Міністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій icon

Міністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Скачати 110.35 Kb.
НазваМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Дата30.07.2012
Розмір110.35 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОCВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Індекс Р09 - № - 2


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи

_____________________Полухін А.В. “____”____________________2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

спецкурсу “Адміністрування комп'ютерних систем та мереж на базі ОС UNIX

для слухачів Інституту новітніх технологій


Лекції 8

Лабораторні заняття

Самостійна робота


^ Всього годин
- 20

 • 20

 • 20

- 60
Київ - 2009

Робоча навчальна програма спецкурсу “ Адміністрування комп'ютерних систем та мереж на базі ОС UNIX ” складена на основі переліку спецкурсів ІНТ, затвердженого «_____» ________________ 2009 р.


Робочу навчальну програму склав:

доцент Корнієнко Богдан Ярославович


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол № від «____» _____________ 2009 року.


^

Голова НМРР

Юдін О.К.
ЗГОДЕН

Заст. директора ІНТ

з науково-навчальної роботи

___________ О. Кузнєцова
"___"______________ 2009 р.
1. Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі.

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Підготовка фахівців з інформаційних технологій для виконання обов’язків посадових осіб служби захисту інформації в автоматизованій системі, зокрема адміністраторів безпеки комп’ютерних мереж і систем.


1.2. Задачі вивчення навчальної дисципліни
^

Надання слухачам необхідних знань та практичних навичок в наступних напрямах:


застосування сучасних програмних і апаратно-програмних засобів захисту;

забезпечення безпеки в корпоративних автоматизованих мережах, виявлення і усунення уразливостей мережних протоколів і служб, операційних систем і додатків, протидія атакам в мережах;

сучасні засоби аналізу захищеності, засобів виявлення атак, міжмережні екрані, засоби побудови віртуальних приватних мереж;

планування захисту і розробка організаційно-розпорядчих документів з питань безпеки автоматизованих систем.
^

1.3 Організаційно-методичні вказівки


Заняття проводиться групами до 8-10 слухачів на навчальній мережі, що складається з робочих станцій та серверів і має вихід до Інтернету. Учбовий процес адаптується до середнього рівня підготовки слухачів. Основні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи та підсумкове заняття (залік).

Після закінчення навчання слухачі одержують сертифікат про проходження курсів підвищення кваліфікації.
^

2. Зміст спецкурсу


2.1. Тематичний план спецкурсу

Таблиця 1

№ тем

^ НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ФОРМ ЗВІТНОСТІ

Кількість годин

Розподіл годин за видами занять

Самостій-на робота

При-мітка

лекції

практичні заняття

лабораторні роботи

підсумкові заняття

1


^ Адміністрування комп‘ютерних мереж та захист інформації на основі операційної системи FreeBSD

40

20
20
20
1.1

Вступ до операційних систем(ОС) та мереж.

4

2
2
2
1.2

Створення сценарію входу до мережі. Створення об’єкту користувача. Сценарій входу до мережі.

4

2
2
2
1.3

Адміністрування, безпека та конфігурування ОС FreeBSD

8

4
4
4
1.4

Істаляція ОС FreeBSD

4

2
2
2
1.5

X Window System

4

2
2
2
1.6

Конфігурування параметрів TCP/IP для мережних інтерфейсів

4

2
2
2
1.7

Технології міжмережних еранів

4

2
2
2
1.8

Технології VPN

8

4
4
4


Усього:

Аудиторних занять - 40

Самостійна робота - 20^

2.2. Перелік лекцій спецкурсу

Тема 1 Вступ Основні поняття захисту інформаційних систем.


Тема 2 Адміністрування комп‘ютерних мереж та захист інформації на основі операційної системи FreeBSD.

Тема 2.1. Вступ до операційних систем(ОС) та мереж.

 1. Вступ до операційних систем. Клони ОС UNIX : AT&T, SCO, BSD, Linux. Порівняльна характеристика клонів UNIX.

 2. Стандарти та проектування операційних систем. Питання схожості стандарту POSIX сучасних UNIX систем.

 3. Основні функції ОС. Структура ОС. Поняття процесів та міжпроцесної взаємодії.

 4. Поняття користувальної та системної фази виконання процесу.

 5. Вступ до мереж TCP/IP.

 6. Історична довідка. Стандарти, протоколи.

 7. Поняття 7-ми рівневої моделі (OSI) взаємодії відкритих систем.

 8. Поняття інтерфейсу. Поняття хосту. Поняття маршрутизації.

 9. Роль протоколу TCP/IP в 7-ми рівневій моделі (OSI) взаємодії відкритих систем.

 10. Формат пакету IP протоколу.

 11. Специфікація основних протоколів передачі даних TCP і UDP.

 12. Поняття службових протоколів, протокол ICMP.

Тема 2.2. Створення сценарію входу до мережі. Створення об’єкту користувача. Сценарій входу до мережі.

 1. Особливості архітектури ОС FreeBSD.

 2. Організація виконання завдань користувача в ОС FreeBSD.

 3. Процеси в ОС FreeBSD.

 4. Базові команди: управління процесами, управління ресурсами, авторизація та управління доступом, міжпроцесна взаємодія.

 5. Командні оболонка: bash, csh.

 6. Команди управління файлами: mv, cp, rm і т.д.

 7. Команди управління процесами: ps, kill, top і т.д.

 8. Команди управління системою.

 9. Інтегрована командна оболонка mc.

 10. Текстові редактори Joe, Vi.

Тема 2.3. Адміністрування, безпека та конфігурування ОС FreeBSD

 1. Поняття трансляції символічних імен хостів в адреса IP v4, система імен.

 2. Програма resolver.

 3. Файл /etc/hosts.

 4. Поняття доменної системи імен - DNS.

 5. Принципи захисту

 6. Захист файлів Права доступу до файлу Додаткові атрибути файлу

 7. Користувачі і паролі

 8. Криптографія в FreeBSD

 9. Архівація і компресія

 10. Адресація в мережі

 11. Використання DHCP

 12. Мережні атаки

 13. Огляд протоколів безпеки
^

Тема 2.4. Інсталяція ОС FreeBSD

 1. Підготовка до інсталяції

 2. Початок інсталяції

 3. Використання Sysinstall

 4. Виділення дискового простору


 5. Вибір компонентів, що встановлюються

 6. Вибір джерела для установки

 7. Підтвердження конфігурації системи

 8. Після установки

Тема 2.5. X Window System

 1. Як встановити і настроїти X11

 2. Огляд компонент X Window System і їх взаємодія

 3. Як використовувати різні графічні оболонки

 4. Оболонка KDE.

 5. Оболонка Gnome.

Тема 2.6. Конфігурування параметрів TCP/IP для мережних інтерфейсів

 1. Планування фізичної і логічної структури мережі;

 2. Призначення Ір-адрес;

 3. Конфігурація мережних апаратних засобів;

 4. Настроювання всіх хостов на конфігурування мережних інтерфейсів під час початкового завантаження;

 5. Настроювання демонів маршрутизації і статичних маршрутів.
^

Тема 2.7. Технології міжмережних еранів


 1. Місце міжмережного екрану в корпоративній мережі

 2. Технології міжмережних екранів

 3. Міжмережний екран і внутрішня політика безпеки

 4. Утиліта ipfw у ОС FreeBSD

 5. Програмні міжмережні екрани

 6. Апаратно-програмні брандмауери
Тема 2.8. Технології VPN

 1. Віртуальні мережі VLAN

 2. VPN як засіб захисту інформації у відкритій мережі

 3. Побудова захищених каналів VPN

 4. Брандмауер, VPN і IPSec

 5. Створення VPN за допомогою IPCop.

Висновки^ 2.3. Теми лабораторних занять

 1. Робота з ОС FreeBSD за допомогою команд.

 2. Розгляд прикладів конфігурації базових служб TCP/IP.

 3. Обмін мережного трафіка.

 4. Конфігурування різноманітних міжмережених екранів.

 5. Конфігурування VPN.^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

3.1 Основна та додаткова література

Основна література

3.1.1. Корнієнко Б.Я., Фомін М.М., Щербак Л.М. Захист інформації в комп`ютерних системах та мережах (модульні технології навчання). Навчально-методичне видання, Київ: НАУ. – 2004, 107 с.

3.1.2. Корнієнко Б.Я., Щербак Л.М. Захист інформації в комп`ютерних системах та мережах, частина 2 (модульні технології навчання). Навчально-методичне видання, Київ: НАУ. – 2005, 139 с.

3.1.3. Гроувер Д., Сатер Р., Фипс Дж. Защита программного обеспечения // Пер. с англ. // Под ред. Д. Гроувера – М.: Мир, 1992. -285 с.

3.1.4. Стенг Д., Мун С. Секреты безопасности сетей. – К.: «Диалектика», 1995. – 544 с.


Додаткова література

3.1.5. Жельников В. Криптография от папируса до компьютера. -М., 1996. -336 с.

3.1.6. Сяо Д., Керр Д., Мэдник С. Защита ЭВМ. / Пер. с анг. /М.: Мир,1982. – 204 с.

3.1.7. Мафтик С. Механизмы защиты в сетях ЭВМ: Пер. с анлг. – М.: Мир, 1993. – 216 с.

3.1.8. Спесивцев А.В., Вегнер В.А., Крутяков А.Ю., Серегин В.В., 3.1.9. Корченко А.Г. Англо-украинский словарь с толкованиями по безопасности информации в компьютерных системах.–Киев.: Издательство КМУГА.–1997. 147 с.


^ 4. Питання для тестування знань студентів

 1. Проблеми безпеки в Інтернет.

 2. Основні поняття інформаційної безпеки.

 3. Стандартні стеки комунікаційних протоколів.

 4. Аналіз загроз безпеки інформаційних систем та мереж.

 5. Протидія несанкціонованому міжмережевому доступу.

 6. Модель і стек протоколів OSI.

 7. Модель комп`ютерної мережі.

 8. Розробка концепції і політики інформаційної безпеки.

 9. Сучасні системи FireWall. Переваги і недоліки.

 10. Модель загроз безпеки.

 11. Основні моделі електронної комерції.

 12. Побудова захищених віртуальних мереж VPN.

 13. Модель протидії загрозам безпеки.

 14. Захищені віртуальні канали. Канальний рівень моделі OSI.

 15. Виконання функцій посередництва.

 16. Побудова захищених віртуальних мереж на базі маршрутизаторів.

 17. Узгодження параметрів захищеного каналу.

 18. Захищені віртуальні канали. Мережевий рівень моделі OSI.

 19. Побудова захищених віртуальних мереж за допомогою міжмережевих екранів.

 20. Аутентифікація віддалених користувачів.

 21. Захищені віртуальні канали. Сеансовий рівень моделі OSI.

 22. Побудова захищених віртуальних мереж на основі спеціалізованого програмного забезпечення.

 23. Сервери віддаленого доступу.

 24. Архітектура засобів безпеки IPSec.

 25. Побудова захищених віртуальних мереж на основі спеціалізованих апаратних засобів.

 26. Централізований контроль віддаленого доступу.

 27. Безпека віддаленого доступу до комп`ютерної мережі.
 1. Критерії оцінювання набутих студентом знань та вмінь
  1. Оцінювання знань студентів проводиться згідно наданого матеріалу та згідно результатів тестування. Опитування проводиться в усній формі згідно з розробленими білетами та оцінюється згідно таблиці 2 пункту 5. Підсумкова рейтингова оцінка заноситься до сертифікату слухача, наприклад, так: 95/Відм./А, 82/Добре/В, 67/Задов./D тощо.Таблиця 2

^ Відповідність підсумкових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

95

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

67

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

35

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)Схожі:

Міністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Технології адміністрування та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах”
Міністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Комп’ютерна графіка” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи web-дизайну” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Web-дизайн та сучасні технології” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого...
Міністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Навчальна програма дисципліни “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” складена на основі робочого навчального плану інт (для...
Міністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу "Технології адміністрування та захисту комп‘ютерних мереж на базі ос windows " складена на основі...
Міністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery 1,2 «Мережеві технології для малих І середніх підприємств» складена на основі...
Міністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna exploration 3,4 «Мережева комутація І бездротові мережі. Доступ до глобальних мереж»...
Міністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery «Основи маршрутизації І комутації. Проектування та підтримка комп'ютерних...
Міністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconНаціональний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Нт при Національному авіаційному університеті запрошує студентів Інт прийняти участь у роботі науково-технічної конференції, яка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи