Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 70.97 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір70.97 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор _____________ С.В. Іванов

«27» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05020202 «Комп’ютерноінтегровані технологічні процеси та виробництва»Схвалено на засіданні кафедри

інтегрованих автоматизованих

систем управління

Протокол № 9 від 14 лютого 2012 р.

Завідувач кафедри ____________ І.В.Ельперін

Схвалено Вченою радою

факультету автоматизації комп’ютерних систем

Протокол № 8 від 22 лютого 2012 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан ______________Л.Ю. Маноха2012

1. Загальні положенння


Мета співбесіди полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами, відповідності освітньо-кваліфікаційному рівню – спеціаліст. Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад.

^ 1.1. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

Вимірювання та за якими ознаками класифікують вимірювання. Класифікація вимірювань та характеристика кожного із них.

Принцип та метод вимірювання. Характеристика методів вимірювання.

Засіб вимірювання (ЗВ). Основні метрологічні характеристики ЗВ та характеристика основних видів ЗВ.

ДСП та її призначення. Схемотехнічні ознаки покладені в основу її побудови. Характеристика цих ознак. Гілки ДСП.

Похибки засобу вимірювання та результати вимірювань. Класифікація похибок по числовому вираженню та класифікацію складових похибок вимірювання.

Класифікація методів і засобів вимірювання температури та принципи їхньої дії.

Класифікація методів і засобів вимірювання тиску. Принцип їх дії.

Класифікація методів і засобів вимірювання рівня. Суть та принцип їхньої дії.

Класифікація методів і засобів вимірювання витрати рідин, газів та сипких матеріалів. Характеристика принципів їхньої дії.

Класифікація методів і засобів вимірювання складу рідин та принцип їхньої дії.

Класифікація методів і засобів вимірювання вологості, принцип їхньої дії.

Класифікація методів і засобів вимірювання густини розчинів та в’язкості речовин. Характеристика принципів їхньої дії.

Література. [5,6,7]


^ 1.2. Теорія автоматичного керування


Визначення передаточної функції. Виведення її з диференційного рівняння.

Визначення динамічних властивостей об'єкта з кривої розгону.

Частотні характеристики об'єкта (АЧХ, ФЧХ, АФХ).

Межа стійкості. Критерій стійкості Найквіста.

Запас стійкості. Критерій стійкості Михайлова.

Особливості застосування П-закону регулювання. Передаточна функція П-регулятора, переваги і недоліки.

Застосування ПІ-закону регулювання. Передаточна функція ПІ-регулятора, переваги і недоліки.

Застосування ПІД-закону регулювання. Передаточна функція ПІД-регулятора, переваги і недоліки.

Визначення оптимальних настройок ПІ-регулятора (графо-аналітичний метод).

Визначення якості регулювання з перехідних процесів.

Критерії якості регулювання (інтегральний і інтегральний квадратичний).

Література. [1,2,3,4]


 1. Перелік питань для підготовки до вступного випробування у формі співбесіди


^ Метрологія, технологічні вимірювання та прилади 1. Що таке вимірювання та за якими ознаками класифікують вимірювання? Проведіть класифікацію вимірювань та охарактеризуйте суть кожного із них.

 2. Що таке принцип та метод вимірювання? Охарактеризуйте відомі Вам методи вимірювання.

 3. Що таке засіб вимірювання (ЗВ)? Приведіть основні метрологічні характеристики ЗВ та охарактеризуйте основні види ЗВ.

 4. Що таке ДСП та її призначення? Які схемо-технічні признаки положені в основу її побудови? Охарактеризуйте ці признаки та відомі Вам гілки ДСП.

 5. Що таке похибки засобу вимірювання та результату вимірювання? Проведіть класифікацію похибок по числовому вираженню та класифікацію складових похибок вимірювання.

 6. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання температури та принципи їхньої дії.

 7. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії?

 8. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання рівня. В чому суть принципу їхньої дії?

 9. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання витрати рідин, газів та сипких матеріалів, охарактеризуйте принципи їхньої дії.

 10. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання складу рідин та принципи їхньої дії.

 11. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання вологості. В чому суть принципу їхньої дії?

 12. Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання густини розчинів та в’язкості речовин, охарактеризуйте принципи їхньої дії.


Теорія автоматичного керування


 1. Дати визначення передаточної функції. Пояснити її виведення з диференційного рівняння.

 2. Визначення динамічних властивостей об'єкта з кривої розгону.

 3. Частотні характеристики об'єкта (АЧХ, ФЧХ, АФХ).

 4. Що таке межа стійкості? Критерій стійкості Найквіста.

 5. Що таке запас стійкості? Критерій стійкості Михайлова.

 6. Особливості застосування П-закону регулювання. Навести передаточну функцію П-регулятора, переваги і недоліки.

 7. Особливості застосування ПІ-закону регулювання. Навести передаточну функцію ПІ-регулятора, переваги і недоліки.

 8. Особливості застосування ПІД-закону регулювання. Навести передаточну функцію ПІД-регулятора, переваги і недоліки.

 9. Визначення оптимальних настройок ПІ-регулятора (графо-аналітичний метод).

 10. Визначення якості регулювання з перехідних процесів.

Критерії якості регулювання (інтегральний і інтегральний квадратичний 1. Критерії оцінки знань вступника з фахових дисциплін при вступі за програмою перепідготовки спеціаліста


за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

зі спеціальністю 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»

Вступне випробування проводиться у формі співбесіди з фахових дисциплін і оцінюється на «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».


Відмінно ставиться вступнику, який продемонстрував всебічне, систематичне та глибоке знання програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та ознайомився із додатковою літературою, рекомендованою програмою.

Крім того, студент повинен осягнути взаємозв’язок основних фахових понять спеціальності та їх значення для отримуваної спеціальності, проявити творчі здібності в розумінні, викладенні та використанні програмного матеріалу.

Добре ставиться вступнику, який продемонстрував повне знання програмного матеріалу, успішно виконав передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою.

Крім того, студент повинен показати систематичний характер знань, вміння до їх самостійного поповнення і оновлення в ході подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

Задовільно ставиться вступнику, який проявив знання основного програмного матеріалу в об’ємі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою та знає основну рекомендовану літературу.

У відповіді на іспиті та при виконанні завдань студент допускає помилки, але володіє необхідними знаннями для виправлення цих помилок під керівництвом викладача.

Незадовільно ставиться вступнику, який виявив прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Студент не може продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності по закінченню вузу без додаткових занять з дисципліни.

Голова фахової атестаційної комісії І.В. Ельперін 1. Література
 1. Ладанюк А.П. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного керування», ч.1 / А.П. Ладанюк. – Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2004. – 184 с.

 2. Ладанюк А.П. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного керування», ч.2 / А.П. Ладанюк; Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2005. – 115 с.

 3. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления / Р. Дорф, Р. Бишоп. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832 с.

 4. Гончаренко Б.М. Цифрові системи керування: Навчальний посібник / Б.М. Гончаренко, О.П. Лобок, А.П. Ладанюк. – Вінниця: Нова книга, 2007.–160 с.

 5. Трегуб В.Г. Основи комп’ютерно-інтегрованого управління: Навчальний посібник / В. Г. Трегуб; Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2006 – 139 с.

 6. Рішан О.Й. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Курс лекцій для студ.спец. 7.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами» та 7.092502 «Компۥютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» ден.та заочн. форм .навчання. -0К.: НУХТ, 2007.- 163 с.

 7. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості: Підручник / А.П. Ладанюк, В.Г. Трегуб, І.В. Ельперін, В.Д. Цюцюра. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 234 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи