Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 447.25 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/5
Дата30.07.2012
Розмір447.25 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”


Голова приймальної комісії,


ректор ____________ С.В.Іванов


28 листопада 2011 р.


ПРОГРАМА


вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за ОКР «магістр» спеціальностей напрямів 6.030504 Економіка підприємства, 6.030601 Менеджмент, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво, 6.030509 Облік і аудит, 6.030507 Маркетинг, 6.030505 Управління персоналом та економіка праціСхвалено

на засіданні кафедри іноземних мов


Протокол № 4

від 25 листопада 2011р.

Завідувач кафедри іноземних мов


______________Г.А. Чередніченко


Київ – 2011

Укладачі: Чередніченко Г.А., к.пед.н., доц., завідувач кафедри іноземних мов

Климова О.В., к.філол.н., доц. кафедри іноземних мов

Шапран Л.Ю., доцент кафедри іноземних мов

Бойко А.Г., ст. викладач німецької мови кафедри іноземних мов

Годованець Т.Ю., ст. викладач французької мови кафедри іноземних мов


ЗМІСТ


ВСТУП........................................................................................................


Мета проведення вступного екзамену

Характеристика змісту програми

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників


^ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВСТУПНИКІВ...................


СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ...........................................


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ.........................


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ.............


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА......................................................


ЗРАЗКИ БІЛЕТІВ......................................................................................

4


5


7


9


11


19


22


ВСТУП


Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі.

Вимоги до вступного екзамену з іноземної мови  для зарахування на навчання за ОКР «магістр» базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і який є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають вміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2.


^ Мета проведення вступного екзамену з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” – оцінити ступінь підготовленості вступників з іноземної мови з метою конкурсного відбору для навчання у Національному університеті харчових технологій.


^ Характеристика змісту програми

Програма вступного екзамену з іноземної мови для навчання за ОКР «магістр» базується на:

 • дескрипторах рівнів володіння мовою, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти у сфері викладання, вивчення та оцінювання мов (2001р.)

 • вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України

 • результатах допроектного дослідження викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах України (2004р.)^ Вимоги до здібностей і підготовленості вступників

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми вступники повинні мати вищу освіту за однойменною спеціальністю на рівні “Бакалавр” та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природно-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.


^ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВСТУПНИКІВ


Мовленнєві компетенції

Читання

Вступник повинен розуміти автентичні тексти різних жанрів і стилів обсягом до 2500 друкованих знаків, побудовані на матеріалах загальноекономічної та професійної тематики, розуміти складні тексти, уривки зі спеціальної літератури; розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації, вміти узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом. Текст може містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом. Розуміння прочитаного перевіряється шляхом виконання різноманітних письмових завдань до тексту.

Письмо

Вступник повинен мати знання та навички з орфографії іноземних мов, уміти правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні одиниці (частини мови), включаючи термінологічну лексику, відповідні граматичні форми (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова, та дієслова-зв’язки, іменники, прикметники тощо). Вступник повинен вміти письмово відповісти на задані питання на базі вивченого лексико-граматичного матеріалу, користуючись мовними засобами, поєднувати висловлювання у чіткий, логічно об'єднаний дискурс.


^ Лінгвістичні компетенції

Лексична компетенція

Мета - перевірка сформованості лексичної компетенції вступників, тобто засвоєння програмного лексичного матеріалу, сформованість у вступників лексичних навичок, а саме навичок інтуїтивно-правильного утворення, вживання і розуміння іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних зв’язків між словами іноземної мови. У вступників мають бути сформовані наступні види навичок.

1. Навички правильного вживання лексичних одиниць активного мінімуму в говорінні та письмі згідно із ситуаціями спілкування та цілями комунікації, що передбачає оволодіння такими операціями:

а) виклик лексичних одиниць з довготривалої пам’яті;

б) зовнішньо мовленнєве відтворення лексичних одиниць у потоці мовлення;

в) миттєве сполучення даної одиниці з іншими словами, що створюють синтагму і фразу за правилами лексичної сполучуваності.

^ 2. Навички розпізнавання і розуміння лексичних одиниць активного і пасивного мінімумів при читанні та виконанні завдань.

3. Навички обґрунтованої здогадки про значення лексичних одиниць, що відносяться до потенційного словника при читанні та виконанні лексико-граматичних завдань.

4. Навички користування різними видами словників.

Програмний лексичний матеріал, необхідний для забезпечення англомовного спілкування вступників у різних галузях фахової усної та писемної комунікації, представлено в навчальному лексичному мінімумі курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».


^ Граматична компетенція

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках даної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним із навчанням і спеціалізацією. Хоча викладання/вивчення англійської мови професійного спрямування зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у навчальному контексті. Отже, основні граматичні структури є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах.

Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню студентами граматичною компетенцією, а також стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації.


^ СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Вступний екзамен з іноземної мови проводиться в письмовій формі та складається з трьох частин:

Частина 1. Читання

Частина 2. Граматика

Частина 3. Письмо


Частина 1 та частина 2 побудовані у формі тесту.


Вступний екзамен оцінюється за 50-бальною шкалою. Особи, рівень знань яких за результатами вступного екзамену з іноземної мови оцінено нижче встановленої мінімальної кількості балів (30), до складання наступного вступного екзамену та до участі в конкурсі не допускаються.


^ Частина 1 «Читання»

Виконавши завдання цієї частини тесту, вступник продемонструєте своє вміння розуміти писемну англійську мову на матеріалі різноманітних текстів із автентичних джерел.

Ця частина тесту складається з 3-х завдань, серед яких: завдання на встановлення відповідності, завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання на заповнення пропусків.

Кожне завдання складається з інструкції, тексту і запитань або тверджень до тексту.

^ Перше завдання (питання 1-5) – на встановлення відповідності. Вступнику необхідно прочитати тексти і твердження/заголовки/ситуації, а також підібрати до кожного тексту відповідно до завдання заголовок/твердження/ситуацію.

^ Друге завдання (питання 6-10) – з вибором однієї правильної відповіді. Вступнику необхідно прочитати текст і запитання до тексту, а потім вибрати правильний варіант відповіді з чотирьох поданих варіантів.

^ Третє завдання (питання 11-25) – на заповнення пропусків. Вступнику необхідно доповнити пропуски в тексті словами з поданих варіантів.


Кількість запитань: 25 тестових запитань

Кількість балів: 25 балів (1 бал за кожне питання)

^ Час виконання: 1 година


Частина 2 «Граматика»

Дана частина є лексико-граматичним тестом, який включає завдання з вибором однієї правильної відповіді на перевірку основних граматичних структур, а також стилістичної і прагматичної компетенцій з використанням граматичних структур в поданому контексті.


^ Кількість запитань: 26 тестових запитань

Кількість балів: 13 балів (0,5 балу за кожне тестове запитання)

Час виконання: 1 година


Частина 3 «Письмо»

Частина тесту «Письмо» складається із 3-х запитань з курсу дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», на які потрібно дати розгорнуту та правильну відповідь.


^ Кількість запитань: 3 запитання

Кількість балів: 12 балів (4 бали за кожне тестове запитання)

Час виконання: 1 година


Кількісний розподіл завдань письмового екзамену з іноземної мови за видами мовленнєвої діяльності та знаннями і вміннями, що перевіряються, наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

^ Види мов-леннєвої діяльності, що перевіряються

Загальне розуміння

Детальне розуміння

Вибіркове розуміння

Лексико-граматичні вміння та навички

Лексично-стилістичні та орфографічні вміння

^ Кількість завдань

Кількість балів

Читання

х

х

х25

25

Граматика


х
26

13

Письмо

х

3 запитання

12Усього

50^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ


Розроблені завдання вступного екзамену з іноземної мови передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів, які вступають до магістратури.

Максимальна кількість балів на екзамені – 50.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче 30 балів, до участі у конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


ЧАСТИНА 1 (читання) 25 балів

Кількість тестових завдань – 25, кількість балів – 25, а саме 1 бал за кожне питання.


ЧАСТИНА 2 (лексико-граматичний тест) 13 балів

Кількість тестових завдань – 26, кількість балів – 13, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 0,5 балу.


ЧАСТИНА 3 (письмо) 12 балів

Кількість запитань – 3, кількість балів – 12, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 4 бали.

Критерії оцінювання відповіді на запитання:

Змістове наповнення (повнота розкриття запитання, володіння теоретичним та фактографічним навчальним матеріалом, вміння обґрунтувати свою позицію та привести приклади, використання у відповіді самостійно опрацьованої літератури)

Використання лексики (лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом, оперування поняттями та категоріями, що передбачені навчальною дисципліною, лексична правильність)

Використання граматики (орфографічна, морфологічна, синтаксична грамотність, логічність і стиль висловлення, зв’язність викладу думок)


^ Шкала оцінювання відповідей на запитання (максимальна кількість – 4 бали):

Змістове наповнення -

(Кількість балів – 0 – 1,5 тестових бали)

1,5 тестових бали – питання розкрите повністю

1 тестовиий бал – питання розкрите повністю, але містить неточності

0,5 тестового балу – питання розкрите не повністю

0 тестових балів – питання зовсім не розкрите

Використання лексики -

(Кількість балів – 0 – 1 тестовий бал)

^ 1 тестовий бал – використаний широкий спектр лексичних одиниць (включаючи термінологічну лексику), лексичний матеріал вжито адекватно.

0,5 тестового балу – використаний достатній словниковий запас. Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту.

^ 0 тестових балів – недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.


Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія.

(Кількість балів – 0 – 1,5 тестових бали)

^ 1,5 тестових бали – робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

 • вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

 • вживання артиклів (основні правила),

 • порушення порядку слів у реченні,

 • вживання частки to з інфінітивом,

 • вживання незлічуваних іменників (типу advice)

 • вживання умовних речень

Якщо в роботі наявні від однієї до трьох помилок, що відповідають хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, питання оцінюється в «3» бали.


1 тестовий бал – незначна кількість помилок (не більше восьми помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

 • вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

 • вживання артиклів (основні правила),

 • порушення порядку слів у реченні,

 • вживання частки to з інфінітивом,

 • вживання незлічуваних іменників (типу advice)

 • вживання умовних речень


Якщо в роботі наявні від чотирьох до восьми помилок, що відповідають хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, питання оцінюється в «2» бали.


0,5 тестового балу – наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин висловлення (речень). Або наявна значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного.

^ 0 тестових балів – велика кількість помилок (більше п’ятнадцяти), що суттєво заважають розумінню написаного або цілих фрагментів тексту.


Примітка 1:

  1. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за Змістове наповнення, то в такому випадку все питання оцінюється в «0 балів».

  2. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за критерій Використання лексики або Використання граматики, то в такому випадку все питання оцінюється в «0 балів».


Результат екзамену округлюється до цілих.


Примітка 2. У разі використання заборонених джерел вступник на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ


Читання

Вступник повинен продемонструвати знання в межах наступної тематики:


Англійська мова

 1. Economy of Ukraine.

 2. Economy of Great Britain.

 3. Economy of United States of America.

 4. Food Industry.

 5. Computers and Internet.

 6. Ecological problems of Ukraine.

 7. Types of Business Organisations.

 8. Functional Areas of Business Organisations.

 9. Presenting a Company. Modern Office.

 10. My Future Speciality.

 11. Money and its Functions.

 12. Competition.

 13. Globalization.

 14. International Business.

 15. Pay, motivation.

 16. Manager’s Role.

 17. Golden Rules of Leadership. Business Ethics.

 18. Marketing.

 19. Teleworking.

 20. Presentations.

 21. Meetings.

 22. Negotiations.

 23. Economic Activity. The Science of Economics.

 24. Different Economic Systems.

 25. Mixed Economies.

 26. Utility and Prices.

 27. Supply and Demand.

 28. The Open Market.

 29. Labour and Capital.

 30. Money and Banking.


Німецька мова

 1. Über mich selbst. Vorstellungsgespräch.

 2. Mein zukünftiger Beruf.

 3. Industrielle Regionen der Ukraine.

 4. Die BRD: Geographische Lage. Landschaft. Klima.

 5. Städte der BRD.

 6. Deutschsprachige Länder. Die Schweiz.

 7. Österreich.

 8. Die Industrie der BRD. Die Geschichte.

 9. Staatsaufbau der BRD.

 10. Umweltschutz.

 11. Massenmedien.

 12. Bundesrepublik- Staat, Politik, Recht

 13. In der Firma.

 14. Telefongespräch: „Seminar für Geschäftsleute“.

 15. Ankunft in Deutschland.

 16. Das Personal einer Firma.

 17. Geld-und Bankwesen.

 18. In der Firma.Gesprächnotiz.

 19. Ich bin als Manager tätig.

 20. Staatsaufbau der Ukraine.

 21. Staatlicher Aufbau der BRD.

 22. Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland.

 23. Umweltschutz.

 24. Die Banken in der BRD.

 25. Kreditinstitute in Deutschland.

 26. Messen und Ausstellungen in der Bundesrepublik.

 27. Das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik.

28. Aussenwirtschaft der BRD.

29. Soziale Sicherheit der BRD.

30. Können wir heute ohne Computer auskommen.


Французька мова

 1. La France. L’Etat. L’agriculture française.

 2. Mes recherches scientifiques.

 3. Le développement de la science en France.

 4. La position géographique et l’économie nationale de l’Ukraine.

 5. L’histoire des masses monétaires en Ukraine.

 6. L’agriculture française.

 7. Les industries françaises.

 8. L’économie nationale de la France.

 9. Régions économiques de la France.

 10. Les régions économiques de l’Ukraine.

 11. Paris, centre économique de la France. Le développement historique de Paris.

 12. La région économique parisienne.

 13. La coopération économique avec la France.

 14. Les relations économiques entre la France et l’Ukraine.

 15. L’histoire de la formation de l’Union européenne.

 16. Le marché. La structure du marché.

 17. Les types de marché.

 18. La politique de marché et la protection des consommateurs.

 19. L’inflation. Les formes d’inflation. Les moyens de régulation de l’inflation.

 20. Des techniques nouvelles de gestion.

 21. Le marketing.

 22. La modification au marché. Le comportement des acteurs de marché.

 23. Les établissements de crédit.

 24. Des organisations bancaires internationales.

 25. La gestion.

 26. Les types de laisons dans l’entreprise.

 27. Les formes de contrôle budgétaire.

 28. Le Budget d’Etat.

 29. Les fonctions du budget d’Etat.

 30. La zone euro. Le Budget de la Communauté européenne.Письмо


Англійська мова

 1. Who are teleworkers and how do they work?

 2. What are the advantages of teleworking from the point of view of employees? (Name at least 5 of them)

 3. What are the disadvantages of teleworking from the point of view of employees? (Name at least 5 of them)

 4. What are the disadvantages of teleworking from the point of view of employers? (Name 5 at least of them)

 5. Would you like to be a teleworker? Why? (Give at least 5 reasons).

 6. What is marketing? What is the role and functions of marketing nowadays?

 7. What is consumer marketing based on? What are the fundamental principles of a marketer?

 8. What does marketing management include? What is the marketing department responsible for?

 9. What are 4p’s? Describe 2 of them: place and promotion.

 10. What are 4p’s? Describe one of them: product.

 11. What person can be called a manager?

 12. What are the 5 basic functions of managers?

 13. What abilities and qualities should a good manager possess?

 14. There are 12 golden rules of leadership. name and describe 6 of them, which you consider to be the most important.

 15. Why are there no completely communistic or capitalistic systems? What are the systems as the USA and India ones called?

 16. What is the British economy? Give its brief characteristics.

 17. What is the NEDC and what are its main functions?

 18. What is utility? In what way is it different from ‘usefulness’?

 19. What does the utility vary from? Name the factors.

 20. What do you know about the price changes of the majority of goods and services in most economic systems?

 21. What is the Law of Diminishing Marginal Utility? Give some explanations to this definition.

 22. What are perishable and non-perishable goods on the market?

 23. What happens when the Law of Supply operates and what difficulties arise for many producers?

 24. How can you explain such term as ‘elastic’ supply and what commodity belongs to this category?

 25. Can you give the characteristics to the definitions of ‘demand’ and ‘scale of preferences’?

 26. What is elasticity and inelasticity of demand?

 27. Why do most people work? What do they produce? Give examples.

 28. What is an economic system?

 29. What two things can work provide for the worker? What is the difference between “essential commodities” and “non – essential commodities”? Give examples of both.

 30. What two things do economists study and why do they study them?

 31. What are the basic necessities? Why may we still want other things – non – essentials – when we have satisfied our basic needs? Give examples of non – essential things.

 32. What is the science of economics? What is it concerned with?

 33. What two fields can standard economics be divided into? What is microeconomics?

 34. What two fields can standard economics be divided in? What is macroeconomics?

 35. What is the American economic system based on? In what way is it different from the economic system of Cuba?

 36. How can you characterize the economic system of the USA and Britain? (consider the basis of the system, role of property, and freedom of choice)

 37. What are the basic skills you need to make a successful business call?

 38. What are the common causes of problems that occur on the telephone and how to deal with them?

 39. What is the basic telephone etiquette?

 40. What is a telephone conference? What are its advantages and disadvantages?

 41. What is the function of the voicemail system/answering machine? What are the main rules on leaving a message?

 42. What is a presentation? Why are presentation skills important to business people?

 43. What are the main types of presentations? Which of them do you see at the university (give their short characteristics)? Which of them have you already used?

 44. Why preparation for a presentation is a key to success? What are the basics of a good preparation? What is the role of audience in preparing a presentation?

 45. What is the structure of the presentation?

 46. What is the role of visuals during a presentation? What are the basic pieces of equipment used for presentations? (Name them).

 47. What is a meeting? What are the main kinds of meetings? (consider the number of people, people present, level of formality, time, etc) What are the kinds of meetings when people do not meet in person?

 48. What is the role of meetings for management and communication? Why are they often better than e-mails, memos and telephone conferences?

 49. What are the main types of meetings? What does the choice of their structure and style depend on?

 50. What is the structure of meetings? Describe the first part of meetings (introduction).

 51. What are the functions of a chairperson during the meeting?

 52. What is the negotiation? Why do negotiations take place?

 53. What are the basics of planning negotiations?

 54. What are the main parts of negotiations? Describe the opening one.

 55. What is the negotiation? Describe the negotiation process.

 56. What factors influence perfect competition?

 57. What is competition?

 58. What is perfect competition?

 59. What is workable competition? What is its main drawback?

 60. What is money? What is it used for?

 61. What is money? What are the functions of money? Give their brief characteristics.

 62. What are the main properties or characteristics of money?

 63. How were goods exchanged in a barter economy? Why was this system impractical?

 64. How are modern offices planned and equipped?

 65. What is ICL? Give its profile.

 66. What is money and how can money standard be described?

 67. What is a fixed payment? Give examples.

 68. What is labour and what is “the national labour force”?

 69. What is capital? Is there a risk in providing capital and starting a business?

 70. How is a businessman paid in private business? What does the employer receive instead of wages if he employs an assistant?

 71. What is a market? Where does the term ‘market’ come from?

 72. What is the perfect market? What is the price on the perfect market?

 73. What is a monopoly? What kinds of monopolies are there?

 74. What do state planning and central control of the economy mean?

 75. What does ‘cornering the market’ mean? What do many countries undertake to prevent it?

 76. How do you understand money in the narrow and wider sense of the word?

 77. What is the so-called ‘golden standard’?

 78. What are paper notes, ‘legal tender’ and 'instruments of credit'?

 79. What are the main functions of a bank and what are two different forms of an account in a bank?

 80. What is ‘purchasing power’? Why is it dependent on supply and demand?

 81. What were the main directions of economic reforms of 1994 in Ukraine?

 82. How can the Ukrainian agriculture be characterized?

 83. What is the Ukrainian currency? Give its brief characteristics.

 84. What are the main characteristic features of the UK economy?

 85. What role does agriculture play in the economy of Great Britain?

 86. What can you say about the UK currency and banking?

 87. What can you say about the international trade of the UK?

 88. What are the main sectors of the US economy? Give their brief characteristics.

 89. What role does agriculture play in the US economy?

 90. What can you say about the US international trade?

 91. What can you say about the US currency and banking?

 92. What are the main branches of the Ukrainian food industry?

 93. What are the main tasks of the food industry in Ukraine?

 94. What are the prospects of the development of the food industry in Ukraine?

 95. What are the major problems of the Ukrainian food industry nowadays?

 96. What is ecology? What is environment?

 97. What is global warming? What are its consequences?

 98. What factors can cause air pollution? What are the effects of air pollution on nature?

 99. What can water pollution come from?

 100. What are the effects of water pollution on nature?

 101. What can you do to help to prevent pollution?

 102. Where are computers used nowadays? What is the role of computers in business?

 103. What is the Internet? In what ways is the Internet used by business?

 104. What is an e-mail? What are its advantages and disadvantages?

 105. What are the main types of business organizations? Give the definition of each type.

 106. What are the advantages and disadvantages of a Sole Proprietorship?

 107. What are the advantages and disadvantages of a Partnership?

 108. What are the main advantages and disadvantages of a Corporation?

 109. What is the Board of Directors and what are its responsibilities?

 110. What are the main functions of the Production department of a company?

 111. What are the main functions of the Financial department of a company?

 112. What are the main functions of the Human Resource department of a company?

 113. What are the main functions of the Marketing department of a company?

 114. How does the bank make its main profit?

 115. What is inflation?


Німецька мова

1. Wie ist die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes?

2. Welche Rolle spielt die Außenwirtschaft im Wirtschaftsleben Deutschlands?

3. Welche Rechte und Pflichten hat die deutsche Bundesbank?

4. Was ist für das gesamte Wirtschaftssystem der BRD typisch?

5. Welche Industriezweige gehören zu den wichtigsten in der Ukraine?

6. Wie heißen die wichtigsten Ausstellungen in Berlin?

7. Wieviel und welche Kreditinstitute gibt es jetzt in Deutschland?

8. Welche Sozialleistungen garantiert ihren Bürgern die Bundesrepublik?

9. Wer wacht über die Einhaltung der Gesetze in der BRD?

10. Welche Hauptaufgabe hat Manager im Büro?

11. Welche Hauptaufgaben haben die Verfassungsorgane in der Ukraine?

12. Wer bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik in Deutschland?

13. Welche Arten von Versicherungen gibt es in der BRD?

14. Welche Aufgaben haben die Mitarbeiter der Firma? (das Personal einer Firma)

15. Wann finden in Frankfurt am Mein die Konsumgütermessen statt?

16. Zu welcher Wirtschaftsregion gehört die Gegend, wo Sie leben?

17. Welche Wirtschaftszweige in der BRD gehören zum Besitz der öffentlichen Hand?

18. Seit wann existiert in Deutschland die Sozialversicherung?

19. Welche Industriezweige gehören zu den wichtigsten in der Bundesrepublik?

20. Wie heißen die Abteilungsmanager in der Firma?

21. Unter welcher Adresse sind Sie mit einer E-Mail zu erreichen?

Versenden Sie oft E-Mails? Wann? An wen?

22. Haben Sie den Zugang zum Internet? Bekommen Sie oft Informationen per Brief oder per E-Mails?

23. Seit wann nutzen Sie das Internet? Haben Sie Ihre eigene Internet-Seite?

24. Was halten Sie von der These, daß das Internet das Ausbildungsniveau hebt?

25. Sind Sie einverstanden, daß Computer und Internet möglichst früh im Schulunterricht eingesetzt werden müssen?

26. Manche Leute verbringen den ganzen Tag im Internet. Denken Sie nicht, daß sie den Blick für die Realität verlieren?

27. Spielt das Internet eine bedeutende Rolle in ihrem Leben?

28. Teilen Sie die Meinung, daß die Kinder aus Computerspielen nichts fürs Leben lernen?

29. Die Städte Deutschlands, die am Rheinufer liegen.

30. München — Stadt der Kunst und Industrie.


Французька мова

1. Comment sont les relations d’amitié et de coopération économique avec la France?

2. Quels types de marchés financiers distingue-t-on?

3. Quels problèmes sont examinés à l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies?

4. Qu’est-ce que la Sorbonne?

5. Quel est le rôle du marché monétaire?

6. Qu’est-ce que l’inflation?

7. Grace à quoi Kyiv est un centre de formation des spécialistes pour l’économie nationale de l’Ukraine?

8. Quels faits économiques sont l’objet de recherche de la macro-économie?

9. Le marketing par quoi se caractérise-t-il?

10. Pourquoi le rôle des cadres d’économistes est si important dans la société?

11. Qu’est-ce qui étudie le comportement des unités économiques individuelles ?

12. L’agriculture de l’Ukraine que pratique-t-elle ?

13.Qu’es-ce qu un marché ?

14. Comment se traduit le plus souvent le contrôle budgétaire ?

15. Quels faits économiques sont l’objet de recherche de la micro-économie?


Лексична компетенція

Вступник повинен продемонструвати знання в межах наступної тематики:


Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

 1. Економіка.

 2. Уряд і бізнес.

 3. Визначення та функції менеджменту.

 4. Просування товару на ринку.

 5. Міжнародний бізнес. Багатонаціональні компанії.

 6. Рахунок асигнувань.

 7. Виконавчі директори.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи