Удк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов icon

Удк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов
Скачати 84.19 Kb.
НазваУдк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов
Дата25.03.2013
Розмір84.19 Kb.
ТипДокументи

УДК 621.91.Лук’янов С.Т., Хороманська О.Г. (Україна)


Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов


У наш час цивільна авіація є однією з основних галузей народного господарства України. Основні завдання галузі цивільної авіації - це створення умов та використання повітряного простору людиною за допомогою повітряних суден. Діяльність цивільної авіації підлягає регулюванню з метою задоволення інтересів держави та її громадян і забезпечення безпеки авіації, яка складається з безпеки польотів, авіаційної безпеки та екологічної безпеки.

За своєю суттю цивільна авіація міжнародна - польоти здійснюються не тільки в межах країни. Таким чином, перед цивільною авіацією, з одного боку, стоять ті ж проблеми, що і перед усіма галузями народного господарства України, а з другого - міжнародні проблеми, які не можуть бути вирішені окремою державою.

Встановлення інфраструктури цивільної авіації в окремій країні є виключно національним завданням, але вирішення цієї проблеми повинно відбуватися на міжнародних засадах з єдиними для всіх країн правилами польотів та номенклатурою обладнання повітряних трас.

У результаті бурхливого розвитку міжнародної цивільної авіації і міжнародних зв’язків було засновано Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО). В листопаді 1944 року в Чикаго відбулася конференція, на якій за участю 52 країн була прийнята Чиказька конвенція з цивільної авіації. Конвенція включає 96 статей, які відображають права країн, що договорюються, встановлюють порядок прийняття рекомендацій щодо практики роботи цивільної авіації, сприяють спрощенню формальностей, пов’язаних з митним і імміграційним контролем.

Сьогодні вже 161 держава є членом ІКАО і учасниками Чиказької конвенції, на якій базується система міжнародного повітряного права і яка вимагає від учасників впровадження принципів ІКАО відносно таких царин як аеронавігація, авіаційний електрозв’язок, метеорологія, льотна придатність, виконання польотів, охорона довкілля і безпека тощо.

Положення, визначені в документах ІКАО, сформульовані на загальносвітовому досвіді, що дозволяє отримати певну технічну одноманітність, а також надає змогу міжнародній цивільній авіації розвиватися безпечно, впорядковано та ефективно.

З 1993 року Україна ратифікувала Чиказьку конвенцію і, таким чином, взяла на себе відповідні зобов’язання.

Отже одним з основних питань, що постають при державному управління та регулюванні діяльністю цивільної авіації України, є необхідність поєднання вимог та можливостей чинного законодавства України, загальної політики держави з обов’язками, що покладаються на цивільну авіацію ІКАО.

Від колишнього Радянського Союзу в цивільній авіації України залишилися організаційні структури галузі та підприємств, які функціонували у відповідному законодавчо-правовому полі СРСР. Геополітичні зміни, що відбулися при розпаді Радянського Союзу, поставили перед цивільною авіацією України якісно нові цілі, на неї покладаються нові функції, що їх необхідно виконувати за умови членства в ІКАО та перебудови всього державного механізму.

Для вирішення цих проблем у галузі цивільної авіації проводиться реструктуризація з метою створення відповідних організаційних структур управління, а також формується відповідне законодавчо-правове поле.

Тобто відпрацьовуються механізми державного управління та регулювання діяльності цивільної авіації на засадах організаційно-правового забезпечення.

Для досягнення цієї мети цивільна авіація розглядалася як система, компонентами якої виступають організаційні структури управління як галузі в цілому, так і її виробничої сфери - підприємств, а також відповідна нормативна база.

Кожен з компонентів системи цивільної авіації України в умовах перехідного періоду формування ринкових відносин в країні має свій специфічний характер:

виконання функції регулювання, що покладаються на державні установи, не можливо здійснити без відповідних організаційних структур цих державних установ (органів державного управління);

якісно нові завдання, виконання яких необхідно підприємствам цивільної авіації України для ефективного функціонування на ринку авіаперевезень і робіт, вимагають не тільки нових організаційних структур управління, а й змін форм власності цих підприємств.

Крім того, вирішення проблеми ускладнюється тим, що в основному створюються не нові підприємства, а йде процес розподілу вже існуючих підприємств з подальшою зміною форми власності. Формується новий для України вид підприємства - аеропорт. Цей процес відбувається в ще не сформованому законодавчо-правовому полі;

нормативну базу складають три групи документів: національні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність цивільної авіації України, документи колишнього Радянського Союзу і документи ІКАО та інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, що введені належним чином в Україні.

З часом нормативну базу повинні складати національні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність цивільної авіації України, з урахуванням вимог документів ІКАО та інших міжнародних організацій, членом яких є Україна.

В умовах радикальних перетворень, які охопили найважливіші сфери суспільних відносин на нинішньому етапі розвитку України, завдання формування державних установ є найважливішим завданням. Від якості та ефективності роботи цих державних установ значною мірою залежить доля країни.

Модернізація цивільної авіації на засадах ринкової економіки, постійне удосконалення галузевого управління та регулювання її діяльності є зараз життєво необхідним.

Модернізація цивільної авіації означає перехід до принципово нових систем механізмів управління та регулювання. Головне в тому, що зовнішня середовище, в якому діє галузь, стає якісно іншим: підвищується ступень невизначеності, з’являються нові чинники ризику.

Особливості нинішнього періоду полягає в тому, що потрібно не тільки вирішувати конкретні управлінські завдання, але й бачити загальну перспективу управлінської діяльності, а також створити ефективний механізм втілення її в життя з урахуванням вимог чинного законодавства України та міжнародного повітряного права.

Управлінська стратегія розвитку цивільної авіації в сучасних умовах не може бути розроблена як документ з однозначними орієнтирами, що відображають, якісь стабільні процеси. Процеси формування галузі вимагають не лише оновлення або покрашення віджитих елементів у сфері авіації, а й перетворення механізмів організаційно-правового забезпечення процесів регулювання діяльності цивільної авіації України.

Велике значення має перехід від адміністративно-командних методів управління до стабільного, відкритого та багатовимірного управління.

По-перше, потрібно від управління тільки по вертикалі перейти до одночасного управління по горизонталі з метою органічного поєднання цих видів.

По-друге, треба від намагання до схожості перейти до різноманітності і поєднувати ці тенденції управління. Всі ці аспекти відображаються в організаційній структурі управління.

Виходячи з положення, що організаційна структура управління зв’язана з досягненням глобальної цілі: в цивільній авіації це регулювання діяльності користувачів повітряного простору України з метою задоволення інтересів України та її громадян і забезпечення безпеки авіації, тому спосіб формування структури управління оснований на виявленні вузлових точок: сукупності функцій управління та регулювання.

Функції і структура управління - дві нерозривно взаємозв’язані та взаємозумовлені сторони одного цілого, а саме організації системи управління та регулювання, що виступають відповідно як зміст і форма процесу управління.

Взаємозумовленість функцій і структури управління передбачає первинність функцій та вторинність структури управління. Основними вимогами до організаційної структури управління є мінімальна кількість управлінських зв’язків, усунення елементів дублювання, оперативність і гнучкість у роботі.

У організаційній структурі управління виділяють наступні елементи: ланки (управління, відділи), рівні (ступені) управління і зв’язки - горизонтальні й вертикальні.

До ланок управління відносять структурні підрозділи, а також окремих службовців, які виконують відповідні функції управління або їх частину. В основу утворення ланки управління покладено виконання управлінням (відділом) певної функції управління. Встановлені між управліннями (відділами) зв’язки мають горизонтальний характер.

Під рівнем управління розуміють сукупність ланок управління, що займають певний ступінь в системі управління. Ступені управління знаходяться у вертикальній залежності і підпорядковуються один одному по ієрархії.

Організаційні структури управління відзначаються великою різноманітністю форм.

Важливим напрямом в організаційній діяльності по створенню структури управління, що зорієнтований на конкретний управлінський процес, є встановлення поділу праці, повноважень та відповідальності в системі управління, а також визначення структури органів управління.

Таким чином побудоване управління утворює міцний каркас, у межах якого завдяки колективній взаємодії співробітників та органів управління реалізуються управлінські процеси.

З метою поетапного здійснення адміністративної реформи в Україні та підвищення ефективності державного управління, згідно Указів Президента України від 15 грудня 1999 року №1572/99 “Про систему центральних органів виконавчої влади” та №1573/99 “Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади”, у складі Міністерства транспорту України створено Державний департамент авіаційного транспорту (Укравіатранс).

Основні завдання Укравіатрансу визначені постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 року №573 “Про утворення Державного департаменту авіаційного транспорту”.

Це є реалізація державної політики з питань розвитку цивільної авіації, здійснення централізованого державного регулювання в галузі цивільної авіації України, організація та забезпечення авіаційних перевезень, робіт та послуг, ефективного використання повітряного простору, в тому числі у військових цілях, здійснення сертифікації об’єктів і суб’єктів цивільної авіації та ліцензування їх діяльності, нагляду за забезпеченням безпеки в галузі цивільної авіації.

З основних завдань випливають функції, що покладаються на Укравіатранс, які визначені Положенням про Державний департамент авіаційного транспорту. Усі ці функції можна умовно згрупувати:

група функцій, що їх необхідно виконати для реалізація державної політики з питань розвитку цивільної авіації;

група функцій, необхідна для здійснення централізованого державного регулювання в галузі цивільної авіації України;

група функцій щодо організації та забезпеченню авіаційних перевезень, робіт та послуг;

група функцій з ефективного використання повітряного простору, в тому числі у військових цілях;

група функцій по здійсненню сертифікації об’єктів і суб’єктів цивільної авіації та ліцензування їх діяльності;

група функцій з нагляду за забезпеченням безпеки в галузі цивільної авіації.

Існуюча організаційна структура Укравіатрансу зорієнтована на конкретний управлінський процес - державне регулювання, встановлює поділ праці, повноважень та відповідальності.

Існуючу організаційну структуру управління галузі можна уявити як піраміду, що складається з рівня керуючої системи та рівня керованої системи. До останньої відноситься управління виробничою сферою цивільної авіації.

Усе це відбувається в сучасному законодавчо-правовому полі.


Перелік використаних джерел


1. Руководство по регулированию международного воздушного транспорта ИКАО Doc.9626. Международная организация гражданской авиации, 1996. - 160 с.

2. Техническое содействие развитию и регулированию гражданской авиации: Пер. с англ. Заключительный отчет TACIS / United Kingdom: ТТС; Project No TN-UK 9307, 1996. - 162 c.

3. Генеральный план гражданской авиации Украины. U6.2 Вопросы управления, TACIS: Пер. с нем. - Германия: Siemens AG, 1995. - 77 с.

4. Генеральный план гражданской авиации Украины. U6.4 Юридические и правовые аспекты, TACIS: Пер. с нем. - Германия: Siemens AG, 1995. - 43 с.

5. Концепція розвитку цивільної авіації в Україні. Затв. постановою КМУ від 28.12.96 №1587 // Зведені покажчики нормативних правових актів України. - 1997. - №2. - С.166.

6. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: Монографія/кол.авт.; Відпов.ред. - проф. Н.Р.Нижник. - К.:УАДУ при Президентові України, 1997. - С.75-76.


Схожі:

Удк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов iconУдк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов
Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов
Удк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов iconНачало формы
З метою стабілізації діяльності та розвитку цивільної авіації в Україні, підвищення ефективності використання коштів Державного
Удк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов iconУдк 621. 313 розрахунок статичних характеристик електроприводу трн-ад з використанням рекурсивних рівнянь
Можливість регулювання швидкості є одним з найважливіших якостей сучасного електропривода, що найчастіше визначає галузь його застосування....
Удк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов iconУдк 784 Чигер Олег
...
Удк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов iconУдк 621. 515-226. 2 В. М. Дихановський
Показано, що на основі теореми про газомеханічне регулювання кута атаки аеродинамічного профілю можна побудувати систему регулювання...
Удк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов iconУдк 338. 51: 336. 717 Напрямки удосконалення державного регулювання трансфертного ціноутворення у комерційних банках України
Бхідність удосконалення регулювання трансфертного ціноутворення для запобігання мінімізації податкових платежів банками з іноземними...
Удк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов iconСекція: Економіка Мордань Євгенія Юріївна двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» обґрунтування необхідності здійснення державного регулювання банківської діяльності
ОБҐрунтування необхідності здійснення державного регулювання банківської діяльності
Удк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов iconУдк 621. 337. 522 Шляхи підвищення ефективності рекуперативного гальмування в сучасних умовах
З урахуванням цього І проектувались системи керування рекуперативним гальмуванням
Удк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов iconПроблемні аспекти регулювання системних банків
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» м. Суми, Україна
Удк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов iconСучасні авіаційні технології
ЗабезПечення безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації при польотах в зонах грозової активності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи