Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 146.36 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір146.36 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії,

ректор С.В. Іванов

«27» лютого 2012 р.


програма

фахового вступного випробування

для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями 7.05140101 «Промислова біотехнологія» та

7.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» 7.05170111 «Технології цукру та полісахаридів»Схвалено Вченою радою факультету

Біотехнології та екологічного контролю

Протокол № 7 від "^ 22" лютого 2012 р.

Голова Вченої ради факультету,

В.о. декана Г.І. АрхіповаКиїв - 2012


Програма схвалена (протокол № ^ 12 від 21 лютого 2012 р.) на засіданні кафедри

Біотехнології і мікробіології

Завідувач кафедри _______________Пирог Т.П.

(Підпис) (Прізвище, ініціали)


1. Загальна мікробіологія та вірусологія

Предмет, мета, об’єкти та завдання мікробіології. Становлення та розвиток мікробіології. Положення мікроорганізмів у природі.

Будова мікробної клітини. Клітинні стінки мікроорганізмів. Мембрани мікробних клітин. Внутрішньоклітинні структури. Форми спокою у бактерій Характерні ознаки еукаріот та прокаріот.

Ріст мікроорганізмів. Дія на мікроорганізми зовнішніх факторів.

Систематика прокаріот. Підходи до систематики бактерій. Термінологія.

Недоліки фенотипової систематики. Сучасні напрямки в систематиці бактерій. Філогенетична систематика бактерій.

Гриби. Загальна характеристика грибів. Систематика грибів. Біологічно активні речовини грибів. Екологічні групи грибів.

Дріжджі. Основні етапи у дослідженні дріжджів. Будова дріжджової клітини. Розмноження дріжджів.

Віруси. Відкриття вірусів. Загальна характеристика вірусів. Будова вірусів. Віруси бактерій (розмноження вірулентного фага: літичний цикл; розвиток помірних фагів: лізогенія).

Загальні поняття про метаболізм. Шляхи катаболізму глюкози та інших вуглеводів.

Механізми поглинання субстратів.

Типи бродіння. Роль процесів бродіння у балансі природи. Спиртове бродіння. Молочнокисле бродіння і родина Lactobacillaceae.

Перенесення електронів в анаеробних умовах (анаеробне дихання). Денітрифікація та відновлення нітрату. Утворення сірководню при відновленні сульфату.

Фототрофні бактерії та фотосинтез. Харатеристика та особливості метаболізму пурпурових та зелених фототрофних бактерій. Розповсюдження фототрофних бактерій.

Мікроорганізми та навколишнє середовище. Участь мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі (кругообіг вуглецю, азоту, фосфору, сірки).

Екологія мікроорганізмів (поняття “еконіша”, “екосистема”; мешканці екосистеми: автохтонні та аллохтонні мікроорганізми; водні екосистеми: океани, озера, проточні водойми, очистка стічних вод).

Еволюція мікроорганізмів (первинна атмосфера Землі; хімічна еволюція; біологічна еволюція; еволюція прокаріот; перехід від первинної атмосфери до атмосфери, яка містить кисень; еволюція еукаріот).

^ ЛІТЕРАТУРА: [6]; [13], [16], [18-22]; [24], [26], [27]; [30].


2. Загальна біотехнологія

Природа та багатоманітність біотехнологічних процесів. Перспективи розвитку біотехнології. Основні біотехнологічні терміни.

^ Біотехнологічна сировина. Традиційні джерела вуглецю.

Узагальнена біотехнологічна схема. Передферментаційні процеси.

Підготовка поживного середовища, біологічного агента, апаратури та комунікацій. Стерилізація повітря.

^ Процеси ферментації. Способи культивування біологічних агентів.

Основні процеси очищення та концентрування продуктів біотехнології.

Продуценти і їх селекція. Традиційні способи збільшення продуктивності штамів.

^ Біотехнологія і харчова промисловість. Спиртове виробництво.

Виробництво пива. Виноробство. Хлібопечення. Молочні продукти. Білкові продукти. Харчові додатки. Вітаміни.

^ Біотехнологія та медицина. Отримання антибіотиків, гормонів, моноклональних антитіл, іммунногенних препаратів і вакцин.

Хімічна біотехнологія. Виробництво органічних кислот, розчинників, амінокислот, антибіотиків, ферментів, стероїдів.

^ Сільськогосподарська біотехнологія. Кормовий білок. Бобові культури і фіксація азоту при симбіозі.

Переробка відходів сільського господарства. Трансгенні рослини та тварини.

Навколишнє середовище та біотехнологія. Біологічна переробка промислових відходів. Біодеградація ксенобіотиків у навколишньому середовищі.

Навколишнє середовище та біотехнологія Біоконверсія енергії. Біопаливо. Біосенсори.

^ ЛІТЕРАТУРА: [2-6]; [12], [13], [15]; [16], [21], [25], [30].


3. Генетика

Поняття про спадковість та змінність ознак. Фенотип та генотип і їх прояв.

Шляхи розмноження мікроорганізмів. Молекулярні основ мітозу та мейозу; кросинговер.

^ Типи мінливості. Спадкова мінливість. Поняття про спадкову і неспадкову мінливість. Модифікаційна мінливість. Комбінативна мінливість, механізми її виникнення, роль у еволюції і селекції. Мутаційна мінливість. Мутаційна теорія Г. де Фріза. Класифікації мутацій. Спонтанний та індукований мутаційний процес.

^ Молекулярні основи мутагенезу. Структурна модель ДНК за Уотсоном Д, Кріком Ф. Будова генетичного коду та його властивості. Універсальність коду.

Генетичний аналіз мікроорганізмів. Трансформація і трансдукція у мікроорганізмів. Стан компетентності клітин. Лізогенія загальна та специфічна.

^ Помірні і вірулентні бактеріофаги. Трансдукуючі бактеріофаги. Кон’югативність бактерій. Статева дифіренційованість клітин. Механізм переносу, генетичної інформації в процесі кон’югації.

^ Генна інженерія. Позахромосомні фактори спадковості. Плазміди та їх класифікація. Низькокопійні та мультикопійні плазміди.

Клонування генів. Банк генів. Конструювання клітин мікроорганізмів продуцентів БАР за допомогою методів генної інженерії.

^ Генетичні основи селекції мікроорганізмів. Основні положення селекції мікроорганізмів. Методи і завдання селекції.

Транскрипція ДНК. Генетичний код. Трансляція мРНК: синтез білка

Генетичні маркери та їх застосування у селекції.

^ Основні напрями генетичної інженерії мікроорганізмів, рослин та тварин. Значення генетичної інженерії для розв’язування задач медицини, сільського господарства та біотехнології. Соціальні та етичні аспекти генетичної інженерії.

^ ЛІТЕРАТУРА: [6]; [10], [13], [14]; [16], [28], [29].


4. Основи проектування в галузі

Основні характеристики стадій проектування. Одно- та двохстадійне проектування. Типові та індивідуальні проектні розробки.

Блок схема процесу проектування. Програмно-цільовий підхід в проектуванні, взаємозв’язок блоків процесу.

Вихідні дані. Технічне завдання. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО). Вимоги нормативно-технічної документації до розробки блоку вихідних документів.

Регламенти виробництва. Обґрунтування вибору технологічної схеми виробництва. Зміст регламентів, формування основних блоків. Реалізація вимог вихідної документації до обґрунтування вибору технологічної схеми.

Технологічна та апаратурна схема виробництва. Зміст, порядок оформлення, графічне зображення ТС і АС, формування відомості специфікації обладнання та КВП.

Матеріальний баланс. Викладення технологічного процесу. Складання матеріального балансу по стадіям виробництва, врахування втрат основного продукту. Вимоги до викладення технологічного процесу, зміст, позначення.

Принципи промислового будівництва в біотехнології. Принципи розміщення виробничих ділянок в будівлях та на генплані.

Типові ділянки біотехнологічного виробництва. Уніфіковані стадії підготовки повітря, отримання стерильного поживного середовища.

Контроль виробництва. Контрольно-вимірювальна апаратура.

Система забезпечення якості продукції. ISO. Система ISO і якість продукції. Гармонізація законодавства при реалізації ISO 9000, ISO 14000.

^ ЛІТЕРАТУРА: [2-6]; [9], [11-13], [21-23], [25], [30].


5. Технологія продуктів мікробного синтезу

Виробництва, засновані на отриманні мікробної маси. Технології отримання мікробної маси харчового та кормового призначення. Виробництво хлібопекарських та кормових дріжджів.

Отримання препаратів, що впливають на мікрофлору людини. Пробіотики – сучасний стан вітчизняного та світового виробництв.

Використання бродіння та інших метаболітичних процесів для отримання біологічно активних сполук. Отримання етанолу. Характеристика мікроорганізмів – продуцентів етилового спирту.

Технології виробництва органічних кислот. Технологічні схеми отримання лимонної, молочної та інших органічних кислот.

Отримання полісахаридів. Промислові продуценти. Умови культивування та біосинтезу полісахаридів.

Технології отримання мікробних ліпідів. Дріжджі.

Технології отримання амінокислот. Промисловий біосинтез глутамінової кислоти. Технологічна схема.

Технології отримання амінокислот. Лізин. Способи інтенсифікації виробництва лізину з використанням різноманітних ростових факторів. Отримання кристалічних амінокислот, сучасні методи очистки. Технологічні схеми очистки.

Виробництво клітинної маси рослин та тварин. Технології отримання засобів захисту рослин та ентомопатогенних препаратів.

Технології отримання нуклеотидів. Мікробіологічний синтез нуклеотидів та їх похідних. Синтез АТФ.

^ Технології отримання вітамінів. Вітаміни групи В – рибофлавін, ціанкобаламін. Ергокальциферол. Характеристика промислових продуцентів, складу поживних середовищ, умов біосинтезу. Каротиноїди, умови культивування та отримання готового продукту.

^ Утилізація та знешкодження відходів виробництв біологічно-активних сполук. Очищення промислових стічних вод. Очищення викидів у атмосферу. Створення замкнених технологічних циклів.

Ферменти. Основні джерела отримання ферментів. Мікроорганізми-продуценти ферментів. Промислові штами мікроорганізмів – продуцентів ферментних препаратів. Принципи та методи визначення ферментативних активностей.

Ферментні препарати, отримані поверхневим способом.

Ферментні препарати, отримані глибинним та гетерофазним способом. Приклади отримання ферментних препаратів з індексом Г2Х, П2Х та Г3Х, П3Х.

Осадження органічними розчинниками та солями. Сушіння ферментних препаратів.

Ферменти для медицини. Іммобілізація ферментів, методи, сучасний стан та перспективи. Отримання високоочищених та кристалічних форм. Ультрафільтрація, фракційний осад, молекулярна сорбція, гель-фільтрація, термічна кислотна інактивація та ін. методи очистки.

Антибіотики. Загальнобіологічне значення. Використання антибіотиків у медицині, сільському господарстві, ветеринарії, харчовій промисловості.

Специфічність дії основна властивість антибіотиків. Розподіл антибіотиків за механізмом біологічного впливу. Антибіотики вузького та широкого спектрів дії. Явище резистентності. Класифікація антибіотиків за хімічним складом. Класифікація антибіотиків за механізмом біологічної дії.

Мікроорганізми-продуценти антибіотиків. Характеристика промислового штаму, особливості технологічної схеми отримання поліміксину М. Граміцидини, форми граміцидинів. Бацитрацини. Стрептоміцин, неоміцин, канаміцин. Технологія отримання гентаміцину. Технологія отримання пеніциліну. Технологічна схема, апаратурне оформлення. Виробництво ін’єкційної форми ампіциліну натрівої солі. Тетрациклінові антибіотики. Кормовий біоміцин. Препарати бацитрацину, гризину, нізіну, трихотецину.

^ ЛІТЕРАТУРА: [2-6]; [9], [11-13], [17]; [21-23], [25], [30].


6. Промислова технологія лікарських засобів

Принципи класифікації лікарських форм. Умови промислового випуску лікарських препаратів. Стандартизація лікарських препаратів в Україні. Основні положення GMP.

^ Технологія медичних розчинів. Організація виробництва розчинів відповідно до правил GMP.

Речовини, які збільшують в’язкість ліків та емульгуючу здатність. Вплив камедій на збільшення в’язкості. Механізм дії камедій.

Роль антиоксидантів при отриманні ліків.

Згущувачі та речовини, які зменшують поверхневий натяг в лікарських формах. Сапоніни. Характеристика восків та їх розповсюдження у природі. Класифікація восків.

^ Стерилізуючі речовини, які застосовуються при отриманні лікарських засобів. Вимоги до консервантів, які застосовуються в фармацевтичній промисловості та їх дія на мікроорганізми.

Технологічні операції подрібнення, просіювання, змішування. Процеси рекуперації і ректифікації. Допоміжні речовини у технології лікарських засобів, їх значення, роль, класифікація.

^ Технологія твердих та сипких лікарських форм. Характеристика основних та допоміжних стадій і операцій виробництва при виготовленні порошків і таблеток. Класифікація таблеток. Медичні капсули.

^ Теоретичні основи екстрагування рослинної сировини. Особливості екстрагування рослинної сировини з клітинною структурою. Вимоги до екстрагентів. Стадії процесу екстрагування та їх кількісна характеристика.

Максимально очищені препарати (новогаленові) та препарати індивідуальних речовин. Особливості отримання новогаленових препаратів.

Рослинні біологічно-активні речовини, способи виділення та їх фармакотерапевтичні властивості.

Лікарські форми у желатинових капсулах. Властивості капсул та їх класифікація. Характеристика основних та допоміжних речовин, які застосовуються для отримання капсул. Основна мета капсулювання. Основні способи отримання мікро капсул та їх апаратурне оснащення. Характеристика оболонки мікро капсул та їх різноманітність. Лікарські форми мікрокапсул. Перспективи розвитку технології мікрокапсулювання.

Технологія отримання лікарських засобів в ампулах та аерозольних упаковках. Вимоги до технологічного процесу та до обладнання. Забезпечення виробничих приміщень чистим повітрям.

^ Технологія отримання лікарських форм пролонгованої дії.

Досягнення фармацевтичних технологій в області створення нових готових лікарських засобів. Нові лікарські форми. Загальна характеристика та класифікація. Пероральні терапевтичні системи (трансдермальні, очні, внутрішньо порожнинні, імплатаційні, інфузійні).

Вакцини. Методи отримання вакцин. Застосування ад’ювантів у вакцинних препаратах. Основні типи вакцинних препаратів в залежності від антигену: живі вакцини, убиті вакцини, анатоксини, субклітинні фрагменти, вакцини на основі рекомбінантних ДНК. Вимоги до вакцин: ефективність, стабільність, кошти виробництва, нетоксичність, мінімальна мутагенність.

Інсулін. Біотехнологія виробництва препаратів інсуліну. Інсулін як можливий природний регулятор активації лімфоцитів.

Інтерферон. Його застосування. Традиційні та генноінженерні методи виробництва інтерферонів: отримання інтерферонів із лейкоцитарної маси з застосуванням стимуляторів, отримання рекомбінантного інтерферону із застосуванням генетично змінених штамів бактерій.

^ Моноклональні антитіла. Виробництво моноклональних антитіл. Гібридомна технологія. Використання імунологічних методів для ідентифікації антитілоутворюючих клітин. Використання моноклональних антитіл в діагностиці та терапії.

^ ЛІТЕРАТУРА: [2]; [3], [5-7], [9]; [11], [17]; [22], [23], [25]; [30].


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання для перепідготовки спеціалістів

за спеціальностями 7.05140101 «Промислова біотехнологія» та

7.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» 7.

з дисциплін фахового вступного випробування,
що проводиться у формі співбесіди згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 роціМета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

Фахове вступне випробування, яке проводиться у формі співбесіди, оцінюється за наступною шкалою.

Оцінка “Відмінно ” виставляється вступникові на основі наступних показників:

Відмінні знання всіх розділів перерахованих у програмі дисциплін, глибокі і вичерпні відповіді з усіх питань в об’ємі програм. Розуміння біологічної та хімічної суті явищ, що розглядаються. Вміння використовувати матеріали з додаткових літературних джерел.

Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

Оцінка “Добре” виставляється вступникові за умови: твердих знань матеріалу розділів програм курсів, але в відповідях на додаткові питання можуть бути деякі недоліки; допущення незначних помилок при висвітленні хімічних основ біологічних процесів; складнощів при обґрунтуванні та доведенні біологічних та хімічних законів.

Вступник вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь може мати деякі незначні неточності.

Оцінка “Задовільно” виставляється, у разі: засвоєння програмного матеріалу, але без необхідної глибини, припущення неточностей, недостатньо правильних і чітких формулювань; нечіткого орієнтування в методології складання і вирішення технічних розрахунків.

Вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки.

Оцінка “Незадовільно” виставляється, якщо вступник: не знає і не розуміє значної частини програмного матеріалу, не може сформулювати відповіді на основні програмні питання; не розуміє суті біологічних явищ.

Вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

Особи, рівень знань яким виставлена оцінка “Незадовільно”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.

^
Голова фахової атестаційної комісії, проф. Т.П.Пирог

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Безбородов А.М. Биохимические основы микробиологического синтеза. М.: Лег. и пищ. пром-сть. 1984. 394 с.

 2. Бекер М.Е., Лиепиньш Г.К., Райпулис Е.П. Биотехнология. – М.: Агропромиздат, 1990. – 334 с.

 3. Биотехнология: Биологические агенты, технология, апаратура / У.Э.Виестур, И.А.Шмите, А.В.Жилевич – Рига: Зинатне, 1987. – 263 с.

 4. Виестур У.Э., Шмитте И.А., Жилевич А.В. Биотехнология: биотехнологические агенты, технология, аппаратура / Рига: Зинатне, 1987. – 263 с

 5. Воробьева Л.И. Промышленная микробиология: Учеб. пособие, – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 294 с: ил.

 6. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение: Пер. с англ. - М.: Мир, 2002. - 589 с.

 7. Государственная фармакопея СССР XI., М.:Медицина, 1990, – 400с.

 8. Готтшалк Г. Метаболизм бактерий. – М.: Мир, 1982. – 310 с.

 9. Грачева И.М., Кривова А.Ю. Технология ферментных препаратов./ М.: Элевар, 2000. – 512 с

 10. Дубинин Н.П. Общая генетика. – М.: Наука, 1986. – 560 с.

 11. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках: 6-е изд., перераб. и доп. / Н.С. Егоров. - М.: Изд-во МГУ; Наука, 2004. - 528 с

 12. Елинов Н.П. Основы биотехнологии. СПБ.: Издательская фирма "Наука", 1995. – 600с.

 13. Інтенсифікація технологій мікробного синтезу / В.С. Підгорський, Г.О. Іутинська Т.П. Пирог К.: Наукова думка, 2010. – 328 с

 14. Инге-Вечтомов. Генетика с основами селекции. – М.: Высш. шк., 1989. – 447с.

 15. Манаков М.Н., Победимский Д.Г. Теоретические основы технологии микробиологических производств. – М.: Агропромиздат, 1990 – 227с.

 16. Мартиненко О.І. Методи молекулярної біотехнології / За наук. ред. чл.-кор. НАН України, проф. Д.М. Говоруна. – К.: Академперіодика, 2010. – 232 с.

 17. Микробиологическое производство биологически активных веществ и препаратов / В.А. Быков, И.А. Крылов, М.Н. Манаков и др. – М.: Высш. шк., 1987. – 144 с.

 18. Пирог Т.П. Біохімічні основи мікробного синтезу (курс лекцій). – К.: НУХТ, 2006. – 162 с.

 19. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія. – К.: НУХТ, 2004. – 471 с.

 20. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: Підруч. – 2-е вид., доп і перероб. – К.: НУХТ, 2010. – 632 с.

 21. Пирог Т.П., Ігнатова О.А. Загальна біотехнологія. – К.: НУХТ, 2009. – 336 с.

 22. Промышленная микробиология. / Под ред. Н.С. Егорова. М.: Высшая школа, 1989. – 686 с.

 23. Промышленная технология лекарств. /под ред. Чуешова В.И. т.2 – Харьков: УкрФА, 1999.

 24. Сергійчук М.Г., Позур В.К., Вінніков А.І. та ін. Мікробіологія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – 375 с.

 25. Сидоров Ю.І., Влезло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної промисловості (З томи). – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка", 2004. – 252 с

 26. Современная микробиология. Прокариоты. Том 1 / под.ред. Ленгеера Й., Древса Е., Шлегеля Г. – М.: Мир, 2005. – 656 с.

 27. Современная микробиология. Прокариоты. Том 2 / под.ред. Ленгеера Й., Древса Е., Шлегеля Г. – М.: Мир, 2005. – 496 с.

 28. Стрельчук С.І., Демідов С.В., Бердишев Г.Д., Голда Д.М. Генетика з основами селекції. – К.:Фітосоціоцентр, – 2000. – 292с.

 29. Тоцький В.М. Генетика – В 2-х т. – Одесса: Астропринт, – 2002. – 712 с.

 30. Ферментативные процессы в биотехнологии / А.М.Безбородов, Н.А. Загустина, В.О. Попов. М.: Наука, 2008. – 335 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи