Національній авіаційний університет державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни icon

Національній авіаційний університет державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни
Скачати 179.03 Kb.
НазваНаціональній авіаційний університет державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни
Дата30.07.2012
Розмір179.03 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНІЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Державної

Служби спеціального зв’язку та

захисту інформації України

_______________ О.П. Скриник

«___» _____________ 2010_ р.


ЗАТВЕРЖДУЮ

Ректор Національного авіаційного університету


_______________ М.С. Кулик

«___» _____________ 2010 р.
^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Курсу підготовки та підвищення кваліфікації

«Організація комплексної системи захисту інформації згідно з національними стандартами»


Київ-2010

Курс підготовки та підвищення кваліфікації експертів розрахований на 40 годин (5 днів) аудиторних занять, в тому числі:

 • лекцій - 28 (56)год.;

 • практичних – 12 (24) год.

Залік проводиться - на 5 (10) день занять після прослуховування всього курсу.

1 Мета та задачі курсу

1.1 Основна мета навчального курсу

Основна мета цього курсу спрямована на підготовку та підвищення кваліфікації:

 • експертів - фахівців у сфері захисту інформації, що задіяні в організації та проведенні державної експертизи комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) на основі новітніх технологій оцінювання інформаційних систем, продуктів і технічних рішень, спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки, та сучасних принципів організації КСЗІ для різних класів інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем;

 • фахівців, що працюють у сфері захисту інформації і займаються розробкою, побудовою та експлуатацією КСЗІ.

Згідно «Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту

інформації» (пункт 2.6), затвердженого ДССЗЗІ України від 16.05.07 № 93, та НД ТЗІ 1.4-001 -2000 «Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі» (пункт 11.5), фахівці, які беруть участь у створенні КСЗІ, повинні мати спеціальну технічну освіту (вищу, середню спеціальну, спеціальні курси підвищення кваліфікації у галузі ТЗІ тощо), практичний досвід роботи у цій сфері, володіти навичками розробки, впровадження, перевірки та експлуатації КСЗІ і засобів захисту інформації, а також реалізації організаційних, технічних та інших заходів із захисту інформації. Вони також повинні володіти знаннями та вміннями застосовувати нормативно-правові документи, що відносяться до сфери захисту інформації.

Для забезпечення виконання вимог державних нормативно-правових документів щодо створення КСЗІ створюється цей навчальний курс, який складається із 5 модулів, що містять як аудиторні заняття (лекційні та семінарські), так і практичні демонстраційні заняття.

^ 1.2 Головна задача навчального курсу - навчити слухачів курсів - спеціалістів державних відомств, підприємств, установ та організацій різних форм власності, котрі відповідно до їхніх службових обов'язків відповідальні за виконання заходів із захисту інформаційних ресурсів, організації та проведенню випробувань та експертиз КСЗІ, вмінню планувати, координувати та здійснювати заходи із забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах згідно з вимогами державних нормативно-правових документів.

^ По закінченні курсу слухачі знатимуть:

  1. класифікацію та основні характеристики сучасних інформаційно- телекомунікаційних систем, що різняться архітектурою побудованих у них систем захисту інформації;

  2. особливості побудови, експлуатації та експертизи КСЗІ для різних типів інформаційно-телекомунікаційних систем;

  3. нормативно-правову базу, що використовується для створення, введення в дію, супроводження, організації та експертизи КСЗІ;

  4. особливості використання послуг безпеки та функціональних профілів захищеності інформації в автоматизованих системах;

  5. технологію розробки політики безпеки інформаційних ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем;

  6. порядок створення документів, необхідних для побудови та експлуатації КСЗІ в інформаційно-телекомунікаційних системах;

  7. порядок створення організаційно-розпорядчих та організаційно- технічних документів необхідних для побудови та експлуатації КСЗІ;

  8. порядок організації і проведення первинної, додаткової та контрольної експертизи КСЗІ в інформаційно-телекомунікаційних системах різних класів;

  9. порядок оформлення та подання звітних документів за результатами експертизи.

^ 1.3 Організація навчального процесу

Курс підготовки та підвищення кваліфікації експертів складається з п'яти змістовних модулів, основними видами занять в яких є лекції та практичні заняття. Заняття проводяться групами від 15 до 20 слухачів.

Теоретичний матеріал, що викладається під час лекційних занять, обговорюється та конкретизується на практичних заняттях і закріплюється під час написання відповідних контрольних тестів. Індивідуальна робота слухачів полягає у вивченні лекційного матеріалу, практичній роботі з моделювання процесів, пов'язаних з розробкою, експлуатацією та експертизою КСЗІ, у т.ч. і на комп'ютері. Контроль за практичною роботою здійснюється при співбесідах та за допомогою спеціалізованих тестів. Під час лекцій та практичних занять активно застосовуються найсучасніші технічні засоби навчання.

Після закінчення навчання слухачі одержують свідоцтво встановленого зразка про проходження курсів підвищення кваліфікації за спеціальністю «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер модуля
Кількість годин

Розподіл годин за видами занять

^ НАЙМЕНУВАННЯ МОДУЛЮ

Лекції

Практичн і заняття

1

Поняття автоматизованих систем та КСЗІ. Нормативно- правове забезпечення створення та експертизи КСЗІ

6 (12)

4(8)

2(4)

2

Етапи створення КСЗІ

6(12)

4(8)

2(4)

3

Організаційні та інженерно-технічні заходи побудови КСЗІ

6 (12)

4(8)

2(4)

4

Етапи організації та проведення експертизи КСЗІ. Особливості експертизи КСЗІ для різних типів автоматизованих систем. Порівняльний аналіз спеціалізованого програмного забезпечення (Гриф-XP, Гриф-мережа, Лоза-1, Лоза-2, Страж-NT, Панцирь-С).

16 (32)

12

(24)


4

(8)

5

Експертиза КСЗІ, порядок створення та зміст документів за результатами експертизи. Підсумковий тест. Залік

6 (12)

4(8)

2(4)

ВСЬОГО

40

(80)

28

(56)

12

(24)


Модуль 1. Поняття автоматизованих систем та КСЗІ. Нормативно- правове забезпечення створення та експертизи КСЗІ

Класифікація автоматизованих систем. Термінологія в галузі ТЗІ. Поняття інформації з обмеженим доступом, комплексної системи захисту інформації, комплексу технічного захисту інформації, технічного та криптографічного захисту інформації.

Нормативно-правове забезпечення робіт, пов'язаних з розробкою, впровадженням, випробуванням, експертизою, експлуатацією, супроводженням комплексної системи захисту інформації, а також сертифікацією засобів технічного захисту інформацій, з реалізацією організаційних, технічних та інших заходів із захисту інформації.

Модуль 2. Етапи створення КСЗІ

Поняття моделі загроз, моделі порушника, комплексу засобів захисту інформації, тощо. Класифікація несанкціонованих дій. Порядок розробки та побудови КСЗІ. Випробування КСЗІ.

Процес створення КСЗІ. Основні етапи: обґрунтування необхідності створення КСЗІ, мета , задачі, підготовка організаційно-розпорядчої документації, обстеження інформаційно-телекомунікаційної системи або повного об’єкту інформаційної діяльності, опис функціонального середовища, класифікація інформації, складання «Моделі загроз» та «Моделі порушника», розробка «Технічного завдання на створення КСЗІ», розробка «Технічного проекту на створення КСЗІ», розробка «Плану захисту інформації», впровадження КСЗІ, випробування КСЗІ, супроводження КСЗІ.

^ Практичне заняття: попередній аналіз та оцінка інформаційних ресурсів автоматизованої системи. Акт обстеження автоматизованої системи. Технічне завдання на створення КСЗІ.

Модуль 3. Організаційні та інженерно-технічні заходи побудови КСЗІ

Сутність і поняття організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення захисту інформації від витоку технічними каналами та несанкціонованого доступу.

Зміст та порядок написання організаційно-розпорядчих та організаційно-технічних документів.


^ Практичне заняття: розгляд вимог до засобів захисту інформації, які використовуються для побудови КСЗІ та підготовка переліку необхідних документів для проведення експертизи.

Модуль 4. Етапи організації та проведення експертизи КСЗІ. Особливості експертизи КСЗІ для різних типів автоматизованих систем

Поняття та зміст експертизи. Методики. Первинна, додаткова та контрольна експертиза КСЗІ. Етапи проведення експертних випробувань.

^ Практичне заняття: розгляд вимог до змісту та оформлення документації на КСЗІ, що повинні надаватися для експертизи (Акту обстеження інформаційно-телекомунікаційної системи, «Моделі загроз» та «Моделі порушника», «Плану захисту інформації», «Технічного завдання на створення КСЗІ», «Технічного проекту на створення КСЗІ», Акту введення в дію КСЗІ і т. ін.). Порівняльний аналіз спеціалізованого програмного забезпечення. Інсталяція, інтерфейс та загальні можливості програмного забезпечення Гриф-XP, Гриф-мережа, Лоза-1, Лоза-2, Страж-NT, Панцирь-С.

Модуль 6. Експертиза КСЗІ, порядок створення та зміст документів за результатами експертизи.

Організація та проведення експертизи КСЗІ.

Написання програми та методики експертних випробувань. Проведення

експертних випробувань. Рекомендації щодо експлуатації та вдосконалення

КСЗІ.

^ Практичне заняття: складання програми та методики, протоколу експертних випробувань та експертного висновку.

Підсумковий тест. Залік.


^ ОСНОВНА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення: ДСТУ 3396.0-96. — [Чинний від 1996.10.10]. — К. : Держстандарт України, 1996. — 20 с.

 2. Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт: ДСТУ 3396.1-96. — [Чинний від 1997.07.01]. — К. :
  Держстандарт України, 1997. — 32 с.

 3. Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни і виз-начення: ДСТУ 3396.2-97. — [Чинний від 1998.01.01]. — К. : Держ-стандарт України, 1998. — 20 с.

 4. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10.02.1995 № 52/95-ВР//ВВР. — 1995. — № 9. — С. 56.

 5. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 № 3323-ХІІ-ВР//ВВР. — 1993. — № 33. — C. 346.

 6. Про радіочастотний ресурс України: Закон України від 07.12.2000 № 2120-ІІІ-ВР//ВВР. — 2000. — № 36. — C. 298.

 7. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3793-II-ВР//ВВР. — 1993. — № 13. — C. 64.

 8. Про власність: Закон України від 26.03.1991 № 885-XII-ВР//ВВР. —1991. — № 20. — C. 250.

 9. Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інфор-мації України: Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV-ВР//ВВР. — 2006. — № 30. — C. 258.

 10. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994
  № 3855-12-ВР // ВВР. —1994. — № 24. — C. 296.

 11. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 852-IV-ВР//ВВР. — 2003. — № 36. — C. 276.

 12. Про електронні документи та електронний документообіг:
  Закон України від 22.05.2003 № 851-IV-ВР//ВВР. — 2003. — № 26. —
  C. 349.

 13. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 05.07.1994 № 81/94-ВР//ВВР. — 1994. — № 31. — C. 287.

 14. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних сис-темах: Закон України від 05.07.1994 № 81/94-ВР//ВВР. — 1994. — № 31. — C. 287.

 15. Про зв’язок: Закон України від 16.05.1995 № 161/95-ВР//ВВР. — 1995. — № 20. — C. 144.

 16. Про інформацію: Закон України від 02.10.1995 № 2658-ХІІ-ВР//ВВР. —1992. — № 48. — C. 651.

 17. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 №75/98-ВР//ВВР. — 1998. — № 27-28. — C. 182.

 18. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ-ВР//ВВР. — 2000. — № 36. — C. 299.

 19. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13.12.1991 № 1978-XII-ВР//ВВР. — 1992. — № 12. — C. 165.

 20. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР//ВВР. — 1998. — № 27-28. — C. 181.

 21. Про Національну систему конфіденційного зв’язку: Закон України від 10.01.2002 № 2919-ІІІ-ВР//ВВР. — 2002. — № 15. — C. 103.

 22. Про підприємництво: Закон України від 26.02.1991
  № 785-XII-ВР // ВВР. — 1991. — № 14. — C. 169.

 23. Про телекомунікації: Закон України: від 18.11.2003 № 1280-ІV-ВР//ВВР. — 2003. — № 12. — C. 155.

 24. Конституція України: Закон України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР// ВВР. — 1996. — № 30. — С. 141.

 25. Концепція національної безпеки України: Постанова Вер-ховної Ради України від 16 січня 1997 № 3/97-ВР// ВВР. — 1997. —
  № 10. — С.85.

 26. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС за-гального користування: НД ТЗІ 1.1-001-99. — [Чинний від
  1999.05.28]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 1999. — № 26. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 27. Загальні положення з захисту інформації в комп’ютерних системах від НСД: НД ТЗІ 1.1-002-99. — [Чинний від 1999.04.28]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 1999. — № 22. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 28. Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних сис-темах від несанкціонованого доступу: НД ТЗІ 1.1-003-99. — [Чинний від 1999.04.28]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 1999. — № 22. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 29. Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу технічного захисту інформації: НД ТЗІ 1.1-005-07. — [Чинний від 2007.12.12]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 2007. — № 232. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 30. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі: 1.4-001-2000. — [Чинний від 2000.12.04]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 2000. — № 53.— (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 31. Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Випробування комплексу технічного захисту інформації. Основні положення: НД ТЗІ 2.1-002-07. — [Чинний від 2007.12.12]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 2007. — № 232. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 32. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС за-гального користування. Специфікації функціональних послуг захисту: НД ТЗІ 2.5-001-99. — [Чинний від 1999.05.28]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 1999. — № 26. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 33. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС за-гального користування. Специфікації гарантій захисту: НД ТЗІ
  2.5-002-99. — [Чинний від 1999.05.28]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 1999. —
  № 26. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 34. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС за-гального користування. Специфікації довірчих оцінок коректності реалізації захисту: НД ТЗІ 2.5-003-99. — [Чинний від 1999.05.28]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 1999. — № 26. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 35. Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних
  системах від несанкціонованого доступу: НД ТЗІ 2.5-004-99. — [Чинний від 1999.04.28]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 1999. — № 22. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 36. Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціо-нальні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу: НД ТЗІ 2.5-005-99. — [Чинний від 1999.04.28]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 1999. — № 22. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 37. Класифікатор засобів копіювально-розмножувальної техніки: НД ТЗІ 2.5-006-99. — [Чинний від 1999.07.28]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 1999. — № 34. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації). — № 84. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 38. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування: НД ТЗІ 2.7-001-99. — [Чинний від 1999.05.28]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 1999. — № 26. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 39. Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу технічного захисту інформації. Порядок розроблення та впровадження заходів із захисту інформації : НД ТЗІ 3.3-001-07. — [Чинний від 2007.12.12]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 2007. — № 232. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 40. Технічний захист інформації. Комп’ютерні системи. Порядок створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу: НД ТЗІ 3.6-001-2000. — [Чинний від 2000.12.30]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 2000. —
  № 60. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 41. Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі: НД ТЗІ 3.7-001-99. — [Чинний від 1999.04.28]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 1999. — № 22. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 42. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС за-гального користування. Методика оцінювання захищеності інформації (базова): НД ТЗІ 3.7-002-99. — [Чинний від 1999.05.28]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 1999. — № 26. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 43. Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі: НД ТЗІ 3.7-003-05. — [Чинний від 2005.11.08]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 2005. — № 125. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

 44. Про Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації: Положення від 24.05.1996 № 375/96. — Режим доступу:

 45. Про Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації: Положення від 25.07.2000 № 926/2000. — Режим
  доступу:

 46. Положення про державну експертизу у сфері технічного захисту інформації: Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 16.05.2007 № 93. — Режим доступу:

 47. Положення про державну експертизу у сфері криптографічного захисту інформації: Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 23.07.2008 № 100. — Режим доступу:

 48. Положення про технічний захист інформації в Україні: Указ Президента України від 27.09.1999 № 1229/99. — Режим доступу:

Навчальна програма розроблена фахівцями кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації Національного авіаційного університету спільно з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.


Додаток

Проект

^ РОЗКЛАД КОРОТКОГО КУРСУ

Час

Заняття

Перший день

^ Другий день

Третій день

Четвертий день

П'ятий день

09:00 09:50

Перше

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 4

^ Перерва 10 хвилин

10:00 10:50

Друге

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 4

^ Перерва 10 хвилин

11:00 11:50

Третє

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 4

Модуль 4

Модуль 5

^ Перерва 10 хвилин

12:00 12:50

Четверте

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 4

Модуль 4

Модуль 5

^ ПЕРЕРВА НА ОБІД (1 год. 10 хвилин)

14:00 14:50

П' яте

Модуль 1

Модуль 3

Модуль 4

»

Модуль 4

Модуль 5

^ Перерва 10 хвилин

15:00 15:50

Шосте

Модуль 1

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 4

Модуль 5

^ Перерва 10 хвилин

16:00 16:50

Сьоме

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 4

Модуль 5

Перерва 10 хвилин

17:00 17:50

Восьме

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 4

Модуль 5

Схожі:

Національній авіаційний університет державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украЇнИ державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни
Ковальська, 1, м. Одеса, 65029, тел.: +38-048-7050333, тел/факс: +38-048-7050431, Internet
Національній авіаційний університет державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Національній авіаційний університет державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Національній авіаційний університет державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Національній авіаційний університет державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Національній авіаційний університет державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Технології адміністрування та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах”
Національній авіаційний університет державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни iconДержавна податкова Служба України національний університет державної податкової служби україни
Керівникові
Національній авіаційний університет державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни iconОцінка якості зображення в сучасних І перспективних телевізійних системах
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Державної адміністрації зв’язку Міністерства транспорту...
Національній авіаційний університет державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни iconМетодичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи / укладачі: О. М. Теліженко, В. М. Кислий, О. Ю. Древаль,...
Національній авіаційний університет державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації україни iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи