Програма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності icon

Програма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності
Скачати 90.52 Kb.
НазваПрограма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності
Дата30.07.2012
Розмір90.52 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Індекс Р09 - № - 2


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи

_____________________Полухін А.В. “____”____________________2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

спецкурсу “Основи ІТ-стратегії для підприємств різної форми власності

для слухачів Інституту новітніх технологій


Лекції 8

Практичні заняття

Самостійна робота^ Всього годин
- 30

 • 10

 • 20


- 60
Київ - 2009

Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи ІТ-стратегії для підприємств різної форми власності” складена на основі переліку спецкурсів ІНТ, затвердженого «_____» ________________ 2009 р.


Робочу навчальну програму склав:

доцент Карпенко Сергій Володимирович


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол № від «____» _____________ 2009 року.


^

Голова НМРР

Юдін О.К.
ЗГОДЕН

Заст. директора ІНТ

з науково-навчальної роботи

___________ О. Кузнєцова
"___"______________ 2009 р.
1. Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі.

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Підготовка фахівців з інформаційних технологій для виконання обов’язків посадових осіб керівників служби информаційних технологій, зокрема керівників відділі комп’ютерних мереж і систем, управлінь ІТ.


1.2. Задачі вивчення навчальної дисципліни
^

Надання слухачам необхідних знань та практичних навичок в наступних напрямах:


 • основні елементи ІТ-стратегії;

 • зв'язок бізнес-стратегії та ІТ-стратегії;

 • структура управління та контролю портфелем ІТ-проектів;

 • стратегії в області ІТ-персоналу та сорінгу;

 • управління та адит інвестицій в ІТ;

 • характеристики використіння ІКТ в державі.^

1.3 Організаційно-методичні вказівки


Заняття проводиться групами до 8-10 слухачів на навчальній мережі, що складається з робочих станцій та серверів і має вихід до Інтернету. Учбовий процес адаптується до середнього рівня підготовки слухачів. Основні види занять: лекції, практичні заняття, та підсумкове заняття (залік).

Після закінчення навчання слухачі одержують сертифікат про проходження курсів підвищення кваліфікації.
^

2. Зміст спецкурсу


2.1. Тематичний план спецкурсу

Таблиця 1

№ тем

^ НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ФОРМ ЗВІТНОСТІ

Кількість годин

Розподіл годин за видами занять

Самостій-на робота

При-мітка

лекції

практичні заняття

лабораторні роботи

підсумкові заняття

1


Основні елементи та етапи розробки ІТ-стратегії, зв'язок ІТ-стратегії, та бізнес-стратегії.

8


8


24
2

Структура управління та контролю портфелем ІТ-проектів. Сорсінг.

12

8

46
3

Управління та аудит інвестицій в ІТ.

12

8

46
4

Характеристики використання ІКТ вдержаві.

8

6


4


Усього:

Аудиторних занять - 40

Самостійна робота - 20^

2.2. Перелік лекцій спецкурсуТема 1. Основні елементи та етапи розробки ІТ-стратегії, зв'язок ІТ-стратегії, та бізнес-стратегії.

 • основні поняття курсу - архітектура, стратегія, тактика, портфель проектів;

 • важливість розробки грамотної ІТ-стратегії підприємства;

 • основні елементи та етапи розробки ІТ-стратегії;

 • зв'язок бізнес- і ІТ- стратегії;

 • процес розробки й керування стратегією ІТ;

 • типова структура документа, що описує стратегію ІТ;

 • детальний аналіз бізнесу-стратегії й ІТ-стратегії;

 • елементи, що визначають ІТ-стратегію;

 • ідентифікація потреби бізнесу по категоріях.


Тема 2. Структура управління та контролю портфелем ІТ-проектів. Сорсінг.

 • процес формування матриці кореляцій ІТ- і бізнесів-контекстів для розробки ІТ-стратегії;

 • структури керування й контролю;

 • дії у випадку відсутності явно сформульованої бізнес-стратегії;

 • керування портфелем ІТ-проектів;

 • стратегія сорсинга;

 • питання, пов'язані з організацією сорсинга, його моделі;

 • приклади оцінних графіків і діаграм;

 • кваліфікації й компетенції персоналу;

 • організаційні структури й функції департаменту ИТ;

 • застосування методу збалансованих показників;

 • роль ІТ-стратегії для розвитку ІТ-служби;


Тема 3. Управління та аудит інвестицій в ІТ.

 • аудит існуючого стану процесів керування ІТ;

 • архітектура операцій, організація керування ІТ-системами;

 • сучасний підхід до організації процесів керування ІТ-ITSM;

 • методики Microsoft для керування ІТ;

 • оцінки зрілості процесів й їхні рівні;

 • сучасні методики аудита процесів керування ІТ;

 • облік вартості володіння ІТ;

 • порівняльна характеристика ІТ-бюджетов і показника TCO;

 • графік типового розподілу TCO по категоріях витрат;

 • оцінка перспективності інвестицій в ІТ за методикою TVO;

 • керування ІТ-активами й інвестиціями;

 • відносне позиціювання дисциплін і методик керування й аудита.


Тема 4. Характеристики використання ІКТ вдержаві.

 • термін "Архітектура підприємства" відносно держави;

 • опис реактивної й проактивной моделей діяльності в області ІТ;

 • організаційні й системні відмінності й проблеми;

 • різниця з метою державних і комерційних організацій;

 • можливі рішення таких проблем масштабу, строків реалізації, критеріїв ефективності.

Висновки^ 2.3. Теми практичних занять;

 1. Типова структура документа, що описує стратегію ІТ.

 2. Матриці кореляцій ІТ- і бізнесів-контекстів для розробки ІТ-стратегії.

 3. Застосування методу збалансованих показників.

 4. Сучасні методики аудита процесів керування ІТ.

 5. Відносне позиціювання дисциплін і методик керування й аудита.^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

3.1 Основна та додаткова література:

Основна література:

3.1.1. Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. "Инь" и "янь" информационных технологий Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2005.

3.1.2. Черкашин П. Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)
БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007.

3.1.3. Управление инвестициями в информационные технологии.Руководство по оценке и повышению зрелости процесса. Май 2000, версия 1. – Центр компатенции по электронному правительству при американской торговой палате в России.

3.1.4. Данилин А.В Электронные государственные услуги и административные регламенты. От политической задачи к архитектуре "электронного правительства"
М.: Инфра-М, 2004.


Додаткова література

3.1.5. C. Young et al An IS Organization Adopts an ESP Model: The Lessons of a Radical Transformation Gartner Strategic Analysis Report R-14-0932, 2001.

3.1.6. C. Da Rold, J. Grigg, T. Berg How to Build a Sourcing Strategy
Gartner Strategic Analysis Report R-18-1099б 2002.

3.1.7. Михайлов А.Г Консолидация ИТ-ресурсов холдинга CIO #5,2003.

3.1.8. Д. Даффи Организация ИТ-служб: централизация или децентрализация.

3.1.9. Циперман К.Г Базовые принципы организации информационной службы в холдинговых структурах.

3.1.10. Predict 2003: Gartner View for IT Professionals 2002.

3.1.11. IT Organizational Design: Part 2 – Today’s Improved Model Giga, 2000.

3.1.12. Robert Kaplan and David Norton The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action (Harvard Business School Press, 1996) and The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment Harvard Business School Press, 2000

3.1.13. Adapt the Balanced Scorecard to Link IT to Business Strategy
Gartner G2 RPT-1001-0166.


^ 4. Питання для тестування знань студентів

4.1. Що необхідно для рішення проблем, що виникають у державі в області ІТ в умовах постійно мінливих пріоритетів?

4.2. Якою моделлю необхідно скористатися, щоб оцінити набір знань, яким розташовує служба ІТ?

4.3. У чому складається суть методології BSC?

4.4. Яка методологія припускає формування стратегічних карт, що представляють собою угруповання цілей і показників по категоріях?

4.5. Що відносять до інформаційних сервисів?

4.6. Що в цей час є консенсусом із приводу кращого способу обміну інформацією?

4.7. Що містить у собі архітектура підприємства?

4.8. Із чого починається створення всеосяжної моделі інформаційних потреб підприємства?

4.9. Чим є сорсинг?

4.10. Якщо бізнес-стратегія не сформульован або сформульован неявно або неповно, то що варто робити на початковому етапі розробки Ит-стратегии?

4.11. Що визначать PRM?

4.12. Що являє собою методика опису архітектури Gartner?

4.13. Що визначає MSF?

4.14. Що визначає CMM?

4.15. Які метрики ви знаєте?

4.16. Яким образом можна дати оцінку того, наскільки пропонований до розгляду Ит-проект відповідає характерним для даної організації здатностям конвертувати одержувані нові можливості в деяку цінність для основного бізнесу?


 1. ^ Критерії оцінювання набутих студентом знань та вмінь
  1. Оцінювання знань студентів проводиться згідно наданого матеріалу та згідно результатів тестування. Опитування проводиться в усній формі згідно з розробленими білетами та оцінюється згідно таблиці 2 пункту 5. Підсумкова рейтингова оцінка заноситься до сертифікату слухача, наприклад, так: 95/Відм./А, 82/Добре/В, 67/Задов./D тощо.


Таблиця 2

^ Відповідність підсумкових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

95

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

67

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

35

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)Схожі:

Програма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності iconТести із спецкурсу для магістрів «Медичне право України»
Юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких...
Програма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності iconПрограма спецкурсу
Локально правове регулювання трудових відносин. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет...
Програма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності iconПерспективи пошуку нових ринків для вітчизняних підприємств
Однією із альтернатив здобуття частки ринку та прихильності покупців для вітчизняних підприємств є використання стратегії блакитного...
Програма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Сутність, структура І типи економічних систем. Власність як економічна категорія, право власності, еволюція відносин власності. Форми...
Програма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Сутність, структура І типи економічних систем. Власність як економічна категорія, право власності, еволюція відносин власності. Форми...
Програма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності iconПерелік тем магістерських дипломних робіт студентів денної форми навчання, захищених у 2012-2013 навчальному році Кафедра стратегії підприємств Магістерська програма «Менеджмент проектів І консалтинг»
Економічне обґрунтування інвестиційного проекту в межах корпоративної соціальної відповідальності
Програма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності iconПрограма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний...
Програма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності iconПерелік тем магістерських дипломних робіт студентів денної форми навчання, захищених у 2012-2013 навчальному році Кафедра економіки підприємств Магістерська програма «Менеджмент підприємницької діяльності»
Обґрунтування стратегії підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Програма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності iconДеякі аспекти кредитування дотаційних підприємств державної форми власності (на прикладі підприємств вугільної промисловості)
України. Через аналогічні причини не уявляється можливим застосування формули рентабельності продажу. Проте досить інформативним...
Програма Спецкурсу Основи іт-стратегії для підприємств різної форми власності iconУмови прийому до аспірантури
Підготовка аспірантів для підприємств І організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи