Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій icon

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Скачати 138.75 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Дата11.08.2012
Розмір138.75 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Індекс Н - № -2 “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор університету

з навчальної роботи

_____________ Полухін А.В.

“______” ___________ 2009 р.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни: Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Спецкурс проф. Забарного Г.М. (НАН України)


Усього годин – 303

в тому числі аудиторних – 198

іспит – 1,2 семестр


Київ - 2009


Навчальна програма дисципліни “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” складена на основі робочого навчального плану ІНТ (для технічних спеціальностей) затвердженого ”_____”________2009 р.


Навчальну програму склав

д.т.н., професор Забарний Георгій Миколайович


Навчальна програма обговорена і ухвалена на засіданні науково-методичної ради ІНТ, протокол № ____ від “____” ______________ 2009 року.


Голова НМРР Юдін О.К.

“Згоден”

Заст. директора ІНТ

з науково-навчальної роботи

______________Кузнєцова О.Я.

“____” __________ 2009 р.І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Вивчення курсу "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії"" як загально-технічної дисципліни спрямоване на формування спеціаліста, який має ґрунтовні знання стосовно кількісних та якісних характеристик нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та методів їх використання, вміє використовувати ці знання для пошуку оптимальних рішень при створенні систем енергопостачання споживачів на основі нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, при формуванні енергетичних ринків нетрадиційної та відновлюваної енергетики, при впровадженні відповідних заходів для збереження оточуючого середовища, а також здатний ефективно застосовувати отримані знання при дослідних, проектно-конструкторських, технологічних та експлуатаційних роботах.

Дисципліна "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії" базується на знаннях, отриманих студентами з попередніх курсів географії, фізики, математики, хімії.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів уявлення про нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, питомі та кількісні енергетичні характеристики та про розподіл їх енергетичного потенціалу в світі та в Україні, переваги та недоліки їх використання, а також роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в житті людини та в функціонуванні держави. Вивчення даної дисципліни дозволить студентам вміти правильно визначати роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії як складових окремих систем енергопостачання, так і паливно-енергетичного комплексу країни в цілому, визначати механізми впливу при їх використанні на розвиток енергетики та держави, в тому числі на екологічну та соціальну сфери її діяльності. Головним результатом отриманої системи знань повинно бути вміння визначати доцільно-економічні рамки їх використання та оптимальні варіанти поєднання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії з традиційними енергосистемами для забезпечення ефективного енерго-постачання і зведення до мінімуму шкідливого впливу на оточуюче середовище.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні здобути знання з:

 • термінології, що стосується основних понять дисципліни;

 • умов виникнення енергії нетрадиційних та відновлюваних джерел;

 • кількісних та якісних характеристик кожного з нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;

 • розподілу енергетичного потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в світі та в Україні;

 • рівнів та пріоритетів використання енергії нетрадиційних та відновлюваних джерел в світі та в Україні;

 • методів та засобів перетворення енергії нетрадиційних та відновлюваних джерел в якість, необхідну споживачам;

 • методів підвищення ефективності обладнання на основі нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії за рахунок застосування акумуляторів енергії;

 • методів підвищення ефективності обладнання на основі нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії за рахунок комплексного їх використання;

 • функціонування енергетичних ринків на основі нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії і їх вплив на розвиток суспільства;

 • методів оцінки екологоенергетичних показників нетрадиційної та відновлюваної енергетики;

 • заходів стимулювання розвитку показників нетрадиційної та відновлюваної енергетики, методів формування енергетичної політики, нормативної-правової бази.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні здобути вміння:

  • володіти стандартною термінологією, що використовується для визначення ключових понять курсу;

  • класифікувати види нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;

  • оцінювати роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії як одного із заходів енергозбереження в подальшому розвитку енергетики;

  • визначати ефективність застосування різних джерел енергії з врахуванням кліматометеорологічних та географічних особливостей територій;

  • оцінювати переваги застосування нетрадиційних та відновлюваних порівняно з традиційними методами отримання енергетичної продукції;

  • визначати та оцінювати загальні енергетичні показники нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;

  • оцінювати переваги та недоліки різних методів перетворення енергії та знаходити оптимальні рішення застосування кожного з нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;

  • визначати кількість енергії, отриманої при перетворенні кожного з нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в теплову та електричну енергію;

  • користуватися еквівалентними енергетичними одиницями;

  • оцінювати паливно-енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії - загальний, технічно-досяжний та економічно-доцільний;

  • знаходити ефективні технологічні рішення за рахунок комплексного використання енергії нетрадиційних та відновлюваних джерел;

  • знаходити ефективні технологічні рішення за рахунок використання акумуляторів енергії, в тому числі при створенні комплексних систем акумулювання енергії;

  • розробляти оптимальні схематичні рішення комбінованих енергосистем на основі комплексного використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії і комплексного застосування систем акумулювання енергії;

  • розробляти оптимальні схемні рішення енергосистем з поєднанням елементів традиційної і нетрадиційної енергетики;

  • оцінювати вплив, що виникає в процесі використання кожного з нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії на оточуюче середовище;

  • користуватися науково-технічною, довідковою літературою та володіти навиками пошуку необхідної інформації в бібліотеках та в Інтернеті;

  • оцінювати вплив політичних, психологічних та соціальних факторів на пріоритетне освоєння нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;^ II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


РОЗДІЛ 1. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.


Тема 1.1. Місце та роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в сучасній енергетиці. Класифікація нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Термінологія, що стосується основних понять дисципліни. Вступ. Структура курсу. Роль енергії в житті людини. Історичні етапи освоєння нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Сучасний розвиток технологій використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Класифікація нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

^ Тема 1.2. Оцінка енергетичного потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Загальні кількісні показники енергетичних ресурсів нетрадиційних та відновлюваних джерел в світі. Загальний, технічно-досяжний та економічно-доцільний енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Атлас енергетичного потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в Україні. Залежність енергетичних пріоритетів від рівня розвитку суспільства, промисловості, енергетики, економіки. Роль науки та екологоенергетичної освіти в підвищенні ефективності освоєння джерел енергії. Освоєння нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії як один з важливих заходів енергозбереження.


РОЗДІЛ 2. Відновлювані джерела енергії.


Тема 2.1. Відновлювані джерела енергії. Класифікація відновлюваних джерел енергії. Сонце як основне джерело енергії на Землі. Умови та особливості утворення енергії відновлюваних джерел. Залежність енергетичного потенціалу відновлюваних джерел від кліматометеологічних та географічних особливостей територій та від рівня господарської діяльності держав.

^ Тема 2.2. Енергія вітру. Основні характеристики та питомі енергетичні показники енергії вітру. Розподіл енергетичного потенціалу в світі та в Україні. Методи та засоби перетворення вітрової енергії. Автономна вітроенергетика. Вітроенергетичні станції. Стан та перспективи освоєння вітрової енергії.

^ Тема 2.3. Енергія сонячної радіації. Основні характеристики та питомі показники надходження енергії сонячної радіації в різних кліматичних зонах світу та України. Класифікація методів та засобів перетворення енергії сонячної радіації. Фотоенергетика. Сонячні електростанції. Теплова геліоенергетика. Застосування акумуляторів енергії в сонячній енергетиці.

^ Тема 2.4. Енергія біомаси. Класифікація ресурсів біомаси. Класифікація методів переробки відходів біомаси. Класифікація продуктів, що можуть бути отримані в результаті переробки відходів біомаси та їх основні енергетичні характеристики. Розподіл енергетичного потенціалу біомаси на Землі та в Україні. Класифікація методів отримання та використання біогазу. Спалювання біомаси. Використання продуктів переробки біомаси в якості моторного палива - етиловий та метиловий спирти, рапсове масло.

^ Тема 2.5. Геотермальна енергія. Класифікація геотермальних ресурсів. Основні характеристики та питомі енергетичні показники. Розподіл енергетичного потенціалу в світі та в Україні. Методи та засоби перетворення геотермальної енергії. Комбіновані геотермальні теплоелектричні станції. Стан та перспективи освоєння геотермальної енергії.

^ Тема 2.6. Енергія води рік, хвиль, припливів та відпливів. Питомі енергетичні характеристики та перспективи сучасного використання. Розподіл енергетичного потенціалу в світі та в Україні. Велика та мала гідроенергетика. Методи та засоби перетворення і споживання енергії. Традиції використання енергії малих водотоків в Україні та перспективи їх подальшого розвитку.

^ Тема 2.7. Енергія довкілля. Методи та засоби освоєння енергії довкілля. Розрахунок енергетичного потенціалу довкілля. Ефективність та перспективи використання теплових насосів для утилізації енергії довкілля в Україні. Стан та перспективи освоєння енергії довкілля.

^ Тема 2.8. Методи підвищення ефективності застосування відновлюваних джерел енергії. Системи акумулювання енергії відновлюваних джерел. Класифікація акумуляторів енергії. Електрохімічні, теплові, інерційні акумулятори та акумулятори на основі водню. Комбіновані енергетичні системи на основі відновлюваних джерел з комплексним використання систем акумулювання енергії. Комбіновані енергосистеми традиційної та відновлюваної енергетики. Автоматизація режимів роботи енергосистем на основі відновлюваних джерел енергії.

^ Тема 2.9. Акумулювання енергії. Поняття систем акумулювання енергії відновлюваних джерел. Позитивний вплив систем акумулювання енергії для стабільної роботи електростанцій. Класифікація акумуляторів енергії та принципи їх роботи. Електрохімічні, теплові, інерційні акумулятори та акумулятори на основі водню.

^ Тема 2.10. Хімічні джерела енергії. Історія розвитку хімічних джерел енергії. Поняття та класифікація хімічних джерел енергії. Принцип роботи хімічних джерел енергії та особливості їх експлуатації. Основні експлуатаційні характеристики хімічних джерел енергії. Переваги та недоліки хімічних джерел енергії при використанні в система електроживлення.

^ Тема 2.11. Воднева енергетика. Сучасний стан розвитку. Методи отримання водню із застосуванням в якості первинного джерела енергії відновлюваних джерел. Методи зберігання та транспортування водню. Методи перетворення енергії водню в електричну та теплову енергію. Застосування водню в якості моторного палива.


РОЗДІЛ 3. Нетрадиційні джерела енергії.


Тема 3.1. Нетрадиційні джерела енергії. Класифікація нетрадиційних джерел енергії. Позабалансові та вторинні джерела енергії. Обсяги та умови утворення. Енергозберігаючі технології в промисловості.

Тема 3.2. Скидний енерготехнологічний потенціал. Використання потенціальної енергії газових потоків - надлишкового тиску доменного та природного газу.

Тема 3.3. Промислові гази. Енергетичні характеристики доменного, конверторного, коксового та феросплавного газів, методи та засоби їх утилізації. Енергетичний потенціал шахтного метану в Україні та методи його використання. Підвищення рівня техніки безпеки та зниження негативного впливу на оточуюче середовище.

^ Тема 3.4. Газ малих газових, газоконденсатних і нафтогазоконденсатних родовищ та супутній газ нафтових родовищ. Енергетичні характеристики та рівні їх отримання. Вплив на ефективність відповідних промислових галузей, на рівень техніки безпеки та на рівень шкідливих викидів в оточуюче середовище.


РОЗДІЛ 4. Методи стимулювання розвитку НВДЕ


Тема 4.1. Законодавчо-правова та нормативна база нетрадиційної та відновлюваної енергетики. Методи стимулювання розвитку нетрадиційної та відновлюваної енергетики. Роль державної підтримки в розвитку нетрадиційної та відновлюваної енергетики.


^ III. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


При розробці робочих навчальних програм з дисципліни "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії"" для студентів спеціальностей "Нетрадиційні джерела енергії" необхідно доповнити зміст лекційного матеріалу прикладами практичного використання приведених в курсі методик та статистичного матеріалу, в першу чергу в галузі нетрадиційної енергетики в Україні. Необхідно показати рівень розвитку енергетичного ринку та його основні складові елементи в Україні та в світі. Відповідно цього необхідно конкретизувати завдання на самостійну роботу та індивідуальні семестрові завдання (реферати), а також теми практичних занять.

Слід звернути увагу на засвоєння студентами методів та методик оцінки впливу традиційних технологій використання різних джерел енергії на довкілля, оцінки позитивних та негативних факторів функціонування енергетичних галузей на їх основі, переваг та недоліків енергетичних ринків різних країн світу, в тому числі електроенергетичних та теплоенергетичних, визначення ефективності застосування заходів енергозбереження відповідно до рівня розвитку різних країн, оцінка впливу різних факторів на формування цін на первинні енергоносії та вироблену за рахунок їх використання енергію, в тому числі оцінка перспектив їх зниження або підвищення.

Для забезпечення наочності засвоєння теоретичного матеріалу використовуються плакати, схеми та слайди електрохімічних процесів та пристроїв.


Основна література


1. М.О.Дикий. Поновлювані джерела енергії К.: Вища школа, 1993.

2. Калинин Ю.Я., Дубинин А.Б. Нетрадиционные способы получения энергии. Уч. пособие., - Саратов: СПИ, 1983. - 70 с.

3. В.А.Веников, Е.В.Путятин. Введение в специальность. Электроэнергетика. М.: Высш. школа, 1988.

4. Екологізація енергетики: Навч. пос. / Шевчук В.Я., Бічивський Г.О.,
Сатолкін Ю.М., Навроцький В.М. - К.: Вища освіта, 2002. - 111 с.

5. Енергія навколо нас: Посібник / Конеченков A.C., К. 1999. - 191 с.

6. О.І.Соловей, А.В.Праховник та ін. Від виробництва до ефективного споживання енергії. К.: Київська нотна фабрика,.1999.

7. Півняк Г.Г. Раціональне використання енергії: Навч. пос. Дніпропетровськ, 2002. - 193 с.

8. Алексеев Г.H. Энергетические установки: Уч. для вузов. М, Высшая школа, 1991. - 336 с.


Допоміжна література


9. Н.М.Мхитарян. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников.
К., Наукова думка, 1999.

10. 0.Адаменко, В.Височинський, В.Льотко, М.Михайлів. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії. Івано-Франківськ, вид. "Полум'я", 2000.

11. Энергия будущего: возобновляемые источники энергии. 1997. - 40с.

12. Енергетичні ресурси та потоки. За загальною редакцією
A.K. Шидловського. "Українські енциклопедичні знання" Київ.: 2003 -468с.

13. Украина: эффективность малой энергетики. ЕС Energy Cetntre in Kiev.
1997. -280c.

14. Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики як складова частина Національної енергетичної програми України //Державний комітет України з енергозбереження. Інститут електродинаміки НАНУ. - Київ, 1997. - 56с.

15. Г.И.Денисенко. Возобновляемые источники энергии. К., КПИ, 1979.

16. Б.М.Выморков, Н.П.Путник. Геотермальные ресурсы и их энергетическое использование. М., 1960.

17. С.С.Левковский. Водные ресурсы Украины К., Вища школа, 1979.

18. Н.М.Мхитарян. Гелиоэнергетика. К., Наукова думка, 1999.
19. Шеєр Г. Відновлювана енергетика для майбутніх поколінь. "Зелена енергетика", №4 (8) - 2002. - с. 21.

20. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття //
Під заг. ред. Шидловського А.К., Ковалка М.П. - Київ: Українські
енциклопедичні знання, 2001. - 400 с.

21. В.П. Семиноженко, П.М. Канило, В.Н. Остапчук, А.И. Ровенский. Энергия. Экология. Будущее. X.: Прапор, 2003. -461с.

22. Скиннер Б. Хватит ли человеку земных ресурсов? Пер. с англ. - М.: Мир, 1989.

23. Берковский Б.М. Возобновляемые источники энергии на службе человека. -М.: Наука, 1987.-125 с.

24. Более чем достаточно?: Оптимистический взгляд на будущее энергетики мира /Под ред. Р. Кларка/. М.: Энергоатомиздат. 1984. - 214 с.

25. Зайфрид Дитер. Энергия: высшие аргументы. - К., 1994. - 154 с.

26. Малая энергетика на биотопливе /Вавилов A.B. Минск, 2002. - 248 с.

27. Смирнов А.Д., Антипов K.M. Справочная книжка, энергетика. - 5-е изд.

перероб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 568 с.

28. Беляев Л.С, Марченко О.В. и др. Мировая энергетика и переход к устойчивому развитию. - Новосибирск: Наука, 2000.

29. Енергетична безпека України: чинники впливу, тенденції розвитку / Під ред. Ковалка М.П., Шидловського А.К., Кухаря В.П. - Київ: Українські енциклопедичні знання, 1998. - 160 с.

30. Кошелев А. А. и др. Экологические проблеми энергетики. Новосибирск, «Наука», 1989.

31. Асланян Г.С, Молодцов С.Д. Финансовые аспекты использования нетрадиционных источников энергии. // Теплоэнергетика. 2001. №2, с. 34-39.

32. Безруких П.П. Экономика и возможные масштабы развития нетрадицион-ных возобновляемых источников энергии. // Открытый семинар "Экономические проблемы энергетического комплекса". М.: 2002. - 77с.

33. Безруких П.П., Стребков Д.С. Нетрадиционная возобновляемая энергетика в мире и в России. Состояние, проблемы, перспективы. // Энергетическая политика. М. 2001. - вып. 3, с. 3-13.

34. Кудря С.А., Тучинский Б.Г., Нейман В.А., Канунникова P.E. Особенности инвестиционной и тарифной политики в ветроэнергетике Украины. Материалы IV международной конференции «Нетрадиционная энергетика в XXI веке». Крым. - 2003. С.133-136.

35. Крачило М.П. Основи екології та економіка природокористування. - Київ: Крамар, 1998.-170 с.

36. Стратегия и план действий Европейского Союза. Белая книга (финальный документ Комиссии Европейского Союза).

37. Енергетичне законодавство. Збірник нормативно-правових актів України (станом на 1 лютого 2003р.). за заг. Ред. Ю.С.Шемшученка,
В.П. Нагребельного. Київ. 2003. - 731с.

38. Шульга М.В. Энергетическое законодательство Украины. - X.: Консум, 1997.

39. Концепция проекта Федерального закона Российской Федерации
"О нетрадиционных возобновляемых источниках энергии». 2003. 8с.

40. Закон про пріоритет поновлюваної енергії Німеччини (Закон про поновлювану енергію - EEG від 29 березня 2000 р.) 2000.

41. Закон України "Про енергозбереження"

42. "Про будівництво вітрових станцій". Указ Президента України № 159/96
від 2.03. 1996р.

43. "Тимчасова методика визначення витрат і тарифу на електроенергію вітрових електричних станцій». Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України №276 від 6.03.1998 р.

44. Закон "Про альтернативні види рідкого та газового палива". Указ Президента № 1391-XIV від 14.01.2000р.

45. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку вітроенергетики України" №1812-111 від 8.06.2000р. 46. Закон України "Про альтернативні джерела енергії", затверджений

Президентом України 20 лютого 2003 року №555-ГУ (друга редакція) - 8 стор.

47. ДСТУ 4034-2001 (ГОСТ 30757-2001) "Енергозбереження. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії. Колектори сонячні плоскі. Методи випробування".

48. ДСТУ EN 12975-2001 "Системи теплові сонячні та їх компоненти. Колектори сонячні. Частина 1. Загальні технічні вимоги".

49. Договір до Енергетичної хартії.
50. "Зелена енергетика".

51. "Вітроенергетика України".

52. "Відновлювана енергетика"

53. "Проблеми загальної енергетики".

54. "Новини енергетики".

55."Енергобізнес".


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Комп’ютерна графіка” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи web-дизайну” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Технології адміністрування та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах”
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Web-дизайн та сучасні технології” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу "Технології адміністрування та захисту комп‘ютерних мереж на базі ос windows " складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery 1,2 «Мережеві технології для малих І середніх підприємств» складена на основі...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna exploration 3,4 «Мережева комутація І бездротові мережі. Доступ до глобальних мереж»...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу cisco ccna discovery «Основи маршрутизації І комутації. Проектування та підтримка комп'ютерних...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство оcвіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “ Адміністрування комп'ютерних систем та мереж на базі ос unix ” складена на основі переліку...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи