" "____________2011 р.

(підпис)


" "____________2011 р.

М.П.^ Секція


ПРОЕКТ

прикладного дослідження або розробки за рахунок видатків державного бюджету

Назва проекту:

(не більше 15 слів)


Код КПКВ 2201040 - «Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»


^ Строки виконання (2 роки): з ________________ по ________________


Обсяг фінансування: _______тис. грн., зокрема на 2012 рік: _____________.


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)


^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (РОЗРОБКИ)(до 30 рядків):

 • об’єкт дослідження (розробки);

 • предмет дослідження (розробки);

 • проблема, що вирішується


^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 • мета;

 • практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

 • значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем


^ 4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (до 30 рядків)

 • напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної проблеми;

 • результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту


^ 5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ (до 40 рядків):

 • отримання нових або покращених існуючих технологій;

 • створення макетних або експериментальних зразків;

 • програмних продуктів;

 • методик і методичних рекомендацій;

 • проектів нормативних документів, технічної або технологічної документації;

 • матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо;

 • відповідність наукової та науково-технічної продукції світовому рівню


^ 7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

 • при підготовці спеціалістів та магістрів;

 • при підготовці кандидатів та докторів наук;

 • при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях;

 • при підготовці публікацій у виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • при підготовці публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та інші);

 • при підготовці публікацій в журналах з імпакт-фактором;

 • при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом Міністерства);

 • при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;

 • при оформленні охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності;

 • при продажу ліцензії;

 • при отриманні документів щодо використання результатів у виробничій чи суспільній сферах, проектах нормативних документів, інноваційних проектах, на виставках тощо.


^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 3 роки):

 • захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації;

 • перелік монографій за тематикою проекту та їх видавці;

 • перелік підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • публікації у вітчизняних виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • публікації, представлені в наукометричних базах та в журналах з імпакт-фактором;

 • технічні рішення (офіційно затверджені);

 • ліцензії, охоронні документи за тематикою досліджень і розробок на об’єкти права інтелектуальної власності.


^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

 • назва та зміст етапу;

 • очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності.


^ 10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ; кандидати наук ________;

 • молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти: ; студенти ______.

Р а з о м :


^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.Додаток 3


ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядженням проректор НАУ

з наукової роботи від №


СКЛАД

наукових експертів НАУ, допущених до проведення науково-технічної експертизи запитів на виконання НДР, що фінансуватимуться МОН України з видатків державного бюджету


 1. Азарсков В.М.

 2. Астанін В.В.

 3. Білецький А.Я.

 4. Білокур І.П.

 5. Бєлятинський А.А.

 6. Бойченко С.В.

 7. Бойко І . Ф.

 8. Васильєв В.М..

 9. Дмитрієв С.О.

 10. Зайончковський Г.Й.

 11. Запорожець О. І .

 12. Зіатдінов Ю.К.

 13. Іванов В.О.

 14. Ігнатович С.Р.

 15. Iщенко С.О.

 16. Казак В.М.

 17. Квасніков В.П.

 18. Кіндрачук М.В.

19. Конахович Г.Ф.

20. Конін В.В.

21. Корченко О.Г


22. Кучер О.Г.

23. Куц Ю.В.

24. Литвиненко О. Є.

25. Мелкумян В.Г.

26. Павленко П.М.

27. Поліщук А.П.

28. Прокопенко І. Г.

29. Самков О.В.

30. Сібрук Л.В.

31. Сидоров М.О

32. Синєглазов В.М.

33. Соломєнцев О.В.

34. Тамаргазін О.А.

35. Терещенко Ю.М.

36. Тунік А.А.

37. Філоненко С.Ф

38. Франчук Г.М.

39. Щербак Л.М.

40. Юн Г.М.

41. Юдін О.К.

42. Шутко В.М.

43. Яновський Ф.Й.

Завідуючий відділу НМЗД НДЧ

Л. КорбутДодаток 4


Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства:


 1. Математика

 2. Інформатика та кібернетика

 3. Загальна фізика

 4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

 5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

 6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

 7. Енергетика та енергозбереження

 8. Технології видобутку та переробки корисних копалин

 9. Охорона навколишнього середовища

 10. Механіка

 11. Машинобудування

 12. Приладобудування

 13. Аерокосмічна техніка і транспорт

 14. Технології будівництва, дизайн, архітектура

 15. Біологія, біотехнології, харчування

 16. Хімія

 17. Економіка

 18. Право

 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту

 20. Філософія, історія та політологія

 21. Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації

 22. Дослідження з проблем природничих наук

 23. Ракетно-космічна техніка

Схожі:

Розпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного iconРозпорядження проректора з наукової роботи «Про проведення дослідної експлуатації автоматизованої системи «Держатестація-К» від 21. 09. 2010 року №58/роз, пропоную
«Про затвердження плану-графіку етапів робіт з реалізації проекту «ас держатестація нау» від 31 травня 2010 року №105/од та розпорядження...
Розпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного iconРозпорядження 11. 05. 2012 м. Київ №51/роз Про проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2013 р
Проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2013 р.” та з метою підвищення наукового рівня фундаментальних...
Розпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного iconВід 10. Розпорядження
Про проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2013 р
Розпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного iconДодаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від " " 2011 р. № /роз програма
Смя університету придбати практичні навики складання планів І програм аудитів системи менеджменту; проведення аналізу ситуацій, що...
Розпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного iconДодаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від " " 2011 р. № /роз програма
move to 1155-79666
Розпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного iconДодаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від " " 2011 р. № /роз програма
move to 1155-79669
Розпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного iconРозпорядження " 27 " жовтня 2011 р м. Львів №107 Про проведення Всеукраїнського конкурсу молодих новаторів
...
Розпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного iconРозпорядження "16" лютого 2011 р м. Львів №15 ┌ ┐ Про подання пропозицій щодо можливості проведення
На виконання листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1. 4/18-278 від 31. 01. 2011р та з метою забезпечення якісного...
Розпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного iconРозпорядження "16" лютого 2011 р м. Львів №15 ┌ ┐ Про подання пропозицій щодо можливості проведення
На виконання листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1. 4/18-278 від 31. 01. 2011р та з метою забезпечення якісного...
Розпорядження від 10. 06. 2011 №57/роз Про проведення конкурсного iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок
Оголошую наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 17. 04. 2012 р. №473 «Про проведення конкурсного відбору...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи