Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Скачати 453.03 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Сторінка1/3
Дата30.07.2012
Розмір453.03 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор С.В. Іванов

" _____ "__________ 2011 р.


програма

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» зі спеціальності

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Схвалено

на засіданні кафедри

менеджменту

Протокол №___

від «_____» _______________ 2011р.


В.о.завідувача

кафедри менеджменту __________Т.Л.Мостенська


Схвалено

Вченою радою факультету

Економіки і менеджменту

Протокол № 3

від «20 »__10._____ 2011р.


Голова Вченої ради факультету,

В.о.декана С.І.Дичковський2011 р.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОН „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент організацій і адміністрування ”, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: складання фахового вступного випробування.

Фахове вступне випробування складається з двох етапів:

 1. перевірка рівня теоретичних знань студентів,

 2. письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державну атестацію виносяться дисципліни:

- основи економічної теорії

- економіка підприємства

- маркетинг

- основи менеджменту

- управління персоналом

- операційний менеджмент

- основи зовнішньоекономічної діяльності

- право (цивільне, господарське, трудове)

- організація праці менеджера

За результатами складеного фахового вступного випробування Приймальна комісія здійснює зарахування студенті в на ОКР «Магістр».


^ РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ


Мікроекономіка


 1. Рівновага споживача та її властивості.

 2. Виробнича функція: поняття та параметри. Закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва.

 3. Витрати виробництва: поняття, види та графічна інтерпретація. Поняття прибутку та його видів.

 4. Поняття ринку досконалої конкуренції та його ознаки.

 5. Максимізація прибутку, мінімізація витрат в короткостроковому періоді: два підходи до вирішення визначених проблем.

 6. Монополія: сутність, ознаки та види. Поняття монопольної влади та показників, що її вимірюють.

 7. Визначення ціни і оптимального обсягу продажу монополією. Особливості монопольного ціноутворення. Поняття цінової дискримінації.

 8. Основні ознаки ринку монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція: переваги та основні напрями.

 9. Основні моделі олігополістичного ціноутворення.

 10. Підприємство на ринку факторів виробництва в умовах досконалої та недосконалої конкуренції.


Макроекономіка

 1. Економічний цикл, його фази та причини. Види циклів.

 2. Сучасні форми, рівень та причини безробіття. Закон Оукена.

 3. Суть, вимір, типи, види та причини інфляції. Інфляція попиту і інфляція пропозиції.

 4. Взаємозв'язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса. Стагфляція.

 5. Сукупний попит, сукупна пропозиція, їх суть та фактори, що впливають на них.

 6. Модель рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції. Ефект храповика.

 7. Суть споживання та заощаджень і їх вплив на макроекономічну рівновагу. Середня та гранична схильність до споживання і до заощадження.

 8. Сукупні витрати та їх вплив на рівноважний обсяг виробництва. Модель

"кейнсіанський хрест".

 1. Вплив інвестицій на рівноважний ЧНП. Ефект мультиплікатора інвестицій. Парадокс ощадливості Д.Кейнса.

 2. Рецесійний та інфляційний розрив сукупних витрат та їх вплив на рівноважний ЧНП.

 3. Фіскальна політика, її суть та напрями. Крива Лафера.

 4. Податкова система як складова фіскальної політики. Мультиплікатори державних витрат, податків, збалансованого бюджету.

 5. Банківська система та її структура. Національний банк і його функції.

 6. Грошовий мультиплікатор.

 7. Економічна нерівність в умовах ринку та диференціація доходів. Крива Лоренца.

 8. Модель економічного зростання Р.Солоу. "Золоте правило" нагромадження. Залишок Солоу.

^ РОЗДІЛ II. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 1. Поняття підприємства, цілі та напрямки його діяльності.

 2. Порядок створення та реєстрації підприємства.

 3. Поняття, класифікація і структура підприємств.

 4. Методи оцінки основних засобів.

 5. Амортизація основних засобів. Формування амортизаційної політики підприємства.

 6. Характеристика процесу відтворення основних засобів.

 7. Поняття, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела їх формування.

 8. Поняття і класифікація нематеріальних активів.

 9. Реалізація права власності на нематеріальні активи.

 10. Класифікація і структура персоналу.

 11. Поняття і класифікація інвестицій.

12. Поняття витрат підприємства. Економічна сутність собівартості продукції.

 1. Класифікація операційних витрат.

 2. Поняття і класифікація доходу підприємства.

 3. Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Сутність

рентабельності.

 1. Система розподілу прибутку та механізм його використання.

 2. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

 3. Поняття та сутність ефективності.

 4. Види цін на продукцію та методи їх встановлення.

 5. Економічний зміст поняття "заробітна плата". Системи та форми оплати праці.


^ РОЗДІЛ IIІ. МАРКЕТИНГ

 1. Поняття, сутність, цілі, принципи та функції маркетингу. Модель "4-Р". Основні поняття та ідеї маркетингу. Види маркетингу та їх характеристика.

 2. Сутність маркетингового середовища. Визначення споживачів в маркетингу.

 3. Процес прийняття рішення про покупку індивідуальним та індустріальним споживачами.

 4. Сутність та основна мета маркетингових досліджень. Процес маркетингових досліджень та характеристика його етапів. Методи збирання первинної інформації. Кількісні та якісні дослідження. Особливості складання анкет.

 1. Частка ринку фірми та методики її розрахунку. Насиченість ринку. Напрямки вивчення споживачів та їх особливості.

 2. Дослідження конкурентів. Класифікація фірм-конкурентів. Напрямки дослідження їх конкурентоспроможності.

 3. Сегментація ринку та її основні принципи. Вибір найбільш привабливих сегментів ринку. Пошук ніші ринку. Сутність, ціль та способи позиціювання товару на ринку.

 4. Сутність стратегічного планування маркетингу. Особливості постановки цілей фірми.

 5. "Дерево цілей". Матриця розвитку товару-ринку (Ї.Ансоффа):сутність базових стратегій.

 6. Матриця конкуренції М.Портера. П'ять сил конкуренції Портера.

 7. Маркетингові стратегії росту. Сутність господарського портфелю фірми. Стратегічний господарський підрозділ (СГП). Види СГП та їх характеристика.

 8. Поняття товару. Класифікація товарів. Маркетингова "цибулина" товару. Життєвий цикл товару. Методика визначення рівня конкурентоспроможності товару.

 9. Ринкова атрибутика товару. Марочні позначення. Управління торговою маркою. Формування і управління асортиментом.

 10. Сутність та природа каналів розподілу. Функції каналу розподілу.

 11. Основні та синтетичні елементи комплексу просування. Процес вибору

комплексу просування товару.


^ РОЗДІЛ IV. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

 1. Діагностика конфлікту і корегування поведінки його учасників.

 2. Критерії оцінювання організаційної структури управління підприємства.

 3. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності.

 4. Наукові підходи до менеджменту підприємства в сучасних умовах розвитку національної економіки.

 5. Моделі комунікаційного процесу в організаціях.

 6. Місце бізнес-планування у менеджменті підприємства.

 7. Взаємозв'язок внутрішнього і зовнішнього середовища та їх вплив на діяльність організації.

 8. Роль організаційної структури управління у досягненні мети підприємства.

 9. Профілактика й запобігання виникненню конфліктів.

 10. Проблеми застосування інструментарію самоменеджменту на сучасному етапі в Україні.

 11. Мотивація як функція менеджменту.

 12. Принципи побудови організаційних структур.

 13. Досягнення американського та японського менеджменту в галузі прийняття та забезпечення виконання управлінських рішень.

 14. Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту.

 15. Класифікація стилів керівництва, та аналіз факторів впливу на його вибір.

 16. Місце комунікацій в реалізації організаційно-управлінських рішень.

 17. Порівняльна характеристика шкіл менеджменту.

 18. Характеристика внутрішнього середовища підприємства.

 19. Реалізація функцій контролювання та регулювання у менеджменті підприємства.

 20. Відповідальність у менеджменті: юридичні та економічні аспекти.

 21. Характеристика та взаємозв’язок спеціальних функцій менеджменту.

 22. Наукові школи менеджменту та особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

 23. Проблеми мотивації у менеджменті підприємства на сучасному етапі розвитку національної економіки.

 24. Природа та різновиди відповідальності у менеджменті.

 25. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту та сукупність способів впливу на керовану системи управління.

 26. Розробка положень раціоналізації діяльності та створення сприятливих умов роботи трудового колективу.

 27. Місце стратегічного планування у діяльності підприємства.

 28. Управління організаційними змінами (перетвореннями) підприємства.

 29. Авторитет керівника та умови його ефективної праці.

 30. Підходи до побудови організаційної структури управління підприємства.

 31. Організаційна структура, штати і функції апарату управління підприємства.

 32. Теорії лідерства і типологія лідерів.

 33. Досвід стратегічного та оперативного планування провідних підприємств світу.

 34. Оцінка ділових та професійних якостей менеджера промислового підприємства.

 35. Типи організаційних структур та їх роль у забезпеченні успішного функціонування підприємства.

 36. Теорії "людського фактору" в управлінні і їх характеристика.

 37. Місце моделювання у прийнятті управлінських рішень.

 38. Сучасні форми реалізації наукових принципів управління в діяльності підприємств.

 39. Процес управління як сукупність спеціальних функцій, здійснюваних менеджером підприємства.

 40. Місце корпоративної культури у досягненні успіху організації.

 41. Теорія конфліктів у менеджменті підприємства.

 42. Діагностика соціально-психологічного клімату колективу підприємства.

 43. Характеристика організаційної структури підприємства.

 44. Взаємозв’язок спеціальних та загальних функцій.

 45. Система управління конфліктами в організації.

 46. Характеристика процесу прийняття управлінського рішення.

 47. Визначення місії та цілей в управлінні підприємством.

 48. Види та форми стимулювання праці на українських підприємствах.

 49. Модель організації як відкритої системи.

 50. Формування структурних елементів та чинники впливу на організаційну структуру управління підприємства.

 51. Контроль як функція менеджменту.

 52. Сутність конфлікту та його характерні риси.

 53. Трудовий колектив як об'єкт управління.

 54. Прийоми професійного спілкування в системі "керівник - підлеглий".

 55. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний, системний, комплексний, ситуаційний.

 56. Закони та принципи менеджменту – наукове підґрунтя управління підприємством.

 57. Розвиток управлінської думки в Україні.

 58. Сукупність методів прийняття управлінських рішень.

 59. Стиль керівництва та лідерство як визначальні у менеджменті підприємства.

 60. Місце самоменеджменту у забезпеченні ефективності функціонування організації.

 61. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту.

 62. Забезпечення комунікаційного процесу у різних сферах менеджменту: виробництво, збут, фінанси, облік, персонал.

 63. Обґрунтування вибору критеріїв оцінювання співробітників.

 64. Причини й наслідки конфліктів в організації.

 65. Організація взаємодії як функція менеджменту.

 66. Проблеми забезпечення ефективних комунікацій сучасного підприємства.

 67. Процесуальні теорії мотивації.

 68. Мета, завдання, об'єкт, предмет, суб'єкти та види контролю.

 69. Природа та визначення керівництва і лідерства.

 70. Менеджмент як вид професійної діяль­ності.

 71. Сутність та класифікація організацій.

 72. Управління стресами в конфліктній ситуації.

 73. Загальна характеристика і класифікація функцій менеджменту.

 74. Відповідальність та етика у менеджменті.

 75. Тактичне планування.

 76. Організаційні зміни та ефективність менеджменту.

 77. Регулювання як загальна функція менеджменту.

 78. Зарубіжні системи менеджменту.

 79. Організація комунікаційного процесу на підприємстві.

 80. Формування ідеальної моделі сучасного менеджера.

 81. Сутність та теоретико-прикладні засади мотивування.

 82. Модель інформаційного забезпечення за функціями менеджменту.

 83. Безконфліктне спілкування в процесі проведення професійних переговорів і нарад.

 84. Проблеми забезпечення ефективного зворотнього зв’язку у процесі комунікації.

 85. Формування корпоративної культури підприємства.

 86. Передумови формування стилів керівництва.

 87. Порівняльна характеристика різних підходів до структури бізнес-плану.

 88. Матеріальне стимулювання праці.

 89. Стратегічне планування діяльності організації.


^ РОЗДІЛ V. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

1.Сутність та задачі менеджменту персоналу

2. Еволюція теорій менеджменту персоналу. Поняття і підходи

3. Методологія менеджменту персоналу

4. Сутність, роль та основні напрямки кадрової політики

5. Організація кадрового діловодства

6. Принципи кадрового планування в організаціях

7. Методи визначення потреб організації в персоналі

8. Організація добору і відбору кадрів

9. Метод оцінки роботи та ділових якостей персоналу

10. Атестація персоналу

11. Ассессмент центр-технологія оцінки персоналу

12. Методи розвитку персоналу та його конкурентоспроможності

13. Планування трудової кар’єри

14. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу

15. Інформаційна база менеджменту персоналу

16. Кадрове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення

17. Мотивація персоналу: сутність і значення його

18. Матеріальна мотивація трудової діяльності

19. Соціальний пакет, як інструмент задоволення потреб в стабільності і

захищеності персоналу

20. Основні види нематеріальної мотивації

21. Мотивуюча оплата праці як стратегічний фактор розвитку організації і

персоналу

22. Елементи мотивуючої оплати праці менеджменту персоналу

23. Значення і фактори впливу на умови праці персоналу

24. Розробка соціальної технології «Створення привабливих робочих місць на

виробництві

25. Управлінська культура та її типи-імідж формування організації

26. Технологія розвитку організаційної культури

27. Принципи формування іміджу персоналу

28. Розвиток і удосконалення іміджу персоналу

29. Суть та механізми психологічного впливу на персонал

30. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності

персоналу

31. Соціальне партнерство:суть і його значення

32. Ділові характеристики персоналу

33. Оцінювання ефективності кадрового планування

34. Оцінювання ефективності добору і відбору персоналу

35. Оцінювання ефективності професійного розвитку і навчання персоналу

^ РОЗДІЛ VI. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1.Операційний менеджмент: сутність, передумови виникнення та місце в системі менеджменту організацій.

2.Відпрацювання фінансової політики та фінансової структури фірми.

3.Функції, методи і принципи операційного менеджменту.

4. Формування структури капіталу фірми та управління залученими фінансовими коштами.

5. Сутність операційної системи та її основні типи.

6 Сутність , поняття проекту, загальна характеристика та види проектів.

7. Виробничі потужності, їх розташування та процес проектування підприємства.

8.Управління проектами в системі операційно-виробничого менеджменту та його основні фази.

9.Продуктивність і конкурентоздатність операційної системи.

10.Сутність, причини виникнення та види ризиків.

11. Сутність, особливості та процедура прийняття рішень в операційному менеджменті.

12.Методи та методики оцінювання міри ризику.

13Сутність, типи та методи прогнозування.

14.Основні підходи до управління ризиком та способи його мінімізації.

15.Операційна стратегія та її компоненти.

16.Управління матеріально-технічним забезпеченням та його основні завдання.

17.Агрегатне планування, його зміст та основні стратегії.

18Управління товарорухом та стимулювання збуту.

19.Переваги та недоліки агрегатного планування.

20Сутність управління запасами, мета створення та суспільно-необхідний рівень споживання запасів матеріальних ресурсів.

21.Методи агрегатного планування та їх порівняльна характеристика.

22.Основні етапи формування персоналу організації та забезпечення його ефективної мотивації.

23.Загальна характеристика змісту, цілей і завдань оперативного планування та диспетчеризація виробництва.

24.Економічно оптимальна якість товару.

25.Проектування виробів і процесів у виробництві та сфері послуг.

26.Управління системою якості продукції на підприємстві та основні напрями його вдосконалення.

27.Принципи функціонування операційної системи.

28.Управління фінансових планів ( бюджетних кошторисів) фірми.

29.Моделі вибору варіантів економічної стратегії організації

30.Методи сіткового планування в управлінні проектами.

31.Сутність, структура, принципи та методи планування в операційному менеджменті.

32.Поняття якості та її основні характеристики.

33.Короткострокові плани в структурі процесу планування.

34.Система забезпечення якості товару на виробничому та національному рівнях.

35.Взаємозв”язок стратегічних, агрегатних та короткострокових планів.

36.Управління персоналом в системі виробничого менеджменту.

37.Моделювання як інструмент обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

38.Збутова діяльність, її сутність, економічне значення та організаційна структура.

39.Система основних взаємозв”язків тактичних планів та процедура потреби в матеріалах.

40.Концепція управління збутом, її основні функції та інформаційна система збуту.

41.Бізнес-планування як інструмент реалізації стратегії і тактики підприємницької діяльності.

42.Типи запасів, витрати на їх формування та основні функції запасів.

43.Основні підходи до формування бізнес-плану та загальні правила його відпрацювання.

44.Види попиту на матеріально-технічні запаси, системи та моделі управління запасами.

45.Проаналізувати сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організацій.

46. Охарактеризувати систему забезпечення «точно в термін».

47.Операційна система та її підсистеми.

48.Охарактеризувати систему «Канбан».

49.Класифікація операційних систем.

50.Охарактеризувати основні типи математичних моделей.

51.Охарактеризувати типи проектів або планувань виробництва:пропорційно-функціональна схема, лінійно-поточна схема і фіксоване позиційне планування.

52.Особливості виробництва в сфері послуг.

53.Проетування виробів і процесів виробництва , їх критерії та варіанти.

54.Виробнича стратегія і конкурентні пріоритети.

55.Охарактеризувати процес дезагрегування стратегії та основний виробничий план (розклад фірми).

56. Побудова операційної системи та її компоненти.

57.Охарактеризувати систему потокового виробництва з «виштовхуванням» виробу.

58. Проаналузвати сутність системного та ситуаційного підходів до операційного менеджменту.

59.Виробнича стратегія і конкурентоспроможність.

60.Управління процесом проектування операційної системи.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869793
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20596896
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 0-20869795
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20391
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20395
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20464
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20396
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20463
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20439
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20397
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
move to 1192-20398
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи