«Затверджено» icon

«Затверджено»
Назва«Затверджено»
Сторінка1/6
Дата30.07.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки україни

Національний університет харчових технологій


«ЗатверджЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,


ректор __________________ С.В. Іванов

«28» листопада 2011 р.


ПРОГРАМА


Фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит»Схвалено на засіданні

кафедри фінансів

Протокол № 8 від 20 грудня 2011 р.

Завідувач кафедри ________ Т.А. Говорушко


Схвалено Вченою радою факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності

Протокол № 4 від 23 листопада 2011 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан _______________ О.О. Шеремет
Київ – 2011


ЗМІСТ

Мета і завдання фахового вступного випробуванняПорядок проведення фахового вступного випробування…………...Структура фахового вступного випробування………………………Порядок проведення консультацій…………………………………….
Перелік питань, що виносяться на іспит………………….…………..
Список літератури………………….………………………………….
Критерії оцінювання ………………..………………


^ Мета і завдання фахового вступного випробування


Комплексний фахове всупне випробування студентів факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” на рівень «магістр» є узагальнюючим етапом вступу до Національного університету харчових технологій, який покликаний виявити обсяг знань та професійних навичок здобутих студентами.

Мета випробування:

  • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.


^ Порядок проведення фахового вступного випробування

Іспит проводиться в письмовій формі.

Для проведення фахового вступного випробування випускаючою кафедрою створюється комісія на чолі з Головою, до складу якої включаються викладачі, які викладають профільні навчальні дисципліни.

До обов’язків членів комісії входить розробка екзаменаційних білетів, підготовка та контроль за проведенням фахового вступного випробування, перевірка рішень екзаменаційних завдань, виставлення оцінки за екзаменаційні питання та загальної оцінки.

Завдання екзаменаційного білету переписуються студентами в спеціальні аркуші, одержані для виконання екзаменаційних завдань.

Зміст екзаменаційних завдань розрахований на виконання роботи студентами протягом 4-х астрономічних годин (240 хвилин). Послідовність відповідей на питання іспиту значення не має.

Для виконання комплексного кваліфікаційного завдання абітурієнт може використовувати ручки, олівці, лінійку, калькулятор. Усі інші матеріали, як то законодавчі та нормативні акти, методичні матеріали, довідники, словники, записи, конспекти, тощо, а також засоби мобільного та пейджингового зв’язку, будь-які носії інформації протягом іспиту абітурієнтам використовувати суворо забороняється. В разі порушення зазначених вимог, а також при виявленні проявів несамостійного виконання абітурієнтами завдань комплексного іспиту, які проявляються, наприклад, у вигляді розмов, підказування, інших видів спілкування, викладач, котрий здійснює контроль за проведенням іспиту, робить помітку на титульному листі екзаменаційної роботи про зниження екзаменаційної оцінки на п’ять балів, а в разі виявлення повторного порушення – має право вивести студента з іспиту з виставленням йому загальної незадовільної оцінки.

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів фахового вступного випробування розглядаються і вирішуються члени комісії.


^ Структура екзаменаційного завдання

Для проведення фахового вступного випробування випусковою кафедрою розробляється комплект екзаменаційних білетів.

Зміст білетів комплексного фахового вступного випробування охоплює матеріал профільних навчальних дисциплін в рамках їх програм. Комплект екзаменаційних білетів затверджується на засіданні кафедри, підписується завідувачем випускової кафедри та деканом факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності, виготовляється в достатній кількості і зберігається на кафедрі в умовах, що виключають передчасне ознайомлення з ними студентів до початку екзамену.

Екзаменаційний білет складається з п’яти пунктів. а саме:

  • теоретичні питання;

  • задача.

Перелік дисциплін, що входять до іспиту

  • "Страхові послуги";

  • "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва";

  • "Фінансовий аналіз";

  • "Фінанси"Порядок проведення консультацій


Консультації проводяться протягом трьох днів до проведення іспиту. На кафедрі організовуються також консультації для студентів згідно графіку протягом навчального року.


Зміст дисциплін які виносяться на фахові вступні випробування


Дисципліна «Страхові послуги»

^ Тема 1. Страхова послуга та особливості її реалізації

Сутність страхової послуги як товару страхового ринку. Поняття страхового ринку, товару та його властивостей. Характеристика споживчої і мінової вартості страхової послуги. Визначення страхової послуги як теоретичної категорії. Фінансова послуга та її взаємозв’язок із страховою послугою. Класифікація страхових послуг за спеціалізацією страховика, за предметом і формою страхування.

Ліцензування страхової діяльності як необхідна умова реалізації страхових послуг на страховому ринку. Поняття ліцензії на страхову діяльність. Умови ліцензування страхової діяльності. Причини анулювання ліцензії на страхову діяльність.

Страховий маркетинг та його функції. Сутність страхового маркетингу. Етапи розвитку страхового маркетингу за кордоном та в Україні. Види страхового маркетингу. Предмет, об’єкт і суб’єкти страхового маркетингу. Функції страхового маркетингу. Страхове поле, канали реалізації страхових послуг. реклама як складові функцій страхового маркетингу. Правове регулювання діяльності страхових агентів і брокерів в Україні.

Особливості процесу реалізації страхових послуг. Аквізиція, супровід договору страхування і урегулювання питань щодо заподіяних збитків як складові процесу реалізації страхової послуги. Поняття андерайтингу. Аварійні комісари і диспашери як дійові особи урегулювання питань щодо завданих збитків.


Література:

[4;5;7;9;10;11;18;19;21-25;33;34;44;46;47;57;59;61;64;66;68]


^ Тема 2. Порядок укладання і ведення страхової угоди

Сутність правовідносин і договору страхування як виду цивільно – правової угоди. Трактування предмету договору страхування у Цивільному кодексі України. Зміст і структура правил страхування. Істотні умови страхування.

Порядок укладання договору та набуття ним чинності. Сутність страхового поліса як форми страхового договору. Поняття вигодо набувача. Сплата страхового внеску як необхідна умова набуття договором страхування чинності.

Правовий аспект поняття обов’язку. Основні обов’язки страховика і страхувальника. Порядок забезпечення правонаступництва за укладеним договором страхування.

Умови здійснення страхової виплати та страхового відшкодування. Сутність страхової виплати, страхового відшкодування. Страхового акта, аварійного сертифіката. Правові підстави для відмови у страховій виплаті.

Вирішення суперечок між страховиком і страхувальником. Умови припинення дії договору страхування. Порядок повернення страхових внесків у разі дострокового припинення дії договору страхування.

Література:

[4;7;21-25;34;36;42;44 - 47;51;57;59;61;64;66;68]


^ Тема 3. Страхування життя


Сутність страхування життя. Ризики, що покриваються договором страхування життя. Особливості страхування життя: довго строковість дії страхового договору, накопичення страхової суми, норма доходності, викупна сума.

Характеристика таблиці смертності та її показників. Виявлення мети використання таблиці смертності у страхуванні життя. Ймовірність дожиття і смерті як основні параметри таблиці смертності. Методика розрахунку внеску страхувальника за параметрами таблиці смертності і нормою доходності.

Програми страхування життя. Сутність змішаного страхування життя. Страхування дітей. Особливості весільного страхування. Відмінні риси довічного страхування.

Сутність і призначення добровільного пенсійного страхування. Необхідність реформування системи пенсійного забезпечення громадян України. Переваги пенсійної реформи. Місце і роль комерційних страхових компаній у пенсійному забезпеченні фізичних осіб.


Література:

[ 4;7;20;21-25;27;34;36;41;42;45- 48;51;57;59;61;62;68]


^ Тема 4. Страхування від нещасних випадків


Сутність нещасного випадку як ймовірної події. Теоретичне трактування страхування від нещасних випадків. Характеристика чинників, що впливають на ймовірність нещасного випадку, і кількісно відображаються у величині страхових тарифів. Наслідки нещасного випадку і їх вплив на страхову виплату.

Умови обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті. Характеристика порядку та правил обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, що затверджені Постановою Кабінету міністрів України № 959 від 14.08.1996.

Добровільне індивідуальне і колективне страхування від нещасних випадків. Перелік випадкових подій, що включаються до договору добровільного страхування від нещасних випадків. Особливості порядку урегулювання питань щодо заподіяних збитків.


Література:

[4;7;8;21-25;27;28;31;34;36;42;45;48;51;55;57;59;68.]

Тема 5. Медичне страхування


Сутність медичного страхування як теоретичної категорії. Державна соціальна та приватна системи фінансування сфери охорони здоров’я: характеристика, переваги, недоліки. Американська та західноєвропейська системи фінансування сфери охорони здоров’я.

Обов’язкова і добровільна форми медичного страхування. Проблеми і концепції реалізації обов’язкового медичного страхування в Україні. Суб’єкти добровільного медичного страхування. Програма і договір добровільного медичного страхування.

Принципи реалізації програм добровільного медичного страхування. Характеристика найбільш поширених програм добровільного медичного страхування.

Зародження концепції аси стансу. Функції асистанських компаній. Категорії страхових полісів медичного страхування осіб, що від’їжджають за кордон. Перелік витрат, що не покриваються страховиками за умовами договору медичного страхування осіб, які від’їжджають за кордон.


Література:

[ 4;7;21-25;27;34;36;42;44- 48;51;57;59;61;65;68.]


^ Тема 6. Страхування майна та відповідальності підприємств

Економічна суть та основні умови страхування підприємствами ризику втрати майна. Майнове страхування як теоретична категорія. Джерела фінансового забезпечення страхового захисту майна підприємств: фонд самострахування і його трансформація у резервний капітал, страхові резерви страховика, кошти поручителя. Виявлення переваг і недоліків кожного джерела.

Перелік основних засобів і оборотних активів, що покриваються і не покриваються страховим захистом. Страхові ризики, обсяг страхової відповідальності, винятки зі страхових випадків та обмеження страхування, що вказуються у договорі страхування ризику втрати майна підприємством юридичною особою.

Підходи до визначення страхової оцінки майна підприємства та встановлення страхової суми. Порядок встановлення дійсної вартості різних видів майна підприємства на момент укладання договору страхування. Вибір системи страхового забезпечення. Сутність система пропорційної відповідальності. Франшиза та її роль у майновому страхуванні.

Факти, що впливають на величину страхових тарифів та порядок внесення страхових платежів за договорами страхування підприємством ризику втрати майна.

Порядок укладання підприємством договору страхування ризику втрати майна, набуття чинності та припинення дії.

Страхування відповідальності як спосіб покриття ризиків підприємницької діяльності. Сутність і мета добровільного страхування відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності перед третіми особами за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації продукції.

Страхування професійної відповідальності підприємців: сутність, особливості, сфера поширення.


Література:

[ 3;4;7;21-25;27;34;36;42;44- 48;51;57;59;61;65;68]


^ Тема 7. Сільськогосподарське страхування

Тваринництво і рослинництво як сфери аграрного сектора економіки. Необхідність страхового захисту майнових інтересів аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання. Умови обов’язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур та цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності, що затверджені Постановою Кабінету міністрів України № 1000 від 11.07.2002 р.

Порядок і правила обов’язкового страхування сільськогосподарських тварин, що затверджені Постановою Кабінету міністрів України № 590 від 23.04.2003 р.

Досвід НАСК «Оранта» в організації страхового захисту майна сільськогосподарських підприємств за добровільною формою страхування. Умови добровільного страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень,плодово-ягідних кущів і дерев, сільськогосподарських тварин та іншого майна.

Добровільне страхування тварин, що перебувають у приватній власності фізичних і фермерських господарств. Особливості організації страхового захисту, перелік ризиків, винятків обмежень і застережень. Порядок укладання договору і набуття ним чинності. Дії страхувальника при настанні страхового випадку.


Література:

[3;4;7;13;14;21-25;27;34;36;42;44- 48;51;57;59;61;65;68]


^ Тема 8. Страхування технічних ризиків


Сутність технічного ризику і страхування технічних ризиків. Види страхування технічних ризиків. Майнові інтереси страхувальника, що покриваються страховим захистом.

Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків. Ризики, що покриваються страховим захистом. Події, що не відносяться до страхових. Умови визначення страхової суми. Формування страхових тарифів. Початок і закінчення дії страхового захисту. Умови здійснення страхової виплати.

Сутність монтажного ризику. Зацікавлені особи в організації страхового захисту ризиків монтажних робіт. Умови страхування монтажних ризиків.

Страхування машин від поломки і електронного обладнання як складова страхування технічних ризиків.

Література:

[ 3;4;7;21-25;27;34;36;40;42;43 - 48;51;57;59;61;65;68]


^ Тема 9. Страхування кредитних і фінансових ризиків

Економічна природа кредиту. Сутність кредитного ризику. Види страхування кредитних ризиків. Класифікація страхування кредитних ризиків: делькредере страхування, гарантійне страхування і страхування кредитів довіри.

Умови страхування майнових інтересів кредиторів. Страхування фінансових кредитів. Організація страхування товарних і споживчих кредитів. Особливості страхування кредитів, виданих під заставу.

Сфера виникнення, об’єкт і джерело фінансового ризику. Класифікація фінансових ризиків. Страхування фінансових ризиків як теоретична категорія. Умови страхування від утрат прибутку.

Література:

[3;4;7;21-25;27;34;36;40;42;43 - 48;51;57;59;60;61;65;68]


^ Тема 10. Автотранспортне страхування

Сутність автотранспортного страхування. Об’єкти та ризики страхування автотранспортних засобів. Обмеження і застереження страхування авто каско. Урегулювання питань щодо завданих збитків у страхування авто каско.

Розвиток обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні. Поліс „Зелена картка”. Моторне (транспортне) страхове бюро та його роль на страховому ринку України. Сучасні умови організації страхового захисту цивільно – правової відповідальності власників наземного транспорту. Закон України Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту» від 01.07.2004 р. № 1961-IV.


Література:

[ 3;4;7;6;16;21-25;27;34;36;40;42;43 - 48;51;57;59;61;65;68]


Тема 11. Морське страхування

Сутність і види морського страхування. Морське страхове бюро України. Основні положення Кодексу торговельного мореплавства України. Функції і завдання Морського страхового бюро України. Повноваження Міжнародного Союзу морського страхування. Діяльність міжнародної асоціації класифікаційних товариств.

Умови страхування каско суден. Поняття загальної аварії. Додаткові види страхування до страхування каско суден

Страхування вантажоперевезень. Правила ІНКОТЕРМС. Правила страхування вантажів. Застереження Інституту Лондонських страховиків з морського страхування.

Страхування відповідальності судновласника та його розвиток в України. Напрями страхового захисту клубним страхуванням майнових інтересів судновласників. Повноваження Клубів взаємного страхування відповідальності судновласників. Український пул по страхуванню відповідальності судновласників.


Література:

[1;4;7;6;17;21-25;27;34;36;40;42;43 - 48;51;57;59;61;65;68]


^ Тема 12. Авіаційне страхування

Сутність авіаційного страхування, форми і особливості його проведення. Законодавча база та вимоги до проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації в Україні. Авіаційне страхове бюро України. Повноваження Міжнародної організації цивільної авіації і Міжнародної асоціації повітряного транспорту. Конвенції, що регулюють міжнародні повітряні перевезення.

Види обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації. Страхування каско повітряних суден. Страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу. Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам. Страхування відповідності авіаперевізника за шкоду, що може бути заподіяна пасажирам, багажу, пошті та вантажу.

Добровільні види авіаційного страхування. Страхування відповідальності обслуговування повітряного транспорту.

Страхування при здійсненні космічної діяльності. Види обов’язкового космічного страхування в Україні.


Література:

[2;4;7;6;11;17;21-25;27;34;36;40;42;43 - 48;51;57;59;61;66]


^ Тема 13. Страхування майна та відповідальності підприємств

Комплексне страхування майна фізичних осіб. Страхування нерухомості, що належить громадянам: об’єкти, ризики, страхова сума, страхові тарифи, дії страхувальника при настанні страхового випадку. Основні умови страхування домашнього майна. Система пропорційної відповідальності та першого ризику.

Обов’язкове страхування відповідальності власників собак та його правове забезпечення. Порядок і правила, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2002 р. № 944

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю: суб’єкти, об’єкти, ризики, страхові суми, страхові тарифи, дії при урегулюванні питань щодо завданих збитків. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї» від 29.03.2002 р. № 402.

Література:

[3;4;7;12;15;21-25;27;34;36;40;42;43 - 48;51;57;59;61;66;68.]


Фінансова діяльність суб’єктів господарювання


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

«Затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«Затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«Затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«Затверджено» iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
«Затверджено» icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
«Затверджено» iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
«Затверджено» iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
«Затверджено» iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
«Затверджено» iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
«Затверджено» iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
«Затверджено» iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи