Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій icon

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Скачати 141.36 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Дата30.07.2012
Розмір141.36 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Індекс Р09 - № - 2


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи

_____________________Полухін А.В. “____”____________________2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

спецкурсу CISCO CCNA DISCOVERY 3,4

«Основи маршрутизації і комутації. Проектування та підтримка комп'ютерних мереж»

Лекції 8

Лабораторні заняття

^

Самостійна робота


Іспит (тест)

Всього годин
 • 18

 • 18

 • 20

 • 4

 • 60


Київ - 2009


Робоча навчальна програма спецкурсу CISCO CCNA DISCOVERY «Основи маршрутизації і комутації. Проектування та підтримка комп'ютерних мереж» складена на основі переліку спецкурсів ІНТ, затвердженого «_____» ________________ 2009 р.


Робочу навчальну програму склав:

доцент Пархоменко Іван Іванович


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол №_____ від «____» _____________ 2009 року.


^

Голова НМРР

Юдін О.К.
ЗГОДЕН

Заст. директора ІНТ

з науково-навчальної роботи

_____________ О. Кузнєцова
"___"______________ 2009 р.


1. Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі.


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Мета даного курсу – набуття теоретичних знань та практичних навичок по використанню різних служб і протоколів в корпоративному середовищі, а також з проектування конвергованих мереж, які можна масштабувати з урахуванням зростаючих потреб в нових послугах.


^ 1.2. Задачі вивчення навчальної дисципліни

Даний курс допоможе підготуватися до роботи в середовищах, що використовують методи проектування, які включають VLSM, VLAN і VTP, а також удосконалені протоколи маршрутизації, такі як EIGRP і OSPF.

Отриманні знання по закінченню курсу зможуть допомогти:

 • впроваджувати ЛОМ у відповідності з схваленим проектом мережі;

 • налаштовувати комутатор з VLAN і з'єднання між комутаторами;

 • налаштовувати протоколи маршрутизації на пристроях Cisco;

 • впроваджувати списки доступу для дозволу або заборони зазначеного трафіку;

 • впроваджувати канали ГОМ;

 • виконувати пошук і усунення неполадок ЛОМ, ГОМ, VLAN з використанням структурованої методики і моделі OSI.


^ 1.3 Організаційно-методичні вказівки

Заняття проводяться групами до 8-14 слухачів на навчальній базі факультету телекомунікацій та захисту інформації. Учбовий процес адаптується до середнього рівня підготовки слухачів. Основні види занять: лекції, лабораторні роботи і підсумкове заняття (тест).

Після закінчення навчання слухачі одержують свідоцтва про проходження підготовчих курсів CISCO CCNA DISCOVERY 3,4 «Основи маршрутизації і комутації. Проектування та підтримка комп'ютерних мереж».
^

2. Зміст спецкурсу


2.1. Тематичний план спецкурсу

Таблиця 1

№ тем

^ НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ФОРМ ЗВІТНОСТІ

Кількість годин

Розподіл годин за видами занять

самостійна

робота

Примітка

Лекції

практичні заняття

лабораторні роботи

підсумкові заняття

1

Корпоративні мережі

6

2
2
2
2

Комутація і адресування в корпоративній мережі

6

2
2
2
3

Маршрутизація з допомогою протоколу на основі векторів відстані і стану каналу

6

2
2
2
4

Створення каналів корпоративної мережі WAN. Фільтрація трафіку з використанням списків контролю доступу.

6

2
2
2
5

Введення в концепцію проектування мереж. Визначення вимог до мережі

8

2
2
2
6

Опис існуючої мережі. Визначення впливу додатків на проект мережі

8

2
2
2
7

Створення нового проекту мережі. Використання IP- адресації в проекті мережі

6

2
2
2
8

Створення прототипу мережі для комплексу будівель. Випробування на прототипі мережі WAN.

6

2
2
2
9

Підготовка пропозиції проекту мережі.

6

2
2
2Тестові заняття

6


4

2Усього:

Аудиторних занять – 40

Самостійна робота – 20


^ 2.2. Перелік лекцій спецкурсу


Тема 1 Корпоративні мережі

Опис корпоративної мережі. Підтримка корпорації. Потоки трафіку в корпоративній мережі. Корпоративні LAN та WAN. Інтрамережі та мережі екстранет. Ідентифікація корпоративних додатків. Режими потоків трафіку. Додатки і трафік в корпоративній мережі. Пріорітизація мережевого трафіку. Віддалена робота. Віртуальні приватні мережі


^ Тема 2 Комутація і адресування в корпоративній мережі

Опис комутації корпоративного рівня. Комутація і сегментація мережі. Багаторівнева комутація. Типи комутації. Безпека комутаторів. Протокол STP (Spanning Tree Protocol). Протокол RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Настройка VLAN. Магістральні порти. Поширення VLAN на кілька комутаторів. Маршрутизація між VLAN. Протокол VTP (VLAN Trunking Protocol).

Використання схеми адресації ієрархічної IР-мережі. Пласкі і ієрархічні мережі. Використання VLSM. Маска підмережі. Розрахунок підмереж з використанням двійкового представлення. Використання бесклассовой маршрутизації і CIDR. Класова і безкласова маршрутизація. CIDR і об'єднання маршрутів. Розрахунок об'єднання маршрутів. Оптимальні методи адресації і розділення на підмережі. Використання NAT і PAT. Простір приватних IP-адрес. Статичне і динамічне перетворення NAT. Використання PAT

^ Тема 3 Маршрутизація з допомогою протоколу на основі векторів відстані і стану каналу

Налаштування статичних маршрутів. Маршрути за замовчуванням. Маршрутизація з допомогою протоколу RIP. Протоколи маршрутизації на основі векторів відстані. Протокол RIP. Налагодження протоколу RIPv2. Маршрутизація з допомогою протоколу EIGRP. Удосконалений протокол внутрішньої маршрутизації між шлюзами. Термінологія і таблиці протоколу EIGRP. Маршрутизація з використанням протоколу OSPF. Робота протоколів маршрутизації на базі стану каналу. Метрики та конвергенція протоколів OSPF. Сусідні маршрутизатори OSPF і відносини суміжності. Налаштування параметрів OSPF. Перевірка роботи маршрутизатора OSPF. Використання декількох протоколів маршрутизації. Налагодження та розповсюдження маршруту за замовчуванням. Використання декількох протоколів на підприємстві


^ Тема 4 Створення каналів корпоративної мережі WAN. Фільтрація трафіку з використанням списків контролю доступу.

Підключення корпоративної мережі WAN. Пристрої мережі WAN і технології. Стандарти мережі WAN. Доступ до мережі WAN. Комутація каналів і пакетів. Інкапсуляціі Ethernet і WAN. HDLC і РРР. Налаштування РРР. Налаштування протоколів PAP і CHAP. Використання Frame Relay. Огляд протоколу Frame Relay. Функціональні можливості Frame Relay. Використання списків контролю доступу. Фільтрація трафіку. Списки контролю доступу. Типи і використання АСL-списків. Обробка АСL-списків. Використання групової маски. Мета використання і структура групової маски АСL-списків. Оцінка результатів використання групової маски. Налаштування списків контролю доступу. Налаштування доступу до VTY-маршрутізатору. Вплив NAT і PAT на розміщення ACL-списку. Фільтрація трафіку з використанням списків контролю доступу. Ведення журналу для перевірки працездатності ACL-списків. Аналіз журналів маршрутизатора. Рекомендації по створенню ACL-списків.


^ Тема 5 Введення в концепцію проектування мереж. Визначення вимог до мережі

Основи проектування мереж. Методики проектування мереж. Аналіз проектування на центральному рівні. Конвергенція мережі. Аналіз питань рівня розподілу. Обмеження області збою мережі. Створення резервної мережі. Фільтрація трафіку на рівні розподілу. Протоколи маршрутизації на рівні розподілу. Аналіз питань проектування на рівні доступу. Заходи забезпечення безпеки. Захист, міжмережеві екрани і демілітаризовані зони. Аналіз питань бездротової мережі. Підтримка WAN та віддалених співробітників. Питання проектування на кордоні підприємства. Впровадження обслуговування Cisco в протягом терміну служби. Термін служби мережі. Етап впровадження терміну служби мережі. Етап експлуатації терміну служби мережі. Етап оптимізації терміну служби мережі. Пояснення до запиту про пропозицію (RFР). Пояснення до запиту про квотування (RFQ). Підготовка до проектування. Визначення технічних вимог і обмежень. Визначення проектних вимог до керованості. Використання методу низхідного порядку для проекту. Моніторинг роботи мережі


^ Тема 6 Опис існуючої мережі. Визначення впливу додатків на проект мережі

Документування властивостей існуючої мережі. Створення діаграми мережі. Складання схеми логічної архітектури. Розробка модульної схеми. Оновлення існуючої ОС Cisco IOS. Функції та навігація Cisco ССО. Процес завантаження маршрутизатора. Модернізація існуючого обладнання. Аналіз функцій встановленого обладнання. Обстеження зони бездротового зв'язку. Відвідування об'єкта клієнта. Питання фізичної мережі. Обстеження зони бездротового зв'язку та планування. Документування вимог до проекту мережі. Складання документа про вимоги до проекту мережі. Визначення параметрів існуючої мережі.

Опис мережевих додатків. Значення продуктивності додатків. Вплив потоків трафіку на проект мережі. Вплив властивостей додатків на проект мережі. Обробка транзакцій. Потокова передача та передача голосових даних у peaльному часі. Передача файлів та електронна пошта. Трафік HTTP та веб-трафік. Доменні служби Microsoft. Впровадження якості обслуговування (служби QoS). Пріоритетність та управління трафіком. Аналіз голосових та відеоможливостей. Умови конвергірованной мережі. Вимоги для вирішення IР-телефонії. Відео в реальному часі і за запитом. Підтримка голосових та відеопередач для віддалених працівників. Запис потоків трафіку і додатків.


^ Тема 7 Створення нового проекту мережі. Використання IP- адресації в проекті мережі

Аналіз бізнес-цілей і технічних вимог. Вимоги масштабованості. Вимоги доступності. Вимоги продуктивності мережі. Вимоги з безпеки. Проектування топології рівня доступу. Проектування топології рівня розподілу. Проектування топології центрального рівня. Створення нового проекту логічної мережі для WAN. Проектування бездротових мереж. Проектування логічної мережі для WLAN. Включення засобів захисту. Впровадження функцій і додатків по забезпеченню безпеки. Впровадження списків контролю доступу та фільтрації. Оновлення проектної документації по логічної мережі.

Створення відповідного проекту IР-адресації. Використання схем ієрархічної маршрутизації та адресації. Створення схеми ІР-адресації та призначення імен. Проектування схеми ІР-адресації для логічної LAN.

Проектування стратегії маршрутизації. Складання плану для об’єднання і розподілу маршрутів. Проектування схеми адресації. Проектування схеми призначення імен. Опис IPv4 і IPv6. Порівняння адресації за протоколами IPv4 і IPv6. Перехід від протоколу IPv4 до IPv6. Впровадження протоколу IPv6 на пристроях Cisco


Тема 8 Створення прототипу мережі для комплексу будівель. Випробування на прототипі мережі WAN

Створення прототипу для перевірки достовірності проекту. Створення плану тестування. Створення прототипу для та LAN. Перевірка схеми ІР-адресації. Визначення ризиків і слабких сторін. Створення прототипу для серверної ферми. Визначення ланцюгів і вимог для серверної ферми. Створення плану тестування. Перевірка плану забезпечення безпеки

Опис методів тестування віддаленого підключення. Тестування підключення WAN, використовуючи ПЗ моделювання. Випробування підключення WAN на прототипі. Визначення цілей і вимог мережі WAN. Створення плану проведення випробувань. Пошук та усунення несправностей в роботі Frame Relay. Випробування підтримки віддалених співробітників на прототипі мережі. Визначення цілей і вимог віртуальної приватної мережі (VPN). Створення плану щодо проведення випробувань.


^ Тема 9 Підготовка пропозиції проекту мережі

Компонування наявної інформації за пропозицією. Систематизація наявної інформації. Розробка плану впровадження. Визначення оптимального методу встановлення. Оцінка термінів та необхідних ресурсів. Планування вікон обслуговування і часу простою. Планування установки. Надання рекомендацій по службах SMARTnet. Технічне обслуговування та підтримка Cisco. Послуги та підтримка ПЗ IOS.


^ 2.3. Теми лабораторних занять


Тема 1

Лабораторна робота 1.1 Додатки і трафік в корпоративній мережі

Лабораторна робота 1.2 Базові команди інтерфейсу командного рядка комутатору


Тема 2

Лабораторна робота 2.1 Безпека комутаторів

Лабораторна робота 2.2 Кореневі мости

Лабораторна робота 2.3 Протокол STP в ієрархічної мережі

Лабораторна робота 2.4 Маршрутизація між VLAN

Лабораторна робота 2.5 Впровадження адресації VLSM

Лабораторна робота 2.6 Використання PAT


Тема 3

Лабораторна робота 3.1 Налагодження протоколу RIPv2

Лабораторна робота 3.2 Налагодження протоколу EIGRP

Лабораторна робота 3.3 Об'єднання маршрутів EIGRP

Лабораторна робота 3.4 Налаштування OSPF


Тема 4

Лабораторна робота 4.1 Налаштування РРР

Лабораторна робота 4.2 Налаштування протоколів PAP і CHAP

Лабораторна робота 4.3 Налаштування нумерованих стандартних ACL-списків Лабораторна робота 4.4 Налаштування нумерованих розширених ACL-списків


Тема 5

Лабораторна робота 5.1 Фільтрація трафіку на рівні розподілу

Лабораторна робота 5.2 Безпека на кордоні мережі

Лабораторна робота 5.3 Складання схеми логічної архітектури

Лабораторна робота 5.4 Вивчення встановленого ПЗ Cisco IOS


Тема 6

Лабораторна робота 6.1 Аналіз бізнес-цілей і технічних вимог

Лабораторна робота 6.2 Проектування топології центрального рівня

Лабораторна робота 6.3 Проектування схеми ІР-адресації для логічної LAN


Тема 7

Лабораторна робота 7.1 Перевірка схеми IP-адресації

Лабораторна робота 7.2 Створення плану тестування

Лабораторна робота 7.3 Перевірка вибраних пристроїв і топології

Лабораторна робота 7.4 Перевірка проекту на відповідність комерційним цілям


Тема 8

Лабораторна робота 8.1 Моделювання підключень до мережі WAN

Лабораторна робота 8.2 Створення плану щодо проведення випробувань

Лабораторна робота 8.3 Пошук та усунення несправностей в роботі Frame Relay

Лабораторна робота 8.4 Виявлення ризиків і слабких сторін

Лабораторна робота 8.5 Створення плану щодо проведення випробувань

Лабораторна робота 8.6 Створення прототипу підключення VPN для віддалених співробітників


Тема 9

Лабораторна робота 9.1 Об'єднання наявної інформації

Лабораторна робота 9.2 План впровадження

Лабораторна робота 9.3 Визначення оптимального методу встановлення

Лабораторна робота 9.4 Оцінка термінів та необхідних ресурсів

Лабораторна робота 9.5 Планування вікон обслуговування і часу простою

Лабораторна робота 9.6 Послуги та підтримка ПЗ IOS

Лабораторна робота 9.7 Завершення складання пропозиції

Лабораторна робота 9.8 Презентація пропозиції


^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни


3.1 Основна та додаткова література


Основна література

 1. Навчальний курс Cisco Networking Academy «ССNA Discovery 4.0 Introducing Routing and Switching in the Enterprise»

 2. Навчальний курс Cisco Networking Academy «ССNA Discovery 4.0 Designing and Supporting Computer Networks».


Додаткова література

1. Амато, Вито. Основы организации сетей Cisco. : Пер. с англ.— М. : Издательский - дом "Вильямс", 2002. — 512 с. : ил.

2. Корченко А.Г. Англо-украинский словарь с толкованиями по безопасности информации в компьютерных системах.–Киев.: Издательство КМУГА.–1997. 147 с.


^ 4. Питання для тестування знань студентів

Тестування знань студентів виконується на базі фірмового набору тестів Cisco Networking Academy. «ССNA Discovery 4.0 Introducing Routing and Switching in the Enterprise» та «ССNA Discovery 4.0 Designing and Supporting Computer Networks». Оцінці підлягають набуті знання з кожної теми, а також за курс у цілому. Загальна кількість тестових питань – 480.

^ 5. Критерії оцінювання набутих студентом знань та вмінь


Оцінювання знань студентів проводиться згідно наданого матеріалу та згідно результатів тестування. Підсумкова рейтингова оцінка заноситься до сертифікату слухача, наприклад, так: 95/Відм./А, 82/Добре/В, 67/Задов./D тощо.


Таблиця 2

^ Відповідність підсумкових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

95

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

67

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

35

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Комп’ютерна графіка” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи web-дизайну” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Технології адміністрування та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах”
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Web-дизайн та сучасні технології” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Навчальна програма дисципліни “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” складена на основі робочого навчального плану інт (для...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу "Технології адміністрування та захисту комп‘ютерних мереж на базі ос windows " складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery 1,2 «Мережеві технології для малих І середніх підприємств» складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna exploration 3,4 «Мережева комутація І бездротові мережі. Доступ до глобальних мереж»...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “ Адміністрування комп'ютерних систем та мереж на базі ос unix ” складена на основі переліку...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи