Програма фахового вступного випробування \" Електротехніка \" для зарахування на навчання за окр «магістр» icon

Програма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
Скачати 217.22 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
Дата09.09.2014
Розмір217.22 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор _________________ С.В. Іванов

28 лютого 2014 р.

ПРОГРАМАфахового вступного випробування “Електротехніка

для зарахування на навчання за ОКР «магістр»

за спеціальністю 8.05070108 «Енергетичний менеджмент»
Схвалено Вченою радою факультету енергетики і енергоменеджменту.

Протокол № 5 від 24 грудня 2013 р.

Голова Вченої ради факультету,
декан М.О.МасліковКиїв – 2014

Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.

^ Розділ 1. Основи електропостачання [1,2]

Електричні навантаження. Поняття електричних навантажень. Визначення середніх і середньоквадратичних навантажень. Графіки навантажень та їх характеристики. Основні методи розрахунку навантажень: коефіцієнта попиту, статистичний, упорядкованих діаграм. Додаткові методи розрахунку навантажень: питомої витрати електроенергії на одиницю продукції, питомої густини навантаження. Визначення навантажень з врахуванням рівнів СЕП (ієрархічний підхід).

Цехові електричні мережі. Вибір схеми та напруги живлення цехової електричної мережі. Конструктивне виконання цехових електричних мереж. Сумісне живлення силового і освітлювального навантаження. Вибір режиму роботи нейтралі. Вибір кількості і потужності цехових ТП. Вибір електрообладнання на напругу до 1кВ.

Внутрішньозаводські електричні мережі Загальні принципи побудови схем внутрішньозаводського електропостачання. Вибір схем, визначення перерізу жил кабелів, розподільчої мережі підприємства. Вибір раціональної напруги розподільчої мережі. Центр активних і реактивних навантажень і картограма навантажень. Вибір місця встановлення РП, ГПП, ГРП, ПГВ. Визначення місцезнаходження ГПП (ГРП) з врахуванням динаміки (розвитку) системи електропостачання.

Компенсація реактивної потужності. Статичні конденсатори, синхронні двигуни і генератори, синхронні компенсатори, компенсаційні перетворювачі, статичні джерела реактивної потужності. Передача реактивної потужності через мережу. Способи підвищення коефіцієнту потужності. Вибір, розміщення, режими роботи компенсуючих пристроїв. Компенсація реактивної потужності в електричних мережах загального призначення напругою до 1кВ. Компенсація реактивної потужності в електричних мережах загального призначення на напрузі 6-10 кВ.

Основи техніко-економічних розрахунків. Основи техніко-економічних розрахунків. Тарифи на електричну енергію. Основні техніко-економічні показники. Техніко-економічні розрахунки при проектуванні і реконструкції СЕП.

^ Розділ 2. Електромагнітні перехідні процеси [3,11]

Режими СЕП. Короткі замикання в СЕП. Схеми заміщення та їх перетворення. Зведення параметрів елементів короткозамкненого кола до базових умов.

Струми трифазного КЗ. Коротке замикання на затискачах генератора без автоматичного регулювання збудження /АРЗ/. Коротке замикання на затискачах генератора з АРЗ. КЗ у віддаленій точці СЕП. Визначення складових струму КЗ.

Практичні методи розрахунку струму трифазного симетричного короткого замикання. Розрахунок початкового значення струму КЗ. Визначення струму КЗ в будь-який момент часу за розрахунковими та типовими кривими. Врахування струму КЗ, що створюється ЕД в установках власних потреб теплових електростанцій. Розрахунок струмів КЗ в електроустановках напругою до 1кВ.
^

Перехідні процеси в електричних машинах при трифазних КЗ. Рівняння перехідного процесу. Особливості розрахунків перехідного процесу в електродвигунах

Основні положення розрахунку струмів несиметричних режимів. Метод симетричних складових. Опори елементів струмам окремих послідовностей. Схема заміщення окремих послідовностей.

Поперечна несиметрія. Однофазне коротке замикання. Двофазне коротке замикання. Двофазне КЗ на землю. Правило еквівалентності струму прямої послідовності. Використання методу розрахункових кривих при розрахунку несиметричного КЗ. Векторні діаграми струмів та напруг. Комплексні схеми заміщення.

^

Рівні струмів короткого замикання. Методи обмеження струмів КЗ. Використання технічних засобів обмеження струмів короткого замикання.


Розділ 3. Основи релейного захисту і автоматики [9,12]

Основні вимоги до пристроїв релейного захисту і автоматики. Способи виконання захисту.

Способи відображення реле і схем захисту на кресленнях.

Елементи пристроїв релейного захисту та автоматики. Насичувальні трансформатори струму та напруги. Блоки живлення. Електромеханічні системи. Використання електромагнітного принципу для виконання реле. Використання індукційного принципу для виконання реле. Електричні реле з постійними магнітами. Реле на геконах. Напівпровідникові реле. Виконання захисту на основі мікропроцесорів. Короткі відомості про плавкі елементи, біметалічні пластини, мембрани, терморезистори. Керовані запобіжники.

Захист та автоматика електричних мереж напругою до 1000 В.Вибір плавких запобіжників з врахуванням забезпечення селективності та чутливості. Вибір автоматичних повітряних вимикачів. Чутливість і селективність розчіплювачів автоматичних повітряних вимикачів. Захист від однофазних коротких замикань на землю в чотирипровідній мережі з глухозаземленою нейтраллю. Вимоги до пристроїв АВР в мережах напругою до 1000 В.

Триступеневий струмовий захист і його основні органи. Схеми ввімкнення максимального струмового захисту (третьої ступені) при ввімкненні вимірних органів на повні струми фаз. Схеми ввімкнення максимального струмового захисту (третьої ступені) при ввімкненні вимірного органу на струм нульової послідовності мереж з глухозаземленими нейтралями. Неселективна струмова відсічка. Комбінована відсічка за струмом та напругою. Струмовий захист з залежною від рівня третьої гармоніки струму витримкою часу.

Пристрої автоматики. Пристрої АВР. Пристрої АПВ Пристрої АЧР.

Струмові направлені захисти. Принцип дії, і вибір параметрів максимального струмового направленого захисту. Схеми вмикання реле напряму потужності. Струмові направлені відсічки без витримки часу і з витримкою часу.

Дистанційний захист. Призначення, принцип дії дистанційного захисту. Вибір параметрів спрацювання дистанційного захисту зі ступінчатою характеристикою витримки часу.

Диференційні захисти. Види і способи виконання диференційного захисту. Принцип поздовжнього диференційного струмового захисту. Поздовжній диференційний захист ліній і особливості його виконання. Поперечний диференційний струмовий захист. Схема і область використання поперечних диференційних струмових направлених і ненаправлених захистів.

Захисти ліній від однофазних замикань на землю в мережах з ізольованими або заземленими через дугогасний реактор нейтралями. Пристрій загальної неселективної сигналізації. Струмові ненаправлені і направлені захисти нульової послідовності, які реагують на струми усталеного режиму. Захист трансформатор
^

Розділ 4. Електричні системи та мережі [5, 13]


Класифікація електричних мереж. Номінальні напруги елементів електричних систем. Режими роботи нейтралі електричних мереж.

Параметри ліній електропередачі. Активний та індуктивний опори повітряних і кабельних ліній.

Заступні схеми трансформаторів ( двох обмоткових, три обмоткових, з розщепленою обмоткою, автотрансформаторів).

Розрахунок гілки місцевої електричної мережі за умовами початку та умовами кінця. Спад напруги і втрата напруги у гілці.

Втрата потужності в повздовжніх та поперечних елементах заступних схем. Втрати потужності в трансформаторах.

Знаходження розподілу струмів за безпосереднім застосуванням законів Ома і Кірхгофа.

Порівняння варіантів виконання електричних мереж і їх елементів за методом приведених витрат.

Вибір площ перерізів проводів та кабелів з економічних міркувань. Вибір площ перерізів за економічною густиною струму. Метод економічних інтервалів.

Поняття допустимої втрати напруг. Вибір площ перерізів за допустимою втратою напруги.

Поняття про регулювання частоти і активної потужності в енергосистемі. Автоматичне частотне розвантаження.

Методи зниження втрат потужності в електричних мережах.

^ Розділ 5. Електричні станції та підстанції [6, 16]

Здатність до перевантаження трансформаторів та автотрансформаторів. Вибір трансформаторів та автотрансформаторів.

Жорсткі шини; межі використання; основні параметри. Умови вибору.

Струмо-обмежуюча дія реакторів та здатність підтримувати напругу на збірних шинах розподільних устроїв (РУ).

Схеми РУ радіального типу. Діапазон використання схем РУ першої групи, експлуатаційні особливості, економічні показники, ремонтопридатність, надійність.

Схеми РУ другої групи (багатокутників) з однією та двома системами збірних шин: експлуатаційні особливості, ремонтопридатність, надійність, економічні показники, діапазон використання.

Схеми підстанцій на нижчій напрузі.

Принципова схема ТЕЦ на генераторній напрузі. Вибір числа та потужностей трансформаторів зв’язку з системою.

Власні потреби (ВП) та оперативні кола на електричних станціях та підстанціях.

Склад ВП підстанцій та їх класифікація. Джерела електроенергії власних потреб та їх приєднання до мережі. Схема електропостачання власних потреб підстанцій.

^ Розділ 6. Електричні машини [7, 14]

Будова та принцип дії трансформатора. Типи магнітопроводів та схеми з’єднання обмоток трифазних трансформаторів.

Досліди х.х. та к.з. трансформатора. Визначення електричних параметрів Т-подібної заступної схеми «зведеного» трансформатора за допомогою паспортних даних.

Баланси активної та реактивної потужностей трансформатора.

Система рівнянь трансформатора та векторна діаграма трансформатора при активно-індуктивному навантаженні.

Спрощені заступна електрична схема та векторна діаграма трансформатора. Зовнішн характеристики трансформатора.

Будова та принцип дії асинхронного двигуна. Рівняння та електричні схеми заміщення (Т та Г-подібні) „ приведеної ” асинхронної машини.

Електромагнітний момент асинхронної машини. Формула Клоса. Природна та штучні механічні характеристики асинхронних машин. Режими роботи асинхронних машин.

Втрати у асинхронному двигуні та його ККД. Робочі характеристики асинхронного двигуна.

Пуск асинхронного двигуна з фазним ротором.

Будова та принцип дії синхронних генераторів та двигунів. Системи збудження синхронних машин.

Способи точної і грубої синхронізації синхронного генератора з мережею. Активна потужність синхронного генератора, що робить паралельно з мережею нескінченної потужності, та її регулювання. Електромагнітний момент та кутова характеристика синхронної машини.

Реактивна потужність синхронної машини, що робить паралельно з мережею та її регулювання. Синхронний компенсатор.

Пуск в хід синхронного двигуна. Порівняння синхронних двигунів з асинхронними.

Характеристики синхронного генератора при його роботі на автономне наван-таження (активне, активно-індуктивне, активно-ємнісне).

Будова та принцип дії генераторів і двигунів постійного струму.

ЕРС обмотки якоря та електромагнітний момент машини постійного струму.

Рівняння та вигляд механічної характеристики машини постійного струму. Режими роботи машин постійного струму. Системи збудження двигунів постійного струму.

Природна та штучні механічні характеристики машин постійного струму. Регулювання частоти обертання двигунів постійного струму.

Робочі характеристики двигунів постійного струму паралельного збудження.

Пуск двигунів постійного струму.

Електричне гальмування двигунів постійного струму.

^ Розділ 7. Електричні апарати (електричне обладнання) [6, 15]

Високовольтні вимикачі: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Роз’єднувачі: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Запобіжники: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Вимикачі навантаження: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Автоматичні вимикачі: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Пускачі та контактори: принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Рубільники. Принцип дії та конструкція. Умови вибору.

Трансформатор струму (ТС): основні параметри, режими роботи. Схеми заміщення та векторна діаграма ТС. Похибки.

Трансформатори напруги (ТН): основні параметри, режим роботи. Схеми з’єднання ТН та приєднання до мережі вищої напруги. Вибір ТН.

^ Розділ 8. Основи електроприводу [4,11]

Механіка електроприводу. Типи електроприводів і рухи, які виконують електроприводи. Механічні характеристики виробничих механізмів та електричних двигунів. Рівняння руху електроприводу.

Механічні характеристики двигуна постійного струму з незалежним збудженням у режимі двигуна та гальмівних режимах, їх побудова. Побудова пускової діаграми для двигуна постійного струму з незалежним збудженням. Механічні характеристики двигуна постійного струму з послідовним збудженням у режимі двигуна та в гальмівних режимах, їх побудова. Механічні характеристики асинхронного двигуна в режимі двигуна та гальмівних режимах. Механічна та кутова характеристики синхронного двигуна

Регулювання кутової швидкості електроприводів. Основні показники регулювання кутової швидкості електроприводів. Регулювання швидкості двигуна постійного струму з незалежним збудженням зміною магнітного потоку. Реостатне та імпульсне параметричне регулювання швидкості двигуна постійного струму з незалежним збудженням. Регулювання швидкості двигуна постійного струму з незалежним збудженням зміною підведеної до якоря напруги. Реостатне та імпульсне параметричне регулювання швидкості двигуна постійного струму з послідовним збудженням. Реостатне та імпульсне параметричне регулювання швидкості асинхронного електроприводу. Регулювання швидкості асинхронного електроприводу зміною напруги. Частотне регулювання асинхронних електроприводів. Асинхронний регульований електропривод в каскадних системах

Автоматичне регулювання швидкості і моменту електроприводів. Система автоматичного регулювання швидкості з жорстким від’ємним зворотнім зв’язком за напругою якоря двигуна. Системи автоматичного регулювання швидкості з жорстким позитивним зворотнім зв’язком за струмом якоря двигуна. Система автоматичного регулювання швидкості з жорстким від’ємним зворотнім зв’язком за швидкістю двигуна. Автоматичне регулювання моменту електропривода в системах перетворювач-двигун.

Перехідні режими в електроприводах. Пуск двигуна постійного струму з незалежним збудженням до основної швидкості, динамічне гальмування та гальмування противмиканням двигуна постійного струму з незалежним збудженням. Перехідні режими в приводах з асинхронними двигунами трифазного струму.

Втрати енергії в електроприводах постійного та змінного струму. Нагрів та охолодження двигуна. Класифікація режимів роботи електроприводів. Діаграми навантаження електроприводів. Розрахунок потужності двигуна при тривалому режимі роботи. Розрахунок потужності двигуна при короткочасному режимі роботи. Розрахунок потужності двигуна при повторно-короткочасному режимі роботи.

перелік питань для підготовки до випробовування

 1. Класифікація електричних мереж. Номінальні напруги елементів електричних систем.

 2. Режими роботи нейтралі електричних мереж.

 3. Параметри ліній електропередачі.

 4. Заступні схеми двох обмоткових трансформаторів.

 5. Заступні схеми трансформаторів .

 6. Порядок розрахунку гілки місцевої електричної мережі за умовами початку та умовами кінця.

 7. Поясніть відмінність понять спад напруги і втрата напруги у гілці.

 8. Визначення втрат потужності в повздовжніх та поперечних елементах заступних схем ліній електропередач.

 9. Порядок знаходження розподілу струмів за безпосереднім застосуванням законів Ома.

 10. Порядок знаходження розподілу струмів за безпосереднім застосуванням законів Кірхгофа.

 11. Метод приведених витрат.

 12. Застосування методу приведених витрат для порівняння варіантів виконання електричних мереж.

 13. Методика вибору площ перерізів проводів та кабелів з економічних міркувань.

 14. Поняття економічної густини струму і його застосування для вибору площ перерізів струмоведучих елементів.

 15. Застосування методу економічних інтервалів для вибору струмоведучих елементів електричних мереж.

 16. Поняття допустимої втрати напруги.

 17. Порядок вибору площ перерізів струмоведучих елементів за допустимою втратою напруги.

 18. Методи зниження втрат потужності в електричних мережах.

 19. Здатність до перевантаження трансформаторів та автотрансформаторів.

 20. Порядок вибору трансформаторів та автотрансформаторів на трансформаторній підстанції.

 21. Конструктивне виконання жорстких шин, межі використання; основні параметри. Умови вибору.

 22. Конструкція струмо-обмежуючих реакторів, умови застосування та параметри.

 23. Схеми розподільчих устроїв високої напруги (РУ) радіального типу.

 24. Схеми розподільчих устроїв високої напруги другої групи (багатокутників) з однією системою збірних шин: експлуатаційні особливості, ремонтопридатність, надійність, економічні показники, діапазон використання.

 25. Схеми розподільчих устроїв високої напруги другої групи (багатокутників) з двома системами збірних шин: експлуатаційні особливості, ремонтопридатність, надійність, економічні показники, діапазон використання.

 26. Схеми підстанцій на нижчій напрузі.

 27. Принципова схема ТЕЦ на генераторній напрузі.

 28. Вибір числа та потужностей трансформаторів зв’язку з системою на ТЕЦ.

 29. Власні потреби (ВП) та кола оперативного струму на електричних станціях та підстанціях.

 30. Склад власних потреб підстанцій та їх класифікація.

 31. Джерела електроенергії власних потреб та їх приєднання до мережі.

 32. Схема електропостачання власних потреб підстанцій.

 33. Будова та принцип дії трансформатора.

 34. Типи магнітопроводів та схеми з’єднання обмоток трифазних трансформаторів.

 35. Призначення та порядок проведення дослідів х.х. та к.з. трансформатора.

 36. Порядок визначення електричних параметрів Т-подібної заступної схеми «зведеного» трансформатора за допомогою паспортних даних.

 37. Баланси активної та реактивної потужностей трансформатора.

 38. Система рівнянь трансформатора та векторна діаграма трансформатора при активно-індуктивному навантаженні.

 39. Спрощені заступна електрична схема та векторна діаграма трансформатора.

 40. Зовнішні характеристики трансформатора.

 41. Будова та принцип дії асинхронного двигуна.

 42. Рівняння та електричні схеми заміщення (Т та Г-подібні) „ приведеної ” асинхронної машини.

 43. Електромагнітний момент асинхронної машини. Формула Клоса.

 44. Природна та штучні механічні характеристики асинхронних машин.

 45. Режими роботи асинхронних машин.

 46. Втрати у асинхронному двигуні та його ККД.

 47. Робочі характеристики асинхронного двигуна.

 48. Пуск асинхронного двигуна з фазним ротором.

 49. Будова та принцип дії синхронних генераторів та двигунів.

 50. Класифікація систем збудження синхронних машин.

 51. Спосіб точної синхронізації синхронного генератора з мережею.

 52. Спосіб точної і грубої синхронізації синхронного генератора з мережею.

 53. Активна потужність синхронного генератора, що робить паралельно з мережею нескінченної потужності, та її регулювання.

 54. Електромагнітний момент та кутова характеристика синхронної машини.

 55. Реактивна потужність синхронної машини, що робить паралельно з мережею та її регулювання.

 56. Синхронний компенсатор: призначення та умови роботи.

 57. Пуск в хід синхронного двигуна.

 58. Порівняння синхронних двигунів з асинхронними.

 59. Характеристики синхронного генератора при його роботі на автономне наван-таження (активно-індуктивне).

 60. Будова та принцип дії генераторів і двигунів постійного струму.

 61. ЕРС обмотки якоря та електромагнітний момент машини постійного струму.

 62. Рівняння та вигляд механічної характеристики машини постійного струму.

 63. Режими роботи машин постійного струму.

 64. Системи збудження двигунів постійного струму.

 65. Природна та штучні механічні характеристики машин постійного струму.

 66. Способи регулювання частоти обертання двигунів постійного струму.

 67. Робочі характеристики двигунів постійного струму паралельного збудження.

 68. Способи пуску двигунів постійного струму.

 69. Способи електричного гальмування двигунів постійного струму.

 70. Високовольтні вимикачі: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 71. Роз’єднувачі: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 72. Запобіжники: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 73. Вимикачі навантаження: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 74. Автоматичні вимикачі: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 75. Пускачі та контактори: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 76. Рубільники: принцип дії та конструкція, умови вибору.

 77. Трансформатор струму (ТС): основні параметри, режими роботи.

 78. Схеми заміщення та векторна діаграма ТС. Похибки.

 79. Трансформатори напруги (ТН): основні параметри, режим роботи. Схеми з’єднання ТН та приєднання до мережі вищої напруги. Вибір ТН.

 80. Механічні характеристики виробничих механізмів

 81. Автоматичне регулювання швидкості і моменту електроприводів

 82. Види і способи виконання диференційного захисту

 83. Схеми вмикання реле напряму потужності.

 84. Методи обмеження струмів КЗ.

 85. Практичні методи розрахунку струму трифазного симетричного короткого замикання.

 86. Вибір схем, визначення перерізу жил кабелів, розподільчої мережі підприємства

 87. Визначення навантажень з врахуванням рівнів СЕП (ієрархічний підхід).

^ Критерії оцінювання знань

вступників на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр» / «спеціаліст» з фахового вступного випробування “Електротехніка і електротехнології”за спеціальністю 8.05070108 «Енергетичний менеджмент»
Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за обсягом і якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі частини завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Окремі складові завдання ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

Оцінка 10 бал виставляється студенту, коли він має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

Оцінка 20 балів виставляється студенту тоді, коли він має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу.

Оцінка 30 бали виставляється студенту тоді, коли він має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення.

Оцінка 40 бали виставляється студенту тоді, коли він має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

Оцінка 50 бали виставляється студенту тоді, коли він має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

Оцінка 60 бали виставляється студенту, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки.

^ Оцінка 65 балів виставляється студенту тоді, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень

^ Оцінка 70 балів виставляється студенту тоді, коли він знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

^ Оцінка 75 балів виставляється студенту тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь студента має деякі незначні неточності.

^ Оцінка 80 балів виставляється студенту тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. відповідь студента повно і логічна. У відповіді студента повинні відчуватися необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

^ Оцінка 85 балів виставляється студенту тоді, коли він вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді студента відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

^ Оцінка 90 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

^ Оцінка 95 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді студента повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

^ Оцінка 100 балів виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються
Голова фахової атестаційної комісії С.М.Балюта

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
вступників на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр» / «спеціаліст» за спеціальністю 8.05070108 «Енергетичний менеджмент» з фахового вступного випробування “Електротехніка і електротехнології”,

що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2014 році
Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.

Голова комісії з проведення співбесіди С.М.Балюта


Література

Основна

 1. Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств. - Вінниця, : Нова Книга 2011. - 656 с.

 2. Федоров А.А. Теоретические основы электроснабжение промышленных предприятий.–М.:Энергия, 1976..-450 с.

 3. Перехідні процеси в системах електропостачання: Підручник для вузів / Г.Г. Півняк, В.М.Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен / За ред. академіка НАН України Г.Г. Півняка. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2002.- с. 457 с.

 4. Попович М.Г., Лозинський О.Ю., Мацко Б.М., Теряєв В.І., Місюренко В.О. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи:Либідь - К., 2005. - 680 с.

 5. Боровиков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. Электрические сети энергетических систем . – Л.: Энергия.- Ленингр. Отд-ние, 1977. – 392 с.

 6. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. Учебник для техникумов. – 2-е изд. Перераб.- М.; Энергия, 1980. – 600 с.ил.

 7. Кацман В.С. Электрические машины. Учебник для техникумов. – 2-е изд. Перераб.- М.; Энергия, 1999. –320 с.ил.

 8. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предпритий и установок. – М.: Высшая школа, 1995. -250 с.

 9. Кривенков В.В., Новелла В.Н. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения:Энергоиздат - М., 1981. - 328 с. Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и автоматика систем электроснабжения:Высш. шк. - М., 1991. - 495 с.

Додаткова

 1. Благий В.С. Струми коротких замикань: К.УДУХТ , 1994. - 236 с.

 2. Закладний О.М., Прокопенко В.В., Закладний О.О. Електропривод : К.-Освіта України - , 2009. - 351 с.

 3. Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и автоматика систем электроснабжения:Высш. шк. - М., 1991. - 495 с.

 4. Петренко Л.И. Электричексие сети и системы: Учебное пособие для студ вузов.- Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1981. – 320 с.

 5. Андрієнко В.М., Куєвда В.П. Електричні машини: навч. посіб. – К.: НУХТ, 2010.- 366 с.: іл..

 6. Липкин Б.Ю. Электрооборудование промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 1972. – 250 с.

 7. Неклепаев Б.Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций:Энергоатомиздат - М., 1989. - 608 с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування \" Електротехніка \" для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування \" Електротехніка \" для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 03050701 «Маркетинг»
Програма фахового вступного випробування \" Електротехніка \" для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, з...
Програма фахового вступного випробування \" Електротехніка \" для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
move to 1192-20386
Програма фахового вступного випробування \" Електротехніка \" для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
move to 1192-20393
Програма фахового вступного випробування \" Електротехніка \" для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Енергомашинобудування " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Програма фахового вступного випробування \" Електротехніка \" для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Теплоенергетика " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Програма фахового вступного випробування \" Електротехніка \" для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Теплоенергетика " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Програма фахового вступного випробування \" Електротехніка \" для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Тема Суть, завдання, функції та організаційні форми фінансово-економічного контролю
Програма фахового вступного випробування \" Електротехніка \" для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «спеціаліст»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи