Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 373.16 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Сторінка1/3
Дата30.07.2012
Розмір373.16 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор С.В. Іванов

" 27 " лютого 2012 р.


програма

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «спеціаліст» зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Схвалено

на засіданні кафедри

менеджменту

Протокол №___

від «_____» лютого 2012р.


В.о.завідувача

кафедри менеджменту __________Т.Л.Мостенська


Схвалено

Вченою радою факультету

Економіки і менеджменту

Протокол №_8

від «16» лютого 2012р.


Голова Вченої ради факультету,

В.о.декана С.І.Дичковський2012

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОН „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму «Менеджмент організацій і адміністрування» з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: складання фахового вступного випробування.

Фахове вступне випробування складається з двох етапів:

 1. перевірка рівня теоретичних знань студентів,

 2. письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державну атестацію виносяться дисципліни:

- управління інноваціями

- економіка підприємства

- організація виробництва та планування діяльності підприємства

- основи менеджменту

- управління персоналом

- операційний менеджмент

- основи зовнішньоекономічної діяльності

- стратегічне планування

За результатами складеного фахового вступного випробування Приймальна комісія здійснює зарахування студентів на ОКР «спеціаліст».


^ РОЗДІЛ І. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ


 1. Сутність та зміст управління інноваціями.

 2. Інновації як об’єкт управління.

 3. Інноваційний процес як об’єкт управління.

 4. Загальна характеристика інноваційної діяльності.

 5. Виробничі технології як об’єкт управління.

 6. Трансфер технологій та його форми.

 7. Концепція технологічних укладів.

 8. Стратегічне управління інноваціями.

 9. Роль сучасних організаційних форм в управлінні інноваціями.

 10. Загальна характеристика організаційних форм інноваційної діяльності.

 11. Форми малого інноваційного підприємства. Сутність бізнес-інкубаторів.

 12. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва.

 13. Особливості діяльності венчурних фірм.

 14. Теорія інноваційного розвитку Й. Шумпетера.

 15. Сутність, мета та функції управління інноваціями.

 16. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності.

 17. Сутність інноваційного процесу.

 18. Класифікація інновацій та їх особливість.

 19. Структура інноваційного процесу.

 20. Поняття та особливості інновацій.

 21. Життєвий цикл інновацій.

 22. Інновації та соціально-економічний розвиток.

 23. Сутність інноваційної сфери.

 24. Теоретичні основи управління інноваціями.

 25. Сутність та зміст стратегічного управління інноваціями.


^ РОЗДІЛ II. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 1. Поняття підприємства, цілі та напрямки його діяльності.

 2. Порядок створення та реєстрації підприємства.

 3. Поняття, класифікація і структура підприємств.

 4. Методи оцінки основних засобів.

 5. Амортизація основних засобів. Формування амортизаційної політики підприємства.

 6. Характеристика процесу відтворення основних засобів.

 7. Поняття, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела їх формування.

 8. Поняття і класифікація нематеріальних активів.

 9. Реалізація права власності на нематеріальні активи.

 10. Класифікація і структура персоналу.

 11. Поняття і класифікація інвестицій.

12. Поняття витрат підприємства. Економічна сутність собівартості продукції.

 1. Класифікація операційних витрат.

 2. Поняття і класифікація доходу підприємства.

 3. Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Сутність

рентабельності.

 1. Система розподілу прибутку та механізм його використання.

 2. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

 3. Поняття та сутність ефективності.

 4. Види цін на продукцію та методи їх встановлення.

 5. Економічний зміст поняття "заробітна плата". Системи та форми оплати праці.


^ РОЗДІЛ IIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


1. Характеристика промислового підприємства. Класифікація виробництв харчової промисловості.

2. Принципи раціональної організації виробничого процесу та їх характеристика.

3. Структура виробничого процесу (виробнича стадія, операція). Класифікація виробничих процесів.

4. Виробничий цикл, сутність та характеристика складових частин. Показники структури виробничого циклу. Тривалість виробничого циклу та чинники, що його визначають.

5. Розрахунок тривалості виробничого циклу. Види руху предметів праці по операціях виробничого процесу, їх характеристика..

6. Потоковий метод організації основного виробництва на підприємствах харчової промисловості.

7. Потокова лінія. Розрахунок основних параметрів потокової лінії.

8. Організація ремонтного господарства.

9. Сутність та склад структури підприємства. Класифікація виробничих структур.

10. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.

11. Організація транспортного господарства на підприємстві.

12. Планування діяльності підприємства як функція виробничого менеджменту.

13. Планування маркетингово-збутової діяльності підприємства.

14. Виробнича потужність: сутність, види виробничої потужності, показники використання.

15. Методика розрахунку виробничої потужності

16. Вимірювачі і показники виробничої програми. Методика планування обсягів виробництва продукції у натуральному виразі.

17. Планування виробничої програми підприємства в вартісному виразі.

18. Порядок складання плану матеріально-технічне забезпечення підприємства. Планування потреби в сировині і паливно-енергетичних ресурсах..

19. Зміст плану матеріально-технічного забезпечення. Запаси, їх види та регулювання.

20. Зміст плану з праці та заробітної плати. Планування чисельності працюючих.

21. Планування фонду оплати праці на підприємстві.

22. Планування продуктивності праці на підприємстві.

23. Завдання, зміст плану організаційно-технічного розвитку підприємства. показники плану.

24. Методика розрахунку показників економічної ефективності організаційно-технічних заходів підприємства.

25. Планування витрат на підприємстві. Задачі, зміст , показники плану та послідовність його складання.

26. Розрахунок планової калькуляції продукції.

27. Класифікація витрат для потреб планування. Розрахунок кошторису витрат.

28. Оцінка фінансового стану підприємства на основі балансу доходів та видатків.

29. Планування прибутку підприємства. Показники рентабельності.

30. Призначення та зміст бізнес-плану.

^ РОЗДІЛ IV. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ


 1. Історія розвитку та роль менеджменту в сучасних організаціях

 2. Еволюція розуміння та визначення менеджменту

 3. Комплексні підходи в менеджменті

 4. Розвиток управлінської науки в Україні

 5. Поняття організації, види та загальні характеристики організацій

 6. Цілі та принципи управління

 7. Загальна характеристика і класифікація функцій менеджменту

 8. Планування як функція менеджменту

 9. Стратегічне планування

 10. Планування реалізації стратегії

 11. Бізнес-планування

 12. Організація взаємодії. Формування організаційних зв’язків

 13. Організаційні структури управління

 14. Проектування організаційних структур управління

 15. Вибір організаційної структури. Удосконалення організаційних структур управління

 16. Визначення мотивації, її складові. Теорії мотивації

 17. Матеріальне стимулювання праці

 18. Сучасні підходи до мотивації персоналу

 19. Системи мотивації персоналу в країнах Західної Європи та в США

 20. Визначення контролю. Процес контролю

 21. Визначення ефективності контролю

 22. Теоретичні основи прийняття управлінських рішень

 23. Сутність, класифікація та процес вироблення управлінських рішень

 24. Моделі та методи прийняття управлінських рішень

 25. Ефективність управлінських рішень

 26. Поділ праці. Управлінська піраміда

 27. Еволюція поглядів на лідерство та особистість в ефективному управлінні

 28. Визначення, сутність та класифікація методів управління

 29. Поняття стилю керівництва та стилю управління. Класифікація стилів.

 30. Сучасні підходи до визначення ефективності стилів керівництва

 31. Особливості спілкування з людьми, що мають складний характер

 32. Управління конфліктами в трудових колективах

 33. Основні концепції та напрямки еволюції менеджменту

 34. Перспективні напрямки розвитку інформаційного забезпечення менеджменту

 35. Інформація в менеджменті

 36. Сутність комунікацій та їх інформаційне забезпечення

 37. Комунікації в організаціях

 38. Організація праці менеджера

 39. Документування управлінської діяльності підприємства.


^ РОЗДІЛ V. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


1. Сутність та задачі менеджменту персоналу

2. Еволюція теорій менеджменту персоналу. Поняття і підходи

3. Методологія менеджменту персоналу

4. Сутність, роль та основні напрямки кадрової політики

5. Організація кадрового діловодства

6. Принципи кадрового планування в організаціях

7. Методи визначення потреб організації в персоналі

8. Організація добору і відбору кадрів

9. Метод оцінки роботи та ділових якостей персоналу

10. Атестація персоналу

11. Ассессмент центр-технологія оцінки персоналу

12. Методи розвитку персоналу та його конкурентоспроможності

13. Планування трудової кар’єри

14. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу

15. Інформаційна база менеджменту персоналу

16. Кадрове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення

17. Мотивація персоналу: сутність і значення його

18. Матеріальна мотивація трудової діяльності

19. Соціальний пакет, як інструмент задоволення потреб в стабільності і

захищеності персоналу

20. Основні види нематеріальної мотивації

21. Мотивуюча оплата праці як стратегічний фактор розвитку організації і

персоналу

22. Елементи мотивуючої оплати праці менеджменту персоналу

23. Значення і фактори впливу на умови праці персоналу

24. Розробка соціальної технології «Створення привабливих робочих місць на

виробництві

25. Управлінська культура та її типи-імідж формування організації

26. Технологія розвитку організаційної культури

27. Принципи формування іміджу персоналу

28. Розвиток і удосконалення іміджу персоналу

29. Суть та механізми психологічного впливу на персонал

30. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності

персоналу

31. Соціальне партнерство:суть і його значення

32. Ділові характеристики персоналу

33. Оцінювання ефективності кадрового планування

34. Оцінювання ефективності добору і відбору персоналу

35. Оцінювання ефективності професійного розвитку і навчання персоналу

^ РОЗДІЛ VI. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


1. Операційний менеджмент: сутність, передумови виникнення та місце в системі менеджменту організацій.

2. Відпрацювання фінансової політики та фінансової структури фірми.

3. Функції, методи і принципи операційного менеджменту.

4. Формування структури капіталу фірми та управління залученими фінансовими коштами.

5. Сутність операційної системи та її основні типи.

6 Сутність , поняття проекту, загальна характеристика та види проектів.

7. Виробничі потужності, їх розташування та процес проектування підприємства.

8. Управління проектами в системі операційно-виробничого менеджменту та його основні фази.

9. Продуктивність і конкурентоздатність операційної системи.

10. Сутність, причини виникнення та види ризиків.

11. Сутність, особливості та процедура прийняття рішень в операційному менеджменті.

12. Методи та методики оцінювання міри ризику.

13. Сутність, типи та методи прогнозування.

14. Основні підходи до управління ризиком та способи його мінімізації.

15. Операційна стратегія та її компоненти.

16. Управління матеріально-технічним забезпеченням та його основні завдання.

17. Агрегатне планування, його зміст та основні стратегії.

18. Управління товарорухом та стимулювання збуту.

19. Переваги та недоліки агрегатного планування.

20. Сутність управління запасами, мета створення та суспільно-необхідний рівень споживання запасів матеріальних ресурсів.

21. Методи агрегатного планування та їх порівняльна характеристика.

22. Основні етапи формування персоналу організації та забезпечення його ефективної мотивації.

23. Загальна характеристика змісту, цілей і завдань оперативного планування та диспетчеризація виробництва.

24. Економічно оптимальна якість товару.

25. Проектування виробів і процесів у виробництві та сфері послуг.

26. Управління системою якості продукції на підприємстві та основні напрями його вдосконалення.

27. Принципи функціонування операційної системи.

28. Управління фінансових планів ( бюджетних кошторисів) фірми.

29. Моделі вибору варіантів економічної стратегії організації

30. Методи сіткового планування в управлінні проектами.

31. Сутність, структура, принципи та методи планування в операційному менеджменті.

32. Поняття якості та її основні характеристики.

33. Короткострокові плани в структурі процесу планування.

34. Система забезпечення якості товару на виробничому та національному рівнях.

35. Взаємозв’язок стратегічних, агрегатних та короткострокових планів.

36. Управління персоналом в системі виробничого менеджменту.

37. Моделювання як інструмент обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

38. Збутова діяльність, її сутність, економічне значення та організаційна структура.

39. Система основних взаємозв”язків тактичних планів та процедура потреби в матеріалах.

40. Концепція управління збутом, її основні функції та інформаційна система збуту.

41. Бізнес-планування як інструмент реалізації стратегії і тактики підприємницької діяльності.

42. Типи запасів, витрати на їх формування та основні функції запасів.

43. Основні підходи до формування бізнес-плану та загальні правила його відпрацювання.

44. Види попиту на матеріально-технічні запаси, системи та моделі управління запасами.

45. Проаналізувати сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організацій.

46. Охарактеризувати систему забезпечення «точно в термін».

47. Операційна система та її підсистеми.

48. Охарактеризувати систему «Канбан».

49. Класифікація операційних систем.

50. Охарактеризувати основні типи математичних моделей.

51. Охарактеризувати типи проектів або планувань виробництва:пропорційно-функціональна схема, лінійно-поточна схема і фіксоване позиційне планування.

52. Особливості виробництва в сфері послуг.

53. Проектування виробів і процесів виробництва , їх критерії та варіанти.

54. Виробнича стратегія і конкурентні пріоритети.

55. Охарактеризувати процес дезагрегування стратегії та основний виробничий план (розклад фірми).

56. Побудова операційної системи та її компоненти.

57. Охарактеризувати систему потокового виробництва з «виштовхуванням» виробу.

58. Проаналізувати сутність системного та ситуаційного підходів до операційного менеджменту.

59. Виробнича стратегія і конкурентоспроможність.

60. Управління процесом проектування операційної системи.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи