Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104 icon

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Скачати 247.64 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Дата30.07.2012
Розмір247.64 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії НУХТ

Ректор С.В.Іванов

« 27 » лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для

зарахування на навчання за ОКР «спеціаліст»

зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент

зовнішньоекономічної діяльності»
Схвалено на засіданні кафедри

менеджменту зовнішньоекономічної

діяльності

Протокол № 14 від "03" 02. 2012р.

Завідувач кафедри _________ М.А. Міненко


Схвалено Вченою радою факультету

Економіки і менеджменту

Протокол № 8 від " 16 " 02 2012р.

Голова Вченої ради факультету,

Декан С.І. ДичковськийКиїв 2012


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОН „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: складання фахового вступного випробування .

Фахове вступне випробування складається з двох етапів:

 1. Перевірка рівня теоретичних знань студентів,

 2. Письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На фахове вступне випробування виносяться дисципліни:

- основи економічної теорії

- економіка підприємства

- міжнародні економічні відносини

- основи менеджменту

- управління персоналом

- підприємницьке право

- основи зовнішньоекономічної діяльності

- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

За результатами складеного фахового вступного випробування Приймальна комісія здійснює зарахування студентів на ОКР «спеціаліст»


^ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ


РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Мікроекономіка

 1. Рівновага споживача та її властивості.

 2. Виробнича функція: поняття та параметри. Закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва.

 3. Витрати виробництва: поняття, види та графічна інтерпретація. Поняття прибутку та його видів.

 4. Поняття ринку досконалої конкуренції та його ознаки.

 5. Максимізація прибутку, мінімізація витрат в короткостроковому періоді: два підходи до вирішення визначених проблем.

 6. Монополія: сутність, ознаки та види. Поняття монопольної влади та показників, що її вимірюють.

 7. Визначення ціни і оптимального обсягу продажу монополією. Особливості монопольного ціноутворення. Поняття цінової дискримінації.

 8. Основні ознаки ринку монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція: переваги та основні напрями.

 9. Основні моделі олігополістичного ціноутворення.

 10. Підприємство на ринку факторів виробництва в умовах досконалої та недосконалої конкуренції.


Рекомендована література


 1. Андріюк Н. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 176 с.

2. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 248 с.: іл.

3. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 211 с.: іл..

4. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – В 2 т.: Пер. с англ.; 11 изд. – Т. 1. – М.: Республика, 1992. – 399 с.: табл., граф.; Т. 2. – М.: Республика, 1992. – 400 с.: табл., граф.

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2001. – 572 с.

6. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 1966. – 646 с.

7. Симкмна Л.Г., Корнийчук Б.В. Микроекономика / 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.: ил. – Сер. „Учебное пособие”.

8. Семюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 676 с.


Макроекономіка

 1. Економічний цикл, його фази та причини. Види циклів.

 2. Сучасні форми, рівень та причини безробіття. Закон Оукена.

 3. Суть, вимір, типи, види та причини інфляції. Інфляція попиту і інфляція пропозиції.

 4. Взаємозв'язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса. Стагфляція.

 5. Сукупний попит, сукупна пропозиція, їх суть та фактори, що впливають на них.

 6. Модель рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції. Ефект храповика.

 7. Суть споживання та заощаджень і їх вплив на макроекономічну рівновагу. Середня та гранична схильність до споживання і до заощадження.

 8. Сукупні витрати та їх вплив на рівноважний обсяг виробництва. Модель

"кейнсіанський хрест".

 1. Вплив інвестицій на рівноважний ЧНП. Ефект мультиплікатора інвестицій. Парадокс ощадливості Д.Кейнса.

 2. Рецесійний та інфляційний розрив сукупних витрат та їх вплив на рівноважний ЧНП.

 3. Фіскальна політика, її суть та напрями. Крива Лафера.

 4. Податкова система як складова фіскальної політики. Мультиплікатори державних витрат, податків, збалансованого бюджету.

 5. Банківська система та її структура. Національний банк і його функції. Грошовий мультиплікатор.

 6. Економічна нерівність в умовах ринку та диференціація доходів. Крива Лоренца.

 7. Модель економічного зростання Р.Солоу. "Золоте правило" нагромадження. Залишок Солоу.Рекомендована література


1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб./ За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – К.: Знання, 2006. – 723с.

2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Підручник / За ред. Базилевич В.Д. – К.: Знання, 2008. – 743с.

3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Тести, ситуаційні завдання, практикум розв'язання: Навч. посіб. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 223с.

4. Батура О.В., Івашина О.Ф., Новікова Л.Ф. Макроекономіка: Навч. посібн. – К.: ЦУЛ, 2007 – 236с.

5. Бункина М.К. Семенов В.А. Макроекономіка. – М.: АОДИС, 1996. – 320с.

6. Гаврилішин О. Основні елементи теорії ринкової системи. – К.: Наук. думка, 1992. – 201 с.

7. Геблер Д. Ч. Макроекономіка. – К.: УТК ВО, 1990. – 283 с.

8. Долан Е. Дж., Линдсей Д. Макроекономіка. — С.Пб.: АОЗТ "Литера плюс", 1994. – 455 с.

9. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. – К.: Основи, 1996. – 638 с.

10. Задоя А.А., Петруня Ю.Є. Макроекономіка. Підручник. – К.: Знання, 2008. – 381с.

11. Карпінський Б.А., Божко С.М., Карпінська О.Б. Макроекономіка: зростання і сталий розвиток. Навч. посібн. – К.: Професіонал, 2007. – 270с.

12. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1978. – 550 с.

13. Клаас Эклунд. Эффективная экономика. – М.: Экономика, 1991. – 480 с.

14. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки. Навч. посіб. – К.: Знання, 2008, – 647с.

15. Макроекономіка: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – 2-ге вид., виправлене. – Львів: „Магнолія 2006”, 2007. – 256с.

16. Макроекономіка: тренінг-курс: Навч. посіб. – К: Знання, 2007. – 235с.

17. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблеми и политика: В 2-х т. – М.: Республика, 2007. – 420 с.

18. Мочерний С., Ларіна Я., Устенко О, Юрій С. Економічний енциклопедичний словник / За ред. Мочерного С. У 2-х т. – Львів: Світ, 2006, – 568с.

19. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. – М.: Прогресс, 2001. – 401 с.

20. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма.: В 2-х т. – М.: Прогресс, 1976. – 430 с.

21. Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка.– К.: Основи, 2001. – 545с.

22. .Хейне П. Экономический образ мышления. –М.: Новости, 1991. – 620с.

23. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії. Підручник – К.: Знання, 2007 – 870с.


^ РОЗДІЛ II. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 1. Поняття підприємства, цілі та напрямки його діяльності.

 2. Порядок створення та реєстрації підприємства.

 3. Поняття, класифікація і структура підприємств.

 4. Методи оцінки основних засобів.

 5. Амортизація основних засобів. Формування амортизаційної політики підприємства.

 6. Характеристика процесу відтворення основних засобів.

 7. Поняття, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела їх формування.

 8. Поняття і класифікація нематеріальних активів.

 9. Реалізація права власності на нематеріальні активи.

 10. Класифікація і структура персоналу.

 11. Поняття і класифікація інвестицій.

12. Поняття витрат підприємства. Економічна сутність собівартості продукції.

 1. Класифікація операційних витрат.

 2. Поняття і класифікація доходу підприємства.

 3. Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Сутність рентабельності.

 4. Система розподілу прибутку та механізм його використання.

 5. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

 6. Поняття та сутність ефективності.

 7. Види цін на продукцію та методи їх встановлення.

 8. Економічний зміст поняття "заробітна плата". Системи та форми оплати праці.Рекомендована література


 1. Господарський кодекс України прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року №436-ІV.

 2. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 239 с.

 3. Економіка підприємства, збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / Зв ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999. – 328 с.

 4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч.посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 294 с.

 5. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. – 301 с.

 6. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.


^ РОЗДІЛ IIІ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 1. Сутність міжнародних економічних відносин: суб’єкти, об’єкти та форми

 2. Методологія аналізу світогосподарських зв’язків

 3. Формаційний та цивілізаційний підходи в дослідженні розвитку і змін зовнішньоекономічних зв’язків

 4. Глобальні проблеми і майбутнє світового господарства. Футурологічні моделі розвитку людства

 5. Сучасна постіндустріальна цивілізація. Концепція ноосферно-космічної цивілізації В.І.Вернадського

 6. Міжнародні економічні відносини за часів аграрної цивілізації

 7. Світогосподарські зв’язки за часів індустріальної цивілізації

 8. Світове господарство: сутність, етапи формування та розвитку

 9. Типологія країн світу у системі світового господарства

 10. Міжнародний поділ праці: сутність, чинники розвитку та форми прояву. Сучасна модель МПП

 11. Теоретичні основи міжнародного поділу праці

 12. Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та показники її розвитку

 13. Україна на світовому ринку товарів

 14. Зовнішньоторговельна політика: типи та інструменти

 15. Система ГАТТ/СОТ в регулюванні міжнародних торговельних відносин. Україна і СОТ

 16. Економічна діяльність Конференція ООН з питань торгівля і розвитку (ЮНКТАД)

 17. Світовий ринок послуг та особливості його регулювання на сучасному етапі.

 18. Україна на світовому ринку послуг.

 19. Валютна система: поняття, види, структурні елементи

 20. Система золотомонетного стандарту: Паризька валютна система

 21. Система золотовалютного стандарту: Генуєзька та Бреттон-вудська валютні системи

 22. Європейська валютна система: основні етапи розвитку та характерні ознаки

 23. Світові фінансові центри та їх роль у розвитку міжнародних валютно-фінансових відносинах

 24. Міжнародні організації з регулювання валютно-кредитних відносин: МВФ, група Світового банку

 25. Кредитна політика МВФ. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом.

 26. Діяльність групи Світового банку в умовах глобальної соціально-економічної трансформації. Співробітництво України з Світовим банком.

 27. Міжнародна міграція робочої сили причини, основні види та міжнародні центри тяжіння робочої сили. Україна в міждержавному обміні робочою силою.

 28. Етапи інтеграційного процесу й основні типи інтеграційних об'єднань

 29. Західноєвропейська економічна інтеграція. ЄС

 30. Північноамериканська економічна інтеграція. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТАРекомендована література


 1. Міжнародні економічні організації. К.: Торг.екон.ін-т, 1995.

 2. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин. К.: Либідь, 1994.

 3. Експортно-імпортні операції, міжнародні контракти, форми розрахунків. К., 1995.^ РОЗДІЛ ІV. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

 1. Менеджери та підприємці на рівнях управління.

 2. Поняття організації та її види, загальні характеристики організацій.

 3. Вплив факторів прямої та непрямої дії зовнішнього середовища на діяльність організації.

 4. Зміст планування як функцій менеджменту.

 5. Бізнес-планування.

 6. Поняття організації взаємодії як функції менеджменту. Види організаційних структур управління та їх характеристика.

 7. Проектування і побудова організаційних структур управління.

 8. Організаційна структура, штати і функції апарату управління. Розподіл і кооперація праці працівників апарату управління.

 9. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій. Зміст теорії мотивації.

10. Матеріальне стимулювання праці.

11. Поняття, зміст, види контролю. Характеристика процесу контролю.

12. Прийняття рішень в менеджменті.

13. Поняття та загальна характеристика комунікацій. Інформація, її види та роль у

менеджменті.

14. Комунікаційний процес. Удосконалення міжособових та організаційних комунікацій.

15. Соціальна суть трудового колективу, його соціально-психологічний механізм.

16. Управління конфліктами, перемінами та стресами.

17. Соціально-психологічні аспекти особи.

18. Основні прийоми професійного спілкування в системі «керівник-підлеглий».

19. Поняття та характеристики лідерства, влади, впливу в управлінні.

20. Суть поняття авторитет керівника, вимоги до керівника. Стилі керівництва.


Рекомендована література

Основна

 1. Андрушків М., Кузьмін О.Є.Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995.-296с.

 2. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. - 3-е изд. Пере раб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2000 - 501с.

 3. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Теоретичні основи і практикум: Навч. посіб. – К.; Л.: Магнолія плюс; Новий світ, 2000р. – 338с.

 4. Кузьмін О.Є., Мельник. О.Г. Основи менеджменту. Підручник - К.: Академвидав, 2003. - 184с.

 5. Мескон M.X., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: пер.с англ. - М.: "Дело", 1982. -702с.


Додаткова

 1. Білоус О.Г., Панченко С .Г. Менеджмент. Конкуретоздатність і ефективність. -К.: Знання, 1992.-40с.

 2. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. – К.: Основи, 2001 р. - 349 с.

 3. Василенко В А, Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент: Навч. посіб. -К.: ЦУЛ, 2003. - 285с.

 4. Виноградський М.Д. Виноградська А.М., Шкапова О .М. Менеджмент організації: Навч. посіб. - 2-ге вид. перероб. і доп. -К.: Кондор, 2002р. - 654с.

 5. Виханський О.С., Наумов А.Н. Менеджмент. -М.: ГАРДАРИКА, 1996. - 414с.^ РОЗДІЛ VI. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 1. Сутність і роль управління персоналом в системі менеджменту підприємства.

 2. Структура системи управління персоналом підприємства.

 3. Комплексне забезпечення системи управління персоналом підприємства.

 4. Специфіка персоналу підприємства, як об'єкта і суб'єкта управління.

 5. Еволюція менеджменту персоналу.

 6. Сутність, роль та основні напрями кадрової політики підприємства.

 7. Типи кадрової політики підприємства.

 8. Сутність, роль та зміст формування кадрової стратегії підприємства.

 9. Типи кадрових стратегій підприємства.

 1. Служба управління персоналом підприємства: місце в системі

менеджменту та основні завдання.

 1. Ресурсне забезпечення роботи служби і управління персоналом.

 2. Організація кадрового діловодства.

 3. Зміст та основні завдання кадрового планування на підприємстві.

 4. Принципи та методи кадрового планування.

 5. Порівняльна характеристика основних джерел залучення персоналу на

підприємство.

 1. Процес та технології відбору персоналу.

 2. Оцінювання та атестація персоналу.

 3. Управління діловою кар' єрою персоналу.

 4. Організація навчання персоналу.

 5. Робота з кадровим резервом на підприємстві.

 6. Сутність, роль та види мотивації персоналу.

 7. Застосування мотиваційних теорій в практиці управління персоналу.

 8. Зміст процесу мотивації персоналу.

24. Матеріальне стимулювання персоналу.
2 5. Методи мотивації працівників.

26. Сутнісні характеристики і типи трудових колективів.

 1. Фактори, що впливають на роботу трудового колективу.

 1. Дії менеджера по управлінню трудовим колективом.

 2. Управління трудовими конфліктами.

 3. Формування організаційної культури на підприємстві.Рекомендована література:

Основна:

 1. Класифікатор професій ДК 003-95. - К.: Дежстандарт України, 1995.

 2. Кодекс законів про працю України. - К.: Парламентське вид-во, 1997.

 3. Гапалов В.К. Управление рабочим временем. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1998.

 4. Дуракова И.Б. Управление персоналом: отбор и найм: Исследование зарубежного опыта. - М.: Центр, 1998.

 5. Егоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: НИМБ, 2001.

 6. Управление персоналом. Энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА, 1998.

 7. Управление персоналом: Уч. пособие /Ред. Б.Ю.Сербиновский. - М.: ПРИОР, 1999.

 8. Управление персоналом: Учебник /Под ред. Т.Ю Базарова, Б.Л. Еремина. - М.: Банки, 1998.

 9. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Уч.-практ. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Бизнес-школа; Интел-Синтез, 1998.

Додаткова:

Періодичні видання

 1. Журнали: "Управление персоналом" (Москва), "Персонал" (Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ); "Проблемы теории и практики управления" (Международный совет стран-членов Междунар. науч.-исслед. ин-та проблем управления, Москва); "Україна: аспекти праці" (фірма "Праця", Київ).

 2. Газета "Праця і зарплата" (Мін-во праці та соц. політики; Фірма "Праця", Київ).


^ РОЗДІЛ VII. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО

 1. Поняття, ознаки та види підприємницької діяльності. Поняття та загальна характеристика суб'єктів підприємництва в „Україні. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва.

 2. Ліцензування та патентування певних видів підприємницької діяльності. Поняття, ознаки та види підприємств в Україні.

 3. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

 4. Учасники ринку цінних паперів в Україні.

 5. Правовий статус господарських об'єднань в Україні. Правовий статус господарських товариств.

 6. Поняття кредитування та кредитів. Способи забезпечення кредитних зобов'язань.

 7. Поняття та види недобросовісної конкуренції. Особливості рекламування деяких видів продукції.

 8. Загальна характеристика антимонопольного законодавства. Дискримінація підприємництва та її припинення.

 9. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій.

 10. Загальна характеристика договору лізингу.

 11. Поняття, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 12. Відкриття рахунків у банках та розрахунки у сфері підприємництва.

 13. Державне регулювання малого підприємництва в Україні.Рекомендована література

 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. – К.: Преса України, 1997 р. – 80 с.

 2. Господарський кодекс від 16.01.03 р. // ВВР України. – 2003 р. - №№ 18-24.

 3. Кодекс України про адміністративні порушення від 07.12.1984 р. // ВВР України. – 1992. - №6. – с. 1122.

 4. Ніколаєва Л.В., Старцев О.В. Підприємницьке право: Навч.посібник / Київський національний торговельно-економічний університет / О.В. Старцев (ред.). – К.: Істина, 2006. – 208 с.

 5. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч.посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2005. – 911.


^ РОЗДІЛ VIIІ. ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Базисні умови поставки товару.

 2. Види зовнішньоторгових документів. Основні групи та вимоги до їх оформлення.

 3. Види міжнародних перевезень.

 1. Визначення способів платежів за експортно-імпортними операціями.

 2. Етапи організації зовнішньоторговельної угоди.

 3. Зміст та структура контрактів міжнародної купівлі-продажу.

 4. Класифікація експортно-імпортних операцій.

 5. Класифікація операцій зустрічної торгівлі.

 6. Комерційні поправки до зовнішньоторговельних цін.

 1. Компенсаційні угоди на комерційній основі.

 2. Компенсаційні угоди на основі угод про промислове співробітництво.

 3. Методи перевірки товару за якістю та за кількістю

 4. Митна вартість. Способи визначення митної вартості.

 5. Міжнародні товарні біржі. їх функції та характеристика

 6. Організаційні форми торгівлі

 7. Особливості та порядок здійснення реекспортних та реімпортних операцій.

 8. Поняття і види експортно-імпортних операцій.

 1. Поняття оферти та її види.

 2. Причини існування та сутність зустрічної торгівлі.

 3. Реєстрація зовнішньоекономічних договорів.

 4. Реєстрація підприємства як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Способи встановлення контактів між контрагентами в процесі підготовки до

укладання контракту.

 1. Способи фіксації ціни товару в контракті.

 2. Товарообмінні і компенсаційні угоди на безвалютній основі.

 3. Форми міжнародних розрахунків.Рекомендована література

Основна

 1. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підрочник./ І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власик, О.О. Гетьман. – К.: ЦНЛ, 2004. – 580 с.

 2. Вічевич А.М., Максимець Д.Ч., Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – Л: Афіша, 2004. – 140 с.

 3. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посіб. – К.: Деміург, 2003. – 296 с.

 4. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. За заг.ред. М.І. Савлука. – К.:КНЕУ, 2002. – 392 с.

Додаткова

 1. Козик В.В., Панкова Л.А., Корп'як Я.С., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:КНЕУ, 2002.


^ РОЗДІЛ ІX. МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


 1. Основні мотиви розвитку зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємства.

 2. Специфічні риси менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Поняття зовнішньоекономічної комерційної операції. Експортні та імпортні операції.

 4. Сутність простих та складних компенсаційних угод.

 5. Поняття технології. Визначення основних етапів життєвого циклу технології.

 6. Основні шляхи передачі технологій на міжнародному рівні.

 7. Форми виявлення економічної доцільності імпорту технологій.

 8. Форми виявлення економічної доцільності експорту технологій.

 9. Поняття інтелектуальної власності. Промислова власність та авторське право.

 10. Поняття патенту, ліцензій, ноу-хау, копірайту. Патентна чистота.

 11. Промисловий зразок, корисна модель, товарна марка як інструменти захисту технології.

 12. Основні форми міжнародної передачі технологій. Патентна угода, ліцензійна угода, ноу-хау, інжиніринг, франчайзинг, договори з приводу копірайту.

 13. Сутність франчайзингу.

 14. Основні види ліцензій. Чисті та супутні ліцензії.

 15. Непрямі методи, що використовуються для визначення ціни ліцензії.

 16. Основні види ліцензійних платежів.

 17. Роялті як один із видів ліцензійних платежів. Чинники, які впливають на розмір ставок роялті.

 18. Поняття паушального платежу. Основні ситуації, коли застосовуються паушальні платежі.

 19. Зміст міжнародних ліцензійних угод.

 20. Поняття інжинірингових послуг. Об'єкти інжинірингу.

 21. Сутність комплексного інжинірингу.

 22. Схеми здійснення комплексного інжинірингу.

 23. Формування вартості інженерних послуг.

 24. Види міжнародної оренди.

 25. Сутність міжнародних орендних операцій. Експортна та імпортна орендна операція.

 26. Сутність понять рентинг, хайринг та лізинг.

 27. Сутність лізингу. Суб'єкти лізингової операції.

 28. Класифікація видів міжнародного лізингу залежно від каналу отримання об'єкту лізингу та від ролі орендодавця в угоді.

 29. Сутність фінансового та оперативного лізингу.

 30. Класифікація видів міжнародного лізингу залежно від способу фінансування та способу виплати орендних платежів.

 31. Етапи проведення лізингової операції.

 32. Основні умови орендних договорів в зовнішньоекономічній діяльності.

 33. Операції з міжнародного туризму. Економічні суб'єкти туристського ринку.

 34. Туроператори. Основні складові туроперейтингу.

 35. Поняття індивідуальних та групових турів в міжнародному туризмі.

 36. Виконавці туристичних послуг як економічний суб'єкт туристського ринку.

 37. Поняття реклами та рекламної діяльності на зовнішньому ринку.

 38. Комерційна, соціальна, політична та релігійна реклама.

 39. Способи передачі рекламної інформації.Рекомендована література

Основна

 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року N 959-XII.

 2. Багрова І.В., Рєдіна Н.І. та ін. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 580 с.

 3. Вічевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2004. – 140 с.

 4. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: Учеб. пособие. – Москва: Экономистъ, 2006. – 495 с.

 5. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856 с.

 6. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

 7. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. – Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 501 с.

 8. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. – Київ: Знання, 2006. – 462 с.

 9. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 172 с.

 10. Козик В.В., Панкова Л.А. та ін. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 11. Луцький М.Г., Марченко В.М., Давиденко В.В. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – Київ: Сузір'я, 2007. – 484 с.

 12. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. Кириченка О.А. – Київ: Знання, 2005. – 493 с.

 13. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник / За ред. Дахна І.І. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 304 с.


Додаткова

 1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР

 2. Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

 3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. Стровского Л.Е. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 847с.

Захаров К.В., Бочарников В.П., Липовский В.В. та др. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций. – Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 260 с.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр»

з дисциплін фахового вступного випробування

за спеціальністю 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання ККЗ. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завдання ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт завдання.

10 балів - вступник має нечіткі уявлення про об’єкт завдання, не може відтворити основні питання.

30 балів - вступник має уявлення про об’єкт завдання, фрагментарно відтворює незначну частину матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів - вступник має уявлення про об’єкт завдання, відтворює менше половини матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник відтворює близько половини матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення але допускає незначні помилки.

65 балів – вступник відтворює близько половини матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення але допускає незначні помилки. Вступник не вміє аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів - вступник знає і розуміє більше половини матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності викладення матеріалу але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів - вступник правильно і логічно відтворює матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади та підтвердження викладених думок. У відповіді можуть мати місце несуттєві неточності.

80 балів - вступник правильно і логічно відтворює матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади та підтвердження викладених думок. Відповідь вступника повна і логічна, в ній повинні відчуватися необхідні навички та вміння при вирішенні практичних питань.

85 балів - вступник вільно володіє матеріалом, застосовує свої знання у різних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовувати загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади та підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при вирішенні практичних питань.

90 балів - вступник вільно володіє глибокими знаннями, застосовує свої знання у нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовувати загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади та підтвердження викладених думок, критично оцінює окремі факти та явища.

95 балів - вступник вільно володіє глибокими знаннями, застосовує свої знання у нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Критично оцінює окремі факти та явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. У відповіді повинен бути наведений зв'язок теорії з практикою, застосовані теоретичні знання при розв’язанні практичних питань.

100 балів - вступник володіє фундаментальними знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує свої знання у нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями.


Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії М.А. Міненко


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр» за спеціальністю 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році


Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні, яке проходить у формі співбесіди, вступнику пропонується ряд питань. Рівень знань оцінюється за якістю відповідей на поставлені питання.

Рівень знань вступника оцінюється як «високий», «достатній», «недостатній».

«Високий» рівень виставляється, якщо вступник відповів на всі питання в повному обсязі, прийняв правильні технічні рішення, аргументовано обґрунтував їх, проявив вміння застосовувати загальноінженерні, спеціальні та економічні знання для вирішення практичних задач, повністю розкрив питання чи проблему, чітко уявляє зміст і вільно володіє науково-технічною термінологією, послідовно викладає матеріал з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду в галузі. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

«Достатній» рівень виставляється вступнику, який, за умови додержання вище названих вимог, менш повно і ґрунтовно відповів на питання, допустив у розрахунках і відповідях непринципові неточності, одиничні незначні недоробки. Можливі незначні одна-дві помилки в технічній термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях.

«Недостатній» рівень виставляється вступнику, який у своїх відповідях допускає принципові помилки, основний зміст питання не розкритий, допущенні грубі помилки в кінцевих висновках, спеціальною термінологією володіє погано.


Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії М.А. Міненко

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104 iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
move to 1192-20385
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104 iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст»
move to 1192-20392
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104 iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «спеціаліст»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104 iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «спеціаліст»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104 iconПрограма фахового вступного випробування " Теплоенергетика " для зарахування на навчання за окр «спеціаліст»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104 iconПрограма фахового вступного випробування " Теплоенергетика " для зарахування на навчання за окр «спеціаліст»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104 iconПрограма фахового вступного випробування " Енергомашинобудування " для зарахування на навчання за окр «спеціаліст»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104 iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 03050701 «Маркетинг»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104 iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи