Правила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету icon

Правила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету
Скачати 410.35 Kb.
НазваПравила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету
Дата30.07.2012
Розмір410.35 Kb.
ТипПравила


Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету


_______________________М. Кулик

„____”________________200 ___ р.


ПРАВИЛА

ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ТА АВТОРЕФЕРАТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


УХВАЛЕНО

на засіданні атестаційної комісії

Національного авіаційного університету

„___” _________ 2009 року, протокол №


Київ 2009

Правила розроблено робочою групою:


Харченко В.П. – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету, голова атестаційної комісії;


Юдін О.К. – д.т.н., доцент, директор Інституту новітніх технологій, заступник голови атестаційної комісії;


Кузнєцова О.Я. – к.т.н., доцент, заступник директора Інституту новітніх технологій;


Марінченко Г.Є. – к.т.н., доцент, начальник навчально-наукового відділу, вчений секретар атестаційної комісії.

^ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Згідно до «Положення про Інститут новітніх технологій Національного авіаційного університету» від 20 січня 2009 року кваліфікаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук Національного авіаційного університету (КННАУ) необхідно оформлювати відповідно до чинних вимог. Вимоги до оформлення кваліфікаційні роботи наведені у «Правилах оформлення кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня КННАУ».

  2. Назва кваліфікаційної роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету дослідження і його завершеність. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Не можна використовувати назви, що починаються зі слів „Дослідження питання...”, „Дослідження деяких шляхів...”, „Деякі питання...”, „Матеріали до вивчення...”. „До питання...” і т. ін., в яких не відбито в достатній мірі суть проблеми.

  3. При написанні кваліфікаційної роботи здобувач повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. Використовуючи в роботі ідеї або розробки, що належать також і співавторам, разом з якими були написані наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у кваліфікаційній роботі. У разі використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело кваліфікаційна робота знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту.

  4. В роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

  5. Роботу на здобуття наукового ступеня КННАУ подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердій палітурці.

^ 2. СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

2.1 Кваліфікаційна робота повинна містити:

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (за необхідністю);

 • вступ;

 • розділи основної частини;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки (за необхідністю).

^ 3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Титульний аркуш кваліфікаційної роботи

Титульний аркуш кваліфікаційної роботи оформлюється відповідно до форми   8.

3.2. Зміст

Зміст подають на початку кваліфікаційної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

^ 3.3. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності)

Якщо в кваліфікаційній роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в кваліфікаційній роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальну розшифровку.

Якщо в кваліфікаційній роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

3.4. Вступ

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні данні для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Далі подають загальну характеристику кваліфікаційної роботи в рекомендованій нижче послідовності.

^ Актуальність теми

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Коротко викладають зв'язок вибраного напрямку досліджень з планами організації, де виконана робота, як з галузевими та (або) державними планами та програмами.

Обов’язково зазначають номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, базових для підготовки та подання кваліфікаційної роботи, а також і роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт.

^ Мета і задачі дослідження

Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як „Дослідження...”, „Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

^ Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага здобувача, оскільки предмет дослідження визначає тему кваліфікаційної роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

^ Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

^ Наукова новизна одержаних результатів

Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих здобувачем особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко і однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до викладу наукового положення у вигляді анотації коли просто констатують, що в кваліфікаційній роботі зроблено те й те, а сутності і новизни положення із написаного виявити неможливо.

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів і та ін. Слід завжди розмежовувати одержані наукові положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку здобувача.

Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є теоретичною основою (фундаментом) вирішеної в роботі наукової задачі або наукової проблеми. Насамперед за це здобувачеві присуджується науковий ступінь.

^ Практичне значення отриманих результатів

В кваліфікаційній роботі, що має теоретичне значення треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в роботі, що має прикладне значення - відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання.

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація.

^ Особистий внесок здобувача

У випадку використання в кваліфікаційній роботі ідей або розробок, що належать співавторам, разом з якими були обліковані наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у роботі та в авторефераті з обов'язковим зазначенням конкретного особистого внеску в ці праці або розробки.

^ Апробація результатів кваліфікаційної роботи

Вказується, на яких наукових конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднені результати досліджень, що включені до роботи.

Публікації

Вказують, у скількох статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, опубліковані результати кваліфікаційної роботи.

^ 3.5. Основна частина

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

В розділах основної частини подають:

 • огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень:

 • виклад загальної методики і основних методів досліджень;

 • експериментальну частину і методику досліджень;

 • відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

 • аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури здобувач окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Називає ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначає своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини роботи.

В другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень. В теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних - принципи дії і характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань.

В наступних розділах з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. Здобувач повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

3.6. Висновки

Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

^ 3.7. Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати у порядку появи посилань у тексті.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Зокрема потрібну інформацію можна одержати із таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления” ДСТУ 3582-97 „Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращсние слов на русском языке. Общие требования и правила”.

З.8. Додатки

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи:

 • проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • протоколи і акти випробувань, впровадження;

 • інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання роботи;

 • ілюстрації допоміжного характеру.^ ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1. Загальні вимоги

Основний текст кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук Національного авіаційного університету викладається державною мовою. Загальний обсяг кваліфікаційної роботи повинен становити до 120 сторінок. Кваліфікаційну роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з використанням текстового редактора Word розміру 14 (Times New Roman Cyr) з міжрядковим інтервалом 1,5. Абзац становить 12 мм, що відповідає 5 символам. Текст кваліфікаційної роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 30 мм, праве – 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє – 20 мм.

У разі необхідності таблиці та ілюстрації можна подати на аркушах формату АЗ.

Всі примірники роботи повинні бути ідентичними. В разі використання здобувачем копіювальної техніки ідентичність усіх примірників роботи повинна бути засвідчена вченою радою інституту.

Шрифт друку повинен бути чітким. Щільність тексту кваліфікаційної роботи повинен бути однаковою.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи недопустимі.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин роботи „ЗМІСТ”, „ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, „ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 2 інтервали.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу роботи, визначеного Порядком, не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: „1. ВСТУП” або „Розділ 6. ВИСНОВКИ1”. Номер розділу ставлять після слова „РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: „2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: „1.3.2.”(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в кваліфікаційній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках кваліфікаційної роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:

Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в кваліфікаційній роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу).

Якщо в кваліфікаційній роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: „Продовження табл. 1.2”.

Формули в кваліфікаційній роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова „Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ....

2. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова „Примітка” ставлять крапку.

3. Ілюстрації

Ілюструють кваліфікаційні роботи, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропуском ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи:

 • Найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом „Рис.”;

 • Порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами;

 • Тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислого характеристикою зображеного; будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

Приклад:

Рис. 1.24. Схема розміщення елементів касети:

1 - розмотувач плівки;

2 - сталеві ролики;

Основними видами ілюстративного матеріалу в кваліфікаційних роботах є: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік.

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках „(рис. 3.1)” або зворот типу: „...як це видно з рис 3.1” або „... як це показано на рис. 3.1”.

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання мікрофільмування). Ілюстрації виконують чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.

У кваліфікаційній роботі слід застосовувати лише штрихові ілюстрації і оригінали фотознімків.

Фотознімки розміром, меншим за формат А4, наклеюють на стандартні аркуші білого паперу формату А4.

4. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

^ Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Назва таблиці
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку кваліфікаційної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

5. Формули

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під очною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і звернене в сторону номера.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.

Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.

^ 6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

При написанні кваліфікаційної роботи здобувач повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в кваліфікаційній роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена кваліфікаційна робота.

Посилання в тексті кваліфікаційної роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Якщо в тексті кваліфікаційної роботи необхідно зробити посилання на складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах розділів давати посилання на особисті наукові праці здобувача (принаймні ті, перелік яких наведено в авторефераті).

Посилання на ілюстрації кваліфікаційної роботи вказують порядковим номером ілюстрації наприклад, „рис 1.2”.

Посилання на формули кваліфікаційної роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад „...у формулі (2.1)”.

На всі таблиці кваліфікаційної роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово „таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: „...в табл.1.2”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово „дивись”, наприклад „див. табл. 1.3”.

^ 7. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела необхідно розміщувати у порядку появи посилань у тексті

Відомості про джерела, включені до списку необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна одержати із таких стандартів ГОСТ 7.1-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления” ДСТУ 3582-97 „Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращсние слов на русском языке. Общие требования и правила”.

8. Додатки

Додатки оформлюють як продовження кваліфікаційної роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті кваліфікаційної роботи. До додатків також входять роздруковані програмні документи формату А4 (розрізані), їх включають до загальної нумерації сторінок роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках кваліфікаційної роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток_____” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1) - перша формула додатка А.


^ АВТОРЕФЕРАТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1. Загальні вимоги до автореферату

Написання автореферату - заключний етап виконання кваліфікаційної роботи перед поданням її до захисту. Призначення автореферату - широке ознайомлення наукових працівників з методикою дослідження, фактичними результатами і основними висновками кваліфікаційної роботи. Автореферат друкують державною мовою.

Автореферат має досить ґрунтовно розкривати зміст роботи, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої нема в роботі.

^ 2. Структура автореферату

Структурно автореферат складається із загальної характеристики роботи, основного змісту, висновків, списку опублікованих автором праць за темою кваліфікаційної роботи і анотацій українською, російською та англійською мовами.

Загальна характеристика роботи, що подається в авторефераті, має відповідати наведеним у вступі до кваліфікаційної роботи її ознакам. Недоцільно використовувати рубрики, не рекомендовані у вимогах до змісту цих ознак. Заголовки рубрик не треба виділяти в окремі рядки, достатньо вирізнити їх жирним шрифтом або курсивом і розмістити в підбір із текстом. Крім того, вказують структуру кваліфікаційної роботи, наявність вступу, певної кількості розділів, додатків, повний обсяг кваліфікаційної роботи в сторінках, а також обсяг, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кількості), список використаних літературних джерел (із зазначенням кількості найменувань) В основному змісті стисло викладається сутність кваліфікаційної роботи за розділами. Цей розділ повинен дати повне і переконливе уявлення про виконану роботу.

Якщо вступна частина автореферату дає змогу скласти лише загальне враження про кваліфікаційної роботи, то основна, яка і є власне реферативною, дає більш повне уявлення про її зміст і побудову. У цій частині автореферату важливо показати, як були отримані результати, продемонструвати хід дослідження, викласти сутність використаних методів, навести дані щодо їх точності і трудомісткості, описати умови і основні етапи експериментів. Нюанси висвітлення змісту кваліфікаційної роботи можуть розрізнятися залежно від наукової галузі, теми та інших факторів. Проте у всіх випадках до автореферату доцільно вводити насамперед висновки і кінцеві результати. ,

Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної роботи, яка повинна відповідати загальним висновкам кваліфікаційної роботи. Вони починаються з формулювання наукової задачі або проблеми, за вирішення якої здобувач претендує на присудження наукового ступеня.

Сформульована наукова задача або проблема вельми тісно пов'язується з назвою кваліфікаційної роботи, метою роботи і основними науковими положеннями, що захищаються в кваліфікаційній роботі. Це ніби наукова «формула», згусток отриманої наукової новизни. Звичайно формулювання починається так: "У кваліфікаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в...". Далі треба вказати, якою саме є наукова задача або проблема, як вона вирішена і для чого в кінцевому розумінні (прикладному плані) вона призначена. Після формулювання вирішеної наукової задачі у висновках викладають головні наукові і практичні результати роботи. Вони тісно пов'язані з науковими і прикладними положеннями, викладеними в загальній характеристиці роботи.

Кожен науковий і прикладний висновок треба формулювати чітко і конкретно (однозначно). Формулювання віддзеркалює суть і новизну зробленого. Але тут не можна доходити до рівня анотації. Наукові висновки подають звичайно ширше, ніж формулювання наукових положень, які захищаються.

Прикладні (практичні) висновки повинні містити принцип або основу використання того чи іншого результату.

Суть автореферату полягає у точній відповідності змістові кваліфікаційної роботи, а його зміст - дає повне уявлення про наукову цінність і практичну значущість кваліфікаційної роботи.

Список опублікованих праць здобувача за темою кваліфікаційної роботи подають відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць і прізвищ усіх співавторів. Опубліковані праці, котрі розкривають основні положення кваліфікаційної роботи, включають до списку в такому порядку: статті у наукових фахових виданнях, тези доповідей.

3. Анотації

На останніх сторінках автореферату розміщують анотації українською, російською та англійською мовами.

Анотації складаються за формою, яка мас такий зміст:

 • прізвище та ініціали здобувача;

 • назва кваліфікаційної роботи;

 • вид кваліфікаційної роботи (рукопис);

 • науковий ступінь;

 • науковий напрямок;

 • установа, де відбудеться захист;

 • місто, рік;

 • основні ідеї, результати та висновки кваліфікаційної роботи.

Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів.

Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображувати поза контекстом основний зміст наукової праці. Загальна . кількість ключових слів повинна .бути не меншою трьох і не більшою десяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому.

^ 4. Оформлення автореферату

Примірники автореферату, які здобувач подає до вченої ради разом з іншими документами та кваліфікаційну роботу, друкують за тими ж правилами, які встановлені для друкування кваліфікаційної роботи, із врахуванням певних особливостей.

За обсягом автореферат (без обкладинки і анотацій) не може перевищувати 16 аркушів формату А5 при друкуванні через 1,0 інтервал з використанням текстового редактора Word розміру 10 (Times New Roman Cyr). Текст автореферату кваліфікаційної роботи слід друкувати з обох сторін аркуша, залишаючи поля: ліве − 20 мм, праве − 20 мм, верхнє − 20 мм, нижнє − 20 мм

Лицьова сторона обкладинки автореферату оформлюється відповідно до форми 10.

Зворотна сторона обкладинки автореферату оформлюється відповідно до форми 6.

Автореферат не має титульного аркуша.

Номери сторінок проставляються в центрі верхнього берега сторінки. Нумерація починається з цифри 1 на першій сторінці, де міститься загальна характеристика роботи.

Структурні частини автореферату не нумерують, їх назви друкують великими літерами симетрично тексту.

5. Видання автореферату

Автореферат кваліфікаційної роботи виготовляють друкарським способом у вигляді брошури кількістю 30 примірників.


^ ОФОРМЛЕННЯ ВІДГУКУ ЕКСПЕРТА

Рецензент на основі вивчення кваліфікаційної роботи та праць здобувача, опублікованих за темою кваліфікаційної роботи, висвітлює у відгуку такі обов'язкові питання, як актуальність обраної теми, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у роботі, їх достовірність і новизну, повноту їх викладу в опублікованих працях. У відгуку подаються зауваження щодо змісту кваліфікаційної роботи та висновок щодо її відповідності встановленим вимогам.

Визначаючи актуальність теми, доцільно вказати на її зв'язок з державними чи галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки тощо.

Оцінка обґрунтованості наукових положень кваліфікаційної роботи, їх достовірності й новизна повинна бути об'єктивною та відбивати як позитивні, так і негативні сторони праці, зокрема рецензент має наголосити на ключових проблемах, звернути увагу на висновки й твердження, що викликають сумніви й можуть слугувати підґрунтям дискусії під час доповіді. Рецензент оцінює висновки здобувача щодо значення його праці для науки й практики та вказує можливі конкретні шляхи використання результатів дослідження. У відзиві рецензент також повинен оцінити зміст кваліфікаційної роботи, її завершеність в цілому й викласти зауваження щодо її оформлення.

Рецензент повинен дати також оцінку ступеня викладення результатів роботи у публікаціях.

Якщо рецензент встановив брак новизни або недостатню обґрунтованість висновків роботи, її низьку наукову й практичну цінність, виявив помилки або порушення вимог щодо оформлення кваліфікаційної роботи (запозичення чужих праць без посилань, невідповідність змісту кваліфікаційної роботи науковим працям і т. ін.), у відзиві мають бути вказані конкретні причини, через які здобувачеві не може бути присуджено науковий ступінь.

У позитивному відзиві рецензент повинен вказати, що кваліфікаційна робота є завершеною працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову задачу суттєвого значення для певної галузі науки; або в якій отримані нові науково обґрунтовані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що в сукупності є суттєвими для розвитку конкретного напрямку певної галузі науки.

Якщо оцінка кваліфікаційної роботи позитивна, відгук рецензента подається у одному примірнику, якщо негативна - у двох примірниках.

Відгуки повинні бути особисто підписані рецензентом і засвідчені печаткою установи, де працює рецензент.

Термін подання відгуку - один місяць з дня одержання рецензентом кваліфікаційної роботи та ксерокопій наукових публікацій здобувача.

Копії письмових відгуків рецензентів видають здобувачеві не пізніше як за п’ять днів до проведення кафедрального засідання (семінару).

^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ

ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Облікова картка здобувача (форма 3).

 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та відомостями, чинними на час прийняття кваліфікаційної роботи до розгляду.

 3. Копії дипломів про вищу освіту. У разі зміни здобувачем прізвища додається копія документа про зміну прізвища.

 4. Відгук наукового керівника засвідчений печаткою.

 5. Відгуки експертів, засвідчені печаткою.

 6. Витяг з протоколу розширеного засідання кафедри НАУ щодо рекомендації кваліфікаційної роботи до присудження наукового ступеня КННАУ (форма 4).

 7. Заява на ім’я голови Вченої (Наукової) ради інституту з проханням прийняти кваліфікаційну роботу до розгляду, в якій необхідно зазначити чи вперше розглядається ця робота (форма 5).

 8. Лист підтримки кваліфікаційної роботи членами Вченої (наукової) ради інституту НАУ, затверджений на засіданні Вченої (Наукової) ради інституту засвідчений печаткою Інституту НАУ (форма 6).

 9. Висновок Вченої ради інституту НАУ щодо присудження наукового ступеня КННАУ засвідчений печаткою Інституту НАУ (форма 7).

 10. Висновок атестаційної комісії НАУ (оформлює атестаційна комісія).

 11. Перелік наукових праць, затверджений вченим секретарем університету та засвідчений печаткою НАУ (форма 11 ).

 12. Перераховані у кваліфікаційній роботі статті (відбитки або копії), матеріали доповідей (копії) – в одному примірнику.

 13. Автореферат кваліфікаційної роботи (30 примірників), підписаний на першій сторінці автором. Автореферат повинен бути надрукований державною мовою.

 14. Кваліфікаційна робота, оформлена згідно з чинними вимогами в двох примірниках.

 15. Опис документів які є у справі засвідчений печаткою Інституту НАУ (форма 12).


Атестаційна справа супроводжується компакт-диском (CD-R) з файлом кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук НАУ та файлами атестаційної справи (документи оформлюються в Microsoft Word 98, 2000, XP).


Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок.


Послідовність розміщення документів в атестаційній справі повинна відповідати їх нумерації в даному переліку.

Форма 1

^ ОБКЛАДИНКА ШВИДКОЗШИВАЧА АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА

НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК НАУ


МИНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

^ АТЕСТАЦІЙЦНА СПРАВА

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

громадянина __________________________________________________________

(назва країни, громадянином якої є здобувач, у родовому відмінку)

здобувача наукового ступеня кандидата ________________________наук НАУ

(галузь)

Назва кваліфікаційної роботи ________________________________________ _________________________________________________________________

№ справи______________________________________

(заповнюється атестаційною комісією НАУ)


Рік

Форма 2

^ ПЕРШИЙ ЛИСТ ДО АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК НАУ


Атестаційна справа здобувача наукового ступеня кандидата_____наук НАУ

(галузь)

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)

___________________________________________________________________

(назва кваліфікаційної роботи)

Науковий керівник ___________________________________________________

(ступінь, звання, П.І.Б., посада)

Лист підтримки кваліфікаційної роботи затверджено Вченою (Науковою) радою інституту ______________________________від “___”_____20__ р., протокол №___.

(назва інституту НАУ)

Голова Вченої (Наукової)

ради _________________ ___________ __________________

(назва інституту НАУ) (підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар Вченої (Наукової)

ради ___________ __________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

Форма 3

^ ОБЛІКОВА КАРТКА ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК НАУ

Рішення про присудження

________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові у давальному відмінку)

наукового ступеня кандидата наук НАУ з ___________________________наук

(галузь)

на підставі прилюдного захисту кваліфікаційної роботи ___________________________________________________________________

(назва роботи)

___________________________________________________________________

у вигляді рукопису у Вченій (Науковій) раді інституту___________________

(назва інституту НАУ)

прийнято „____”____________________200___ p., протокол № __.

Справа №

19____ р. народження

(прізвище, ім'я, по батькові)

громадянин_________________________________________________________

(вказується назва країни, громадянином якої є здобувач)

освіта вища: закінчив у 20___ р.__________________________________________

(назва навчального закладу)

за спеціальністю____________________________________________________

(за дипломом)

Працює в ______________________________________________

(посада) (назва інституту, факультету, кафедри НАУ)

з 20___ р. до теперішнього часу.

Науковий керівник __________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь,

___________________________________________________________________

вчене звання, місце роботи, посада)

Здобувач має _____опублікованих праць за темою кваліфікаційної роботи, з них _______праць написано без співавторів, _____статей в провідних наукових фахових виданнях, _____авторських свідоцтв на винаходи. Рецензенти:________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю,

__________________________________________________________________

вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада)


дав відгук із зауваженнями: ______________________;

(негативний, позитивний) (наводяться)

Зауваження, які були надані під час попереднього розгляду кваліфікаційної роботи на розширеному засіданні кафедри:______________________________

(наводяться)

Загальна кількість присутніх на розширеному засіданні кафедри____________

(назва кафедри

____________ - _______

повністю)


«Підтримали роботу» _______присутніх.

«Не підтримали роботу»______ присутніх.

«Не брали участі у обговоренні»____ присутніх.

Зауваження, які надали члени Вченої (Наукової) ради інституту під час попереднього розгляду кваліфікаційної роботи: ________________________

(наводяться)

Загальна кількість членів Вченої (Наукової) ради інституту ________

Кількість членів Вченої (Наукової) ради інституту, які взяли участь у попередньому розгляді кваліфікаційної роботи: ________.

«Підтримали роботу» _______членів ради.

«Не підтримали роботу»______членів ради.

«Не брали участі у обговоренні»____ членів ради.


^ Форма 4

ВИТЯГ

з протоколу № _____ розширеного засідання

__________________________________________________________ НАУ

(назва кафедри, інституту)


від „___”__________200___р.


ПРИСУТНІ: _________________________________________________________

(науковий ступінь, звання, П.І.П.)


СЛУХАЛИ: кваліфікаційну роботу ______________________________________

(П.І.Б. здобувача в родовому відмінку)

на тему ______________________________________________________________

(назва роботи)

_____________________________________________________________________

на здобуття наукового ступеня кандидата _______________________ наук НАУ.

(галузь)

УХВАЛИЛИ: на підставі прилюдного голосування: „за” - ___чол., „проти”___ чол., „утримались” ___ чол., всього приймали участь в голосуванні ___ чол.

рекомендувати кваліфікаційну роботу ____________________________________

(П.І.Б. здобувача в родовому відмінку)

на тему ______________________________________________________________

(назва роботи)

_____________________________________________________________________

до розгляду Вченою радою _________________________________________НАУ (назва інституту)

на предмет присудження наукового ступеня кандидата ____________ наук НАУ

(галузь)

терміном на 5 (п’ять) років від дня затвердження Вченою радою НАУ.


Голова ___________ ______________

(підпис) (П.І.Б.)


Секретар ____________ ______________

(підпис) (П.І.Б.)


Форма 5


Голові Вченої ради

__________________________

(назва інституту НАУ)

Національного авіаційного

університету

__________________________

(П.І.П.)

здобувача наукового ступеня

кандидата наук НАУ

__________________________

(П.І.П.)


ЗАЯВА


Прошу Вас прийняти до розгляду кваліфікаційну роботу на тему______________________________________________________________

(назва роботи)

на здобуття наукового ступеня кандидата _____________наук Національного

(галузь)

авіаційного університету.

Тема роботи затверджена на засіданні кафедри_______________________

(назва кафедри,

_______________, протокол №_____ від ____________200__ року.

інституту НАУ)

Науковим керівником призначено__________________________________

(ступінь, звання, П.І.Б., посада)

До розгляду кваліфікаційна робота подається вперше.


_______________ /_______________/

(підпис) (П.І.Б. здобувача)


„____”_____________200___р.


Форма 6
^

ЛИСТ ПІДТРИМКИ


КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ЧЛЕНАМИ ВЧЕНОЇ (НАУКОВОЇ) РАДИ

________________________ НАУ

(назва інституту)

здобувача __________________________________________ на здобуття

(П.І.Б.)

наукового ступеня кандидата наук НАУ з ____________________наук

(галузь)


№ п/п

Прізвище, ім'я,

по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

підтримую

не підтримую

Підпис
Загальна кількість членів Вченої (Наукової) ради інституту ______.


Кількість членів Вченої (Наукової) ради інституту, які взяли участь у попередньому розгляді кваліфікаційної роботи: ________.

«Підтримали роботу» _______членів ради.

«Не підтримали роботу»______членів ради.

«Не брали участі в обговоренні»______членів ради.


Затверджено на засіданні Вченої (Наукової) ради ______________________

(назва інституту НАУ)

Протокол №____ від “___” __________ 20__р.


Голова Вченої (Наукової) ради інституту _______ _________

(підпис) (П.І.Б.)


Вчений секретар

Вченої (Наукової) ради інституту _______ __________

(підпис) (П.І.Б.)


Печатка Інституту НАУ дата

^ Форма 7

ВИСНОВОК

Вченої (Наукової) ради ________________________________НАУ

( назва інституту)


Вчена (Наукова) рада _________________________________ НАУ, розглянувши

( назва інституту)

кваліфікаційну роботу _________________________________________________

(П.І.Б. здобувача в родовому відмінку)

на тему ______________________________________________________________

(назва роботи)

_____________________________________________________________________

на здобуття наукового ступеня кандидата ________________________ наук НАУ

(галузь)

на підставі прилюдного голосування: „за” - ___членів ради, „проти”___ членів ради, „утримались” ___ членів ради, всього приймали участь в голосуванні ___ членів ради

ПОСТАНОВИЛИ: кваліфікаційна робота ________________________________

(П.І.Б. здобувача в родовому відмінку)

на тему ______________________________________________________________

(назва роботи)

повністю відповідає вимогам, а _________________________________________

(П.І.Б. здобувача)

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата ____________ наук НАУ

(галузь)

терміном на 5 (п’ять) років від дня затвердження Вченою радою НАУ.


Затверджено на засіданні

Вченої (Наукової) ради ______________________________________________

(назва інституту НАУ)

Протокол №____ від “___” __________ 20__р.


Голова Вченої (Наукової)

ради інституту ___________ ______________

(підпис) (П.І.Б.)

Вчений секретар Вченої (Наукової)

ради інституту ____________ ______________

(підпис) (П.І.Б.)


Печатка Інституту НАУ дата


Форма 8

^ ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Назва інституту, факультету, кафедри НАУ,

в якій виконана кваліфікаційна робота

На правах рукопису

Прізвище, ім’я, по батькові

Індекс УДК

Назва кваліфікаційної роботи

Науковий напрямок

Кваліфікаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата

_________________________________наук НАУ

(галузь)

Науковий керівник

____________________

(Прізвище, ім'я, по батькові,

науковий ступінь, вчене звання)

Київ – рік


Форма 9

^ ОБКЛАДИНКА АВТОРЕФЕРАТУ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Назва інституту НАУ, Вчена (Наукова) рада якого прийняла кваліфікаційну роботу до захисту

Прізвище, ім’я, по батькові

Індекс УДК

Назва кваліфікаційної роботи

Науковий напрямок

Автореферат

кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата

__________________________________наук НАУ

(галузь)

Київ – рік

Форма 10

^ ЗВОРОТНІЙ БІК ОБКЛАДИНКИ АВТОРЕФЕРАТУ


Кваліфікаційною роботою є рукопис

Робота виконана в ________________________________________________

(назва інституту, факультету, кафедри НАУ)


Науковий керівник _____________________________

(науковий ступінь)

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________

(місце роботи, посада)


Рецензент ___________________________________________________________________(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, __________________________________________________________________

посада)


Захист відбудеться „____”__________200__р. о _____годині на засіданні Вченої (Наукової)ради _______________________________________________

(назва інституту НАУ)


З кваліфікаційною роботою можна ознайомитись в корп. 1 кімн. 330 НАУ

Вчений секретар

Вченої (наукової)ради

інституту НАУ ______________ _________________

(підпис) (Прізвище, ініціали)
^

Форма 11

С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць


_______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

№ п/п

Назва*

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6
Здобувач


Список ЗАВІРЯЮ:


Керівник підрозділу ______________________________________

(завідувач кафедри, начальник відділу, тощо)


Секретар вченої ради

“___” ______________ _____р. _________ _________________ (підпис) (Прізвище, ініціали)

Гербова печатка дата

__________________________

*Мовою оригінала публікації


Форма 12

^ ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ Є В АТЕСТАЦІЙНІЙ СПРАВІ

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)
п/п

Назва документа

Кількість аркушів

Порядкові номери аркушів документів в справі (__ по___)

До опису внесено _____ документів на ___ аркушах


Вчений секретар Вченої (Наукової)

ради інституту_____________________ __________ ___________________

(назва інституту НАУ) (підпис) (прізвище, ініціали)


Печатка Інституту НАУ Дата


Схожі:

Правила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету iconПорядок прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук
Здобувачі наукового ступеня кандидата наук прикріплюються до кафедр університету, які мають аспірантуру з відповідних спеціальностей,...
Правила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету iconЗатверджую Проректор з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка" проф. З. Г. Піх " " 201 р. (Печатка установи) витя г
Форма витягу розроблена для здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук
Правила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету iconЗатверджую Проректор з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка" проф. З. Г. Піх " " 201 р. (Печатка установи) витя г
Форма витягу розроблена для здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук
Правила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету icon«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України
«…», подану на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) (галузь) наук за спеціальністю (шифр і назва спеціальності)
Правила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету iconМіносвіти затвердило вимоги до монографій кандидатів наук
Профільним відомством внесено зміни до наказу "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата...
Правила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету iconМетодичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології»
Вимоги до змісту, структури та правила оформлення матеріалів дипломної роботи
Правила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету iconЗварич юрій володимирович асистент
Українського державного лісотехнічного університету (1998). 1999-2001 рр старший лаборант кафедри лісівництва. У 2004 році закінчив...
Правила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету iconОБ’ява 25 січня 2013 р о 12 год. 30 хв
Д 26. 829. 02 Національного університету фізичного виховання і спорту України відбудеться захист дисертацій на здобуття наукового...
Правила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету iconПорядок присудження наукового ступеня «Кандидата наук Національного авіаційного університету»
Науковий ступінь кннау присуджується рішеннями відповідних вчених рад інститутів нау на підставі фахового розгляду кваліфікаційних...
Правила оформлення кваліфікаційної роботи та автореферату кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук національного авіаційного університету iconВ м. Нікополь Дніпропетровської обл в 2007 р закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, І отримав диплом
В квітні 2010 р захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. З 2011 р асистент кафедри...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи