Вимоги до оформлення статей icon

Вимоги до оформлення статей
Скачати 44.48 Kb.
НазваВимоги до оформлення статей
Дата30.07.2012
Розмір44.48 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття повинна бути структурована (поділена на розділи з заголовками) і відповідно до вимог ВАК України мати такі елементи:

1) постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3) формулювання цілей статті (постановка
завдання);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напряму.

Статтю подають у редакцію українською мовою, надруковану через 1 міжрядковий інтервал у 2 стовпчики (8,25 см кожний) на білому папері формату А4.

Кожна сторінка повинна бути підписана всіма авторами.

Обсяг статті з рисунками, таблицями, списком літератури, анотаціями – 4–6 повних сторінок.

Статтю необхідно супроводжувати:

1) експертним висновком, завіреним печаткою;

2) рецензією з зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи, завіреною печаткою;

3) індексом УДК з підписом бібліографа-класифікатора і штампом НТБ;

4) відомостями про авторів українською мовою (окремий файл і надрукована сторінка): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (кафедра без скорочень),
напрям наукової діяльності, службова й електронна адреси, службовий і домашній номери телефонів;

5) анотаціями з назвою статті українською й англійською мовами;

6) дискетою зі статтею та відомостями про авторів.

Статтю набирають без абзацного відступу в текстовому редакторі Word for Windows 98 або 2000 шриф-том Times New Roman (кегель 11) у режимі автоматичної розстановки переносів у такому порядку:

1) індекс УДК (зліва, зверху, кегель 11);

2) ініціали, прізвища авторів (справа, відступ зверху 6 пт, кегель 11, малі літери,
напівжирний), науковий ступінь, вчене звання;

3) назва статті (по центру, відступ зверху 6 пт, кегель 11, великі літери, напівжирний);

4) анотації українською та англійською мовами (відступ зверху і знизу 6 пт, зліва і справа 0,5 см, кегель 10, курсив);

5) текст статті в одну колонку;

6) література ( кегель 10);

Відступ заголовків (напівжирний шрифт), таблиць, рисунків від тексту зверху 3 пт, знизу 3 пт.

Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках справа.

Розшифровку літерних позначень величин у формулах подають упідбір.

Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул Microsoft Equation:

1) змінні, латинські літери – курсив, Times New Roman;

2) функції, цифри, українські літери – прямий, Тіmes New Roman;

3) матриці, вектори – напівжирний, прямий, Times New Roman;

4) грецькі літери, символи – прямий, Symbol;

5) розміри: звичайний 11 пт, великий індекс 7 пт, малий індекс 6 пт, великий символ 14 пт, малий символ 11 пт.

Хімічні формули набирають прямим шрифтом.

Рисунки виконують у вигляді растрових зображень у форматах TIFF, JPG, BMP (окремий файл).

Не припустимо використання закладеної графіки Microsoft Word.

Елементи зображення повинні бути якісними (300–600 dpi), чорно-білими, товщина ліній 2 пт.

Деталі ілюстрації нумерують арабськими цифрами (кегель 11), починаючи з цифри 1, без пропусків і повторень або за годинниковою стрілкою, або по горизонталі зліва направо, або по вертикалі зверху вниз.

Написи на рисунках заміняють літерами (кегель 11), а криві позначають цифрами (кегель 11), які роз’яснюються в підписах до рисунків.

Усі рисунки повинні мати підписи, які вирівнюють по центру.

Підписи до рисунків (кегель 10) не допускається групувати з рисунками.

Усі таблиці повинні мати заголовки.

Нумераційний заголовок таблиць (кегель 10, курсив) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці (по центру, кегель 10, напівжирний).

Усі рисунки і таблиці повинні мати посилання в
тексті і бути розташовані після них.

Виклад матеріалу має бути ясним, без повторів, без дублювання в тексті даних таблиць та їхніх заголовків, рисунків та підписів до них.

При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватися Міжнародної системи одиниць (СІ).

У статті необхідно використовувати термінологію, прийняту Державним стандартом. За
науковий зміст викладеного матеріалу і термінологію відповідають автори.

Назва статті повинна бути максимально стислою (до 8 слів, 2 рядка). Ключовим словом у назві статті має бути іменник у називному відмінку.

Абревіатуру розшифровують у тексті статті, починаючи з місця, де вона вперше трапляється.

У літературі (до 10 джерел), яка подається в порядку посилання, обов’язково вказують авторів, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну
кількість сторінок книги, початкову і кінцеву сторінки статті (див. додаток).

Бібліографічні записи повинні бути пронумеровані й мати посилання на джерела в тексті статті в квадратних дужках.

Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

Окремим файлом подаються відомості про авторів статті.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.

Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.


Приклад оформлення основних елементів статті

УДК 656.7.085:657.71(045)

^ ЗАПОРОЖЕЦЬ О.І., д-р техн. наук, проф.

ГЛАДКАЯ Л.А., канд. техн. наук, доц.

МЕТОДИ АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕК

Розглянуто модель аналізу небезпек на основі використання теорії ймовірності для визначення....

___________________________^ Продовження анотації _________________________________________

Considered is the model of safety analysis based on the theory of chancy in order to determine ……..

____________________________Продовження анотації_________________________________________

Постановка проблеми

__________________________________________Текст ____________________________________
^

Аналіз досліджень і публікацій


__________________________________________Текст ____________________________________

Цілі

__________________________________________ Текст______________________________________

Заголовок


__________________________________________Текст ____________________________________

Заголовок


__________________________________________Текст ____________________________________

Висновки


__________________________________________Текст ____________________________________

ЛІТЕРАТУРА


1. Тихонов Є.О., Логінов Г.С. Аналіз фізичних основ лазерного запалювання паливних сумішей / // Вісник НАУ. – К., 2007. – №2. – С. 90-95.


Схожі:

Вимоги до оформлення статей iconПублікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
move to 0-16332437
Вимоги до оформлення статей iconПублікаці я статей вимоги до змісту та оформлення статей
Текст статті повинен відповідати вимогам ваку України, згідно з якими обов’язковими є
Вимоги до оформлення статей iconПублікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
Текст статті повинен відповідати вимогам ваку України, згідно з якими обов’язковими є
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення текстів статей
У тексті статей слід чітко виділяти постановку задачі, елементи новизни І короткі висновки у відповідності до вимог вак україни до...
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення статей
move to 0-7904319
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення наукових статей студентів удк піб, гр

Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення наукових статей студентів удк піб, гр

Вимоги до оформлення статей iconВимоги до статей у
Вимоги до статей у «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія Педагогічні науки: реалії...
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення статей
Стаття виконується в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 (більш нові версії не допускаються)
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення статей
Стаття виконується в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 (більш нові версії не допускаються)
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення наукових статей
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають зазначеним вище вимогам
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи