Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Скачати 299.35 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Дата30.07.2012
Розмір299.35 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Голова приймальної комісії НУХТ,


ректор___________С.В.Іванов


«27» лютого 2012 р.ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»Схвалено на засіданні кафедри інформаційних систем

Протокол № 9

від «22» лютого 2012р.

Завідувач кафедри __________________В.В.Самсонов
Схвалено Вченою радою факультету Автоматизації і комп`ютерних систем

Протокол № __

від «__»________2012р.

Голова Вченої ради факультету,

декан ___________Л.Ю.Маноха2012

ПРОГРАМА

вступних випробувань для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»

Об’єктно-орієнтоване програмування.

Основи об’єктно-орієнтованого програмування, поняття класу, методи і властивості в об’єктно-орієнтованому програмуванні, створення і видалення об’єктів в об’єктно-орієнтованому програмуванні, інкапсуляція, наслідування, поліморфізм, основні методи класу TObject основні методи класу TControl, редактор меню, використання файлових змінних, типи файлів, процедури і функції для роботи з файлами, методи і властивості класу TCanvas, потоки, настроювання компонента TDataSource, основи роботи з базами даних в Delphi, технологія публікації БД в Інтернет.

Комп’ютерна схемотехніка.

Характеристики і параметри сигналів. Елементи комп’ютерних пристроїв. Найпростіші напівпровідникові пристрої. Підсилювачі сигналів. Електричні фільтри. Нелінійні перетворювачі аналогових сигналів. Генератори аналогових сигналів. Нелінійні перетворювачі аналогових сигналів. Логічні основи цифрової техніки. Цифрові комбінаційні пристрої. Цифрові послідовнісні пристрої. Цифроаналогові і аналого-цифрові перетворювачі. Вторинні джерела живлення.

Архітектура комп’ютерів.

Інформація і сигнали. Загальні відомості про комп’ютер як автоматичний технічний пристрій обробки інформації. Арифметичні основи комп’ютера. Структура і формати даних. Пристрої виконання операцій. Пристрій керування. Система команд комп’ютера і пристрої для її виконання. Пам’ять комп’ютера. Організація і управління потоками інформації у комп’ютері. Шини та інтерфейс. Особливі режими роботи комп’ютера. Периферійні пристрої комп’ютера.

Організація баз даних і знань.

Класифікація баз даних. Стандарт реляційних баз даних. Моделі даних: реляційна, ієрархічна, мережева. Етапи проектування бази даних. Поняття про нормалізацію даних. Нормальні форми БД. Реляційна алгебра. Мова запитів SQL. Індексація даних. Види індексів. Поняття про базу знань. Класифікація знань. Моделі знань та їх характеристика.

Чисельні методи в інформатиці.

Методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Методи хорд і дотичних розв’язання нелінійних алгебраїчних і трансцендентних рівнянь. Інтерполяційний поліном Лагранжа. Метод найменших квадратів. Формула трапецій і метод Cімпсона для розв’язання визначених інтегралів.

Алгоритми і структури даних.

Методи порівняння алгоритмів. Ідея двійкового пошуку елементів в упорядкованому масиві. Призначення і дія алгоритму Бойєра-Мура. Ідея алгоритму швидкого сортування.

Системи штучного інтелекту

Предмет вивчення. Основні поняття і визначення. Наукова проблематика. Типові задачі штучного інтелекту. Загальні засади. Способи опису та представлення знань. Основи представлення знань правилами. Логічний висновок. Дедукція на основі правил. Парадигми програмування. Формалізований апарат штучного інтелекту. Інструментальні засоби для створення систем штучного інтелекту. Мова штучного інтелекту Prolog. Синтаксис і семантика. Прологівські бази даних і робота з ними. Експертні системи. Системи навчання. Функції. Структури. Бази даних. Оболонки.

Теорія прийняття рішень в задачах управління і контролю

Процес управління і управлінські рішення. Взаємозв’язок управлінського рішення з функціями управління та контролю. Системний підхід до розроблення, прийняття й реалізації управлінських рішень. Формалізація та загальна постановка задачі прийняття рішення. Організація процесу прийняття рішень. Категорії учасників прийняття рішень. Режими прийняття рішень. Аналіз та класифікація задач і моделей прийняття рішень.

Критерійна мова опису вибору. Оціночна функція. Умови невизначеності й ризику при розробленні варіантів рішень. Формування вихідної матриці альтернатив та використання її в критеріях вибору. Класичні критерії вибору, аналіз умов їх застосування. Урахування вихідної позиції ОПР при прийнятті рішень. Оцінка ступеню ризику. Похідні критерії вибору. Урахування ризику та ступеню довіри до вихідної інформації. Теорія корисності і її використання для пошуку рішень в умовах невизначеності і ризику. Методи шкалювання.

Використання схеми “дерева” рішень для розрахунку та порівняння альтернатив при невизначеності наслідків. Оцінка та чутливість результатів вибору. Вплив зміни імовірнісних показників на чутливість рішення.

Класифікація прогнозів. Види і типи прогнозування. Екстраполяційні методи прогнозування, основані на аналізі часових рядів. Поняття та елементи часового ряду. Побудова й аналіз часових рядів. Методи згладжування вихідних кривих. Обґрунтування вигляду аналітичних функцій. Розроблення та аналіз прогнозних моделей з адитивними та мультиплікативними компонентами. Розрахунок сезонних компонентів в прогнозних моделях. Розрахунок параметрів аналітичних функцій за допомогою методу найменших квадратів. Розрахунок помилок та визначення адекватності моделей. Прогнозування за адитивними та мультиплікативними моделями.

Системний аналіз.

Поняття системи. Які види систем Ви знаєте? Алгоритм визначення проблеми. Основні ознаки багаторівневої ієрархічної системи. Назвати основні критерії вибору багаторівневої ієрархічної системи. Ідеологія системної оптимізації.

Системне програмування та операційні системи

Розкрити зміст визначення „Операційна система як розширена машина”. Основні сучасні вимоги до ОС. Поняття операційної системи (ОС). Призначення, функції. Компоненти ОС. Визначити типові архітектури операційних систем. Управління процесами і потоками. Основні завдання. Дати визначення файлової системи. Вказати основні її функції. Вказати основні способи організації розривної пам`яті. Визначення поняття віртуальної пам`яті і особливості її реалізації в сучасних системах Програмний інтерфейс і інтерфейс користувача. Призначення, види. Пояснити принцип багаторівневості підсистем введення-виведення. Назвати типові рівні.

Сучасна теорія управління.

Основні поняття та визначення моделювання систем. Поняття системи, класифікація систем. Теоретико-множинне визначення системи. Об’єкт управління. Поняття моделі. Класифікація моделей. Взаємозв’язок моделі та системи. Вимоги до моделей. Основні види моделювання. Принципи побудови моделей

Теорія масового обслуговування та її використання в управління виробництвом. Системи масового обслуговування з відмовами. Одноканальні та багатоканальні системи масового обслуговування. Системи масового обслуговування з очікуванням.

Моделі управління запасами. Узагальнена модель управління запасами. Типи моделей управління запасами. Детерміновані моделі. Однопродуктова статична та ймовірнісна моделі. Однопродуктова статична модель з розривами цін. Багатопродуктова статична модель з обмеженнями на місткість складських приміщень.

Імітаційне моделювання при рішенні задач планування та управління. Алгоритмічне моделювання виробничих систем. Типові математичні схеми. Основні етапи побудови імітаційної моделі.

Мережі Петрі та їх використання у моделюванні систем. Формальне визначення мереж Петрі. Розширення простих мереж Петрі. Формалізоване зображення моделі за допомогою мережі Петрі. Розширення можливостей вузлів, дуг та переходів під час моделювання.

Математичні методи оптимізації

Класифікація задач оптимізації. Класичний підхід розв’язку задач нелінійної оптимізації. Методи розв’язку задач нелінійної безумовної оптимізації, методи розв’язку задач нелінійної умовної оптимізації. Задачі лінійного програмування та методи їх розв’язку.

Прикладна теорія надійності.

Статистичний характер надійності як показника якості технічних об’єктів. Значення надійності. Функція розподілу ймовірності безвідмовної роботи. Експоненціальний розподіл. Основні співвідношення для показників надійності. Методи забезпечення надійності. Мажоритарний метод. Методи функціонального та тестового контролю. Надійність програмного забезпечення.

Структурне моделювання інформаційних систем

Поняття про методологію SADT. Моделювання бізнес процесів засобами CASE технології BPWin. Побудова моделі бізнес-процесів засобами CASE технології BPWin. Призначення та характеристика функціонально-вартісного аналізу засобами CASE технології BPWin. Призначення, область використання та характеристика CASE технології ERWin. Правила побудови логічної моделі в середовищі ERWin. Види моделей. Види зв’язків між сутностями в логічній моделі даних, підтримувані CASE технологією ERWin. Правила підтримки цілісності даних в CASE технології ERWin. Призначення RI тригерів. Зв’язок між моделлю даних та моделлю процесів в CASE технології BPWin та ERWin.

Комп’ютерні мережі.

Методи доступу до середовища передачі даних в локальних мережах. Конфлікти при випадковому методі доступу. Способи узгодження операційних систем і мережевих карт. Ознаки класифікації комп’ютерних мереж. Переваги та недоліки основних типів топологій локальних комп’ютерних мереж. Послуги та сервіси комп’ютерних мереж. Адресація в мережі Internet. Гіпермедійна мова розмітки документа HTML. Поняття про ієрархію протоколів комп’ютерної мережі. Стек протоколів, приклади. Протоколи, що здійснюють маршрутизацію повідомлень в мережі. Інкапсуляція протоколів, приклади.

Інформаційно-обчислювальні комплекси і АСУ.

Функціональна структура АС. Види функцій АС: управляючі, інформаційні, функції захисту і блокування. Склад і зміст робіт на стадії «Розробка технічного завдання». Розробка інформаційного забезпечення АС. Основні відмінності інформаційних систем і систем управління Створення документів «Перелік вхідних сигналів і даних» і «Перелік вихідних сигналів і даних».

Розрахунок попиту на продукцію на наступний період. Якість харчової продукції. Логістика, підвиди логістики.

Автоматизоване проектування інформаційних систем

Поняття про фізичну модель даних в середовищі ERWin. Рівні фізичної моделі даних. Характеристика та призначення трансформаційної моделі даних в середовищі ERWin. Поняття про індекси, правила валідації та представлення в реляційній базі даних. Побудова представлень засобами ERWin. Клієнт-серверні технології та клієнт-серверні архітектури баз даних. Генерація SQL коду системного каталогу на сервері бази даних засобами ERWin. Поняття про мову UML та візуальне моделювання. Правила побудови інтерфейсу користувача за стандартом GUI. Побудова клієнтського додатку засобами Delphi в технології ADO та Delphi.net.

Програмне забезпечення інтелектуальних систем

Предмет вивчення. Основні поняття і визначення.

Інструментальні програмні засоби для створення систем штучного інтелекту. Парадигми програмування. Використання системи логічного програмування Visual Prolog для створення додатків Windows.

Задачі штучного інтелекту. Класифікація задач. Формалізація задачі на підставах її змістовної постановки. Недетерміноване програмування.

Стратегії рішення задач. Методологічні засади розв’язку задач штучного інтелекту. Пошук на графах стану. Стратегія пошуку у глибину і в ширину і її формалізація. Виведення на І/АБО – графах. Декомпозиція задач. Механізми і стратегії пошуку. Приклади І/АБО – графів.

Стиль програмування: загальноприйняті критерії якості програм, принципи структурного програмування, принципи програмування у Прологу, таблична організація довгих процедур, шляхи підвищення ефективності програм, програмування рекурсивних функцій («Ханойська вежа», Фіббоначі, Аккерманна), програмування показових задач штучного інтелекту (моделювання недетермінованого скінченого автомата, розфарбування карти, розміщення ферзів на шахівниці).

Аналіз та обробка текстових даних. Робота із символьними виразами: аналітичні й чисельно-аналітичні перетворення (розпізнавання багаточленів, додавання багаточленів, пошук похідної), доказ теорем у численні висловлень.

Захист та завадостійка обробка інформації

Фактори, що впливають на безпеку інформаційних ресурсів. Завади при передаванні інформації по каналам зв’язку. Завадозахищене кодування. Основні класи кодів. Захист від несанкціонованого доступу. Потокові шифри. Блокові шифри (DES,AES). Шифри з відкритим ключем. Цифровий підпис. Стеганографія.

Системи та засоби передачі даних

Канали передачі даних. Проводовий зв’язок. Стандарти телефонії. Дискретизація та квантування аналогових сигналів. Методи цифрової модуляції. Дельта-модуляція. Топологія мереж зв’язку. Мережі із комутацією повідомлень та пакетів. Маршрутизація. Комп’ютерні мережі. Модель OSI. Локальні мережі.

Засоби мультимедіа

Характеристика мультимедіа та її складових. Аналіз растрової та векторної графіки. Характеристика основних форматів растрової графіки. Складові технології Flash.

ЛІТЕРАТУРААваков Р.А. и др., Основы автоматической коммутации, М., Радио и связь, 1981Аваков Р.А., Шилов О.С., Исаев В.И., Основы автоматической коммутации, М., Радио и связь, 1981.Адаменко А.Н., Кучуков А.М. Логическое программирование и ^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 992 с.Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. –М.: Высш. Шк., 1986. –319 с.Акунич И.Л.Математическое программирование в примерах и задачах. М.: Высшая школа , 1986Алферов А.П.и др.,Основы криптографии. Учебное пособие., М. «Гелиос ассоциации росийских вузов», 2002, с.480Аршинов М.Н., Садовский Л.Е., Коды и математика. М., Наука, 1983, с.185Ахо А., Хопкрофт Д. и др. Структуры данных и алгоритмы – С.Пб.: Вильямс, 2000. – 384с., ил.Бpатко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG. 3-е издание.: Пеp. с англ. - М. : Изд. Дом «Вильямс», 2004. – 640 с.Базара М., Шести К. Нелинейное программирование. Теория и алгоритмы: Пер. с анг.. –М.: Мир, 1982. –583с.Байда Н.П., Месюра В.И., Роик А.М. Самообучающиеся анализаторы производственных дефектов РЭА. – М.: Радио и связь, 1991. – с.256Бейко И.В., Бублик Б.Н., Зінько П.Н. Методы и алгоритмы решения задач оптимизации.- К.: Вища школа. Головное изд-во. 1983. –512с.Береза А.М. Основи створення інформаційних систем / Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1998. – 140 с.Берлекэмп Э., Алгебраическая теория кодирования, М., Мир , 1981, с.477Бєгун А.В. Технологія програмування: об‘єктно-орієнтований підхід. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ 2000. – 200 с.Бєліков М.І., Гуржій А.М., Кігель В.Р., Самсонов В.В. Розв’язування оптимізаційних задач за допомогою методів лінійного програмування. –К.: УДУХТ, 1994. –132с.Брукинг А., Джонс П., Кокс Ф. и др. Экспертные системы. Принципы работы и примеры. Под ред. Р. Форсайта. / Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1987. – 224 с.Вагнер Г. Основы исследования операций, 3т.: Пер. с анг.. –М.: Мир, 1973.Воронин В.Г. Экономико-математические методы планирования на предприятиях пищевой промышленности. – М.Агропромиздат, 1986Гитлиц М.В., Лев А.Ю., Теоретические основы многоканальной связи, М., Радио и связь, 1985.Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібник, 5-е видання. – Л.: Деол, 2002. – 224 с.Глушков В М и др. Алгебра. Языки. Программирование -Киев Наукова думка 1986-328сГужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємстві. Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001Гуржій А.М., Коряк С.Ф., Самсонов В.В., Склярів О.Я. Архітектура, принципи функціонування і керування ресурсами ІВМ РС: Навч. посібник. Харків: ТОВ “Компанія СМІТ”, 2003. — 512 с.Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології.: Підручник.-Харків: 2003 р.Гуржій А.М., Ревун М.П., Самсонов В.В. Персональний компютер та його базові програмні засоби. К. УДУХТ. 2000 р.Гуржій А.М., Самсонов В.В., Поворознюк Н.І. Імпульсна та цифрова техніка: Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів. — Х.: ТОВ „Компанія СМІТ”, 2005. — 424 с.Гурський Д.А. Вычисления в Mathcad. Минск, ООО «Новое знание», 2003, -814 с.Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П., Котенок О.А. Программирование в Delphi 5. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 784 с., ил.Захарченко Н.В., Системи та мережі зв’язку, Київ,1998 р.Иыуду К.А. Надёжность, контроль и диагностика вычислительных машин и систем. – М.: Высшая школа, 1989. – с.215Калверт Чарльз Delphi 4. Самоучитель. – К.: DiaSoft, 1999. – 192с., ил.Карпова Т.. Базы данных. Модели, разработка, реализация. СПб.: Питер, 2001. – 304 с.Карр Дж. Диагностика и ремонт аппаратуры радиосвязи и радиовещания. – М.: Мир, 1991. – с.287Кватрани Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование:

Пер. в англ. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 176 с.: ил. (Серия «Объектно-ориентированные технологии в программировании»).Кенту М. Delphi7: Для профессионалов. – СПб.: Питер, 2005. – 1101с.Кігель В. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці. Монографія. – К.: ЦУЛ, 2003Куперштейн В.И. MS Office и Project в управлении и делопроизводстве. – Спб.: 2001, - 400с.Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах: Учебник. Изд, третье, перераб. И доп. –М. : Университетская книга, Логос,2006. -392с. :ил.Лекции по теории систем связи, Под ред. Е.Дж. Багдади, М., Мир, 1964Локазюк В.М., Савченко Ю.Г. Надійність, контроль, діагностика, і модернізація ПК. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – с.376Люгер Дж. Ф. Искусственный интеллект: Стратегии и методы решения проблем, 4-е изд.: Пер. с англ. – М., СПб, Киев: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 864 с.Ляшенко И.Н., Карагодова Е.А., Чернишова Н.В., Шор Н.З. Линейное и нелинейное программирование. .- К.: Вища школа. Головное изд-во. 1975. –372с.Лященко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи: Підруч. – К.Либідь, 1996.М‘якшило О.М. Конспект лекцій з дисципліни “Автоматизоване проектування комп‘ютерних систем” для студентів спеціальності 7.080401 – напряму підготовки 0804 “Комп‘ютерні науки” денної та заочної форм навчання. Київ : НУХТ, 2007. – 67с.М‘якшило О.М., Структурне моделювання систем: «Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 60501 – комп’ютерні науки» (частина1),денної та заочної форм навчання – К.НУХТ, 2010. – 27 с.М‘якшило О.М., Структурне моделювання систем: «Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 60501 – комп’ютерні науки» (частина2),денної та заочної форм навчання – К.НУХТ, 2010. – 30 с.М’якшило О.М., О.В. Харкянен Автоматизоване проектування інформаційних систем. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. спец. 6.050101 “Інформаційні управляючі системи та технології” Напряму 060501 «Комп‘ютерні науки» всіх форм навчання Частина 2 (проектування інтерфейсу користувача)/ :– К.: НУХТ, 2011 – 28с.Маклаков С.В. BPWin и ERWin. CАSE – средства разработки информационных систем. – М.:ДИАЛОГ-МИФ, 1999Маклаков С.В. CASE–средства разработки информационных систем. – М. : Диалог – МИФИ, 2001 – 256 с.Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite.– М.:Диалог - МИФИ, 2005 – 432 с.Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. М. Мир, 1978 – 615 с.Марченко А.И., Марченко Л.А.. Программирование в среде Тurbo Раscal 7.0. Учебное пособие. М.: Бином Универсал, К.: Юниор, 1997,-495с.М’якшило О.М.,. Харкянен О.В., Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт в середовищі СУБД Access для студ. спец. 6.080400 “Інформаційні управляючі системи та технології” денної та заочної форм навчання.:– К.: НУХТ, 2005 – 30 с.Милейковский С.Г. и др., Проводная связь, Связь, М.,1971.Михалёв С.Б.и др АСУ на промышленном предприятии. Методы создания. Справочник/. Энергоатомиздат, 1989Мушик Э., Мюллер П.. Методы принятия технических решений: Пер. С нем.- М.: Мир , 1990. – 208с.Нильсон Н. Искусственный интеллект: методы поиска решений / Пер. с англ. – М.: Мир, 1973. – 270 с.Нильсон Н. Принципы искусственного интеллекта. – М.: Радио и связь, 1985. – 376с.Опадчий Ю. А., Глудин О. П., Гуров А. И. Аналоговая и цифровая элек-троника. — М.: Горячая линия-Телеком, 1999. — 769 с.: ил.Основы программирования на языке Пролог / Интернет-Университет Информационных Технологий. http://www.INTUIT.ruОсуга С. Обработка знаний: Пер. с япон. – М.: Мир, 1989. – 293с.Пархоменко П.П.(под ред.) Основы технической диагностики. – (ч.1 - -1976; ч.2 – 1981). М.: Энергия, с.461,с.319Пенкин П.И., Филиппов Л.И., Радиотехнические системи передачи информации, М., Радио и связь, 1984.Поворознюк А.И. Архитектура компьютеров. Архитектура внешней памяти, видеосистемы и внешних интерфейсов: Учеб. пособие. ч. 2. — Харьков: Торнадо, 2004. — 294 с.: илПоворознюк А.И. Архитектура компьютеров. Архитектура микропроцессорного ядра и системных устройств: Учеб. пособие. ч. 1. — Харьков: Торнадо, 2004. — 355 с.: ил.Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці. Посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: Вид.центр «Академія», 2002Рассел Ст., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд. : Пер. с англ. – М., СПб, Киев: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1408 с.Рафаэл Б. Думающий компьютер / Пер. с англ.; Под ред. В.Л. Стефанюка. – М.: Мир, 1979. – 408 с.Рогинский В.Н. и др., Теория сетей связи, М., Радио и связь, 1981Савченко Ю.Г. Цифровые устройства, нечувствительные к неисправностям элементов. – М.: Советское радио. – 1976.- с.218Самсонов В.В., Гуржій А.М. Задачі оптимізації в практичної діяльності фахівця. –К.: УДУХТ, 1997. –176с.Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування мовою Тurbo Раscal: Навчальний посібник для техн. вузів/ Укр.мовою - Х.:ВКП “Парітет” ЛТД,1995.-352с.Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс/ – СПб.: Издательство Питер, 1999. – 640 с.Слейгл Дж. Искусственный интеллект: подход на основе эвристического программирования. – М.: Мир, 1973. – 320 c.Соклоф С. Аналоговые интегральные схемы. Пер. с англ. М.: Мир, 1988. — 583 с.Спенсер Р., Архитектура связи в распределенных системах, М., Мир, 1981.Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке Пролог. - М.: Мир, 1990.-235 с.Стогний А.А.,Ананьевский С.А.,Барсук Я.К. Программное обеспечение персональних ЭВМСучасна теорія управління. Використання теорії масового обслуговування у керуванні виробництвом. Мет. вказ. до проведення практичних та виконання лабораторних робіт для студентів та магістрантів напряму 0401 “Інформаційні управляючі системи та технології”- К.:НУХТ, 2003,-37с., №6400.Сучасна теорія управління. Метод. вказівки до виконання курсової роботи “Використання економіко-математичних методів і моделей для розв’язання задач управління” для студентів спец. 6.080400 “Інформаційні управляючі системи та технології” напряму підготовки 0804 “Комп’ютерні науки” ден. та заочн. форм навч.– К.: НУХТ, 2006. 22с. (у електронному вигляді).Сучасна теорія управління. Метод. вказівки до проведення практичних та виконання лабораторних робіт з теми “Сіткові моделі планування виробничих програм” для студентів напряму 0401 “Інформаційні управляючі системи та виробництва” ден. та заочн. форм навчання” – К.: НУХТ, 2007. -44 с. (у електронному вигляді)Сучасна теорія управління. Метод. вказівки до розв’язання практичних задач та виконання лабораторних робіт з теми “Задачі оптимізації управлінських рішень з використанням динамічних методів” для студентів напряму 0401 “Інформаційні управляючі системи та технології” ден. та заочн. форм навчання”- К.:НУХТ,2006,-38с., №6749.Таненбаум Э. Архитектура компьютера. СПб.: Питер, 2002.— 704 с.:ил.Таха Х. Введение в исследование операций: В 2-х кн. Пер. с англ. - М.: Мир, 1985. - Кн. 1.-479 с.Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.:Видавнича группа ВНV, 2007. -352 с.Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте: Уч. Пособие.- М.РДЛ.2000.Угрюмов Е .П . Цифровая схемотехника . – СПб .: БХВ -Петербург , 2001Уинстон П. Искусственный интеллект / Пер. с англ. Под ред. Д.А. Поспелова. – М.: Мир, 1980. – 520 с.Українець А.І., Гуржій А.М., Самсонов В.В., Кривець Т.О., Городенська В.Я. Задачі лінійного та нелінійного програмування програмування. Навч. Посібник.- К.:НУХТ, 2007. – 156 с.Уотерман Д. Руководство по экспертным системам. - М.: Мир, 1989.-388с.Уэно Х., Исидзука М. Представление и использование знаний: Пер. с япон. – М.: Мир, 1989. – 220с.Фаронов В.В. Delphi 9. Учебний курс. М.: Нолидж , 2009, - 464 с., ил.Фаронов В.В. Тurbo Раscal 7.0. Начальний курс, учебное пособие. К.: Нолидж, 2002, - 610с.Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – 7-е изд. перер. и дополн. –М.: Инфа, 1997. -640 с.Хамахер В., Вранешич З., Заки С. Организация ЭВМ. СПб.: Питер Ком, 2003. — 816 с.: ил.Хант Э. Искусственный интеллект / Пер. с англ. – М.: Мир, 1978. – 558 с.Хоровиц П., Хилл У. Исскуство схемотехники. Пер. с англ. М.: Мир, 1983 —968 с.Шнайер Брюс, Прикладная криптография, 2-издание. Протоколы, алгоритмы и исходные тексты на языке C., с.911Эддоус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решения. Пер. с англ. Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: «ЮНИТИ», 1997Эддоус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решения./Пер. С англ. под ред. член-корр. РАН И.И. Елисеевой.-М.: ЮНИТИ, 1997. – 590с.Юдин Д.Б., Гольштейн Е.Г. Линейное программирование. –М.: Физматгиз, 1963. –776с.Перелік питань для проведення вступного випробування з фахових дисциплін згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році, для вступників. що вступають до НУХТ для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»

 1. Методи і властивості в об’єктно-орієнтованому програмуванні.

 2. Створення і видалення об’єктів в об’єктно-орієнтованому програмуванні.

 3. Інкапсуляція як один з основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування.

 4. Наслідування як один з основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування.

 5. Поліморфізм як один з основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування.

 6. Основні положення булевої алгебри. Логічні змінні і функції.

 7. Логічні елементи: види, функціонування, реалізація.

 8. Основні види комбінаційних цифрових пристроїв: перетворювачі кодів, шифратори, дешифратори, мультиплексори, демультиплексори, суматори, перемножувачі. Принцип роботи і реалізація.

 9. Тригери: види, принцип роботи, таблиці істинності, реалізація.

 10. Регістри: види, принцип роботи, таблиці істинності, реалізація.

 11. Лічильники імпульсів: види, принцип роботи, таблиці істинності, реалізація.

 12. Характеристики і параметри біполярного транзистора у режимі малого сигналу.

 13. Види зворотних зв’язків у підсилювачах і їх вплив на параметри підсилювача.

 14. Параметри і характеристики операційного підсилювача і основні пристрої на його основі.

 15. Досконалі кон’юнктивна і диз’юнктивна нормальні форми логічних функцій і їх спрощення за допомогою карт Карно.

 16. Принцип дії, структури, характеристики і параметри комбінаційних цифрових пристроїв.

 17. Принцип дії, структури, характеристики і параметри цифрових пристроїв з пам’яттю (послідовнісних цифрових пристроїв).

 18. Алгоритми додавання, віднімання, множення і ділення двійкових чисел у прямих і доповнювальних кодах з фіксованою і плаваючою точкою

 19. Будова, принцип дії, основні пристрої і їх функції мікропроцесора К580

 20. Операційні пристрої комп’ютера: будова, принцип дії, основні частини і їх характеристики

 21. Пристрої керування: види, будова, принцип дії, алгоритми функціонування

 22. Пам’ять комп’ютера: ієрархія, фізична реалізація, основні параметри і характеристики

 23. Периферійні пристрої комп’ютера: види, принципи дії, алгоритми взаємодії з центральним процесором

 24. Класифікація баз даних. Стандарт баз даних ANSII.

 25. Етапи проектування бази даних.

 26. Реляційна модель даних. Множинні операції реляційної алгебри.

 27. Поняття про нормалізацію даних. Характеристика 1NF, 2NF, 3NF.

 28. Мова запитів SQL. Характеристика оператора Select.

 29. Три видатні моделі даних.

 30. Поняття про бази знань. Класифікація знань.

 31. Моделі знань, використовувані у базах знань. Їх характеристики, переваги та недоліки.

 32. Методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

 33. Методи хорд і дотичних розв’язання нелінійних алгебраїчних і трансцендентних рівнянь.

 34. Інтерполяційний поліном Лагранжа.

 35. Метод найменших квадратів.

 36. Формула трапецій і метод Cімпсона для розв’язання визначених інтегралів.

 37. Методи порівняння алгоритмів.

 38. Ідея двійкового пошуку елементів в упорядкованому масиві.

 39. Призначення і дія алгоритму Бойєра-Мура..

 40. Ідея алгоритму швидкого сортування.

 41. Основні поняття і визначення штучного інтелекту?

 42. Різнотипи систем обробки знань?

 43. Способи опису та моделі представлення знань?

 44. Експертні системи (ЕС).

 45. Категорії учасників процесу прийняття рішень.

 46. Формування вихідної матриці альтернатив для вирішення ЗПР.

 47. Класичні критерії вибору оптимального рішення.

 48. Похідні критерії вибору оптимального рішення.

 49. Використання схеми “дерева рішень” при вирішенні ЗПР.

 50. Екстраполяційні методи прогнозування, основані на аналізі часових рядів.

 51. Аналіз та згладжування даних при розробленні прогнозних моделей.

 52. Поняття системи. Які види систем Ви знаєте?

 53. Алгоритм визначення проблеми.

 54. Основні ознаки багаторівневої ієрархічної системи. Назвати основні критерії вибору багаторівневої ієрархічної системи.

 55. Ідеологія системної оптимізації.

 56. Розкрити зміст визначення „Операційна система як розширена машина”.

 57. Основні сучасні вимоги до ОС.

 58. Поняття операційної системи (ОС). Призначення, функції. Компоненти ОС.

 59. Визначити типові архітектури операційних систем. Управління процесами і потоками. Основні завдання.

 60. Дати визначення файлової системи. Вказати основні її функції.

 61. Вказати основні способи організації розривної пам`яті.

 62. Визначення поняття віртуальної пам`яті і особливості її реалізації в сучасних системах

 63. Програмний інтерфейс і інтерфейс користувача. Призначення, види.

 64. Пояснити принцип багаторівневості підсистем введення-виведення. Назвати типові рівні.

 65. Одноканальні системи масового обслуговування з відмовами. Граф станів та основні показники роботи.

 66. Одноканальні системи масового обслуговування з очікуванням Граф станів та основні показники роботи.

 67. Типи моделей управління запасами. Однопродуктова статична модель.

 68. Схема імітаційного моделювання.

 69. Імітаційне моделювання випадкових подій. Схема алгоритму моделювання простої події.

 70. Імітаційне моделювання дискретної випадкової величини.

 71. Формальне визначення мереж Петрі.

 72. Імітаційне моделювання дискретних випадкових подій.

 73. Загальні особливості та рівні управління автоматизованих систем управління.

 74. Типи моделей управління запасами, фактори, що впливають на вибір моделі..

 75. Однопродуктова статична модель управління запасами.

 76. Багатоканальні системи масового обслуговування з відмовами.

 77. Системи масового обслуговування з очікуванням та їх характеристики.

 78. Етапи імітаційного моделювання. Імітаційне моделювання повної групи несумісних подій.

 79. Багатопродуктова статична модель управління запасами з обмеженнями на місткість складських приміщень.

 80. Однопродуктова статична модель управління запасами з розривами цін на придбання. Алгоритм визначення оптимального об`єму замовлення.

 81. Загальна постановка задачі лінійного програмування. Опорне рішення задачі лінійного програмування.

 82. Алгоритм розв’язання задач лінійного програмування з допомогою симплекс-таблиць Оцінка опорного рішення за м+2 – рядком симплекс-таблиці.

 83. Особливості постановки задачі, що розв’язується методом множників Лагранжу.

 84. Основні типи задач оптимізації

 85. Основні методи розв’язання задач оптимізації

 86. Методи одномірної оптимізації Основна ідея методів.

 87. Метод рівномірногоий пошуку

 88. Метод дихотомічногоий пошуку

 89. Алгоритм дихотомічного пошуку

 90. Метод Фібоначчі

 91. Метод золотого перерізу

 92. Алгоритм методу ділення навпіл

 93. Метод Ньютону

 94. Загальна постановка задачі лінійного програмування. Канонічна форма задачі лінійного програмування

 95. Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування

 96. Ознака оптимальності опорного плану. Ознака необмеженості цільової функції.

 97. Алгоритм симплексного методу

 98. Правила обчислення елементів симплекс-таблиці при переході до нового базису.

 99. Алгоритм симплексного методу зі штучним базисом

 100. Двоїстий симплекс-метод та ого особливості

 101. Метод Гоморі для знаходження цілечислового рішення ЗЛП

 102. Метод множників Лагранжа

 103. Фактори, що впливають на надійність технічних об’єктів.

 104. Відновлювані та невідновлювані об’єкти. Показники надійності.

 105. Експоненціальний розподіл ймовірності безвідмовної роботи. Інтенсивність відмов.

 106. Методи забезпечення надійності невідновлюваних об’єктів.

 107. Мажоритарний метод.

 108. Поняття тесту. Основні методи побудови тестів.

 109. Захист від завад. Поняття інформаційної надлишковості.

 110. Шифрування як захист від несанкціонованого доступу до інформації. Основні класи шифрів.

 111. Стандарти криптографічного захисту.

 112. Цифровий підпис.

 113. Стандарти телефонії. Первинні параметри проводової лінії.

 114. Дискретизація та квантування, цифрова модуляція.

 115. Мережі із комутацією пакетів. Керування чергами, маршрутизація.

 116. Локальні комп’ютерні мережі.

 117. Семирівнева архітектура комп’ютерних мереж. Призначення рівнів і їх функціональні можливості

 118. Ознаки класифікації сучасних комп’ютерних мереж. Приклади.

 119. Архітектура, структурна організація, алгоритми роботи і функціональні можливості локальних мереж типу Ethernet і Token Ring

 120. Архітектура, структурна організація, алгоритми роботи і функціональні можливості магістральних мереж типу Frame Relay і ATM.

 121. Загальна характеристика і функціональна структура харчового підприємства.

 122. Використання комп`ютерних технологій в управлінні якістю харчових виробів.

 123. Процесно-орієнтоване управління харчовим підприємством. Реінжиніринг харчового виробництва.

 124. Організація логістичної системи підприємства.

 125. Управління проектом створення автоматизованої системи.

 126. Інформаційне забезпечення автоматизованої системи.

 127. Поняття про методологію SADT. Призначення та область застосування.

 128. Моделювання бізнес процесів засобами CASE технології BPWin.

 129. Призначення та характеристика функціонально-вартісного аналізу засобами CASE технології BPWin.

 130. Призначення, область використання та характеристика CASE технології ERWin.

 131. Види зв’язків між сутностями в логічній моделі даних, підтримувані CASE технологією ERWin.

 132. Правила підтримки цілісності даних в CASE технології ERWin.

 133. Зв’язок між моделлю даних та моделлю процесів в CASE технологіях ERWin та BPWin.

 134. Поняття про фізичну модель даних в середовищі ERWin. Рівні фізичної моделі даних.

 135. Характеристика та призначення трансформаційної моделі даних в середовищі ERWin.

 136. Поняття про представлення в реляційній базі даних. Побудова представлень засобами ERWin.

 137. Клієнт-серверні технології та клієнт-серверні архітектури баз даних.

 138. Генерація SQL коду системного каталогу на сервері бази даних засобами ERWin.

 139. Правила побудови інтерфейсу користувача за стандартом GUI.

 140. Побудова клієнтського додатку засобами Delphi в технології ADO.

 141. Парадигми програмування?

 142. Області використання логічного програмування?

 143. Формальне визначення основної частини синтаксису Пролога, користуючись формою запису Бекуса-Наура (БНФ)?

 144. Семантика програм Прологу?

 145. Правила хорошого стилю програмування у Прологу?

 146. Формалізація задачі, виходячи з її змістовної постановки?

 147. Дайте характеристику мультимедіа та її складових.

 148. Проаналізуйте растрову та векторну графіку

 149. Дайте характеристику параметрам растрових зображень

 150. Дайте характеристику основним форматам растрової графіки.

 151. Опишіть складові технології Flash.

Критерії оцінювання знань вступників на вступному випробуванні у формі співбесіди з фахових дисциплін для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»


Мета випробування:

- визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

- перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обовязкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробування вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування. Знання оцінюються за якістю даних відповідей.

Фахове вступне випробування оцінюється рівнем знань: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

 • “Відмінно” заслуговує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання. При цьому вступник грамотно і повно відповідає на питання, володіє основними навиками роботи з комп`ютером, має тверді знання з усіх розділів програми.

 • “Добре ” заслуговує вступник, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу. У відповідях можуть мати місце несуттєві неточності. Алгоритми і програми розв’язування типових задач складаються студентом правильно.

 • “Задовільно” заслуговує вступник, який виявив знання основних розділів курсу: апаратне і програмне забезпечення комп`ютера, володіння основними навиками роботи з СКБД, засобами мультимедіа, У відповідях присутні помилки, які студент у змозі виправити за допомогою викладача.

 • “незадовільно“ отримує вступник, який виявив знання основних розділів курсу, але допускає грубі помилки у відповідях, невміння використати основні засоби Microsoft Office, CASE- технологій, теорії прийняття рішень.


Особи, рівень знань яких оцінений як «незадовільний», до участі у конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії, проф. В.В.СамсоновСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20401
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20402
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20403
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20405
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20424
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20459
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20458
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
move to 1192-20423
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи