Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 255.29 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Дата30.07.2012
Розмір255.29 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Голова приймальної комісії НУХТ


ректор ___________С.В. Іванов


«_27_» _лютого_ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для зарахування на навчання за ОКР «магістр»

зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»Схвалено Вченою радою факультету ЕіМ

Прот. № 8 від 16.02. 2012р Голова Вченої ради факультету, декан С.І. Дичковський
Схвалено на засіданні кафедри

прикладної економіки

Прот. №11 від 07.02.2012р.

Зав.кафедри____ А.О. Заїнчковський


2012


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОН „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Економіка підприємства”, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: складання фахового вступного випробування.

Фахове вступне випробування складається з двох етапів:

 1. перевірка рівня теоретичних знань студентів,

 2. письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державну атестацію виносяться дисципліни:

- внутрішній економічний механізм;

- стратегія підприємства;

- планування діяльності підприємства;

- потенціал підприємства: формування та оцінювання.


За результатами складеного фахового вступного випробування Приймальна комісія здійснює зарахування студентів на ОКР «Магістр».


^ РОЗДІЛ I. ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ


 1. Структура підприємства та її види.

 2. Система внутрішнього економічного механізму підприємства.

 3. Умови ефективного функціонування ВЕМ.

 4. Форми функціонування ВЕМ.

 5. Підприємство як система.

 6. Сутність та передумови аналізу системи “витрати – випуск - прибуток”.

 7. Зміст і порядок розробки виробничої програми.

 8. Роль, форми та джерела стимулювання праці.

 9. Виробнича структуризація підприємства.

 10. Планування собівартості продукції.

 11. Контроль і оцінювання діяльності.

 12. Організаційно-економічна структуризація підприємства.

 13. Контроль як функція управління.

 14. Структура внутрішнього економічного механізму та принципи його побудови.

 15. Сутність та форми адаптації операційної системи.

 16. Планування витрат і прибутку.

 17. Методи ціноутворення.

 18. Внутрішні ціни на продукцію підрозділів.

 19. Функції та система внутрішніх цін.

 20. Оцінювання руху виробничих запасів і його вплив на собівартість продукції.

 21. Методи обчислення збитків та економічних санкцій.

 22. Оцінювання виробничої діяльності.

 23. Обгрунтування виробничої програми підприємства.

 24. Зміст та порядок розробки виробничої програми підрозділів.

 25. Форми та зміст матеріальної відповідальності.

 26. Оптимізація запасів та інтервалів поставки матеріалів.

 27. Критерії оцінювання діяльності.

 28. Система та порядок планування.^ РОЗДІЛ ІІ. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Зміст і задачі планування на підприємстві. Принципи і методи планування та їх характеристика; інформаційна база планування.

 2. Планування маркетинго - збутової діяльності підприємства.

 3. Види виробничої потужності, основні завдання розрахунку, показники використання потужності.

 4. Методика розрахунку виробничої потужності.

 5. Послідовність розроблення виробничої програми та її календарний розподіл.

 6. Методика планування обсягів виробництва продукції у натуральному виразі.

 7. Зміст, завдання, вихідні дані плану виробництва і реалізації продукції. Планування виробничої програми в вартісному виразі.

 8. Порядок складання плану матеріально-технічне забезпечення підприємства. Планування потреби в сировині і паливно-енергетичних ресурсах.

 9. Зміст плану матеріально-технічного забезпечення. Запаси, їх види та регулювання.

 10. Зміст плану з праці та заробітної плати. Планування чисельності працюючих.

 11. Планування фонду оплати праці.

 12. Планування продуктивності праці.

 13. Завдання, зміст вихідні дані плану технічного і організаційного розвитку виробництва. Основні показнику плану.

 14. Методика розрахунку показників економічної ефективності організаційно-технічних заходів підприємства. Джерела фінансування заходів плану.

 15. Мета та основні завдання планування витрат на підприємстві, показники та послідовність складання плану.

 16. Значення показника собівартості продукції та принципи її формування. Класифікація витрат підприємства за різними ознаками та їх характеристика.

 17. Группуваня витрат за економічними елементами та їх характеристика.

 18. Складання планової калькуляції. Методи розподілу непрямих витрат.

 19. Мета та методи планування кошторису витрат.

 20. Методи планування собівартості. Планування зниження собівартості продукції.

 21. Оцінка фінансового стану підприємства на основі балансу доходів та видатків.

 22. Порядок розрахунку чистого прибутку підприємства. Методи планування прибутку.

 23. Значення показника рентабельності в плануванні діяльності підприємства. Розрахунок рентабельності виробництва, власного капіталу, активів, продукції.

 24. Роль та склад допоміжних виробництв. Планування забезпечення виробництва технологічним оснащенням.

 25. Планування енергозабезпечення та транспортного обслуговування виробництва.

 26. Планування ремонтного обслуговування виробництва.

 27. Призначення та зміст бізнес-плану.^ РОЗДІЛ ІІI. СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Сутність і особливості стратегії підприємства.

 2. Суть та значення місії для підприємства. Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному викладенні місії.

 3. Поняття цілей та значення цілевизначення для підприємства.

 4. Класифікація цілей підприємства за різними ознаками.

 5. «Дерево цілей» підприємства.

 6. Особливості і основні етапи розроблення стратегії підприємства.

 7. Зовнішнє середовище підприємства та його характеристика.

 8. Проміжне середовище підприємства та його характеристика.

 9. Внутрішнє середовище підприємства та його характеристика.

 10. Методика оцінювання стратегічного потенціалу підприємства.

 11. Сутність і види конкурентних переваг.

 12. Сутність конкурентоспроможності підприємства.

 13. Модель п’яти сил конкуренції (за М.-Е. Портером).

 14. Складові “стратегічного набору” підприємства та їх взаємозв’язок.

 15. Класифікація стратегій підприємства.

 16. Сутність і особливості корпоративних (портфельних) стратегій підприємства.

 17. Базові корпоративні стратегії підприємства.

 18. Ділові стратегії (стратегії конкуренції) підприємства.

 19. Сутність та види функціональних стратегій підприємства.

 20. Маркетингова стратегія підприємства.

 21. Стратегія наукових досліджень і проектно-конструкторських розробок.

 22. Виробнича стратегія підприємства.

 23. Стратегія фінансування.

 24. Стратегія управління персоналом підприємства.

 25. Сутність і роль операційних стратегій в управлінні підприємством

 26. Види операційних стратегій підприємства.

 27. Сутність та значення стратегії диверсифікації діяльності підприємства.

 28. Класифікація стратегій диверсифікації.

 29. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства.

 30. Стратегія горизонтальної інтеграції.

 31. Стратегія вертикальної інтеграції.

 32. Стратегія інтернаціоналізації.

 33. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства.

 34. Методики комплексного стратегічного аналізу: SWOT, SPASE.

 35. Сутність SWOT – аналізу.

 36. Метод SPACE– аналізу.

 37. Місце та значення SWOT – аналізу у формуванні стратегії організації.

 38. Матриця конкурентних переваг Бостонської консалтингової групи (BCG).

 39. Аналіз стратегічних позицій за допомогою моделі «МакКінсі – «Дженерал Електрік».

 40. Обґрунтування вибору стратегій за допомогою моделі ADL/LC.

 41. Формулювання та аналіз стратегічних альтернатив.

 42. Вибір стратегічного напряму діяльності підприємства.^ РОЗДІЛ IV. ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

 1. Сутнісно-змістовна еволюція терміна „потенціал”.

 2. Загальна характеристика потенціалу підприємства.

 3. Структура потенціалу підприємства.

 4. Об’єктивні складові потенціалу підприємства.

 5. Суб’єктивні складові потенціалу підприємства.

 6. Графоаналітична модель потенціалу підприємства.

 7. Методичні та організаційно-економічні засади формування потенціалу підприємств.

 8. Властивості економічних систем та обумовлені ними загальні постулати формування потенціалу підприємства.

 9. Ефект синергії при формуванні потенціалу підприємства.

 10. Загальнотеоретична модель формування потенціалу підприємств.

 11. Особливості формування потенціалу підприємств залежно від специфіки підприємницької діяльності.

 12. Сучасні тенденції формування потенціалу підприємств.

 13. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні.

 14. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

 15. Індикаторний метод оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

 16. Метод набору конкурентоспроможних елементів.

 17. Вартість в обміні та її використання в оцінці потенціалу підприємства.

 18. Вартість у користуванні та її використання в оцінці потенціалу підприємства.

 19. Механізм оцінки потенціалу підприємства.

 20. Оцінка потенціалу підприємства: основні цілі та сфери застосування.

 21. Поняття вартості та її модифікації.

 22. Принципи оцінки потенціалу підприємств.

 23. Методологія визначення вартості потенціалу підприємства.

 24. Чинники, що формують вартість об’єкта оцінки.

 25. Витратна концепція оцінки потенціалу підприємства.

 26. Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства.

 27. Результатна оцінка потенціалу підприємства.

 28. Мультиплікатори в оцінці потенціалу підприємства.

 29. Економічна сутність функцій грошової одиниці та їх роль в оцінці вартості потенціалу підприємства.

 30. Методи дисконтування та капіталізації в оцінці потенціалу підприємства.

 31. Переваги та недоліки різних методологій оцінки потенціалу підприємства.

 32. Теоретичні аспекти визначення земельних ділянок та інших об’єктів складовими потенціалу підприємства.

 33. Перелік документів, що необхідні для оцінки об’єктів нерухомості та земельних ділянок.

 34. Особливості оцінки земельної ділянки.

 35. Характеристики нормативно-грошової та експертної оцінки земельних ділянок.

 36. Методичні основи оцінки вартості земельних ділянок.

 37. Оцінка вартості будівель і споруд.

 38. Об’єкт, цілі та особливості оцінки машин та обладнання.

 39. Класифікація й ідентифікація машин та обладнання.

 40. Вплив зносу на вартість машин та обладнання.

 41. Методи визначення фізичного зносу об’єкта оцінки.

 42. Витратний підхід до оцінки машин та обладнання.

 43. Порівняльний підхід до оцінки машин та обладнання.

 44. Доходний підхід до оцінки машин та обладнання.

 45. Теоретичні аспекти аналізу нематеріальних ресурсів підприємства.

 46. Основні ситуації, в яких необхідна оцінки нематеріальних активів.

 47. Роль, значення та характер участі нематеріальних активів у господарській діяльності підприємства.

 48. Методологія оцінки нематеріальних активів підприємства.

 49. Визначення економічної ефективності використання нової техніки.

 50. Методики визначення вартості науково-технічної інформації.

 51. Методика визначення вартості комп’ютерних програм.

 52. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування.

 53. Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах.

 54. Теоретичні основи оцінки трудового потенціалу підприємства.

 55. Методологія оцінки трудового потенціалу підприємства.

 56. Методики оцінки трудового потенціалу підприємства.

 57. Особливості методів оцінки вартості бізнесу.

 58. Методи витратного підходу до оцінки вартості бізнесу.

 59. Методи результатного підходу до оцінки вартості бізнесу.

 60. Методи оцінки вартості бізнесу, що базуються на порівняльному підході.Список рекомендованої літератури
^

ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ I


Основна

Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.А. Темченко. — Кривий Ріг: Мінерал, 2006. — 251 с.

^ Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібн. / П.В. Круш, С.О. Тульчинська, Р.В. Тульчинський, С.О. Кириченко, О.В. Кривда, О.П. Кавтиш; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К.: Центр учб. л-ри, 2008. — 206 с.

^ Внутрішній економічний механізм підприємства: навч.-метод. посіб. / О.І. Гузела; Укр. акад. друкарства. — 2-е вид., доповн. і переробл. — Л., 2006.

Внутрішній економічний механізм підприємств: конспект лекцій / І.В. Кошкалда, В.Є. Роганіна, О.М. Литвинова; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2008. — 188 с.

Круш П. В., Тульчинська С. О., Тульчинський Р. В., Кириченко С. О., Кривда О. В., Кавтиш О. П.. ^ Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 206с.

Чорнодон, Вікторія Іванівна. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посіб. / В. І. Чорнодон; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : Крок, 2010. - 270 с

Кошкалда, Ірина Віталіївна. Внутрішній економічний механізм підприємств : конспект лекцій / І. В. Кошкалда, В. Є. Роганіна, О. М. Литвинова; [за ред. І. В. Кошкалди]; М-во аграр. політики України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х. : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2008. - 188 с


Додаткова

^ Комерційна логістика: аспекти теорії та практики: монографія / Л.А. Гончар, В.Г. М'ячин, В.М. Мазур, Л.Д. Титаренко; Дніпропетр. ун-т економіки і права. — Д., 2010. — 188 с.

Логістика складського господарства: навч. посіб. / М.І. Сокур, Л.М. Сокур, І.М. Сокур; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. М.Остроградського. — Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2009. — 248 с. — Бібліогр.: с. 245-247.

Логістика: конспект лекцій / С.О. Огієнко, І.П. Дзьобко; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2009.

 • 95 с.

Менеджмент підприємства (організації): навч. посіб. / В.М. Огаренко, С.Я. Салига, А.Г. Беліченко, Є.К. Бабець, Л.І. Кирилова, Т.П. Кулик; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 310 с.

Механізм мотивації управлінського персоналу: [монографія] / М. С. Дороніна, Л. О. Сасіна, В. М. Лугова, Г. О. Надьон; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2010.

Управління витратами на підприємствах харчової промисловості: Наук.-метод. посіб. / Л.Г. Цимбалюк, Н.П. Скригун. — К.: Вид. дім "Корпорація", 2006. — 156 с. — Бібліогр.: с. 154.

^

ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ ІІ

Основна


1.Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002. - 336 с.

2.Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 256с.

3.Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 232с.

4.Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. 2-е вид. – К. : Каравела, 2005. – 312с.

5.Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. – Львів : Новий світ –2000, 2003-286с.

Додаткова

6.Богатирьов А.М., Єрохіна Т.В. Планування та управління підприємством консервної промисловості. Навчальний посібник. - Одеса:"Аспект", 2002.- 260 с.

7.Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. Учебник.-М.:Имфра-М,

1999.-392с.

8.Зінь Е.А.,Турченюк М.О.Планування діяльності підприємства. Підручник.- К.:ВД Професіонал, 2004.-319с.

9.Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на прдприятии: В 2-х ч. Часть 10.Тактическое планирование / Под Общей ред. А.И.Ильина. – Мн.:ООО Новое знание”,2000.-416с.

11.Економіка підприємства: Підручник/За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. – 528с.

12.Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивч. Дисц./М.А.Бєлов, Н.М.Євдокімова, В.Є Москалюк та ін..-К.: КНЕУ, 2002.-252с

^

ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ IІІ


 1. Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

 2. Афанасьєв М.В., Селезньова Г.О. Стратегія підприємства: Навч.-метод. посібник. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. – 272 с.

 3. Довгаль Л.Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Довгаль Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. – К. : Центр навч. літ., 2009. – 440 с.

 4. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. – М: Аспект-пресс, 2002.

 5. Карлоф Б. Деловая стратегия. – М.: Экономика, 1991.

 6. Клівець П.Г. Стратегія підприємства : навч. посіб. / Клівець П. Г. – К. : Академвидав, 2007. – 320 с.

 7. Ковтун О.І. Стратегія підприємства : практикум: навч. посіб. / Ковтун О. І. – Л. : «Новий Світ – 2000», 2009. – 308 с.

 8. Ковтун О.І. Стратегія підприємства : підруч. / Ковтун О. І. – Л. : «Новий Світ – 2000», 2009. – 680 с.

 9. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посіб – Київ.: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 336 с.

 10. Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпэл Дж. Школы стратегии / Пер. с анг. под ред. Ю.М.Кампуревского. – СПб.: Питер, 2000. – 336 с.

 11. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку / Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2001. – 228с.

 12. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. – К., 2002. – 560 с.

 13. Савченко В.Д., Байдик М.І., Шелудько Р.М. Стратегія підприємства: Навч.посіб. / Харківський національний аграрний ун- т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2004. – 206с.

 14. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: Підручник – Тернопіль: «Економічна думка». – 2006. – 390 с.

 15. Стратегія підприємства: Навч. посібник до самост. вивчення курсу / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / О.І. Ковтун (уклад.) – Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – 336с.

 16. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К.:КНЕУ, 1999. – 384 с.
^

ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ IV


 1. Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р.

 2. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р.

 3. Постанова КМУ «Методика оцінки вартості майна при приватизації» від 12.10.2000 р. № 1554

 4. Постанова КМУ «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» від 11.10.2002 р. № 1531

 5. Постанова КМУ «Про затвердження методики оцінки вартості майна» від 10.12.2003 р. № 1891

 6. Афанасьєв М.В. Потенціал і розвиток підприємства: Навч. посібник. – Х.: ХНЕУ, 2010. – 355 с.

 7. Бачевський Б.Є., Заблодська І.В., Решетняк О.О. Потенціал і розвиток підприємства: Навч. посібник. – К., 2010. – 400 с.

 8. Глосарій термінів з навчальної дисципліни «Потенціал підприємства: формування та оцінка» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» всіх форм навчання / М.П. Мартіянова (уклад.). – Х., 2007. – 23с.

 9. Калінеску Т.В., Романовська Ю.А., Большенко С.Ф., Швець Н.В., Маслош О.В. Формування та оцінювання потенціалу підприємства: навч. посібник / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ : Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2007. — 352c.

 10. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К., 2005. – 352 с.

 11. Отенко І.П., Малярець Л.М., Іващенко Г.А. Аналіз та оцінка потенціалу підприємства. Наукове видання. – Харків: Вид ХНЕУ, 2009. – 348 с.

 12. Практичні завдання з навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»: для студ. напряму підгот. 0501 «Економіка і підприємництво» спец. 6.050100 «Економіка підприємства» всіх форм навч. / М.П. Мартіянова (уклад.) – Х., 2007. – 38с.

 13. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 316 с.

 14. Хомяков В.І., Бєлінська В.М., Федоренко О.В. Потенціал і розвиток підприємства: Навч. посібник – Черкаси, 2009. – 435с.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр» / «спеціаліст»

з дисциплін фахового вступного випробування

за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства»

Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра/спеціаліста.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання ККЗ. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завдання ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт завдання.

10 балів - вступник має нечіткі уявлення про об’єкт завдання, не може відтворити основні питання.

30 балів - вступник має уявлення про об’єкт завдання, фрагментарно відтворює незначну частину матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів - вступник має уявлення про об’єкт завдання, відтворює менше половини матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник відтворює близько половини матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення але допускає незначні помилки.

65 балів – вступник відтворює близько половини матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення але допускає незначні помилки. Вступник не вміє аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів - вступник знає і розуміє більше половини матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності викладення матеріалу але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів - вступник правильно і логічно відтворює матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади та підтвердження викладених думок. У відповіді можуть мати місце несуттєві неточності.

80 балів - вступник правильно і логічно відтворює матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади та підтвердження викладених думок. Відповідь вступника повна і логічна, в ній повинні відчуватися необхідні навички та вміння при вирішенні практичних питань.

85 балів - вступник вільно володіє матеріалом, застосовує свої знання у різних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовувати загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади та підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при вирішенні практичних питань.

90 балів - вступник вільно володіє глибокими знаннями, застосовує свої знання у нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовувати загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади та підтвердження викладених думок, критично оцінює окремі факти та явища.

95 балів - вступник вільно володіє глибокими знаннями, застосовує свої знання у нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Критично оцінює окремі факти та явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. У відповіді повинен бути наведений зв'язок теорії з практикою, застосовані теоретичні знання при розв’язанні практичних питань.

100 балів - вступник володіє фундаментальними знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує свої знання у нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями.


Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії А.О. Заїнчковський


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для проведення вступного випробування у формі співбесіди з фахових дисциплін для категорії вступників згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році, які вступають до НУХТ для здобуття ОКР магістра на основі ОКР бакалавра/спеціаліста за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства» 1. Система внутрішнього економічного механізму підприємства.

 2. Умови ефективного функціонування ВЕМ.

 3. Форми функціонування ВЕМ.

 4. Підприємство як система.

 5. Сутність та передумови аналізу системи “витрати – випуск - прибуток”.

 6. Виробнича структуризація підприємства.

 7. Контроль і оцінювання діяльності.

 8. Організаційно-економічна структуризація підприємства.

 9. Структура внутрішнього економічного механізму та принципи його побудови.

 10. Методи ціноутворення.

 11. Внутрішні ціни на продукцію підрозділів.

 12. Функції та система внутрішніх цін.

 13. Оцінювання руху виробничих запасів і його вплив на собівартість продукції.

 14. Методи обчислення збитків та економічних санкцій.

 15. Оцінювання виробничої діяльності.

 16. Зміст та порядок розробки виробничої програми підрозділів.

 17. Оптимізація запасів та інтервалів поставки матеріалів.

 18. Критерії оцінювання діяльності.

 19. Система та порядок планування.

 20. Зміст і задачі планування на підприємстві. Принципи і методи планування та їх характеристика; інформаційна база планування.

 21. Планування маркетинго - збутової діяльності підприємства.

 22. Види виробничої потужності, основні завдання розрахунку, показники використання потужності.

 23. Методика розрахунку виробничої потужності.

 24. Послідовність розроблення виробничої програми та її календарний розподіл.

 25. Методика планування обсягів виробництва продукції у натуральному виразі.

 26. Зміст, завдання, вихідні дані плану виробництва і реалізації продукції. Планування виробничої програми в вартісному виразі.

 27. Порядок складання плану матеріально-технічне забезпечення підприємства. Планування потреби в сировині і паливно-енергетичних ресурсах..

 28. Зміст плану матеріально-технічного забезпечення. Запаси, їх види та регулювання.

 29. Зміст плану з праці та заробітної плати. Планування чисельності працюючих.

 30. Планування фонду оплати праці.

 31. Планування продуктивності праці.

 32. Мета та основні завдання планування витрат на підприємстві, показники та послідовність складання плану.

 33. Значення показника собівартості продукції та принципи її формування. Класифікація витрат підприємства за різними ознаками та їх характеристика.

 34. Складання планової калькуляції. Методи розподілу непрямих витрат.

 35. Методи планування собівартості. Планування зниження собівартості продукції.

 36. Оцінка фінансового стану підприємства на основі балансу доходів та видатків.

 37. Порядок розрахунку чистого прибутку підприємства. Методи планування прибутку.

 38. Значення показника рентабельності в плануванні діяльності підприємства. Розрахунок рентабельності виробництва, власного капіталу, активів, продукції.

 39. Планування ремонтного обслуговування виробництва.

 40. Призначення та зміст бізнес-плану.

 41. Ієрархія стратегій підприємства: генеральна (загальнокорпоративна) стратегія, стратегія бізнесу(конкурентна), функціональна стратегія.

 42. Етапи розробки стратегії підприємства: послідовність, взаємозв’язок, циклічність та ітеративність етапів процесу розробки і реалізації стратегії підприємства.

 43. Поняття стратегічної бізнес-одиниці та стратегічного напрямку діяльності.

 44. Принципи виділення та ознаки визначення стратегічних напрямків діяльності.

 45. Модель Портера аналізу п’яти конкурентних сил у галузі та визначення впливу кожної сили на рівень конкуренції в галузі.

 46. Визначення стратегій бізнесу (ділова стратегія) та їх класифікації за різними ознаками.

 47. Види стратегій підприємства за напрямками розвитку окремого бізнесу.

 48. Поняття та види диверсифікації: пов’язана , непов’язана.

 49. Види стратегій зовнішнього розвитку підприємства.

 50. Концепція внутрішньо фірмових цін при узгодженні загально корпоративної стратегії.

 51. Типи загальної стратегії підприємства (зростання, стабілізація, скорочення) та передумови їх використання.

 52. Матричні моделі як аналітичні інструменти процесу формулювання стратегії.

 53. Новітні тенденції стратегічного управління та їхнє поширення в Україні.

 54. Технологія формування і реалізації конкурентної стратегії.

 55. Виробнича стратегія.

 56. Фінансова стратегія.

 57. Маркетингова стратегія.

 58. Стратегія НДДКР.

 59. Стратегія підприємства в контексті її економічної політики.

 60. Складові “стратегічного набору” підприємства та їх взаємозв’язок.

 61. Поняття, призначення і зміст стратегій бізнесу підприємства, специфіка та порядок їх формування.

 62. Типи стратегій бізнесу підприємства та їх характеристика.

 63. Види та сутність стратегій за рівнем глобалізації чи диференціації.

 64. Види та сутність стратегій за рівнем конкурентної позиції.

 65. Види та сутність стратегій за напрямком розвитку.

 66. Cтратегії диверсифікації діяльності підприємства.

 67. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства.

 68. Поняття і зміст корпоративної стратегії підприємства.

 69. Характеристика корпоративних стратегій підприємства.

 70. Загальна характеристика методів і методики розробки стратегії підприємства.

 71. Призначення, функції, види і зміст, особливості, переваги і недоліки стратегічного планування.

 72. Поняття і загальна характеристика бізнес-плану.

 73. Поняття і класифікація ризиків стратегії підприємства.

 74. Загальна характеристика потенціалу підприємства.

 75. Структура потенціалу підприємства.

 76. Об’єктивні та суб’єктивні складові потенціалу підприємства.

 77. Методичні та організаційно-економічні засади формування потенціалу підприємств.

 78. Властивості економічних систем та обумовлені ними загальні постулати формування потенціалу підприємства.

 79. Особливості формування потенціалу підприємств залежно від специфіки підприємницької діяльності.

 80. Сучасні тенденції формування потенціалу підприємств.

 81. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні.

 82. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

 83. Механізм оцінки потенціалу підприємства.

 84. Оцінка потенціалу підприємства: основні цілі та сфери застосування.

 85. Принципи оцінки потенціалу підприємств.

 86. Методологія визначення вартості потенціалу підприємства.

 87. Чинники, що формують вартість об’єкта оцінки.

 88. Витратна концепція оцінки потенціалу підприємства.

 89. Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства.

 90. Результатна оцінка потенціалу підприємства.

 91. Методи дисконтування та капіталізації в оцінці потенціалу підприємства.

 92. Переваги та недоліки різних методологій оцінки потенціалу підприємства.

 93. Теоретичні аспекти визначення земельних ділянок та інших об’єктів складовими потенціалу підприємства.

 94. Методичні основи оцінки вартості земельних ділянок.

 95. Оцінка вартості будівель і споруд.

 96. Об’єкт, цілі та особливості оцінки машин та обладнання.

 97. Визначення економічної ефективності використання нової техніки.

 98. Методики визначення вартості науково-технічної інформації.

 99. Методика визначення вартості комп’ютерних програм.

 100. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування.

 101. Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах.

 102. Теоретичні основи оцінки трудового потенціалу підприємства.

 103. Методологія оцінки трудового потенціалу підприємства.

 104. Методики оцінки трудового потенціалу підприємства.

 105. Особливості методів оцінки вартості бізнесу.

 106. Методи витратного підходу до оцінки вартості бізнесу.

 107. Методи результатного підходу до оцінки вартості бізнесу.

 108. Методи оцінки вартості бізнесу, що базуються на порівняльному підході.

 109. Рівновага споживача та її властивості.

 110. Виробнича функція: поняття та параметри. Закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва.

 111. Витрати виробництва: поняття, види та графічна інтерпретація. Поняття прибутку та його видів.

 112. Поняття ринку досконалої конкуренції та його ознаки.

 113. Економічний цикл, його фази та причини. Види циклів.

 114. Сучасні форми, рівень та причини безробіття. Закон Оукена.

 115. Суть, вимір, типи, види та причини інфляції. Інфляція попиту і інфляція пропозиції.

 116. Взаємозв'язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса. Стагфляція.

 117. Сукупний попит, сукупна пропозиція, їх суть та фактори, що впливають на них.

 118. Фіскальна політика, її суть та напрями. Крива Лафера.

 119. Податкова система як складова фіскальної політики. Мультиплікатори державних витрат, податків, збалансованого бюджету.

 120. Банківська система та її структура. Національний банк і його функції. Грошовий мультиплікатор.

 121. Модель економічного зростання Р.Солоу. "Золоте правило" нагромадження. Залишок Солоу.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр» / «спеціаліст»

за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства» з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році

Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра/спеціаліста.

На випробуванні, яке проходить у формі співбесіди, вступнику пропонується ряд питань. Рівень знань оцінюється за якістю відповідей на поставлені питання.

Рівень знань вступника оцінюється як «високий», «достатній», «недостатній».

«Високий» рівень виставляється, якщо вступник відповів на всі питання в повному обсязі, прийняв правильні технічні рішення, аргументовано обґрунтував їх, проявив вміння застосовувати загальноінженерні, спеціальні та економічні знання для вирішення практичних задач, повністю розкрив питання чи проблему, чітко уявляє зміст і вільно володіє науково-технічною термінологією, послідовно викладає матеріал з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду в галузі. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

«Достатній» рівень виставляється вступнику, який, за умови додержання вище названих вимог, менш повно і ґрунтовно відповів на питання, допустив у розрахунках і відповідях непринципові неточності, одиничні незначні недоробки. Можливі незначні одна-дві помилки в технічній термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях.

«Недостатній» рівень виставляється вступнику, який у своїх відповідях допускає принципові помилки, основний зміст питання не розкритий, допущенні грубі помилки в кінцевих висновках, спеціальною термінологією володіє погано.


Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії А.О. Заїнчковський


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи