Програма фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» icon

Програма фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства»
Скачати 73.96 Kb.
НазваПрограма фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства»
Дата09.09.2014
Розмір73.96 Kb.
ТипПротоколМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор С.В. Іванов

" 28 " лютого 2014 р.

програма

фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання

для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями:

7.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства»

напряму підготовки

0517 «Харчові технології та інженерія»


Схвалено Вченою радою факультету

бродильних, консервних і цукрових виробництв

Протокол № 6 від "27"лютого 2014 р.

Голова Вченої ради факультету, декан _______________________П.Л.Шиян^ Зміст програми
На фахове вступне випробування у формі співбесіди виносяться питання з фахових дисциплін (загальні технології харчової промисловості, процеси і апарати) за напрямом “Харчові технології та інженерія”, а саме:

1. Класифікація органічних сполук Основні органічні речовини харчових продуктів: білки, жири, вуглеводи [2,6].

2. Сучасний стан харчової промисловості. Основні напрями її розвитку. Класифікація харчових виробництв [1,3,4].

3. Асортимент продуктів харчових виробництв. Показники якості харчових продуктів. Їх харчова, біологічна та енергетична цінність [1,6].

4. Загальна характеристика основних складових компонентів продовольчої сировини та харчових продуктів. Калорійність харчових продуктів [1,6].

5. Вимоги до сировини для виробництва харчових продуктів (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості) [1].

6. Основні поняття про здорове, функціональне харчування. Функціональні харчові продукти. Способи збагачення харчових продуктів біологічного активними речовинами. Основні підходи до збагачення традиційних харчових продуктів макро- та мікронутрієнтами, вітамінами, біодобавками з рослинної сировини та ін. Роль харчових волокон у функціонуванні організму людини і їх основні природні джерела [1].

7. Основні технологічні процеси харчових виробництв (механічні, гідродинамічні, теплові, масообмінні, біохімічні) [1,3,4].

8. Способи розділення неоднорідних систем (осадження, гравітаційне осадження, в полі відцентрових сил): характеристика, рушійні сили [1,3,4,5].

9. Способи і призначення теплового оброблення сировини та напівфабрикатів [1,3,5].

10. Теоретичні основи масообмінних процесів (класифікація, рушійні сили, матеріальний баланс, основне устаткування) [1,3,5].

11. Мікробіологічні процеси харчових виробництв. Способи бродіння, їх хімізм [1].

12. Відходи і побічні продукти харчових виробництв. Шляхи їх переробки та утилізації. Принцип ресурсозбереження в харчовій промисловості [1].

13. Способи пакування готової продукції. Вимоги до маркування. Види тари та пакувальних матеріалів, що застосовуються в харчовій промисловості. Екологічні аспекти використання полімерних та інших матеріалів у харчовій промисловості [8].

Питання для підготовки до фахового вступного випробування
1. Показники якості сировини та готової продукції.

2. Сучасний стан харчової промисловості. Основні напрями її розвитку.

3. Дайте загальну характеристику основним складовим компонентам продовольчої сировини та харчових продуктів.

4. Які речовини називаються білками? Класифікація білків.

5. Які біологічні функції білків? Харчова цінність білків.

6. Будова та амінокислотний склад білків.

7. Основні фізико-хімічні та технологічні властивості білків (поверхнева активність, амфотерні, оптичні властивості, розчинність, набухання, здатність зв’язувати вологу, утворювати структури, драглі, піну тощо).

8. Які речовини називаються ліпідами? Їх роль в організмі. В яких продуктах містяться ліпіди?

9. Чим рідкі жири відрізняються від твердих? Які продукти містять рідкі ліпіди?

10. Наведіть характеристику окремих жирів промислового значення.

11. Поліненасичені кислоти: лінолева, ліноленова, арахідонова. Їх роль в організмі та біологічна активність.

12. Які речовини називаються вуглеводами? Їх класифікація.

13. Які продукти містять вуглеводи?

14. Біологічна роль та характеристика вуглеводів.

15. Утворення вуглеводів у рослинах (процес фотосинтезу).

16. Які речовини відносяться до вітамінів? Чи містяться вітаміни в їжі? Роль

17. Які макро- і мікроелементи Вам відомі? Які продукти містять Кальцій, Магній, Фосфор, Ферум? Роль цих елементів в організмі.

18. Будова, властивості та біологічна роль ферментів.

19. Для чого до їжі добавляють консерванти? Які органічні і неорганічні

20.Основні технологічні процеси харчових виробництв (механічні, гідродинамічні, теплові, масообмінні, хімічні, біохімічні).

21. Способи очищення, що використовуються при переробленні сировини та виробництві харчових продуктів, їх загальна характеристика.

22. Механічні способи оброблення сировини і напівфабрикатів, їх загальна характеристика.

23. Способи розділення неоднорідних систем (осадження, гравітаційне осадження, в полі відцентрових сил): характеристика, рушійні сили.

24. Що таке теплообмін речовин? Перерахуйте способи перенесення тепла.

25.Способи і призначення теплового оброблення сировини та напівфабрикатів.

26. Пастеризація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

27. Стерилізація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

28. Мікробіологічні процеси харчових виробництв.
29. Види бродіння, їх значення в харчовій промисловості.

30. Способи пакування готової продукції. Вимоги до маркування.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВСТУПНИКА З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ВСТУПІ ЗА ПРОГРАМОЮ ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА
^

зі спеціальностей «Технології продуктів бродіння і виноробства»

за напрямом підготовки “Харчові технології та інженерія”
Вступне випробування проводяться у формі співбесіди з фахових дисциплін і оцінюється відмінно, добре, задовільно, незадовільно.
Відмінно ставиться вступнику який:

чітко і вичерпно відповідає на питання в об’ємі програми;

виконує розрахунки в повному обсязі без помилок;

при виконанні задач з хімії отримав правильний результат;

володіє основними технологічними поняттями та визначеннями загальних технологій харчової промисловості;

володіє знаннями щодо складу і властивостей продовольчої сировини; способів оброблення сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

обґрунтовує відповідь, наводить приклади;

володіє навичками послідовного та грамотного викладення теоретичного матеріалу.
Добре ставиться вступнику який:

достатньо повно відповідає на питання в об’ємі програми;

допускає незначні помилки в відповідях і виправляє їх при додаткових запитаннях;
Задовільно ставиться вступнику який:

виявляє суттєві недоліки в знані окремих розділів програми;

допускає суттєві помилки у відповідях на запитання, але здатний виправити їх при додаткових питаннях екзаменатора;

одержані знання з труднощами застосовує для вирішення практичних задач.
Незадовільно ставиться вступнику який:

не відповідає на окремі питання білета, виявляє незнання окремих

у відповідях допускає суттєві і принципові помилки і не може їх виправити при додаткових питаннях екзаменатора;

не розуміє сутності технологічних понять та визначень.
Голова фахової атестаційної комісії А.М. Куц

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  1. Домарецький В.А. Технология пищевых продуктов: учебн. для студентов высших учебных заведений / В.А. Домарецкий. – К.: Издательський дом "Аскания", 2011. – 736 с.

  2. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія : підруч. для студентів вищих навч. закладів / Пирог Т.П. – К.: НУХТ, 2004. – 471 с.

  3. Процеси і апарати харчових виробництв: підруч. /І.Ф. Манежик, П.С. Циганков, П.М. Немирович [та ін.]// за ред. І.Ф. Манежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с.

  4. Теоретичні основи харчових технологій: навч. посіб. //Л.Л. Товажанський, В.А. Домарецький, А.М. Куц [та ін.]. – Харьків: НТУ ‘‘ХПІ‘‘, 2010. – 720 с.

  5. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика: Справочник. – М.: Высш. шк., 1991. – 288 с.

  6. Мікробіологія харчових виробництв: навч. посіб. / Т.П. Пиріг, Л.Р. Решетняк, В.М. Поводзинський, Н.М. Грегірчак. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 464 с.

  7. Українець А.І., Сімахіна Г.О. Технологія оздоровчих харчових продуктів. Київ: НУХТ, 2009. – 310 с.

  8. Сирохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 614 с.


Схожі:

Програма фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» iconЗаочною формою навчання для отримання окр «Спеціаліст» зі спеціальності 05170106 «Технології продуктів бродіння І виноробства»
Окр «Спеціаліст» зі спеціальності 05170106 «Технології продуктів бродіння І виноробства»
Програма фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» iconПрограма фахового вступного випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями 05170102 «Технології жирів і жирозамінників»
«Технології жирів і жирозамінників», 05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», 05170108 «Технології зберігання,...
Програма фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» iconПрограма фахового вступного випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями 05170102 «Технології жирів і жирозамінників»
«Технології жирів і жирозамінників», 05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», 05170108 «Технології зберігання,...
Програма фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 05170103 «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»
На фахове вступне випробування у формі співбесіди виносяться питання з фахової дисципліни (Загальні технології харчової промисловості),...
Програма фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» iconПрограма фахового вступного випробування «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів...
Програма фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» iconСпеціальність 05170106 Технології продуктів бродіння І виноробства

Програма фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» iconПрограма фахового вступного випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»
Процес кристалізації металів. Форма і величина кристалічних утворень, їх залежності від різних факторів. Модифікування рідких металів,...
Програма фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» iconНа місця державного замовлення факультету Бродильних І цукрових виробництв за напрямом підготовки 05170106 «Технології продуктів бродіння І виноробства»

Програма фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05140101 «Промислова біотехнологія»
Предмет, мета, об’єкти та завдання мікробіології. Становлення та розвиток мікробіології. Положення мікроорганізмів у природі
Програма фахового випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 05140101 «Промислова біотехнологія»
Предмет, мета, об’єкти та завдання мікробіології. Становлення та розвиток мікробіології. Положення мікроорганізмів у природі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи