«Затверджено» icon

«Затверджено»
Назва«Затверджено»
Сторінка2/6
Дата30.07.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Фінансова, інвестиційна та операційна діяльність підприємства. грошові потоки від різних видів діяльності. Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту. Капітал підприємства та його економічна сутність. Класифікація форм фінансування за джерелами походження капіталу та за правовим статусом інвесторів. Критерії прийняття рішень у сфері фінансування. Критерії прийняття рішень при виборі форми організації бізнесу. Організація фінансової діяльності на підприємстві.

Література:

[1; 3; 4; 5; 6; 7; 13; 14; 15; 26; 27]

]

^ Тема 2. Теоретичні основи оптимізації структури капіталу підприємства.

Розвиток теорій фінансування і інвестування. Класична теорія фінансування. середньозважена вартість капіталу. Оптимізація структури капіталу. Неокласична теорія фінансування. Зміст теореми іррелевантності Міллера-Модільяні. Зв'язок між фінансуванням і інвестуванням. Основні положення теорії оптимізації портфеля інвестицій (Г. Марковіц). Модель оцінки доходності активів (САРМ): загальна характеристика і правила прийняття інвестиційних рішень. Зміст неоінституційних теорії фінансування. Відносини агент-принципал. Агентські витрати. Теорія фінансового посередництва.

Література:

[1; 4; 13; 26; 27; 31; 34; 35; 48; 58 ]


^ Тема 3. Формування власного капіталу підприємств

Власний капітал підприємства, його функції та складові частини. Статутний капітал, його економічний зміст та порядок формування. Додатковий капітал підприємства та джерела його поповнення. Резервний капітал підприємства, його необхідність та джерела формування. Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав. Курс емісії акцій, порядок розрахунку емісійного доходу, ажіо та дизажіо. Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі та джерела. Збільшення статутного капіталу за рахунок коштів інвесторів. Методи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії як інструмент захисту інтересів інвесторів. Розрахунок вартості переважних прав. Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи та порядок проведення. Деномінація та конверсія акцій. Порядок викупу та анулювання корпоративних прав підприємства. Звіт про власний капітал підприємства.

Література:

[1; 4; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 25; 26; 27; 40; 48; 50; 52; 55]


^ Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємств

Методичні підходи до визначення джерел фінансування. Класифікація внутрішніх джерел фінансування Зміст самофінансування, відкрите самофінансування та приховане самофінансування Збільшення статутного капіталу за рахунок за рахунок тезаврованого прибутку. Забезпечення наступних витрат і платежів як внутрішнє джерело фінансування підприємств. Критерії прийняття рішень щодо самофінансування. Чистий грошовий потік віл операційної діяльності (Cach-Flow) як джерело фінансування підприємств. Методи розрахунку Cash-flow. Різниця між прямим і непрямим методом. Показник вільного грошового потоку (Free Cash-flow). Показники Cash-flow. Звіт про рух грошових коштів, його складові частини і аналітичний зміст.

Література:

[[1; 3; 4; 5; 6; 7; 13; 14; 15; 19; 20; 26; 27; 32; 37; 47]


^ Тема 5. Дивідендна політика підприємства

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Фактори дивідендної політики. Типи дивідендної політики підприємства. Теорії в галузі дивідендної політики. Дивідендна політика і структура капіталу. Взаємозв’язок дивідендної політики та самофінансування підприємства. Порядок нарахування дивідендів. Джерела та форми виплати дивідендів. Методи нарахування дивідендів. Подрібнення акцій та викуп акціонерним товариством акцій власної емісії як інструменти дивідендної політики. Ефективність дивідендної політики. Особливості нарахування дивідендів акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю. Особливості нарахування дивідендів господарськими товариствами з часткою державної власності в статутному капіталі. Оподаткування дивідендів.


Література:

[3; 4; 5; 7; 8; 12; 13; 15; 25; 35; 40; 42; 44; 56 ]


^ Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу

Позичковий капітал підприємства, його складові частини та порядок формування. Визначення потреби в позичкових коштах. Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів. Комерційне кредитування підприємств. Лізингове кредитування підприємств Критерії кредитоспроможності підприємства та оцінка кредитного забезпечення. Порівняльна характеристика різних видів кредитного забезпечення. Умови та механізм випуску, розміщення та обслуговування облігацій підприємств. Облігації з нульовим купоном. Конвертовані облігації та варанти. Порівняльна характеристика залучення коштів підприємством за рахунок емісії облігацій та акцій. Порядок залучення резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.


Література:

[1; 2; 3; 4; 6; 13; 14; 15; 16; 26; 27; 29; 31; 40; 44; 56]


^ Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств

Реорганізація як специфічний напрямок фінансової діяльності підприємств. Мета та завдання реорганізації підприємств. Види реорганізації підприємств: загальна характеристика. Загальні передумови реорганізації суб’єктів господарювання: нормативно-правове регулювання. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства: злиття, поглинання, приєднання види злиття. Дружні і ворожі поглинання. Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств: поділ, виділення. Перетворення як особлива форма реорганізації. Роль перетворення в оптимізації фінансування підприємства. Оцінка пропорцій обміну корпоративних прав під час реорганізації: мета, методи. Зміст та порядок складання реорганізаційної угоди. Передавальний та роздільний баланси.


Література:

[5; 8; 12; 14; 15; 23; 24; 26; 27; 31; 37; 48; 55]


^ Тема 8. Оцінка вартості підприємств

Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки вартості підприємства. Вартість капіталу підприємства . Методичні підходи до оцінки вартості підприємства. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства. Метод дисконтування грошових потоків та його особливості. Метод капіталізації доходів та його особливості. Майновий (витратний) підхід. Поняття відновної вартості. Метод чистих активів. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу. Метод зіставлення мультиплікаторів та його особливості. Метод порівняння транзакцій та його особливості. Зіставлення різних методів оцінки вартості.

Література:

[5; 8; 10; 13; 14; 15; 23; 24; 26; 27; 41; 44; 45]


^ Тема 9. Фінансова інвестиційна діяльність підприємств

Види фінансових вкладень підприємств. Довгострокові фінансові інвестиції Поточні фінансові інвестиції. Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю. Застосування методу ефективної ставки відсотка при оцінці фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства за методом участі в капіталі. Особливості методу участі в капіталі. Контрольний пакет корпоративних прав. Оцінка доцільності фінансових і реальних інвестицій.

Література:

[1; 24 3; 4; 64 74 12; 14; 15; 16; 22; 26; 27; 31; 37; 56]


^ Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

Основні види зовнішньоекономічних операцій та їх коротка характеристика. Зміст та необхідність законодавчого регулювання зовнішньоекономічних відносин суб’єктів господарювання. Порядок укладання та основні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Документарний акредитив та його значення в зовнішньоекономічних розрахунках. Порядок застосування документ-тарного інкасо в зовнішньо економічних розрахунках. Форфейтинг - як спосіб кредитування зовнішньоекономічних опе-рацій. Вплив оподаткування на ефективність зовнішньоекономічних відносин суб’єктів господарювання. Оподаткування експортних операцій. Оподаткування імпортних операцій. Державне регулювання розподілу виручки від зовнішньо-економічної діяльності в іноземній валюті

Література:

[1;4; 8; 9; 154 26; 27; 29; 32; 42]


^ Тема 11. Фінансовий контролінг

Сутність та необхідність фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах. Стратегічний і оперативний контролінг. Каталог функцій та завдань фінансового контролінгу. Система раннього попередження і реагування. Контроль та внутрішній аудит, їх роль в управлінні фінансами підприємства. Аналіз точки беззбитковості як метод управління витратами. Вартісний та портфельний аналіз як методи контролінгу. Бенчмаркінг та його зміст. АВС-аналіз та порядок його використання. Аналіз сильних та слабких місць, додаткових шансів і ризиків.


Література:

[1; 3; 4; 5; 6; 7; 13; 14; 15; 26; 27; 48; 54]

^ Тема 12. Бюджетування на підприємстві

Бюджетування як функція фінансового контролінгу, принципи бюджетування. Система бюджетів на підприємстві: загальна характеристика Способи бюджетування: традиційне бюджетування та бюджетування на нульовій базі. Потреба в капіталі для фінансування основних засобів та нематеріальних активів. Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів. Золоте правило фінансування та золоте правило балансу. Правила збереження ліквідності. Правило вертикальної структури капіталу. Планування прибутків і збитків. Планування ліквідності. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow). Планування показників балансу. Бюджетний контроль та аналіз відхилень.


Література:

[2; 3; 4; 6; 7; 13; 14; 15; 16; 26; 27;34; 48; 54]


Фінансовий аналіз


^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу.


Предмет дисципліни «Фінансовий аналіз» і його місце в системі економічних дисциплін. Фінансовий стан як об’єкт фінансового аналізу. Суб’єкти фінансового аналізу. Основні користувачі аналітичних висновків. Види і напрямки фінансового аналізу. Прийоми фінансового аналізу. Моделі фінансового аналізу: загальні і спеціальні методи.. Методи фінансового аналізу. Схема побудови аналітичного процесу. Послідовність дій аналітика. Використання комп’ютерних технологій у фінансовому аналізі


Література:

[2; 3; 4; 6; 7; 13; 14; 15; 16]


^ Теам 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.


Поняття фінансової інформації та її особливості. Класифікація фінансової інформації. Фінансова звітність підприємства як основне інформаційне джерело фінансового аналізу. Фінансовий аналіз і аналіз фінансової звітності. Принципи складання фінансової звітності. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і звітності. Принципи П(С)БО. Основні фінансові звіти. Характеристика форм фінансової звітності. Значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу. Зміст активної і пасивної частин балансу. Значення звіту про фінансові результати для фінансового аналізу. Зміст розділів звіту про фінансові результати. Значення звіту про власний капітал для фінансового аналізу та приміток до річної фінансової звітності. Оперативна звітність та обстеження як джерела інформації для фінансового аналізу.


Література:

[1; 3; 4; 5; 8; 10; 13; 15; 17]


^ Тема 3. Аналіз майна підприємства.


Значення й методи аналізу майна підприємства.Активи підприємства, їх склад та класифікація. Аналіз структури і динаміки майна підприємства.

Аналіз необоротних активів. Класифікація, порядок розрахунку й методи оцінки показників, що характеризують наявність, стан і структуру необоротних активів. Класифікація і порядок розрахунку показників, що характеризують ефективність використання необоротних активів. Основні напрямки поліпшення використання майна підприємства

Література:

[1; 2; 4; 7; 8; 11; 15; 16; 19]


^ Тема 4. Аналіз оборотних активів.


Характеристика і класифікація оборотних активів. Аналіз наявності та забезпеченості власних оборотними засобами. Аналіз стану нормативних оборотних засобів. Аналіз структури розміщення оборотних коштів. Поняття власного оборотного капіталу і робочого капіталу. Методи фінансування оборотних активів. Оборотність оборотних активів. Аналіз коефіцієнтів оборотності і періодів обороту.


Література:

[2; 3; 4; 5; 8; 9; 13; 16; 17;18]


^ Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства.


Поняття джерел формування капіталу. Склад позикових джерел фінансування. Оцінка структури джерел фінансових ресурсів. Аналіз динаміки джерел фінансових ресурсів. Аналіз джерел власних коштів. Аналіз джерел позикового капіталу. Аналіз кредиторської заборгованості. Аналіз співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованостей.


Література:

[1; 3; 4; 5; 8; 10; 11; 14; 18;19]


^ Тема 6. Аналіз грошових потоків.

Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності підприємства. Класифікація вхідних та вихідних грошових потоків підприємства, їх характеристика й аналіз. Стратегія управління грошовими потоками, методи їх оцінки. Аналіз грошових потоків від основної та інвестиційної діяльностей підприємства. Балансовий та процентний методи оцінки грошових потоків. Оцінка динаміки грошових потоків по періодах

Ануїтети та дисконтування грошових потоків Факторний аналіз грошових потоків. Оптимізація грошових потоків. Оцінка синхронізації і збалансування грошових потоків.


Література:

[2; 3; 4; 5; 6; 9; 11; 14; 15;19]


^ Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.

Сутність та значення платоспроможності та ліквідності підприємства. Відмінності між ліквідністю і платоспроможністю. Аналіз ліквідності балансу. Основні показники ліквідності підприємства. Порядок розрахунку показників ліквідності й методи їх оцінки. Нормативні значення показників ліквідності і платоспроможності. Використання звіту про рух грошових коштів в аналізі ліквідності і платоспроможності.


Література:

[1; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 16; 17;18]


^ Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Поняття фінансової стійкості. Фактори. Що визначають фінансову стійкість. Значення фінансової стійкості підприємства. Аналіз показників фінансової стійкості. Аналіз ринкової та фінансової стійкості. Аналіз типу фінансової стійкості. Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства.


Література:

[1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 13; 15; 16; 17;18]


^ Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства.

Сутність кредитоспроможності підприємства та необхідність її визначення. Методи оцінки кредитоспроможності. Скорингові методи оцінки кредитоспроможності. Оцінка ймовірності дефолту (банкрутства) позичальника в оцінці кредитоспроможності. Значення звіту про рух грошових коштів в оцінці кредитоспроможності. Якісні методи оцінки кредитоспроможності позичальника.


Література:

[1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 13; 15; 16; 17;18]


^ Тема 10. Аналіз ділової активності підприємства.

Сутність ділової активності підприємства та показники, що її характеризують. Послідовність аналізу основних показників ділової активності. Значення показників оборотності в оцінці ділової активності підприємства. Розрахунок операційного і фінансового циклів. Аналіз ринкової активності підприємства. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства.


Література:

[1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 13; 15; 16; 17;18]


^ Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства.

Методи узагальнення результатів фінансового аналізу діяльності підприємства. Поняття прибутковості та рентабельності підприємства Аналіз формування прибутку підприємства: аналіз доходів і витрат підприємства. аналіз факторів, що впливають на прибуток підприємства. Аналіз показників прибутковості та рентабельності підприємства. Факторний аналіз рентабельності. Формули Дюпона.


Література:

[1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 13; 15; 16; 17;18]


^ Тема 12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

Аналіз капітальних інвестицій. Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів. Поняття і необхідність дисконтування. Методи оцінки інвестиційних проектів. Основні показники оцінки ефективності інвестицій. Аналіз фінансування інвестиційних проектів Аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів


[2; 4; 6; 7; 9; 12; 15; 16; 17;18; 19]


^ Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства.

Комплекс і класифікація показників оцінки фінансового стану підприємства. Рейтингові методи комплексного аналізу фінансового стану. Інтегральні фінансові показники: їх переваги і недоліки. Аналіз ймовірності банкрутства: дискримінантні моделі. Неформалізовані методи комплексного аналізу фінансового стану. Застосування комп’ютерних технологій в комплексному аналізі фінансового стану.


Література:

[1; 2; 3; 5; 7; 9; 10; 14; 16; 17;18; 19]


^ Дисципліна «Фінанси»

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення.

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносин. Прості і складні фінансові категорії. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріям.

Література:

[30, 34]


Тема 2. ^ Генезис і еволюція фінансів

Історичний характер фінансів. Фінанси як економічна категорія.

Держава яе кономічна категорія, її ролі, функції та завдання. Еволюція функцій держави. Становлення та розвиток категорій «державні фінанси», «державні видатки» та «державні доходи».

Перерозподільні відносить у суспільстві та їх розвиток.

Література:

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 34]


^ Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки

Історичні передумови виникнення фінансової науки. Сутність фінансової науки. Розвиток фінансової науки сьогодення.

Участь фінансів у створенні ВВП в Україні. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Склад і особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів. Фінансові протиріччя та характерні ознаки фінансів. Моделі фінансових відносин у суспільстві. Сутність та механізм дії розподільної та контрольної функцій фінансів. Фінансовий контроль.

Література:

[1, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 34]


^ Тема 4. Фінансова політика та фінансове право

Основні поняття та складові фінансової політики. Сутність та інструменти монетарної політики. Роль фіскальної політики. Характеристика податкової політики. Сутність бюджетної політики. Боргова політика, її значення. Зміст фінансової стратегії та фінансової тактики. Типи фінансової політики. Сутність політики жорсткої регламентації фінансових відносин. Ознаки помірної регламентації фінансових відносин. Політика мінімальних обмежень, її спрямування. Види фінансової політики. Суть, роль та мета політики стабілізації. Фінансові спроби реалізації політики економічного зростання, Політика стимулювання ділової активності, засоби та використання. Сутність і значення дискреційної та недискреційної фінансової політики. Поняття «вмонтовані стабілізатори». Етапи процесу формування і реалізації фінансової політики.

Література:

[27, 30, 34]


Тема 5. Податки та податкова система

Економічна суть податків. Ознаки, завдання та функції податків. Класифікація податків за відповідними ознаками. Сутність, принципи та необхідність податкової політики. Принципи побудови і призначення податкової політики. Методи утримання податків. Складові податкової системи : загальнодержавні та місцеві податки. Система оподаткування України.

Література:

[1, 5, 6, 7, 19, 27, 30, 34]


^ Тема 6. Бюджет і бюджетна система

Поняття «бюджет держави». Сутність державного бюджету. Суть бюджету як економічної категорії. Значення бюджету як юридичної категорії. Фактори, що впливають на розміри бюджетного фонду. Характерні ознаки бюджетних відносин. Бюджет - основний фінансовий план держави. Матеріальний зміст бюджету. Функції бюджету. Склад видатків бюджету та форми бюджетного фінансування. Методи і джерела формування доходів бюджету. Показники, що характеризують стан бюджету. Бюджетний дефіцит і профіцит. Сутність понять «бюджетний устрій» та «бюджетна система». Основи та принципи бюджетного устрою. Зміст побудови бюджетної системи. Види бюджетів. Розмежування доходів і видатків між бюджетами. Організація, форми та взаємовідносини між бюджетами. Об’єкти та суб’єкти бюджетних правовідносин. Бюджетне право та його загальні основи.. Ланки бюджетної системи України. Складові бюджетного процесу. Завдання та їх розв’язок в ході бюджетного планування. Основні стадії процедури бюджетного планування в Україні. Сутність та процес виконання бюджету.

Література:

[1, 5, 30, 31]


1   2   3   4   5   6

Схожі:

«Затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«Затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«Затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«Затверджено» iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
«Затверджено» icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
«Затверджено» iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
«Затверджено» iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
«Затверджено» iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
«Затверджено» iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
«Затверджено» iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
«Затверджено» iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи