Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит» icon

Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
НазваОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Сторінка1/5
Дата09.09.2014
Розмір0.67 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки україни

Національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор С.В. Іванов

«28» лютого 2014 р.

ПРОГРАМА


фахового вступного випробування «Фінанси і кредит» для зарахування на навчання за ОКР «спеціаліст» за спеціальністю: 7.03050801 «Фінанси і кредит»

Схвалено Вченою радою факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності

Протокол № 5 від 18 лютого 2014 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан _______________ О.О. ШереметКИЇВ НУХТ – 2014
ЗМІСТ

Мета і завдання фахового вступного випробуванняПорядок проведення фахового вступного випробування…………...Структура фахового вступного випробування………………………Порядок проведення консультацій…………………………………….
Перелік питань, що виносяться на іспит………………….…………..
Список літератури………………….………………………………….
Критерії оцінювання ………………..………………


^ Мета і завдання фахового вступного випробування
Комплексний фахове всупне випробування студентів факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» на рівень «спеціаліст» є узагальнюючим етапом вступу до Національного університету харчових технологій, який покликаний виявити обсяг знань та професійних навичок здобутих студентами.

Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.
^ Порядок проведення фахового вступного випробування

Іспит проводиться в письмовій формі.

Для проведення фахового вступного випробування випускаючою кафедрою створюється комісія на чолі з Головою, до складу якої включаються викладачі, які викладають профільні навчальні дисципліни.

До обов’язків членів комісії входить розробка екзаменаційних білетів, підготовка та контроль за проведенням фахового вступного випробування, перевірка рішень екзаменаційних завдань, виставлення оцінки за екзаменаційні питання та загальної оцінки.

Завдання екзаменаційного білету переписуються студентами в спеціальні аркуші, одержані для виконання екзаменаційних завдань.

Зміст екзаменаційних завдань розрахований на виконання роботи студентами протягом 4-х астрономічних годин (240 хвилин). Послідовність відповідей на питання іспиту значення не має.

Для виконання комплексного кваліфікаційного завдання абітурієнт може використовувати ручки, олівці, лінійку, калькулятор. Усі інші матеріали, як то законодавчі та нормативні акти, методичні матеріали, довідники, словники, записи, конспекти, тощо, а також засоби мобільного та пейджингового зв’язку, будь-які носії інформації протягом іспиту абітурієнтам використовувати суворо забороняється. В разі порушення зазначених вимог, а також при виявленні проявів несамостійного виконання абітурієнтами завдань комплексного іспиту, які проявляються, наприклад, у вигляді розмов, підказування, інших видів спілкування, викладач, котрий здійснює контроль за проведенням іспиту, робить помітку на титульному листі екзаменаційної роботи про зниження екзаменаційної оцінки на п’ять балів, а в разі виявлення повторного порушення – має право вивести студента з іспиту з виставленням йому загальної незадовільної оцінки.

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів фахового вступного випробування розглядаються і вирішуються члени комісії.
^ Структура екзаменаційного завдання

Для проведення фахового вступного випробування випусковою кафедрою розробляється комплект екзаменаційних білетів.

Зміст білетів комплексного фахового вступного випробування охоплює матеріал профільних навчальних дисциплін в рамках їх програм. Комплект екзаменаційних білетів затверджується на засіданні кафедри, підписується завідувачем випускової кафедри та деканом факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності, виготовляється в достатній кількості і зберігається на кафедрі в умовах, що виключають передчасне ознайомлення з ними студентів до початку екзамену.

Екзаменаційний білет складається з п’яти пунктів. а саме:

 • теоретичні питання;

 • задача.

Перелік дисциплін, що входять до фахового вступного випробування

 • "Страхові послуги";

 • "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва";

 • "Фінансовий аналіз";

 • "Фінанси"Порядок проведення консультацій
Консультації проводяться протягом трьох днів до проведення фахового вступного випробування. На кафедрі організовуються також консультації для студентів згідно графіку протягом навчального року.


 1. Зміст дисциплін, перелік питань та практичних завдань, що виносяться на іспит


«Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Фінансова, інвестиційна та операційна діяльність підприємства. Грошові потоки від різних видів діяльності. Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту. Функції і завдання фінансової діяльності. Капітал підприємства та його економічна сутність. Макроекономічний і мікроекономічний погляди на капітал. Класифікація форм фінансування за джерелами походження капіталу та за правовим статусом інвесторів. Критерії прийняття рішень у сфері фінансування. Критерії прийняття рішень при виборі форми організації бізнесу. Організація фінансової діяльності на підприємстві.

^ Ключові поняття: капітал, фінансова діяльність, фінансування, форми фінансування, фінансової рішення

Література:

[1; 3; 4; 5; 6; 7; 13; 14; 15; 26; 27]

]

^ Тема 2. Теоретичні основи оптимізації структури капіталу підприємства.

Розвиток теорій фінансування і інвестування. Класична теорія фінансування. середньозважена вартість капіталу. Оптимізація структури капіталу. Неокласична теорія фінансування. Зміст теореми іррелевантності Міллера-Модільяні. Зв'язок між фінансуванням і інвестуванням. Основні положення теорії оптимізації портфеля інвестицій (Г. Марковіц). Модель оцінки доходності активів (САРМ): загальна характеристика і правила прийняття інвестиційних рішень. Зміст неоінституційних теорії фінансування. Відносини агент-принципал. Агентські витрати. Теорія фінансового посередництва.

^ Ключові поняття: теорії фінансування, теорема іррелевантності, вартість капіталу, інвестиційний портфель, капітальні активи, агент, принципал, фінансове посередництво

Література:

[1; 4; 13; 26; 27; 31; 34; 35; 48; 58 ]
^ Тема 3. Формування власного капіталу підприємств

Власний капітал підприємства, його функції та складові частини. Статутний капітал, його економічний зміст та порядок формування. Додатковий капітал підприємства та джерела його поповнення. Резервний капітал підприємства, його необхідність та джерела формування. Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав. Курс емісії акцій, порядок розрахунку емісійного доходу, ажіо та дизажіо. Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі та джерела. Збільшення статутного капіталу за рахунок коштів інвесторів. Методи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії як інструмент захисту інтересів інвесторів. Розрахунок вартості переважних прав. Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи та порядок проведення. Деномінація та конверсія акцій. Порядок викупу та анулювання корпоративних прав підприємства. Звіт про власний капітал підприємства.

^ Ключові поняття: власний капітал, статутний капітал, корпоративні права, балансовий курс акцій, резерви, переважне право, звіт про власний капітал

Література:

[1; 4; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 25; 26; 27; 40; 48; 50; 52; 55]
^ Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємств

Методичні підходи до визначення джерел фінансування. Класифікація внутрішніх джерел фінансування Зміст самофінансування, відкрите самофінансування та приховане самофінансування Збільшення статутного капіталу за рахунок за рахунок тезаврованого прибутку. Забезпечення наступних витрат і платежів як внутрішнє джерело фінансування підприємств. Критерії прийняття рішень щодо самофінансування. Чистий грошовий потік від операційної діяльності (Cach-Flow) як джерело фінансування підприємств. Методи розрахунку Cash-flow. Різниця між прямим і непрямим методом. Показник вільного грошового потоку (Free Cash-flow). Показники Cash-flow. Звіт про рух грошових коштів, його складові частини і аналітичний зміст.

^ Ключові поняття: джерела фінансування, чистий прибуток, амортизаційні відрахування, самофінансування, тезаврація, cash-flow операційний, вільний грошовий потік, звіт про рух грошових коштів

Література:

[[1; 3; 4; 5; 6; 7; 13; 14; 15; 19; 20; 26; 27; 32; 37; 47]
^ Тема 5. Дивідендна політика підприємства

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Фактори дивідендної політики. Типи дивідендної політики підприємства. Теорії в галузі дивідендної політики. Дивідендна політика і структура капіталу. Взаємозв’язок дивідендної політики та самофінансування підприємства. Порядок нарахування дивідендів. Джерела та форми виплати дивідендів. Методи нарахування дивідендів. Подрібнення акцій та викуп акціонерним товариством акцій власної емісії як інструменти дивідендної політики. Ефективність дивідендної політики. Особливості нарахування дивідендів акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю. Особливості нарахування дивідендів господарськими товариствами з часткою державної власності в статутному капіталі. Оподаткування дивідендів.

^ Ключові поняття: дивіденди,дивідендна політика, агент, принципал, викуп акцій, подрібнення акцій.

Література:

[3; 4; 5; 7; 8; 12; 13; 15; 25; 35; 40; 42; 44; 56 ]
Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу

Позичковий капітал підприємства, його складові частини та порядок формування. Визначення потреби в позичкових коштах. Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів. Комерційне кредитування підприємств. Лізингове кредитування підприємств Критерії кредитоспроможності підприємства та оцінка кредитного забезпечення. Порівняльна характеристика різних видів кредитного забезпечення. Умови та механізм випуску, розміщення та обслуговування облігацій підприємств. Облігації з нульовим купоном. Конвертовані облігації та варанти. Порівняльна характеристика залучення коштів підприємством за рахунок емісії облігацій та акцій. Порядок залучення резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

^ Ключові поняття: позичковий капітал, банківські кредити, лізинг, комерційний кредит, облігації, факторинг.

Література:

[1; 2; 3; 4; 6; 13; 14; 15; 16; 26; 27; 29; 31; 40; 44; 56]
^ Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств

Реорганізація як специфічний напрямок фінансової діяльності підприємств. Мета та завдання реорганізації підприємств. Види реорганізації підприємств: загальна характеристика. Загальні передумови реорганізації суб’єктів господарювання: нормативно-правове регулювання. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства: злиття, поглинання, приєднання види злиття. Дружні і ворожі поглинання. Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств: поділ, виділення. Перетворення як особлива форма реорганізації. Роль перетворення в оптимізації фінансування підприємства. Оцінка пропорцій обміну корпоративних прав під час реорганізації: мета, методи. Зміст та порядок складання реорганізаційної угоди. Передавальний та роздільний баланси.

^ Ключові поняття: реорганізація, злиття, поглинання, приєднання, поділ, виділення, перетворення, передавальний баланс, розподільний баланс

Література:

[5; 8; 12; 14; 15; 23; 24; 26; 27; 31; 37; 48; 55]
^ Тема 8. Оцінка вартості підприємств

Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки вартості підприємства. Вартість капіталу підприємства . Методичні підходи до оцінки вартості підприємства. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства. Метод дисконтування грошових потоків та його особливості. Метод капіталізації доходів та його особливості. Майновий (витратний) підхід. Поняття відновної вартості. Метод чистих активів. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу. Метод зіставлення мультиплікаторів та його особливості. Метод порівняння транзакцій та його особливості. Зіставлення різних методів оцінки вартості.

^ Ключові поняття: вартість, чисті активи, ліквідаційна вартість, відновна вартість, грошові потоки, дисконтування, ставка капіталізації, мультиплікатори, порівняння транзакцій

Література:

[5; 8; 10; 13; 14; 15; 23; 24; 26; 27; 41; 44; 45]
^ Тема 9. Фінансова інвестиційна діяльність підприємств

Види фінансових вкладень підприємств. Довгострокові фінансові інвестиції Поточні фінансові інвестиції. Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю. Застосування методу ефективної ставки відсотка при оцінці фінансових інвестицій. Розрахунок ефективної ставки відсотка. Розрахунок амортизованої собівартості фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства за методом участі в капіталі. Особливості застосування методу участі в капіталі. Контрольний пакет корпоративних прав. Оцінка доцільності фінансових і реальних інвестицій. Порівняння методів оцінки доцільності інвестицій.

^ Ключові поняття: фінансові інвестиції, ефективна ставка відсотка, амортизована собівартість інвестиції, участь в капіталі.

Література:

[1; 24 3; 4; 64 74 12; 14; 15; 16; 22; 26; 27; 31; 37; 56]
^ Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

Основні види зовнішньоекономічних операцій та їх коротка характеристика. Зміст та необхідність законодавчого регулювання зовнішньоекономічних відносин суб’єктів господарювання. Порядок укладання та основні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Документарний акредитив та його значення в зовнішньоекономічних розрахунках. Порядок застосування документтарного інкасо в зовнішньо економічних розрахунках. Форфейтинг - як спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій. Вплив оподаткування на ефективність зовнішньоекономічних відносин суб’єктів господарювання. Оподаткування експортних операцій. Оподаткування імпортних операцій. Державне регулювання розподілу виручки від зовнішньо-економічної діяльності в іноземній валюті.

^ Ключові поняття: зовнішньо-економічна діяльність, ІНКОТЕРМС, валютні операції, валютне регулювання, валютні обмеження, форфейтинг.

Література:

[1;4; 8; 9; 154 26; 27; 29; 32; 42]
^ Тема 11. Фінансовий контролінг

Сутність та необхідність фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах. Стратегічний і оперативний контролінг. Каталог функцій та завдань фінансового контролінгу. Система раннього попередження і реагування (СРПР): сутність і значення. Виявлення ризиків та їх мінімізація. Контроль та внутрішній аудит, їх роль в управлінні фінансами підприємства. Операційний аналіз і аналіз точки беззбитковості як метод управління витратами. Вартісний та портфельний аналіз як методи контролінгу. Бенчмаркінг та його зміст. АВС-аналіз та порядок його використання в управлінні запасами підприємства. Аналіз сильних та слабких місць, додаткових шансів і ризиків.

^ Ключові поняття: контролінг, СРПР, внутрішній аудит, операційний аналіз, вартісний аналіз, портфельний аналіз, АВС-аналіз, СВОТ-аналіз, бенчмаркінг.

Література:

[1; 3; 4; 5; 6; 7; 13; 14; 15; 26; 27; 48; 54]
^ Тема 12. Бюджетування на підприємстві

Бюджетування як функція фінансового контролінгу, принципи бюджетування. Система бюджетів на підприємстві: загальна характеристика Способи бюджетування: традиційне бюджетування та бюджетування на нульовій базі. Потреба в капіталі для фінансування основних засобів та нематеріальних активів. Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів. Золоте правило фінансування та золоте правило балансу. Правила збереження ліквідності. Правило вертикальної структури капіталу. Планування прибутків і збитків. Планування ліквідності. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow). Планування показників балансу. Бюджетний контроль та аналіз відхилень.

^ Ключові поняття: бюджетування, нуль-базис бюджетування, потреба в капіталі, правила фінансування, фінансовий план.

Література:

[2; 3; 4; 6; 7; 13; 14; 15; 16; 26; 27;34; 48; 54]

перелік питань для підготовки до іспиту

 1. Зміст та основні завдання фінансової, інвестиційної та операційної діяльності суб’єктів господарювання.

 2. Капітал підприємства та його економічна сутність.

 3. Класифікація форм фінансування.

 4. Критерії прийняття рішень у сфері фінансування.

 5. Власний капітал підприємства, його функції та складові частини.

 6. Статутний капітал і корпоративні права підприємства.

 7. Цілі і методи збільшення статутного капіталу

 8. Цілі і методи зменшення статутного капіталу

 9. Класифікація резервів підприємства.

 10. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу.

 11. Внутрішні джерела фінансування. Самофінансування

 12. Показники Cash-flow та методи його розрахунку.

 13. Моделі дивідендної політики

 14. Методи нарахування дивідендів і форми виплати дивідендів

 15. Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 16. Мета, завдання та форми реорганізації підприємств, спрямовані на укрупнення.

 17. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин.

 18. Позичковий капітал підприємства, його складові частини та порядок формування.

 19. Мета, завдання та види реорганізації підприємств, спрямованої на розукрупнення.

 20. Сутність та необхідність фінансового контролінгу.

 21. Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг.

 22. Методи фінансового контролінгу.

 23. Бюджетування як функція фінансового контролінгу.

 24. Правила фінансування підприємств.

 25. Планування фінансових результатів підприємства.

 26. Методи розрахунку Cash-flow.

 27. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства

 28. Оцінка доцільності фінансових інвестицій.

 29. Способи відображення фінансових інвестицій у фінансовій звітності

 30. Майновий (Витратний) та ринковий підходи в оцінці вартості підприємства.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. В.І.Аранчій, В.Д.Чумак, О.Ю.Смолянська, Л.В.Черненко. Фінансова діяльність підприємств: Навч.посіб. К.: Професіонал, 2004. – 240с.

 2. Аранчій В.І. Фінанси підприємств: Навч.посіб./В.І.Аранчій.-К.:Професіонал, 2004.-304с.

 3. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник . – 2-ге вид, перероб і доп. – К.: Либідь, 2003 – 384 с.

 4. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп./А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 5. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2007. – 448 с.

 6. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — К. : Алерта, 2005. — 200с.

 7. Господарський кодекс України

 8. Довгалюк В.І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Хмельницький : НВП "Евріка" ТОВ, 2003. — 156с.

 9. Дороніна М.С., Мартюшева Л.С., Горовий Д.А. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2002. — 156с.

 10. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI зі змінами // www.rada.gov.ua

 11. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. № 1576-XII зі змінами // www.rada.gov.ua

 12. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. № 959-XII зі змінами // www.rada.gov.ua

 13. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.01 № 2658-III зі змінами // www.rada.gov.ua

 14. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР зі змінами // www.rada.gov.ua

 15. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV зі змінами // www.rada.gov.ua

 16. Зятковський І.В., Зятковська Л.І., Романів М.В. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: навч. посібник / Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. — Чернівці : Золоті литаври, 2007. — 274с.

 17. Кравчук О. М., Лещук В. П. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 504 с.

 18. Мартюшева Л.С., Меренкова Л.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Коспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "Інжек", 2006. — 184с.

 1. Минко Л.М. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Курс лекцій. К.: НУХТ, 2007. – 150 с.

 2. Минко Л.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання та виконання контрольних робіт. – К.: НУХТ, 2007. – 40 с.

 3. Омелянович Л.О., Чайковська О.В., Долматова Г.Є., Іванова О.В., Кононенко А.Ф., Канєєва І.І. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган- Барановського. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — 281c.

 4. НП(С)БО1 «Загальгі вимоги до фінансової звітності»

 5. П(С)БО №11 "Зобов'язання"

 6. П(С)БО №12 "Фінансові інвестиції"

 7. ПС)БО №19 "Об'єднання підприємств"

 8. П(С)БО №20 "Консолідована звітність"

 9. П(С)БО №24 "Прибуток на акцію"

 10. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 11. Терещенко О.О., Невмержицький Я.І., Куліш А.П., Терещенко С. І., Галака О. П. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. Посібник.— К. : КНЕУ, 2006. — 312с.


Фінансовий аналіз”
  1   2   3   4   5

Схожі:

Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит» iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит» iconОкр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит» iconОкр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит» icon«Затверджено»
Фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит»
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит» iconФахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати...
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит» icon«Затверджено» Голова приймальної комісії нухт
Фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит»
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит» iconЗаочною формою навчання для отримання окр «Магістр» зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
Окр «Магістр» зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» станом на 17 лютого 2014 р
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит» icon«Затверджено»
Фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит»
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит» icon«Затверджено» Голова приймальної комісії нухт
Фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит»
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи