Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 133.71 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір133.71 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор С.В. Іванов

" " 2012 р.


програма

фахового вступного випробування у формі співбесіди

для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05170103 «Технології хліба, кондитерських,

макаронних виробів та харчоконцентратів»Схвалено Вченою радою

факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв

Протокол № 7 від " 27 " лютого 2012 р.

Голова Вченої ради факультету

Декан О.Ю. Шевченко2012Програма схвалена (протокол № ^ 23 від «06» лютого 2012 р.) на засіданні кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Завідувач кафедри _______________Ковбаса В.М.

(Підпис) (Прізвище, ініціали)^ Зміст програми


На фахове вступне випробування у формі співбесіди виносяться питання з дисциплін хімічного циклу (загальна та неорганічна хімія, органічна хімія, біохімія) і фахових дисциплін (загальні технології харчової промисловості, процеси і апарати) за напрямом “Харчові технології та інженерія”, а саме:

 1. Чисті речовини і суміші. Класифікація неорганічних речовин. Використання неорганічних речовин у харчовій промисловості [21].

 2. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій [6,22].

 3. Основні закономірності проходження хімічних реакцій [21,22].

 4. Окисно-відновні реакції, їх значення [12,21].

 5. Розчини та їх роль у технологічних процесах [2,21,22].

 6. Неорганічні компоненти харчових продуктів. Макро- і мікроелементи [17].

 7. Класифікація органічних сполук. Основні органічні речовини харчових продуктів: білки, жири, вуглеводи [3,9,17].

 8. Роль хімії у вирішенні екологічних проблем [17,20].

 9. Сучасний стан харчової промисловості. Основні напрями її розвитку. Класифікація харчових виробництв. [1,2,10,11].

 10. Асортимент продуктів харчових виробництв. Показники якості харчових продуктів. Їх харчова, біологічна та енергетична цінність. [2,17].

 11. Загальна характеристика основних складових компонентів продовольчої сировини та харчових продуктів. Калорійність харчових продуктів. [2,17]

 12. Вимоги до сировини для виробництва харчових продуктів (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості) [1,2,4,5,13,15,18,23].

 13. Основні поняття про здорове, функціональне харчування. Функціональні харчові продукти. Способи збагачення харчових продуктів біологічного активними речовинами. Основні підходи до збагачення традиційних харчових продуктів макро- та мікронутрієнтами, вітамінами, біодобавками з рослинної сировини тощо. Роль харчових волокон у функціонуванні організму людини та їх основні природні джерела [5,20].

 14. Основні технологічні процеси харчових виробництв (механічні, гідродинамічні, теплові, масообмінні, біохімічні) [2,7,8,10,11].

 15. Способи розділення неоднорідних систем (осадження, гравітаційне осадження, в полі відцентрових сил): характеристика, рушійні сили [2,10,11,14,19].

 16. Способи і призначення теплового оброблення сировини та напівфабрикатів [2,10,14].

 17. Теоретичні основи масообмінних процесів (класифікація, рушійні сили, матеріальний баланс, основне устаткування) [2,10,14,19].

 18. Мікробіологічні процеси харчових виробництв. Способи бродіння, їх хімізм. [2,24].

 19. Відходи і побічні продукти харчових виробництв. Способи їх перероблення та утилізації. Принцип ресурсозбереження в харчовій промисловості [2].

 20. Способи пакування готової продукції. Вимоги до маркування. Види тари та пакувальних матеріалів, які застосовують у харчовій промисловості. Екологічні аспекти використання полімерних та інших матеріалів у харчовій промисловості [16].


^ Критерії оцінки знань вступника з фахових дисциплін при вступі за програмою перепідготовки спеціаліста

за напрямом “Харчові технології та інженерія” із спеціальності: “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”


Вступне випробування проводять у формі співбесіди з фахових дисциплін і оцінюють «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».


Відмінно ставлять вступнику, який:

 • чітко і вичерпно відповідає на питання в об’ємі програми;

 • виконує розрахунки в повному обсязі без помилок;

 • в результаті виконання задач з хімії отримав правильний результат;

 • володіє основними технологічними поняттями та визначеннями загальних технологій харчової промисловості;

 • володіє знаннями щодо складу і властивостей продовольчої сировини; способів оброблення сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

 • обґрунтовує відповідь, наводить приклади.

 • володіє навичками послідовного та грамотного викладення теоретичного матеріалу.


Добре

 • достатньо повно відповідає на питання в об’ємі програми;

 • допускає незначні помилки у відповідях і виправляє їх за додаткових питань екзаменатора.


Задовільно

 • виявляє суттєві недоліки в знанні окремих розділів програми;

 • допускає суттєві помилки у відповідях на запитання, але здатний виправити їх за додаткових питань екзаменатора;

 • одержані знання з труднощами застосовує для вирішення практичних питань.


Незадовільно

 • не відповідає на окремі питання білета, виявляє незнання окремих розділів програми;

 • у відповідях допускає суттєві та принципові помилки і не може їх виправити за додаткових питань екзаменатора.

 • не розуміє сутності технологічних понять і визначень.Голова фахової атестаційної комісії О.Ю. Шевченко


Питання для підготовки до фахового вступного випробування


 1. У виноробстві під час сульфітування використовують сульфур (IV) оксид. Який об'єм SO2 (н.у.) можна одержати із 320 г сірки ?

 2. Для одержання "сухого" льоду використовують карбон (IV) оксид. Визначте, яку масу матимуть 1000 л СО2 , взятих за н.у.

 3. Для газування напоїв використовують карбон (IV) оксид. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) можна одержати із 200 г CaCO3?

 4. Як розпушувач тіста у хлібопеченні використовують натрій гідрогенкарбонат. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) виділиться під час термічного розкладу 8,4 г NaHCO3?

 5. Яку масу NaOH необхідно взяти для взаємодії з вуглекислим газом, щоб добути в результаті реакції 168 г харчової соди NaHCO3?

 6. Харчову соду одержують за реакцією: NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl. Яку масу NaCl необхідно взяти для одержання 420 г NaHCO3?

 7. Натрій нітрит, який використовують для консервування м’яса, одержують під час прожарювання NaNO3. Визначте масу натрій нітрату, необхідну для одержання 138 г NaNO2.

 8. Розпушувач тіста (амоній гідрогенкарбонат) одержують, пропускаючи у воду вуглекислий газ та аміак, взяті під тиском. Напишіть відповідне рівняння реакції, а також рівняння реакції термічного розкладу NH4HCO3. За допомогою яких реакцій можна визначити іони NH4+ і HCO3-?

 9. Фосфатну кислоту, яку використовують як харчову добавку, одержують взаємодією фосфор (V) оксиду і води. Напишіть відповідне рівняння реакції, а також рівняння реакції взаємодії H3PO4 і NaOH. Яку масу фосфор (V) оксиду необхідно взяти для одержання 980 г кислоти?

 10. Водневий показник (рН) як характеристика середовища. Яке значення рН (>7, <7 чи рН  7) лимонного соку, дистильованої води, розчину мила у воді?

 11. Кальциновану соду Na2CO3 розчинили у воді. Яке середовище виявить у цьому середовищі індикатор: нейтральне, кисле чи лужне? Відповідь підтвердьте записом рівняння першої стадії гідролізу в йонно-молекулярній та молекулярній формах.

 12. Натрій фосфат Na3PO4, який використовують як харчову добавку, розчинили у воді. Яке середовище виявить у цьому середовищі індикатор: нейтральне, кисле чи лужне? Відповідь підтвердьте записом рівняння першої стадії гідролізу в йонно-молекулярній та молекулярній формах.

 13. Для миття обладнання у харчовій промисловості використовують кальциновану соду Na2CO3. Напишіть рівняння реакції гідролізу соди. Чи можна зберігати розчин соди в алюмінієвій тарі? Якщо ні, то чому? Відповідь підтвердьте рівнянням реакції.

 14. Однакові чи різні процеси відбуваються під час розчинення у воді: а) кухонної солі (NaCl); б) кальцинованої соди (Na2CO3); в) оцтової кислоти (СН3СООН); г) цукру (С12Н22О11)? До електролітів чи неелектролітів відносяться ці речовини? Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

 15. Для виготовлення напоїв як харчову добавку використовують концентрований розчин фосфатної кислоти ( = 90%,  = 1,74 г/мл). Визначте молярну концентрацію H3PO4 у розчині.

 16. У виготовленні деяких напоїв використовують цукровий сироп із вмістом цукру 20 %. Визначте масу цукру і води, які необхідно взяти для приготування 2 кг сиропу.

 17. Визначте концентрацію цукру в розчині, який утвориться під час розчинення 50 г цукру в 200 г води.

 18. Визначте маси води і кухонної солі, необхідних для виготовлення 250 г 20 % розчину солі.

 19. Визначте концентрацію глюкози в розчині, який утвориться в результаті змішування 100 г 60 % розчину глюкози з 200 г води.

 20. Яку масу цукру треба додати до 200 г 10 % розчину цукру, щоб одержати 40 % розчин цукру?

 21. Для консервування м’яса використовують розсіл із масовою часткою кухонної солі 15 %. Яку масу солі та води необхідно взяти для приготування 2 кг такого розсолу?

 22. У солінні деяких сортів риби використовують розсіл із масовою часткою кухонної солі 17 %. Яку масу солі та води необхідно взяти для приготування 2 кг такого розсолу?

 23. Олеїнова кислота (С17Н33СООН) – один із основних компонентів олій. Визначте вміст (%) карбону в олеїновій кислоті.

 24. Стеарат натрію (С17Н35СООNa), який утворюється під час гідролізу жирів, використовують у виробництві мила. Визначте вміст (%) карбону у стеараті натрію.

 25. Цукор за хімічним складом - це вуглевод сахароза (С12Н22О11). Визначте вміст (%) карбону у сахарозі.

 26. Яка маса кухонної солі міститься у 200 мл 20 % розчину NaCl? Густина розчину 1,16 г/мл.

 27. Який об’єм води в мілілітрах необхідно додати до 100 мл 10 % розчину кухонної солі ( = 1,1 г/мл), щоб одержати 4 % розчин солі?

 28. Для нейтралізації молочної кислоти, яка утворилась під час бродіння глюкози, використовують харчову соду: CH3CH(OH)COOH + NaHCO3  CH3COONa + CO2 + H2O. Яку масу соди треба додати до розчину, в якому міститься 9 г кислоти?

 29. Олеїнову кислоту перетворюють на стеаринову гідруванням: С17Н33СООН + Н2  С17Н35СООН. Який об’єм водню (н.у.) необхідний для гідрування олеїнової кислоти кількістю 2 моль?

 30. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) виділиться у разі повного перетворення 90 г глюкози на спирт під час бродіння?

 31. Під час спиртового бродіння утворився етиловий спирт масою 92 г. Яка маса глюкози збродила?

 32. Як здійснити такі перетворення: целюлоза  глюкоза  етанол  оцтовоетиловий ефір? Напишіть відповідні хімічні рівняння і вкажіть умови, за яких реакції відбуваються.

 33. Обчисліть масу крохмалю, утвореного в результаті фотосинтезу, якщо рослини виділили 15 кг кисню. Реакція фотосинтезу: 6СО2 + 5Н2О  С6Н10О5 + 6 О2.

 34. Під час гідролізу целюлози в кислому середовищі утворюється глюкоза. Зброджуючи цю глюкозу, одержують технічний (гідролізний) спирт. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

 35. Яку масу (кг) сахарози можна отримати з 1,0 т цукрового буряка, якщо вміст сахарози в буряках становить 20 %, а втрати виробництва – 5 %?

 36. Зразок жиру – триолеатгліцерину масою 442,0 г ввели в реакцію гідролізу в присутності H2SO4. Скільки грамів гліцерину та олеїнової кислоти отримали?

 37. Фосфор у молоці знаходиться у вигляду солей: CaHPO4 і Ca(H2PO4)2. Визначте масу солей в 1,0 л молока, якщо молярна концентрація кожної солі становить 0,001 моль/л.

 38. Скільки грамів глюкози і фруктози можна отримати із 1 моль сахарози?

 39. Гострий смак твердих сирів зумовлений вмістом у них амінокислоти – лейцину (2-аміно-4-метилпентакарбонова кислота). Напишіть рівняння реакцій взаємодії цієї кислоти з HCl і NaOH.

 40. Харчовий оцет – це 9 % розчин оцтової кислоти у воді. Його отримують ферментативним окисненням киснем повітря етилового спирту (оцтовокисле бродіння). Скільки кг 9 % оцту можна отримати із 230 г етанолу?

 41. Шестиатомний спирт сорбіт використовують як ліки. Його отримують в результаті відновлення глюкози воднем. Напишіть рівняння цієї реакції та визначте масу сорбіту, яку можна отримати із 0,5 моль глюкози.

 42. Неприємний запах несвіжих харчових продуктів, які містять білки, зумовлений наявністю в них залишків розкладу білків: диметиламіну, триметиламіну, сірководню. Запишіть формули цих сполук і наведіть рівняння реакцій цих речовин з NaOH і HCl.

 43. Солодкуватий присмак сирів, м’яса частково зумовлений наявністю в них амінокислот: амінооцтової (гліцин), 2-амінопропанової (аланін), 2-аміно-3-оксипропанової (серин). Запишіть формули цих кислот і наведіть рівняння реакції їх з NaOH і HCl.

 44. Під час визначення олеїнової кислоти у соняшниковій олії її зразок масою 1,0 г вступив у реакцію з розчином йоду у воді масою 10,8 г і масовою часткою І2 5 %. Визначте масову частку олеїнової кислоти в олії.

 45. Прогірклий смак вершкового масла зумовлений вмістом у ньому масляної (бутанова) кислоти, яка утворюється під час маслянокислого бродіння. Напишіть рівняння реакції маслянокислого бродіння глюкози, якщо, крім масляної кислоти, утворюються ще водень і вуглекислий газ.

 46. Глюконат кальцію використовують як ліки. Його можна одержати за схемою:

.

Яку масу кальцій глюконату можна одержати із 0,5 моль глюкози?

 1. У харчовій промисловості широко використовують такі кислоти: молочна (2-оксипропанова), винна (2,3-диокси-1,4-бутандикарбонова) і лимонна (2-гідроксо-1,2,3-пропанкарбонова). Запишіть формули цих кислот. З якими речовинами: CH3COOH, C2H5OH, NaOH будуть взаємодіяти ці кислоти?

 2. Під час пророщування зерен ячменю у виготовленні пива глюкоза окиснюється киснем повітря до щавелевої (етандикарбонової) кислоти. Це так зване "дихання клітин". Напишіть відповідне рівняння реакції. Яка маса щавелевої кислоти утвориться із 120 г глюкози, якщо вихід реакції становить 5 % від теоретично можливого?

 3. Для визначення вмісту води у житньому хлібі наважку хліба масою 20,0 г просушували за температури 110о С впродовж однієї години. Маса зразка після просушування становила 11,0 г. Визначте вміст води (%) у хлібі.

 4. Для визначення вмісту води у пшеничному борошні наважку борошна масою 50,0 г просушували за температури 110о С впродовж однієї години. Маса зразка після просушування становила 43,0 г. Визначте вміст води (%) у борошні.

 5. Для визначення вмісту води у пшеничній крупі наважку крупи масою 30,0 г просушували за температури 110оС впродовж однієї години. Маса зразка після просушування становила 25,8 г. Визначте вміст води (%) у крупі.

 6. Добова енергетична потреба людини становить у середньому 12000 кДж. Обчисліть, скільки цукру має з’їдати людина щодня, щоб забезпечити цю потребу? Калорійність цукру 1600 кДж/100 г. Чи можна так харчуватися? Чому?

 7. Добова енергетична потреба людини становить у середньому 12000 кДж. Обчисліть, скільки нежирного м’яса має з’їдати людина щодня, щоб забезпечити цю потребу? Калорійність такого м’яса 700 кДж/100 г. Чи можна так харчуватися? Чому?

 8. Калорійність меду становить 1280 кДж на 100 г речовини. Обчисліть, яку масу меду необхідно з’їсти, щоб забезпечити організм енергією, яка надходить до нього за умови вживання 50 г м’яса. Калорійність м’яса – 700 кДж на 100 г.

 9. Калорійність курячого м’яса становить 770 кДж на 100 г речовини. Обчисліть, яку масу м’яса необхідно з’їсти, щоб забезпечити організм енергією, яка надходить до нього за умови вживання 50 г шоколаду. Калорійність шоколаду – 2200 кДж на 100 г.

 10. Змішування компонентів. Одержання однорідних мас. Емульсії, суспензії, їх фізико-хімічні та структурно-механічні властивості.

 11. Фільтрація, відстоювання. магнітне очищення.

 12. Принципи транспортування рідких, в’язко-пластичних мас, порошкоподібних речовин.

 13. Елементи та основні параметри аерозольних установок.

 14. Дозування сипких, рідких і в’язких компонентів.

 15. Колоїдно-дисперсні та високомолекулярні системи, їх властивості. Форми зв’язку води з матеріалом.

 16. Студнеутворення. Піноутворення. Суть процесів.

 17. Кристалізація розчинів. Аморфний стан речовин. Вплив технологічних факторів на процес кристалізації в кондитерському виробництві. Роль антикристалізаторів.

 18. Агрегатний стан жирів.

 19. Гідролітичні та окисно-відновні процеси в різних галузях виробництва. Бродіння та дихання.

 20. Способи розпушування технологічних систем.

 21. Реологічні властивості матеріалів: в’язкість, пружність, пластичність, міцність. Адгезія. Характеристика та особливості реологічних властивостей сировини і напівфабрикатів.

 22. Загальна характеристика процесів нагрівання, уварювання, темперування, випікання, сушіння, охолодження та заморожування. Зміна температури, вологості, агрегатного стану та структурно-механічних властивостей продуктів. Теплотехнічні характеристики процесів.

 23. Основи розрахунку теплотехнічних процесів. Загальні положення теплових розрахунків: вихідні дані для технологічних розрахунків під час темперування, випарювання, сушіння, випікання продуктів. Принципи розрахунків необхідної кількості теплоносія, палива.
^

Рекомендована лІтература

  1. Берзина Н.И., Юрчак В.Г. и др. Совершенствование технологии макаронного производства. – К.: Урожай, 1991. – 104 с.


  2. Домарецький В.А., Остапчук В.М., Українець А.І. Технологія харчових продуктів: К.: НУХТ, 2003. – 572 с.

  3. Домбровський А.В. Органічна хімія. – К.: Вищ. шк., 1992. – 503 с.

  4. Дробот В.И. Справочник инженера-технолога хлебопекарного производства. – К.: Урожай, 1990. – 205 с.

  5. Дробот В.І. Технологія хлібопекарського виробництва. – К.: Логос, 2002. – 363 с.

  6. Іщенко В.М., Кочубей-Литвиненко О.В. Збірник завдань з хімії та технології: Практикум. – К.: НУХТ, 2010. – 27 с.

  7. Козьмина Н.П. Биохимия хлебопечения. 2-е изд. – М.: Пищ. пром-сть, 1978. – 278 с.

  8. Кретович В.Л. Биохимия растений. Учеб. – М.: Выс. шк., 1986. – 502 с.

  9. Ленинджер А. Основы биохимии: в 3-х томах – М.: Мир, 1985

  10. Общая технология пищевых производств. / Под ред. Л.П.Ковальской. – М.: Колос, 1993. – 384 с

  11. Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами підприємницької діяльності). – К.: ЦУЛ, 2003. – 888 с.

  12. Полумбрик О.М., Карнаухов О.І., Федоренко Т.В. Окисно-відновні процеси: К.: НУХТ, 2002.

  13. Производство картофелепродуктов / под ред. Н.А. Жоровина и Н.М. Малахова – М.: ВО Агропромиздат, 1987. – 246 с.

  14. Процеси і апарати харчових виробництв.: Підручник / І.Ф. Малежик, П.С. Циганков, П.М. Немирович та інш. За ред. І.Ф. Малежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с.

  15. Ройтер И.М., Макаренкова А.А. Сырье хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств. – К.: Урожай, 1988. – 206 с.

  16. Сирохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 614 с.

  17. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика: Справочник. – М.: Высш. шк., 1991. – 288 с.

  18. Справочник технолога пищеконцентратного и овощесушильного производств / под ред. В.Н. Гуляева. – М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1984. – 488 с.

  19. Стабников В.Н., Лысянский В.М., Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых производств. – М.: Агропромиздат, 1985. – 510 с.

  20. Українець А.І., Сімахіна Г.О. Технологія оздоровчих харчових продуктів. К.: НУХТ, 2009. – 310 с.

  21. Хімія : Навчальний посібник для абітурієнтів / В.М. Іщенко, Н.І. Буряк, І.Г. Рябоконь, П.Г. Нагорний. – К.: Фітосоціоцентр, 2003.

  22. Хімія. Завдання і тести / під ред. М.Ю. Корнілова. – К.: Школяр, 2000.

  23. Чернов М.Е., Медведев Г.М., Негруб В.П. Справочник по макаронному производству. – М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1984. – 303 с.

  24. Шлегель Г. Общая микробиология. – М.: Мир, 1987. – 557 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи